Yönetmelik

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Arşiv Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 11/5/1989 tarihli ve 20162 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Arşiv Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.