Milletlerarası Andlaşma

             Karar Sayısı : 2005/9148

             8 Nisan 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 20/10/2004 tarihli ve 5246 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Örgütlü Suçlar, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, Uluslararası Terörizm ve Diğer Ciddi Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 27/6/2005 tarihli ve GİGY-261351 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/7/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                          Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI

 

                   

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

M. V.GÖNÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

O. PEPE

M. AYDIN

N. ÇUBUKÇU

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

M. M.EKER

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

B.ATALAY

F. N.ÖZAK

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER

A. KOÇ

O. PEPE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Örgütlü Suçlar, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı,

Uluslararası Terörizm ve Diğer Ciddi Suçlarla

Mücadelede İşbirliği Anlaşması

 

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti, bundan böyle, Akit Taraflar diye adlandırılacaklardır,

             İkili ilişkilerin gelişimine katkıda bulunma, suçla, özellikle de örgütlü suç, uyuşturucu madde kaçakçılığı, uluslararası terörizm ve diğer ciddi suçlarla mücadelede işbirliğinde bulunma,

             Uluslararası terörizm ve uyuşturucu suistimalinin önlenmesindeki ortak çabalarını artırma,

             Uluslararası örgütlü suçlara karşı ortak eylemlerini uyumlaştırma arzusuyla aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır;

 

MADDE 1

 

             1) Akit Taraflar, ulusal mevzuatlarına uygun olarak, uluslararası terörizmi, yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı ve örgütlü suçları önlemede; bu tür suçları tespit etme, bastırma ve yargılamada, aynı zamanda diğer ciddi suçların da engellenmesi, tesbiti, bastırılması ve yargılanmasında işbirliği yapacaklardır.

             2) Akit Taraflar, özellikle, bir suçun veya bu suçun hazırlanışının Taraflardan birinin topraklarında cereyan ettiği ve aynı suçun veya hazırlanışının diğer Akit Tarafın toprağında    da cereyan edebileceği  bilgisinin yer aldığı  durumlarda işbirliği yapacaklardır.

MADDE 2

 

             Akit Taraflar, suçun, özellikle de örgütlü suçun tespiti ve bastırılmasında işbirliğinde bulunacaklar ve;

             a) Örgütlü suça karışan kişiler ve bunların bağlantıları hakkında tüm bilgileri; suç örgütleri ve grupları; faillerin ve grupların tipik davranışları; suçların zamanı, yeri ve modüs operandilerine özel odakla olayları; saldırıya maruz kalanları; özel şartları ve ihlal edilen ceza kanunu hükümlerini ve ciddi suçları önlemek için eğer belli durumlarda bu gerekiyorsa alınan tedbirleri birbirlerine bildireceklerdir;

             b) talep üzerine, talep edilen Akit Tarafın ulusal hukukuna uygun olarak belli bazı polisiye faaliyetleri gerçekleştireceklerdir;

             c) personel,  teknik  ekipman  ve  yapılanmada karşılıklı yardımlaşma dahil koordineli polisiye tedbirler vasıtasıyla işbu Anlaşma ve ulusal/hukuklarına uygun olarak tahkikatlarda işbirliğinde bulacaklardır;

             d) uluslararası örgütlü suçlarda kullanılan yeni şekiller ve metodlarla ilgili bilgi ve deneyimi mübadele edeceklerdir;

             e) adli ve kriminalistik tahkikatların ve uzmanlığın, kriminolojik ve diğer suç çalışmalarının sonuçlarını mübadelece edecekler ve çalışma metodları ve vasıtalarının yanısıra tahkikat uygulamaları hakkında birbirlerini haberdar edeceklerdir;

             f) talep üzerine suçların ifasında kullanılan veya onlardan ortaya çıkan, yazılı materyallerin, resmi belge ve objelerin örneklerini mübadele edeceklerdir;

             g) iş kalitesinin yükseltilmesi ve örgütlü suçla mücadele için mesleki bilginin daha üst derecesini elde edebilmek amacıyla daha fazla eğitime imkan tanımak için uzman mübadelesinde bulunacaklardır;

             h) gerekli tedbirlerin hazırlanması ve uygulanmasını tartışmak üzere çalışma toplantıları tertipleyeceklerdir.

