Yönetmelik

Yargıtay Başkanlığından:

 

Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve

Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Yargıtay Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Yargıtay Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Başkanlık: Yargıtay Başkanlığını,

Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde geçen süreleri,

Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak Yargıtay Başkanlığınca görev özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

Alt hizmet grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

Madde 5 — Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

Görevde Yükselmeye Tabi Kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Genel Yazı İşleri Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü, İdari ve Mali İşler Müdürü, Kütüphane Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Yayın İşleri Müdürü, Yazı İşleri Müdürü,

2) Şef, Koruma Güvenlik Şefi,

b) Savunma Hizmetleri Grubu;

1) Sivil Savunma Uzmanı,

c) İdari Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat Saymanı, Sayman,

2) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Zabıt Katibi, Veznedar, Ambar Memuru, Daktilograf, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Memur, Şoför.

d) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Teknisyen Yardımcısı, Bekçi, Aşçı, Mübaşir, Hizmetli.

Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolar:

Biyolog, Çocuk Gelişimcisi, Fizyoterapist, Hemşire, Laborant, Sağlık Teknikeri, Teknisyen.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

Madde 6 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev unvanlarına görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda;

a) Atama yapılacak boş kadronun bulunması,

b) Görevde yükselme eğitimine katılacak personelin, Başkanlıkta en az iki (2) yıl çalışmış olması,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşıması,

d) Son sicil notunun olumlu olması ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az yetmişaltı (76) puan olması

şartları aranır.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

Madde 7 — Bu maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

a) Genel Yazı İşleri Müdürü, İdari ve Mali İşler Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Yayın İşleri Müdürü, Kütüphane Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

2) Kütüphane Müdürlüğü için fakülte veya yüksekokulların kütüphanecilik bölümü mezunu olmak,

3) Başkanlıkta en az beş (5) yıl şef olarak çalışmış olmak,

4)Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

b) Yazı İşleri Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) Başkanlıkta en az beş (5) yıl şef olarak çalışmış olmak,

3)Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

2) Başkanlıkta en az beş (5) yıl Veznedar, Ambar Memuru, Ayniyat Saymanı, Daktilograf, Memur, Zabıt Kâtibi, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya ilk derece mahkemelerinde aynı süre Zabıt Kâtibi olarak çalışmış olmak,

3)Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

d) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

2) Başkanlıkta en az iki (2) yıllık koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

e) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) 24/10/1960 tarihli ve 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanundaki şartları taşımak.

f) Ayniyat Saymanı ve Sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

2) Başkanlıkta en az beş (5) yıl Veznedar, Ambar Memuru, Memur, Daktilograf, Zabıt Kâtibi, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak çalışmış veya ilk derece mahkemelerinde aynı süre Zabıt Kâtibi olarak çalışmış olmak,

3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

g) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki (2) yılı Başkanlıkta veya ilk derece mahkemelerinde Zabıt Kâtibi olarak geçmiş olmak koşuluyla en az beş (5) yıl hizmeti olmak,

2) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

3) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak,

4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

h) Zabıt Kâtibi, Daktilograf ve Memur kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki (2) yılı Başkanlıkta veya ilk derece mahkemelerinde geçmiş olmak koşuluyla en az üç (3) yıl hizmeti olmak,

2) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

3) 9/12/1983 tarihli ve 18246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay Personeli Özlük İşleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

ı) Ambar Memuru ve Veznedar kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Başkanlıkta en az üç (3) yılı geçmiş olmak koşuluyla en az beş (5) yıl hizmeti olmak,

3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

j) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise, tercihen yüksekokul mezunu olmak,

2) Askerliğini tercihen komando olarak yapmış olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

k) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıllık (B) sınıfı ehliyete sahip olmak,

3) Son üç (3) yılını Başkanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş (5) yıl hizmeti bulunmak,

4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

Madde 8 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda;

a) Atama yapılacak boş kadronun bulunması,

b) Son sicil notunun olumlu olması ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az yetmişaltı (76) puan olması

şartları aranır.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

Madde 9 — Bu maddede belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Biyolog ve Fizyoterapist kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

b) Çocuk Gelişimcisi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

c) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

d) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

1) Meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

e) Sağlık Teknikeri kadrosuna atanabilmek için;

1) Sağlık hizmetleri yüksekokulu mezunu olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise ve dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak.

