Yönetmelik

                Devlet Bakanlığından:

Başbakanlık Basın-Yayın Genel Müdürlüğü Mihmandarlık

Görevi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

                MADDE 1 — 23/11/1978 tarihli ve 16468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Basın-Yayın Genel Müdürlüğü Mihmandarlık Görevi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

                Yürürlük

                MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.