Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2005/9187

             4 Haziran 2005 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’ne Ek Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 11/7/2005 tarihli ve KDGY/285316 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

                   

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

N. ÇUBUKÇU

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

F. N.ÖZAK

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER

A. KOÇ

O. PEPE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’ne

Ek Protokol

 

             Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti,

             a) KKTC Ekonomisinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma hızına kavuşturulması, üretim düzeyi ve refah seviyesinin yükseltilmesi,

             b) Kamunun tümüyle yeniden yapılandırılması ve bu suretle  kamu kesiminin ekonomi içindeki payının küçültülmesi,

             c) Kamu kesiminin küçültülmesi ile  sağlanan tasarruflar da dahil olmak üzere sağlanacak kaynaklarla öncelikle Reel Sektörün desteklenmesi ve sorunlarının çözülmesi,

             amacıyla işbu Ek Protokol içeriği hükümlerin ve bu Protokolün ekinde yer alan “Yeniden Yapılandırma ve Ekonomik Kalkınma Programı”nın uygulanmasını taahhüt etmişlerdir.

             Bu çerçevede;

             1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti, “Yeniden Yapılandırma ve Ekonomik Kalkınma Programı”nda yer alan yükümlülüklerini ve Teknik Heyetler arasında mutabakat sağlanan hususları belirlenen takvim çerçevesinde yerine getirecektir.

             2- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 18.4.2003 tarihli Protokolün süresi 2006 yılına uzatılmış olup, sözkonusu Protokol ile taahhüt edilen 450.000.000 ABD dolarlık finansman desteğinin bakiyesinin transferine ve teknik yardıma devam edecektir.

             Ayrıca, sözkonusu miktarın transferinden sonra Türkiye Cumhuriyeti 2005 Mali Yılı Bütçesinin ilgili tertibinde yer alan ödenekten kalan miktar çerçevesinde ilave 100.000.000 ABD dolarına kadar bir miktar daha 2005 ve 2006 yıllarında kredi yardımında bulunacaktır. Bu yardım da Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümetleri arasında koşulları ve karşılıklı mükellefiyetleri belirlenecek Kredi Anlaşmaları imzalanarak yapılacaktır.

             3- 18.4.2003 tarihli Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü ve bu Ek Protokolde taahhüt edilen finansman destekleri, programda öngörülen yükümlülüklerin KKTC tarafınca yerine getirilmesine paralel olarak, T.C. Teknik Heyeti Kararı ve Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Bakan'ın onayı ile dilimler halinde aktarılacak ve T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti Başkanlığınca serbest bırakılacaktır.

             4- İş Bu Protokol, tarafların kendi mevzuatları uyarınca yasal işlemleri tamamladıklarını belirten son bildirim tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

             İşbu protokol 04/06/ 2005 tarihinde, Lefkoşa'da 2 asıl nüsha olarak imzalanmıştır.

 

 

              TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                          KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

                   HÜKÜMETİ ADINA                                                               HÜKÜMETİ ADINA

 

 

               Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER                                                              Ferdi Sabit SOYER

                        Devlet Bakanı ve                                                                               Başbakan

                     Başbakan Yardımcısı