Genelge

 

             Başbakanlıktan:

             Konu   : 2003/39 Sayılı Tasarruf Tedbirleri

                             Genelgesinde Yapılan Düzenlemeler.

Genelge

2005/19

 

             27 Haziran 2003 tarihli ve 25151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 2003/39 sayılı Genelgenin 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrası ile 10’uncu maddesinin 2’nci fıkrası, Danıştay 8. Dairesinin 30/5/2005 tarihli ve E:2003/4888, K:2005/2536 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

             Bu nedenle, 2003/39 sayılı Genelgenin 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının;

             “Yurt dışı geçici görevlendirmeler zorunlu hallerde yapılacak, görevin süresi ve görevli sayısı en az seviyede tutulacaktır.Görevlendirmeler; bakanlıklar ile bağlı, ilgili veya ilişkili kurum, kurul/üst kurul ve kuruluşlarda (MİT Müsteşarlığı ile T.C. Merkez Bankası hariç) Bakan, üniversitelerde rektör, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında Başkan onayı ile yapılacaktır.”

             10’uncu maddesinin 2’nci fıkrasının;

             “Kamu kurum ve kuruluşlarınca mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar gereği verilen veya kurum faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan ilanlar hariç olmak üzere basın ve yayın organlarına ilan verilmeyecektir.”

             şeklinde yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                           Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                       Başbakan