Tebliğ

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından

 

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme

Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ

(İhracat: 2005/9)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemlerin bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılmasına yönelik uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ, Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemlerin bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılması durumunda uygulanacak Dahilde İşleme Tedbirlerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ; 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Dahilde İşleme Rejimi Kararı”nın 26 ncı maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Tebliğde geçen;

Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

Elektronik İmza: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na istinaden ıslak imza ile eşdeğer olarak kabul edilecek ve belgeleri elektronik ortamda imzalamak için kullanılacak elektronik veriyi,

Elektronik İmza Sertifikası: Elektronik imza için kullanılacak ve Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş sertifika hizmet sağlayıcılarından alınacak elektronik veriyi,

Kullanıcı: Dahilde işleme izin belgesi sahibi firma tarafından yetkilendirilmiş ve elektronik imza sertifikasına sahip gerçek kişiyi,

Web Sayfası: Müsteşarlığın “www.dtm.gov.tr” internet adresinden girilen web sayfasını,

Bilgi Sistemi: Müsteşarlıkça bilgilerin tutulduğu ve bilgisayar uygulamalarının çalıştırıldığı bilgisayar sistemini,

Satır Kodu: Dahilde işleme izin belgesi üzerinde yer alan, ithal ve ihraç eşyasını tarif eden ve Müsteşarlığımız ile Gümrük Müsteşarlığı arasındaki Dahilde İşleme Rejimine ilişkin bilgi iletişiminde dikkate alınacak belge numarasını da içeren kod bilgisini,

Dahilde İşleme İzin Belgesi: İhracat ile ihracat sayılan satış ve teslimlerde gümrük muafiyetli ithalat ve/veya yurt içi alımlara imkan sağlayan Müsteşarlıkça düzenlenen ve aynı zamanda elektronik ortamda kayıtları bulunan belgeyi,

Vergi Resim Harç İstisnası: İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar ve Tebliğ hükümleri uyarınca dahilde işleme izin belgesine uygulanacak tüm istisnaları,

Belge: Dahilde işleme izin belgesini,

Belge Süresi: Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithalat ve/veya yurt içi alım ile ihracat ve ihracat sayılan satış ve teslim işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,

İhracat Süresi: Dahilde işleme izin belgesi üzerinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında sadece ihracat ile ihracat sayılan satış ve teslim işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,

İthalat Süresi: Dahilde işleme izin belgesi üzerinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında sadece ithalat ve/veya yurt içi alım işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,

Belge Süresi Sonu: Belge süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,

Döviz Kullanım Oranı: Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki CIF ithal tutarının FOB ihraç tutarına olan yüzde oranını,

Belge Sahibi Firma : Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemleri, elektronik imza yetkisi olan kullanıcı aracılığıyla ve bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gerçekleştiren imalatçı-ihracatçı veya ihracatçı firmayı,

İmalatçı-İhracatçı: İşlem görmüş ürünün tamamını veya bir kısmını üreten ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren dahilde işleme izin belgesi sahibi firmayı,

İhracatçı: Yan sanayici firmaya ithal eşyasından işlem görmüş ürün ürettiren ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren, imalatçı olmayan dahilde işleme izin belgesi sahibi firmayı,

Yan Sanayici: Dahilde işleme izin belgesinde taahhüt edilen ihraç ürününün tamamını ya da bir kısmını üreten, belgede kayıtlı ancak belge sahibi olmayan firmayı,

Aracı İhracatçı: Dahilde işleme izin belgesinde taahhüt edilen ihracatı, belge sahibi firmadan tedarik ettiği şekliyle gerçekleştiren, belge sahibi firma tarafından yetkilendirilmiş belge sahibi olmayan firmayı,

Temsilci Aracılığı ile İthalat: Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki eşyanın ithalatının, Borçlar Kanunu’nun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmek kaydıyla, belge sahibi firma tarafından yetkilendirilmiş temsilci aracılığıyla yapılmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Dahilde İşleme Rejiminden Yararlanmak İçin Elektronik Ortamda Müracaat

Madde 5- Elektronik imza sertifikası sahibi kullanıcılar, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar adına, Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemleri bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gerçekleştirebilmek için web sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat ederler.

