Bakanlar Kurulu Kararı

             Karar Sayısı : 2005/9158

             Ekli “Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 20/6/2005 tarihli ve 748 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 11/7/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

                   

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

 

M. V.GÖNÜL

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

A. ŞENER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. A. ŞAHİN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

B. ATALAY

Devlet Bakanı

 

O. PEPE

Devlet Bakanı V.

M. AYDIN

Devlet Bakanı

N. ÇUBUKÇU

Devlet Bakanı

K. TÜZMEN

Devlet  Bakanı

 

C. ÇİÇEK

Adalet Bakanı

M. V.GÖNÜL

Milli Savunma Bakanı

A.AKSU

İçişleri Bakanı

M. M.EKER

Maliye Bakanı V.

 

B. ATALAY

Milli Eğitim Bakanı V.

F. N.ÖZAK

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R.AKDAĞ

Sağlık Bakanı

B. YILDIRIM

Ulaştırma Bakanı

 

M. M. EKER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

 

M.H.GÜLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. KOÇ

Kültür ve Turizm Bakanı

O. PEPE

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak

İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı

Hesabında Uygulayacakları Esaslarda Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Esaslar

 

             Madde 1 — 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Kararnamenin eki Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar'ın 12/6/2001 tarihli ve 2001/2862 sayılı Kararname ile değişik 9.2.1 bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "b) Betonarmede kullanılan düz ve nervürlü demir ve çelikler ile hasır çelikler, üretilmekte olan ve idaresince tasdikli projesine göre fiilen kullanılan demir çap ve türleri esas alınmak suretiyle, işyerine en yakın olan veya idarece uygun görülen fabrikadaki,"

             Madde 2 — 88/13181 sayılı Kararnamenin 9 uncu maddesine, 9.2.4 bendinden sonra gelmek üzere 9.2.5. bendi eklenmiştir.

             "9.2.5. - Bazı malzemelerin üretimden kaldırılması hali

             - Bu Esasların; 9.2.1 bendinin (a), (c) ve (h) alt bentlerinde, 9.2.2 bendinin (c) alt bendinde ve 9.2.4 bendindeki formülde geçen (n1) katsayısının belirlenmesinde, 9.2.1 bendinin 2001/2862 sayılı Kararname ile değişik (g) alt bendi ile 08/11/2001 tarihli ve 2001/3298 sayılı Kararname ile değişik (k) alt bendinde ve 9.2.4 bendindeki formülde geçen (n3) ve (n4) katsayılarının belirlenmesinde, esas alınan fabrikaların özelleştirilmesi veya malzemenin bu fabrikalarda üretimden kaldırılması durumunda, bu fabrikaların yerine en yakın olan veya idarece uygun görülen fabrikalar esas alınacaktır."

             Madde 3 — Bu Esaslar; 1/1/2003 tarihinden önce ihale edilmiş, ihale edileceği ilân edilmiş veya yazılı olarak duyurulmuş olan ve sözleşmelerinde 88/13181 sayılı Kararnamenin eki Esaslar hükümlerinin geçerli olacağı belirtilen işlerin 1/1/2004 tarihinden sonra yapılacak imalâtlarında uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 4 — Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.