Yönetmelik

             Başbakanlıktan:

Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Başbakanlık Personeli Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 2/5/2002 tarihli ve 24743 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Başbakanlık Personeli Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             "Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin 8'inci maddesinin yabancı dil seviyesine ilişkin hükümleri, 21/3/2005 tarihli ve 2005/8834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen kontenjanlar hakkında uygulanmaz. Bu kontenjanlar hakkında; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar işlemleri sonuçlandırılarak yurt dışına gönderilenler ile Kurul tarafından anılan maddeye göre yurt dışına gönderilmesine karar verilmiş olanların hakları saklı kalmak üzere, 8'inci maddenin 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Başbakanlık Personeli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişiklikten önceki hükümleri uygulanır."

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.