 

MADDE 3

 

             Uyuşturucuların, psikotrop maddelerin ve bunların hammaddelerinin (bundan böyle uyuşturucular olarak adlandırılacaktır) yasadışı ekimi, üretimi, ihracı, ithali ve transit geçişinin ve bu tür maddelerin kaçakçılığının önlenmesi için Akit Taraflar, ulusal hukuklarına uygun olarak;

             a) yasadışı uyuşturucu  ekimi, üretimi ve kaçakçılığına karışmış  kişilerle, uyuşturucu gizlemeleriyle, nakil vasıtaları  ve modüs operandileriyle, uyuşturucuların menşei ve gideceği yerlerle ilgili bilgileri  ve eğer suç önleme  veya belli  bazı  durumlarda diğer ağır  suçların önlenmesi için gerekliyse suçlara ilişkin diğer muayyen detayları ileteceklerdir;

             b) uluslararası uyuşturucu kaçakçılığının alışılmış ve yeni yolları ve rotaları ile ilgili bilgileri ve ilgili diğer tüm bilgileri teati edeceklerdir;

             c) yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucu suistimaliyle ilgili adli ve kriminalistik tahkikatlarının sonuçlarını mübadele edeceklerdir;

             d) yeni uyuşturucuların örneklerini mübadele edeceklerdir; 

             e) bu tür maddelerin kaçakçılığıyla mücadele imkanları açısından yasal uyuşturucu ticaretinin denetimiyle ilgili deneyimlerini mübadele edeceklerdir;

             f) ulusal hukuklarına göre polis faaliyetlerini koordine edeceklerdir.

             g) Uyuşturucuların kontrollü teslimatı için önceden yapılacak düzenlemeler çerçevesinde yetkili kurumları arasında eşgüdümü temin edeceklerdir.

 

MADDE 4

 

             1) Taraflar,   kendi  ülkelerinde  diğer Tarafın  güvenliğine  ve  vatandaşlarına yönelik terörist faaliyetlerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmesini önlemek amacıyla etkili tedbirler alacaklardır.

             2) Uluslararası terörizmi önlemek ve onunla mücadele etmek için Akit Taraflar, ulusal hukuklarına uygun olarak ve iş bu Anlaşmaya tabi olarak;   

             a) planlanmış veya gerçekleştirilmiş terör eylemleri, bunlara karışan kişi ve gruplar, bu tür olaylarda kullanılan teknik vasıtalar ve eylem şekilleriyle ilgili bilgileri teati edeceklerdir;

             b) Taraflardan  birisinin  topraklarında  onun  zararına  ve  onun  menfaatleri aleyhine eylemlerini planlayan, ifa eden veya ifa etmiş olan terör grupları, liderleri ve üyeleri hakkındaki bilgilerle terörizmin ve 27 Ocak 1977 tarihinde Strazburg'da imzalanan Terörizmin Bastırılması  Avrupa Sözleşmesinde  belirtilen  diğer şiddet  suçlarının  önlenmesi için faydalı olabilecek bilgileri mübadele edeceklerdir.

             3) Taraflar, ulusal mevzuatları doğrultusunda, uluslararası terörizmin tüm çeşitleri ve yöntemleriyle mücadelede ve özellikle aşağıdaki alanlarda işbirliği yapacaklardır:

             a) uluslararası terörizm yoluyla bir ülkenin siyasal, anayasal, iktisadi ve sosyal yapılarının yok edilmesi veya istikrarsızlaştırılması,

             b) terör faaliyetlerinin finansmanının önlenmesi ve bastırılması,

             c) uluslararası terörizm ve uluslararası örgütlü suç arasındaki bağlantı, yasadışı uyuşturucu madde kaçakçılığı,  para aklama,  yasadışı  silah  kaçakçılığı, nükleer, kimyasal, biyolojik ve diğer potansiyel ölümcül maddelerin yasadışı taşınması,

             d) yasadışı silah   kaçakçılığı,  patlayıcılar ve  duyarlı   maddeler, iletişim teknolojilerinin terör grupları tarafından kullanımı ve terörist grupların kitle imha silahlarına sahip olmasının yol açtığı tehdit,

             e) terör faaliyetlerini kolaylaştırmayı veya bu faaliyetlere katılmayı planlayan kişilere mülteci statüsünün verilmemesi.

