Yönetmelik

Devlet Bakanlığından:

Kadının Statüsü Danışma Kurulunun Oluşumu ile Çalışma

Usul ve  Esasları Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Kadının Statüsü Danışma Kurulunun oluşumu ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, Kadının Statüsü Danışma Kurulunun oluşumu, görevleri,  gündemi, toplanması ve çalışması ile ilgili hususları kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 —  Bu Yönetmelik, 27/10/2004 tarihli ve 5251 sayılı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri  Hakkında Kanunun 15 inci  ve 16 ncı maddelerine  dayanılarak  hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Başkan: Başbakan veya Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanı,

             Bakan: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanı,

             Kurul: Kadının Statüsü Danışma  Kurulunu,

             Genel Müdürlük: Kadının Statüsü Genel  Müdürlüğünü,

             Genel Müdür: Kadının Statüsü Genel Müdürünü,

             Sekreterya: Kadının Statüsü Danışma  Kurulu Sekreteryasını,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Oluşumu ve  Görevleri

             Kurulun oluşumu

             Madde  5 — Kurul; Başbakan veya Bakanın başkanlığında;

             a) Adalet, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm bakanlıkları müsteşarları; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı; Avrupa Birliği Genel Sekreteri; Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı; Devlet Personel Başkanı;  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü; Özürlüler İdaresi Başkanı; Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü ve Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı veya görevlendirecekleri birer yetkili,

              b) Üniversitelerin Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı başkanlıkları ile Kadın Araştırma ve Uygulama merkezlerinden Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek en az dört öğretim üyesi,

             c) Kadının Statüsü Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve ana hizmet birimleri daire başkanları,

             d) Kadın hakları konusunda çalışmalarda bulunan beş sivil toplum kuruluşu temsilcisinden,

             oluşur.

             Öğretim üyelerinin seçimi ve görev süresi

             Madde 6 — Üniversitelerin Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı başkanlıkları ile Kadın Araştırma ve Uygulama merkezlerinden Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek öğretim üyelerinin  Kurul üyeliğindeki görev süresi  üç yıldır. Öğretim Görevlisi üyenin görev süresi dolmadan herhangi bir nedenle bu görevinden ayrılması durumunda aynı esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek yeni üye, eski üyenin görev süresini tamamlar. Üyeliği sona erenler yeniden seçilebilir.

             Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin seçimi ve görev süresi

             Madde 7 — Kadın hakları konusunda faaliyet gösteren;

             a) En fazla üyeye sahip beş dernek arasından bir,

             b) En fazla şubeye sahip beş dernek arasından bir,

             c) Faaliyetleri için en fazla harcama yapan beş dernek arasından bir,

             d) Dernek Federasyonları arasından bir,

             e) Gelirinden amacına yönelik hizmetler için en fazla harcama yapan beş vakıf arasından bir,

             temsilci olmak üzere Genel Müdürlükçe üç yıl için seçilir. Üyeliği sona erenler yeniden seçilebilir.

             Kurulun görevleri

             Madde 8 — Kurulun görevleri şunlardır:

             a) Devletin ekonomik, sosyal, kültürel ve kadına ilişkin politikaları çerçevesinde kadının statüsü ile ilgili sorunları inceleyerek genel politikalar oluşturulmasına yardımcı olmak, plan ve programların uygulanması hususunda görüş bildirmek.

             b) Devletin ekonomik, sosyal, kültürel ve kadın politikaları çerçevesinde plân ve yıllık programlara göre Genel Müdürlüğün görevlerini geliştirici tedbirleri belirlemek ve önerilerde bulunmak.

             c) Başbakan veya görevlendireceği Bakan tarafından istenen, Genel Müdürlüğün veya Kurul üyelerinin teklif ettiği kadının statüsüne ilişkin konuları incelemek, değerlendirmek ve bu konularda görüş oluşturmak ve önerilerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulun Çalışma Düzeni, Gündemi, Kurul Kararları ve Sekreterya

             Toplantı usulü

             Madde 9 — Kurulun, Başkanın davetiyle, uygun göreceği yer ve tarihte yılda bir kez toplanması esastır. Ancak, Kurul Başkanı gerekli gördüğü hallerde Kurulu toplantıya çağırabilir.

             Toplantı gündemi

             Madde 10 — Kurulun Gündemi, Genel Müdürlük tarafından hazırlanır. Gündeme son şeklini Kurul Başkanı verir.

             Toplantı gündemi, Genel Müdürlükçe toplantı tarihinden en az bir hafta önceden varsa bilgi ve belgelerle birlikte Kurulu oluşturan üyelere gönderilir.

             Gündem üyelere gönderildikten sonra da Kurul Başkanı tarafından gerekli görüldüğü hallerde gündem değişikliği yapılabilir.

             Kurulun toplanması ve kurul kararları

             Madde 11 — Kurul, Başbakan veya  Bakanın başkanlığında  üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, Başkan, belirleyeceği bir tarihte Kurulu yeniden toplantıya çağırır. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Başkanın Kurul toplantısında bulunamaması durumunda Başkanın görevlendireceği bir üye Kurula Başkanlık eder.

             Kurul, gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Kararlar toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Kurul Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

             Kurul, gündemine alınan konular üzerinde detaylı çalışmalar yapıp rapor ve rapor taslakları hazırlamak üzere gereğinde üyeler arasından çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma grupları başkan ve raportörlerini belirlerler. Hazırlanan raporların sonuç bölümü, maddeler halinde Grup Başkanınca kurulun onayına sunulur.

             Kurul kararları toplantı salonunda yazılarak, Başkan ve üyelerce imzalanır. Kurul kararlarına ek oluşturacak proje ve belge olması halinde, bu belgeler de Kurul üyelerince paraflanarak karar dosyasında saklanır.

             Kurul kararlarının duyurulması ve uygulanması

             Madde 12 — Kurulda alınan kararlar, Genel Müdürlükçe toplantıyı takip eden otuz gün içerisinde Kurul üyelerine ve ilgili kuruluşlara yazılı olarak bildirilir. Kurul kararlarının uygulanması ile ilgili Bakanlık ve diğer kuruluşlar, yaptıkları çalışmaları toplantı tarihinden itibaren en fazla altı aylık dönemler halinde faaliyet raporu düzenleyerek Genel Müdürlüğe gönderir. Genel Müdürlük bu raporları değerlendirerek sonuçlarını Bakana sunar.

             Sekreterya hizmetleri

             Madde 13 — Kurulun sekreterya hizmetleri Genel Müdürlüğün Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

             Sekreteryanın görevleri

             Madde 14 — Sekreteryanın görevleri şunlardır:

             a) Kurulun toplanması ve gündemine ilişkin çalışmaları yapmak,

             b) Hazırlanan gündemi kurul üyelerine göndermek,

             c) Kurul kararlarının kurul üyelerine ve ilgili kuruluşlara gönderilmesini sağlamak,

             d) Kurul kararları ile ilgili Bakanlık ve diğer kuruluşların düzenledikleri faaliyet raporlarını değerlendirmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Giderler

             Madde 15 — Kurul üyelerine 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödeme yapılır.

             Yürürlük

             Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdürlüğün Bağlı olduğu Bakan yürütür.