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme eğitimi

Madde 10 — Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az otuz (30) ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az kırkbeş (45) saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş (75) saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla on (10) saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

Görevde yükselme eğitimine katılanların bu eğitime devamı zorunludur.

Duyuru

Madde 11 — Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı personele eğitim tarihinden en az bir ay önce; görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az onbeş (15) gün önce Başkanlıkça duyurulur.

Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

Madde 12 — Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri Personel ve Eğitim Müdürlüğüne iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Müdürlüğü tarafından incelenir.

Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. İki katından az istekli bulunması halinde, durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının iki katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik EK-1’deki Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek olan tercih edilir.

Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da bir sonraki sınava kadar atanmamış olan personelin, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

Görevde yükselme eğitim programları, Yargıtay Başkanlığınca sadece kendi personeli için düzenleneceği gibi bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu ile ortaklaşa düzenlenebilir.

Görevde yükselme eğitimine ilişkin sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Müdürlüğünce yürütülür.

Görevde yükselme eğitimi konuları

Madde 13 — Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C. Anayasası;

 1) Genel esaslar,

 2) Temel hak ve ödevler,

 3) Devletin temel organları,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, ulusal güvenlik

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular.

Eğitim programında, bu maddenin (g) bendinde belirtilen eğitimin ağırlığı yüzde altmış (%60) tır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

Görevde yükselme sınavı

Madde 14 — Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınavı Başkanlık, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırır.

Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Başkanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurur.

Bu sınavda yüz (100) üzerinden yetmiş (70) ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.

Sınavın geçersiz sayılması

Madde 15 — Yazılı sınavda kopya çekenler, verenler veya bunlara teşebbüs edenler sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

Sınav sonuçlarının açıklanması

Madde 16 — Sınav sonuçları sınavı yapan kurum tarafından sonuçların Başkanlığa bildirilmesinden itibaren en geç onbeş (15) gün içerisinde Sınav Kurulunca ilân edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Unvan değişikliği sınavı

Madde 17 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan unvan değişikliğine tabi kadrolar, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere, bu unvanları ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Bu sınava katılacaklarda Başkanlıkta veya öğretim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Unvan değişikliği sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yapılır.

Sınav kurulu

Madde 18 — Sınav Kurulu; Yargıtay Yönetim Kurulunun görevlendireceği, Yönetim Kurulu üyesi olan Daire Başkanının başkanlığında, Genel Sekreter, bir Yönetim Kurulu üyesi, görevlendirilen Genel Sekreter Yardımcısı ile Personel ve Eğitim Müdürü olmak üzere toplam beş (5) kişiden oluşur. Ayrıca her üyenin yedeği de tespit edilir. Kurul, Başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye katılır. Kararlar oyçokluğu ile alınır.

Sınav Kurulu başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavında görev alamazlar.

Sınav Kurulunu oluşturacak üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğretim ve unvanları itibarıyla daha düşük düzeyde olamaz.

Sınav kurulunun görevleri

Madde 19 — Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a) Atanılacak görevin niteliğine göre, görevde yükselme eğitiminin konularını ve süresini belirlemek,

b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere, yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların kaynağını belirlemek,

d) Sınav sonuçlarını ilân ederek ilgililere duyurmak,

e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları karara bağlamak,

f) Sınava ilişkin diğer işleri yürütmek.

Sınavı kazananların ataması

Madde 20 — Yapılan sınav sonunda başarılı bulunanlar arasından, sınavdaki başarı sıralamasına göre üç (3) ay içinde boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Başarı notunun aynı olması halinde ataması yapılacak personel EK-1 Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilir. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir. Puanların eşitliği halinde hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek olan tercih edilir.

Sınav belgelerinin saklanması

Madde 21 — Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, başarı göstermeyenlerin belgeleri en az bir yıl veya aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar Personel ve Eğitim Müdürlüğünde saklanır.