 

MADDE 5

 

             Ulusal hukuklarına ve işbu Anlaşmaya uygun olarak, Akit Taraflar para aklama dahil diğer ciddi suçların önlenmesi, tespiti ve bastırılmasında da işbirliğinde bulunacaklardır.

 

MADDE 6

            

             1) Akit Taraflar arasındaki işbirliği şunları da içerecektir;

             a) Bu Anlaşmaya göre işbirliğinin konusu olan suçlarla mücadeleyle ilgili yasalara

ilişkin bilgilerin mübadelesi,

             b) Suçlardan elde edilen menfaatlerle ilgili bilgi mübadelesi,

             c) İnsan kaçakçılığı konusunda Akit Taraflardan birisi için önem arz eden herhangi

bir bilginin ve yabancılarla veya göçle ilgili   deneyimin ve mevzuatın mübadelesi.

             2) Bu Anlaşma kapsamındaki işbirliği, irtibat görevlileri aracılığıyla da yürütülebilir.

                                                                              

MADDE 7

 

             1) İşbu Anlaşmanın hükümlerinin uygulanması amacıyla Akit Taraflar, diplomatik kanallardan belirlenebilecek yetkilerine uygun olarak doğrudan ve operatif bir biçimde işbirliğinde bulunmak üzere yetkili makamlarını belirleyecek ve uygun şekilde yetkilendireceklerdir.

             2) Yetkili makamlar arasındaki bilgi mübadelesi aksine anlaşma olmadıkça İngilizce

dilinde yapılacaktır.

MADDE 8

            

             Akit Tarafların yetkili makamları, ulusal hukuklarına uygun olarak ve Kişisel Bilgilerin Otomatik İşlenmesi Açısından Şahısların Korunması Sözleşmesi (Strazburg, 28 Ocak 1981) ile polis sektöründe şahsi bilgilerin (verilerin) korunmasını düzenleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulunun Üye Ülkelere R87-(15) nolu Kararını (Strazburg, 17 Eylül 1987) gözönünde bulundurarak, işbirliği kapsamında mübadele edilen şahsi bilgilerin korunması için aşağıdaki kayıt ve koşulları uygulayacaklardır;

             a) Bu tür bilgileri elde eden yetkili makamlar, bunları yalnızca gönderen yetkili makamların belirlediği şartlar altında ve amaçlar için işleyebilirler.

             b) Gönderen yetkili makamın talebi üzerine, alan makam bu tür bilgilerin işlenmesi

ve sonuçları hakkında diğerini bilgi sahibi edecektir.

             c) Şahsi bilgiler yalnızca suçun önlenmesi, terörizm ve uyuşturucuyla ilgili suçlarla

ve örgütlü suçlarla mücadeleden sorumlu makamlara veya kurumlara verilebilir. Bu tür veriler, gönderen tarafın önceden yazılı rızası üzerine diğer makamlara transfer edilebilecektir.

             d) Talep edilen verileri gönderen yetkili makamın, verilerin doğru olduğundan ve verilmesinin  kesinlikle  gerekli   olduğundan  ve  bu  vermenin   amaca   uygun olduğundan emin olması gerekmektedir. Doğru olmayan veya ifşa edilmemesi gereken bilgilerin verilmiş olduğu ortaya çıktığı durumlarda, elde eden yetkili makam bu durumdan derhal haberdar edilecek ve yanlışlıkla veya izinsiz olarak teslim edilmiş herhangi bir veriyi derhal yok edecek veya doğru olmayan veriyi düzeltecektir.

             e) Yetkili bir kimsenin talebi üzerine onun hakkındaki mevcut tüm veriler ve bununla ilgili  yapılacak işlem bu kişiye açıklanacaktır. Şahsi verilerle ilgili bilgileri verme açısından, bilgiyi sağlayan yetkili makamın ülkesinde yürürlükte bulunan kanunlar geçerli olacaktır.

