Tebliğ

 

Maliye Bakanlığından;

 

Tahsilat Genel Tebliği

Seri No: 436

 

Bilindiği gibi, 27/4/2005 gün ve 25798 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 9 uncu maddesi ile Mülga 8/7/1948 tarihli ve 5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanun ve ilgili Bakanlar Kurulu kararları uyarınca dağıtılan tohumlukların karşılığı olarak kullandırılan ancak süresinde tahsil edilemeyen ve Hazine alacağına dönüşen (haksız alındığı tespit edilenler hariç) ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine takip ve tahsil edilmek üzere bu maddenin yürürlük tarihinden önce intikal ettirilmiş bulunan kredi alacaklarının tahsiline yönelik düzenlemeler yapılmış ve 20.05.2005 tarihli ve 25820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 435 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinde maddenin uygulanmasına ilişkin gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Anılan madde hükmünden yararlanmak isteyenlerin başvuru süresi 1 Ağustos 2005 tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir.

5335 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında da bu maddenin uygulanmasına ilişkin başvuru süresini, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar uzatmaya Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

Bakanlığımıza yapılan başvurular üzerine konu değerlendirilmiş ve maddenin verdiği yetkiye istinaden bu Kanun maddesinden yararlanmak üzere başvuru süresi 14 Ekim 2005 tarihi mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.

Tebliğ olunur.