Yönetmelik

Telekomünikasyon Kurumundan:

Telekomünikasyon Kurumu Yayın Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

 

MADDE 1 — 28/8/2003 tarihli ve 25213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Yayın Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.