             f) Ulusal yasalarına uygun olarak veri sağlayan yetkili makam, bu tür verilerin silinmesi için gerekli şartları teslim ederken saptayacaktır. Buna bakılmaksızın bir kişi ile ilgili tüm bilgiler onlara artık ihtiyaç duyulmadığında silinmelidir. Gönderen yetkili makam silmeden ve bunun sebeplerinden haberdar edilmelidir. Elde edilen tüm şahsi veriler, işbu  Anlaşmanın sona ermesinden sonra yok edilecektir.

             g) Yetkili  makamlar, şahsi  bilgilerin verilmesi,  alınması  ve silinmesi ile ilgili kayıtları tutmak zorundadırlar.

             h) Yetkili makamlar, yetkisiz insanların bu tür bilgilere ulaşmasını önlemek için şahsi bilgilerin etkin korunmasını sağlayacaklardır; bunları değiştirmeye ve yayınlamaya yetkili değildirler.

 

MADDE 9

 

             1) Akit Taraflar, Akit Taraflardan herhangi biri tarafından ulusal hukuklarına uygun

olarak gizli olarak tanımlanan tüm bilgilerin gizliliğini garanti ederler.

             2) İşbu Anlaşmaya uygun olarak üçüncü bir ülkeye materyallerin, verilerin ve teknik

ekipmanın gönderilmesi, ancak gönderen Akit Tarafın yetkili makamının yazılı rızası üzerine mümkün olacaktır.

 

MADDE 10

            

             1) Akit Taraflar, bu Anlaşmaya göre işbirliğinin uygulanması ve değerlendirilmesi için bir Ortak Komisyon oluşturacaklardır. Akit Taraflar, her bir Akit tarafın en az üç üyesinden oluşacak olan Ortak Komisyonun oluşumunu  birbirlerine   diplomatik kanallardan bildireceklerdir.

             2) Ortak Komisyon ihtiyaç duyulduğunda toplanacaktır. Akit Taraflardan herhangi birisi gerektiğinde Ortak Komisyon Toplantısı önerebilir. Ortak  Komisyon, toplantılarını      münavebeli  olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde  ve  Slovenya Cumhuriyeti'nde   veya   önceden   mutabakat sağlanmak şartıyla başka bir ülkede yapacaktır.

 

MADDE 11

 

             1) Akit Taraflardan her biri, eğer işbirliği ulusal yasalarınca sınırlandırılıyorsa, devletin güvenliğini veya diğer temel menfaatlerini tehlikeye atıyorsa veya ulusal yasalarına ters düşüyorsa, bunu kısmen veya tamamen reddedebilir veya belli şartlara bağlayabilir.

             2) Akit Tarafların yetkili makamları, bu tür bir işbirliği reddini yazılı olarak derhal birbirlerine iletecektir.

 

MADDE 12

 

             Bu Anlaşmanın hükümleri, Akit Tarafların taraf olduğu herhangi bir ikili ve çok taraflı anlaşmayı etkilemeyecektir.

 

MADDE 13

 

             1) İşbu Anlaşma, Akit Tarafların birbirlerine bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç hukuki gereklerin yerine getirilmesini bildirdikleri son bildirimin ele geçtiği tarihte yürürlüğe girecektir.

             2) İşbu Anlaşma süresiz olarak yapılmaktadır. Taraflardan herhangi biri diplomatik kanallarla bu Anlaşmayı sona erdirebilir.  Sona erme, sona erdirme bildiriminin ele geçtiği tarihi takiben altı ay sonra yürürlüğe girecektir.   

             Bu Anlaşma, 8 Nisan 2004 tarihinde Ankara'da, her biri birbirine eşit olmak üzere, Türkçe, Slovence ve İngilizce dillerinde iki orijinal suret halinde imzalanmıştır. Yorum farklılığı durumunda, İngilizce metin geçerli olacaktır.

 

 

                           TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                               SLOVENYA CUMHURİYETİ

                                HÜKÜMETİ ADINA                                                             HÜKÜMETİ ADINA

 

Bu andlaşmanın Slovence ve İngilizce  dillerdeki metinleri 6/8/2005  tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.