Tebliğ

 

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

 

Cari Aya Ait Ek ve İptal Nitelikteki Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin

İşverenler Tarafından İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar

Kurumuna Gönderilmesi (e-Bildirge Uygulaması)

Zorunluluğu Hakkında Tebliğ

 

             Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin on yedinci fıkrası ile verilen yetkiye istinaden, Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu tarafından, aylık prim ve hizmet belgesinin internet ortamında gönderilmesindeki zorunluluk kapsamına, 2005/Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 5 ve üzerinde, 2005/Ağustos ve takip eden aylarda ise, 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel ve resmi sektör işverenleri de dahil edilmiş ve bu husus, 20/5/2005 tarihli ve 25820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (e-Bildirge Uygulaması) İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” ile 29/4/2005 tarihli ve 16-340 Ek sayılı Kurum Genelgesinde açıklanmıştı.

             Bu defa, Kurum Yönetim Kurulunun 9/6/2005 tarihli ve VIII/561 sayılı kararı ile özel ve resmi sektör işyerlerinde;

             1- 2005/Haziran ve Temmuz aylarında 5 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin,

             2- 2005/Ağustos ve takip eden aylarda 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin,

             Bu aylara ait ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini de internet üzerinden (e-Bildirge Uygulaması) Kuruma göndermeleri zorunluluğu getirilmiştir.

             Buna göre, “e-Bildirge” uygulamasında zorunlu tutulan işverenlerce, yasal süresi içerisinde Kuruma internet üzerinden gönderilen cari aya ait asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi ile ilgili olarak daha sonra yine yasal süresi içerisinde aynı aya ait ek veya iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi gerektiği takdirde, bu belgelerin de internet üzerinden Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

             Cari aya ait ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini internet üzerinden Kuruma göndermekle zorunlu tutulan işverenler, ek nitelikteki belgeleri internet ortamında Kuruma göndermemeleri halinde, (kağıt ortamında yasal süresi içerisinde Kuruma verip vermedikleri üzerinde durulmaksızın) haklarında 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin (c) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.

             Bu nedenle, 2005/Haziran ve Temmuz aylarında işyerlerinde 5 ve üzerinde sigortalı çalıştıran, 2005/Ağustos ve takip eden aylarda ise, işyerlerinde 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel ve resmi sektör işverenlerinin, bu yasal zorunluluk karşısında gereksiz yere idari para cezası müeyyidesi ile karşı karşıya kalmamaları için, cari aya ait asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri ile birlikte bu aya ait ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini de internet ortamında (e-Bildirge Uygulaması) Kuruma göndermeleri gerekmektedir.

             Cari aya ait ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinin internet ortamında ne şekilde gönderileceği ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar, 4/7/2005 tarihli ve 16-347 Ek sayılı Kurum genelgesinde açıklanmıştır.

             Tebliğ olunur.