Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalat: (2005/20) Sayılı Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine

İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

 

             MADDE 1 — 31/12/2004 tarihli ve 25687 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalat: (2005/20) sayılı Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ’in EK-1'inde yer alan “İthalat İzleme Belgesi Kapsamına Giren İthal İşlemleri” listesindeki 8528.12.52.00.00, 8528.12.54.00.00, 8528.12.56.00.00 ve 8528.12.58.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu resim tüplü renkli televizyon alıcılarına ilişkin uygulama aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

GTİP

MADDE İSMİ

MENŞE ÜLKE

CİF KIYMET

($=ABD Doları)

8528.12.52.00.00

Ekran köşegen uzunluğu 42cm.yi geçmeyenler

Bütün Ülkeler

48 $/Adet

8528.12.54.00.00

Ekran köşegen uzunluğu 42cm.yi geçen fakat 52cm.yi geçmeyenler

Bütün Ülkeler

60 $/Adet

8528.12.56.00.00

Ekran köşegen uzunluğu 52cm.yi geçen fakat 56 cm.yi geçmeyenler

Bütün Ülkeler

72 $/Adet

Ekran köşegen uzunluğu 56 cm.yi geçen fakat 72cm.yi geçmeyenler

Bütün Ülkeler

90 $/Adet

8528.12.58.00.00

Ekran köşegen uzunluğu 72cm.yi geçenler

Bütün Ülkeler

110$/Adet

 

             Geçici Madde 1 — Bu Tebliğ'in yürürlüğe girdiği tarihten önce gümrük idarelerine sunulmuş veya beyan edilmiş bu Tebliğ kapsamı maddenin serbest dolaşıma girişinde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.