Firma Tanımlaması

Madde 6- Bu Tebliğ’in 5 inci maddesi uyarınca web sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat eden elektronik imza sertifikası sahibi kullanıcıların, ek-1’de belirtilen bilgi ve belgeleri ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine göndermeleri gerekir. İlgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği, yapılacak değerlendirme neticesinde ek-1’de belirtilen bilgi ve belgeleri bilgi sistemine aktarır ve bu bilgi ve belgeleri firma tanımlamasının yapılmasını teminen Müsteşarlığa gönderir.

Ayrıca, belge üzerinde yan sanayici olarak yer alması talep edilen firmaların, ek-1’de belirtilen bilgi ve belgeler yanında Dahilde İşleme Rejiminden yararlanmak isteyen firma ile yapılan protokole istinaden firma tanımlamasının yapılması gerekir.

Birinci ve ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde ibraz edilen bilgi ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar doğru kabul edilir.

Belge Müracaatlarının Değerlendirilmesi

Madde 7- Firma tanımlaması yapılmış elektronik imza sertifikası sahibi kullanıcılar, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar adına, belge almak için web sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat ederler. Bu müracaat esnasında firmalar tarafından, her bir ithal eşyası ve işlem görmüş ürün (asıl ve ikincil işlem görmüş ürünler) için, ayrı ayrı asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilir.

Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme neticesinde, belge düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verilir.

Belge Düzenlenmesi

Madde 8- Müsteşarlıkça belge müracaatlarının değerlendirilmesi neticesinde, belge düzenlenmesine karar verilmesi durumunda;

a) İthal eşyası ve işlem görmüş ürünün (asıl ve ikincil işlem görmüş ürünler) satır kodu, asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu (her bir ithal eşyası ve işlem görmüş ürün için ayrı ayrı belirtilmek suretiyle), adı, verimlilik oranına göre belirlenen miktarı ve değeri,

b) Belge süresi, 

c) Döviz kullanım oranı,

d) Varsa yan sanayici ile belge müracaatında bulunan firma tarafından tek vergi numarası ve firma unvanı bildirilmiş temsilci yoluyla ithalat yapan firma ve/veya aracı ihracatçı,

belirlenerek dahilde işleme izin belgesi verilir ve belgenin düzenlendiği tarih itibarıyla elektronik ortamda bulunan belge kaydı dikkate alınarak belge kapsamındaki işlemler yapılabilir.

 Belgenin Kullanılması

Madde 9- BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) Sistemine dahil olan gümrük idarelerince belge kapsamında gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemleri, belgenin orijinal nüshası aranılmaksızın belgenin elektronik ortamdaki kayıtları dikkate alınarak yürütülür. Belge kapsamında gerçekleştirilen ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi üzerinde, diğer bilgiler yanında belge numarasını içeren satır kodunun da yer alması zorunludur.

Ancak;

a) Belge kapsamındaki yurt içi alımlarda, belge orijinal nüshasının ithalat bölümüne gerekli düşümü yapılan alıma ilişkin fatura kayıtlarının en geç yurt içi alımın yapıldığı günü takip eden 3 (üç) gün içerisinde belge sahibi firma tarafından Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılması gerekmektedir.

b) Özel fatura kapsamındaki ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile belgeden belgeye teslimlerde, teslime ilişkin fatura kayıtlarının en geç işlemin yapıldığı günü takip eden 3 (üç) gün içerisinde belge sahibi firma tarafından Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılması gerekmektedir.

c) BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemlerinde belge kapsamındaki ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesine ilişkin kayıtların en geç işlemin tamamlandığı günü takip eden 3 (üç) gün içerisinde belge sahibi firma tarafından Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılması gerekmektedir .

BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden belge kapsamında gerçekleştirilecek ithalat işlemlerinde, ilgili gümrük idaresince belgenin orijinal nüshası aranmak ve belgenin son sayfasında yer alan ithal edilen maddelerle ilgili bilgiler bölümüne gerekli meşruhat düşülmek suretiyle ithalat işlemleri gerçekleştirilir. BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden yapılacak ithalatta, indirimli teminat uygulanmaz. BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden yapılacak ihracat işlemlerinde ise belgenin orijinal nüshası üzerinden işlemler tekemmül ettirilir. Ayrıca, bu kapsamdaki işlemlerde, belgenin bir fotokopisi ilgili ithalata veya ihracata ilişkin gümrük beyannamesine eklenir.

BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinden belge kapsamında gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemleri sırasında, Müsteşarlık ve Gümrük Müsteşarlığı arasında bağlantı kurulamaması ve bu arızanın 2 (iki) saat içerisinde giderilememesi durumunda gümrük beyannamesinin tesciline izin verilir. Bu durumda, ilgili gümrük idaresince belgenin orijinal nüshası aranmak ve belgenin son sayfasında yer alan ithal edilen maddelerle ilgili bilgiler bölümüne gerekli meşruhat düşülmek suretiyle ithalat işlemleri gerçekleştirilir. İhracat işlemlerinde ise belgenin orijinal nüshası üzerinden işlemler tekemmül ettirilir. Ayrıca, belgenin bir fotokopisi ilgili ithalata veya ihracata ilişkin gümrük beyannamesine eklenir. Müsteşarlıkça ilgili gümrük beyannamelerine ilişkin bilgiler, daha sonra elektronik ortamda alınır. 

Gümrük mevzuatı çerçevesinde eşyanın tesliminden sonra düzeltme yapılması durumunda buna ilişkin bilgiler, gümrük idaresince ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine gönderilir ve bu bilgiler, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından bilgi sistemine aktarılır. 

Eşyanın mahrecine iade edilmesi veya geri gelmesi halinde gümrük idaresince buna ilişkin bilgiler, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine bildirilir ve bu bilgiler, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından bilgi sistemine aktarılır. 

Firmanın Sorumluluğu

Madde 10- Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kayıtların en geç işlemin yapıldığı günü takip eden 3 (üç) gün içerisinde belge sahibi firma tarafından Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılamaması durumunda belge ihracat taahhüt kapatma işlemi, bu kayıtlar dikkate alınmaksızın tekemmül ettirilir. İlgili belge sahibi firma tarafından mezkur kayıtların belge taahhüt kapatma müracaatına kadar Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılması durumunda ise belge ihracat taahhüt kapatma işlemi, bu kayıtlar dikkate alınarak tekemmül ettirilir, ancak bu durumdaki firmaların dahilde işleme izin belgelerine (bu firmaların bir başka firmanın belgesinde yan sanayici olması da dahil) 1 (bir) yıl süreyle indirimli teminat uygulanmaz.

Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kayıtlar, bu fıkrada öngörülen süreler içerisinde Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılsa dahi, belge kapsamında ithali öngörülen eşyanın miktar ve/veya değerinde bir aşım olması halinde, bu aşımdan belge sahibi firma sorumludur. Bu kapsamda bir miktar aşımı olması halinde, bu aşım revize işlemine konu edilemez ve bu durumdaki firmaların dahilde işleme izin belgelerine (bu firmaların bir başka firmanın belgesinde yan sanayici olması da dahil) 1 (bir) yıl süreyle indirimli teminat uygulanmaz.

Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde eşyanın tesliminden sonra yapılacak bir düzeltmede belge kapsamında ithali öngörülen eşyanın miktar ve/veya değerinde bir aşım olması halinde bu aşımdan belge sahibi firma sorumludur. Bu kapsamda bir miktar aşımı olması halinde, bu aşım revize işlemine konu edilemez. Bu durum, Gümrük Müsteşarlığı’na da bildirilir.

Ayrıca, BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinden, Müsteşarlık bilgi sistemine erişim sağlanmaksızın belge kapsamındaki ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirildiği hallerde, ilgili ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde yer alan bilgilerin (satır kodu, gümrük tarife istatistik pozisyonu vb.) ilgili dahilde işleme izin belgesinde belirtilen bilgilerden farklı olmaması gerekir. Aksine bir durumun tespiti halinde, bu durumdan belge sahibi firma sorumludur.  Bu kapsamda bir miktar aşımı olması halinde, bu aşım revize işlemine konu edilemez ve bu durumdaki firmaların dahilde işleme izin belgelerine (bu firmaların bir başka firmanın belgesinde yan sanayici olması da dahil) 1 (bir) yıl süreyle indirimli teminat uygulanmaz.