İtiraz

Madde 22 — Sınav kurulunun her türlü kararına karşı itiraz mercii Yargıtay Yönetim Kuruludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

Madde 23 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıması koşuluyla, sınav yapılmaksızın, aynı alt hizmet grubunda bulunan diğer görevlere atamaları yapılabilir.

b) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Kazanılmış haklar

Madde 24 — Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Naklen atamalar

Madde 25 — Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen unvanları kazanmış olanlar aynı unvanlara,

b) Memur kadrosunda olanlar, 9/12/1983 tarihli ve 18246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay Personeli Özlük İşleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen koşulları taşımaları halinde zabıt katibi unvanına,

c) 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personel kazandıkları unvanlara uygun kadrolara

naklen atanabilirler.

Açıktan atamalar

Madde 26 — Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışıp da çeşitli nedenlerle görevden ayrılanların, yeniden memuriyete dönmelerinde bu Yönetmelikteki şartları taşımaları kaydıyla daha önceki unvanlarına veya daha alt gruptaki unvanlara açıktan atamaları yapılabilir.

Ancak, Devlet Memurluğuna ilk defa açıktan atanacak personel için bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

Madde 27 — 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Başkanlığa yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Özürlülerin eğitim ve sınavları

Madde 28 — Başkanlık, gerekli koşulları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimi ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 29 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 30 — 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 31 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yargıtay Birinci Başkanı yürütür.

 

EK-1

DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı ve Soyadı

 

 

 

 

 

Sicil No

 

 

 

 

 

Görev Yeri ve Unvanı

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME KISTASLARI

Puan Değeri

Adayın Puanı

 

 

 

 

 

 

 

 

                             1.Başvuru tarihi itibariyle öğrenim durumu

 

 

                             (En son öğrenim durumu esas alınacaktır.)

 

 

 

                              a) Önlisans

 

 

 

4

 

                              b) 3 yıllık Yüksek Okul

 

 

6

 

                              c) Lisans

 

 

 

8

 

                              d) Yüksek Lisans

 

 

 

10

 

                              e) Doktora

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             2. Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun

 

 

                             Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki

 

 

                             kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet

 

 

                             süresinin (İşçi statüsü ile personel statüsünde

 

 

                             geçirilen hizmetler hariç.)

 

 

 

 

                             a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yıl için

 

1

 

                             b) 10 yıldan sonraki her bir yıl için

 

0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             3. Son üç yıllık ortalaması 76 ve daha fazla

 

 

 

                             olanların bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/10'u

 

 

                             (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam

 

 

                             sayıya tamamlandıktan sonra 1/10'u hesaplanacaktır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             4. İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili

 

 

                             amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla

 

 

                             belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye

 

 

                             alınacaktır.)

 

 

 

 

 

                             a) Her takdirname için

 

 

2

 

                             b) Her ödül için

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             5."Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan

 

 

                             Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" yürürlüğe girdikten

 

 

                             sonra katıldığı her bir hizmet içi eğitim programından (Her yıl

 

 

                             için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim

 

 

                             programı değerlendirilecektir.)

 

 

 

 

                             a) 05-15 gün süreli

 

 

 

0,5

 

                             b) 16-31 gün süreli

 

 

 

1

 

                             c) 2-3 ay süreli

 

 

 

1,5

 

                             d) 4-6 ay süreli

 

 

 

2

 

                             e) 7-12 ay süreli

 

 

 

2,5

 

                             f) 12 aydan fazla süreli

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              6. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit

 

 

                              Sınavından (375 sayılı KHK'ya göre belirlenen usul ve

 

 

                              esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için

 

 

                              yapılacaktır.)

 

 

 

 

 

                              a) (D) alanlara

 

 

 

2

 

                              b) (C) alanlara

 

 

 

4

 

                              c) (B) alanlara

 

 

 

6

 

                              d) (A) alanlara

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             7. Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler

 

 

                              hariç.)

 

 

 

 

 

                             a) Her uyarma, kınama için

 

 

-2

 

                             b) Her aylıktan kesme için

 

 

-4

 

                             c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için

 

-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             8.Görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavlarda

 

 

                             başarısız olanlarla, sınavlara mazeretsiz olarak

 

 

                             katılmayanların (Aynı veya benzer unvanlar için

 

 

                             uygulanır.)

 

 

 

 

 

                             a) Başarısız olduğu her bir sınav için

 

-2

 

                             b) Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için

 

-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Eksi puanlar düşüldükten sonra toplam