Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme Fonu Yönetmeliğine Bazı

Maddeler Eklenmesine Dair Yönetmelik

 

             1)   13/1/2004  tarih  ve  25345   sayılı   Resmî  Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren Özelleştirme Fonu Yönetmeliğinin 19 uncu Maddesine aşağıdaki bendlerin eklenmesine;

             a) Programdaki kuruluşların bu yönetmeliğin 5 inci maddesinin ilgili bendleri kapsamında elde ettikleri nakit gelirlerin;

             Tahsilat tarihi ile İdaremize aktarma tarihi arasında fark olması halinde, iki tarih arasında geçen süre için konu tutara "T. C. Merkez Bankasınca kısa vadeli reeskont işlemlerinde uygulanan iskonto faiz oranı" üzerinden faiz tahakkuk ettirilir.

             b) Programdaki kuruluşların borçlarına karşılık, ilgili mevzuat gereği alacaklı kamu kurum ve kuruluşlarıyla gayrimenkul devri şeklinde yapmış oldukları mahsuplaşma işlemlerinde;

             * Gayrimenkullerin  alacaklı  kamu  kurum  ve  kuruluşlarına  devri  yapılıp  borç  alacak işlemlerinin tamamlanarak ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile mahsuplaşma yapıldığı tarihten itibaren, konuya ilişkin bütün evrakların İdareye gönderilmesi arasında geçen sürenin 20 (yirmi) işgününü geçmemesi halinde;

             - Kuruluş ile kamu kurum ve kuruluşu arasında borç alacak işlemlerinin tamamlanarak mahsuplaşma yapıldığı tarih ile işlemin İdarece sonuçlandırıldığı tarih aralığının tamamında, mahsuplaşmaya konu tutar kadar İdarenin ilgili kuruluşa ödenmemiş sermaye borcu olması halinde doğrudan ödenmemiş sermayeden mahsup yapılarak,

             - İşlemin İdarece sonuçlandırıldığı tarihte, İdarenin, mahsuplaşmaya konu tutarın bir kısmını karşılayacak kadar kuruluşa sermaye taahhüt borcu olması halinde, sadece sermaye taahhüt borcu tutarınca mahsuplaşma yapılıp kalan kısmına, kuruluş ile kamu kurum ve kuruluşu arasında borç alacak işlemlerinin tamamlanarak mahsuplaşma yapıldığı tarihten itibaren borç verilmiş gibi,

             - Kuruluş ile kamu kurum ve kuruluşu arasında borç alacak işlemlerinin tamamlanarak mahsuplaşma yapıldığı tarih ile işlemin İdarece sonuçlandırıldığı tarih aralığının tamamında, İdarenin ilgili kuruluşa ödenmemiş sermaye borcu olmaması halinde ise, mahsuplaşmaya konu tutarın tamamına, kuruluş ile kamu kurum ve kuruluşu arasında borç alacak işlemlerinin tamamlanarak mahsuplaşmanın yapıldığı tarihten itibaren borç verilmiş gibi, işlem tesis edilir.

             * Gayrimenkullerin  alacaklı  kamu  kurum  ve kuruluşlarına devri  yapılıp  borç  alacak işlemlerinin tamamlanarak ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile mahsuplaşma yapıldığı tarihten itibaren, konuya ilişkin bütün evrakların İdareye gönderilmesi arasındaki sürenin 20 (yirmi) işgününü geçmesi halinde ise;

             Gayrimenkullerin alacaklı kuruluşlara devri yapılıp borç alacak işlemlerinin tamamlanarak ilgili kuruluş ile mahsuplaşma yapıldığı tarihten konu ile ilgili alınacak olan Başkanlık Olur tarihi arasında geçen süre için ilgili tutara "T.C. Merkez Bankasınca kısa vadeli reeskont işlemlerinde uygulanan iskonto faiz oranı" üzerinden faiz tahakkuk ettirilir.

             2) 13/1/2004 tarih ve 25345 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özelleştirme Fonu Yönetmeliğinin 6/n bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

             "Fonun nakit fazlasının, aktarmanın yapılacağı tarihten sonraki Fonun öngörülebilir yüklenimleri değerlendirilmek suretiyle, iç ve dış borç ödemelerinde kullanılmak üzere Hazine hesaplarına aktarılmasında"

             3) 13/1/2004 tarih ve 25345 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özelleştirme Fonu Yönetmeliğinin 8/a bendine aşağıdaki paragrafın eklenmesine;

             "Sözkonusu mutabakat; kuruluşun, İdare'den alacağı borcu, T.C. Merkez Bankası'nın reeskont işlemlerinde uyguladığı iskonto faiz oranından almayı kabul ettiğini, geri ödeme tarihini ve borç talep gerekçelerini de belirttiği yazısını İdare'ye iletmesi ve ilgili proje grup başkanlığının da borç talep yazısını esas alarak Başkanlık Olur'u ihdas etmesiyle sağlanır.

             Kuruluşa verilen borç, nakit olarak geri ödemesi yapılmadığı/yapılamadığı durumda ödenmemiş sermayeye mahsup edilebilir. Bu durumda, borcun alındığı tarih ile mahsuplaşma tarihi arasında, T.C. Merkez Bankası'nın reeskont işlemlerinde uyguladığı iskonto faiz oranı üzerinden faiz tahakkuk ettirilir."

             4) 13/1/2004 tarih ve 25345 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özelleştirme Fonu Yönetmeliğinin 16/b bendinin son paragrafına aşağıdaki paragrafın eklenmesine;

             "Tarafların anlaşması, İdare'nin; borcun tutarı, vade tarihi ve faiz oranını içerir talep yazısını ilgili kuruluşa göndermesi ve ilgili kuruluş tarafından da borç verme şartlarının kabulünü belirtir kararını İdare'ye yazılı olarak bildirmesiyle sağlanır."

             5) 13/1/2004 tarih ve 25345 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Özelleştirme Fonu Yönetmeliğinin 16/g bendine aşağıdaki paragrafın eklenmesine;

             "Borç, vade tarihinde İdare tarafından ilgili kuruluşa geri ödeme yapılmaması/yapılamaması durumunda, tahakkuk edecek olan faiz ve anapara toplamı üzerinden aynı şartlarda yenilenir."