Aracı İhracatçı İle İhracat

Madde 11- Bu Tebliğin 8 inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün ihracatı, belge sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden izin alınmak kaydıyla başka bir ihracatçı aracılığı ile de yapılabilir. Bu durumda, aracı ihracatçı unvanı yanında bu firmaya ait tek vergi numarası da belge sahibi firma tarafından ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine bildirilir. Ancak, Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) aracı ihracatçı kullanımına kısıtlama getirilebilir.

Temsilci Aracılığı İle İthalat

Madde 12- Bu Tebliğin 8 inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki eşyanın ithalatı, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden izin alınmak ve Borçlar Kanununun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmek kaydıyla, temsilci aracılığıyla da yapılabilir. Bu durumda, temsilci firma unvanı yanında bu firmaya ait tek vergi numarası da belge sahibi firma tarafından ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine bildirilir. 

Belgenin Revizesi

Madde 13- Dahilde işleme izin belgesi, kapatma müracaatından sonra veya belge süresi içerisinde revize edilebilir. Belge sahibi firmalar, belgenin orijinal nüshası aranılmaksızın belgenin elektronik ortamdaki kayıtlarının revize işlemlerinin yapılabilmesini teminen web sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat edebilirler. Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme neticesinde, uygun görülen talepler belgenin elektronik ortamdaki kayıtlarına işlenir.

Ancak, belge kapsamındaki yurt içi alımlara ve vergi resim harç istisnasına yönelik işlemler için  belge orijinal nüshası üzerinde revize işlemlerinin yapılması gerekir. Bu durumda, revize müracaatı ilgili firma tarafından belge aslı ile gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılır. Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) revize müracaatı sonuçlandırılır ve belge üzerinde yapılan revize işlemleri bilgi sistemine işlenir.

Dahilde işleme izin belgelerinin revize edilmesi ile ilgili görev ve yetkiler Müsteşarlıkça kullanılabileceği gibi, gerek görülmesi halinde ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine kısmen devredilebilir.

İhracat Taahhüdünün Kapatılması

Madde 14- Bu Tebliğ çerçevesinde düzenlenen dahilde işleme izin belgelerine ilişkin ihracat taahhütlerinin kapatılması için belge sahibi firmaların, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda ve aynı süre içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Süresi içerisinde kapatma müracaatında bulunmayan firmalara, bu sürenin bitimini müteakip elektronik ortamda, 1 (bir) ay içerisinde ihracat taahhüdünü kapatma müracaatında bulunulması bildirilir. Belirtilen süre içerisinde kapatma müracaatında bulunmayan firmalar adına düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince mevcut bilgi ve belgelerle resen kapatılır.

BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinden belge kapsamında gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemlerinin teyitleri aranmaksızın taahhüt kapatma işlemleri, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince tekemmül ettirilir ve belge kapsamında alınan teminatlar veya vergiler, ilgili gümrük idareleri ve T.C. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikaları ile Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından firmalara iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Uygulama

Madde 15- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 27/1/2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ile aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ hükümleri uygulanır.

Yetki

Madde 16- Müsteşarlık bu Tebliğ hükümlerine istinaden; genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye ve bilgi sisteminde yaşanacak teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları gidermeye yönelik uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkilidir.

Ayrıca, bu Tebliğ eki ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelere ilave bilgi ve belge istenmesi veya ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesi hususlarında Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Bu Tebliğde belirtilen görev ve yetkiler Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) kullanılabileceği gibi, gerek görülmesi halinde ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine kısmen ve tamamen devredilebilir.

Uygulamadan Kaldırılacak İşlemler

Madde 17- Dahilde işleme izin belgesi almak isteyen firmalar; 1/1/2006 tarihine kadar, İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ile İhracat 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ veya bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde müracaat edebilirler.

Ancak, 1/1/2006 tarihinden itibaren dahilde işleme izin belgesi almak isteyen firmaların bu Tebliğ çerçevesinde müracaat etmeleri gerekir ve bu tarihten itibaren, İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ile İhracat 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi almak için yapılacak müracaatlar, Müsteşarlıkça değerlendirmeye alınmaz. 

Yürürlük

Madde 18- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ekleri görmek için tıklayınız