Yönetmelik

             Başbakanlıktan:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme

Programına İlişkin Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmelik, kuruluşlara ait Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) projelerinin başvuru, değerlendirme, kabul, destekleme, izleme ve sonuçlandırma ve sonuçların izlenerek değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından kuruluşlarca gerçekleştirilen Ar-Ge nitelikli projelerin geri ödemesiz olarak desteklenme esaslarını kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkındaki Kanunun 4 üncü maddesi ile 16/8/1983 tarihli ve 77 sayılı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

             Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını,

             Bilim kurulu: 278 sayılı Kanunda tanımlanan TÜBİTAK Bilim Kurulunu,

             Alan komiteleri: Proje esaslı Ar-Ge destek programlarından yararlanmak için kuruluşlar tarafından başvurusu yapılan projelere ilişkin kararı oluşturan ve TÜBİTAK bünyesindeki kurulları,

             Kuruluş: Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan Türkiye’de yerleşik işletmeleri (kanuni merkezi ve iş merkezi yurt dışında bulunan işletmelerin Türkiye’deki temsilcilik ve şubeleri hariç),

             Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ): 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda belirtilen işletmeleri,

             Öncelikli alan: Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlar çerçevesinde, projelerin desteklenmesi sırasında öncelik veya ilave destek verilmek üzere TÜBİTAK’ça belirlenen alanları,

             Ar-Ge projeleri: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarları, sonuçta doğacak fikri ve sınai mülkiyet hakları ile bu hakların ilgililer arasındaki paylaşım esasları belirlenmiş, yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin geliştirilmesi veya yeni bir teknoloji geliştirilmesi konusunda bilimsel esaslara uygun, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin aşamalarını içerecek biçimde hazırlanmış ve sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesine yönelik çalışmaları,

             Uluslararası ortak Ar-Ge projeleri: İnceleme ve kabul süreçlerinde Ar-Ge nitelikleri TÜBİTAK’ın da içinde bulunduğu uluslararası kurullar tarafından belirlenen, onaylanmış EUREKA, AB çerçeve programları ve benzeri sanayi kuruluşu katılımlı uluslararası ortaklı Ar-Ge projelerini,

             Teknoloji: Teknik üretme ve bu tekniğin uygulanması ile ilgili gerekli alet, teçhizat, makine ve malzemeleri geliştirebilme bilgisini,

             Yenilik: Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş bir ürün veya mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmeyi; renk ya da dekorasyondaki değişiklikler ve benzeri bütünüyle estetik alana yönelik değişiklikler ile ürünün yapı, nitelik ya da performansını teknik açıdan değiştirmeyen görünüm farklılıklarından ibaret basit değişiklikler hariç teknolojik yenilik yapma ya da yaratma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik, mali ve ticari etkinliği,

             Üründe yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin teknolojik farklar gösteren bir ürünü,

             Üretim yöntemlerinde yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi,

             Proje sözleşmesi: TÜBİTAK, kuruluş ve proje yürütücüsü arasında akdedilen, projenin kapsamı, çalışma programı, bütçe planı, hukuki, idari, mali hükümler, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile diğer hususların belirlendiği yazılı anlaşmayı,

             Kuruluş yetkilisi:  Kuruluş adına proje sözleşmesini imzalayan ve projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan,  kuruluşu en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi,

             Proje yürütücüsü: Proje ekibinde yer alan, projenin bilimsel ve teknik olarak sözleşmeye uygun şekilde yürütülmesinden, projeye ilişkin raporların verilmesinden, harcamaların projenin gereklerine uygunluğundan sorumlu olan, kuruluş yetkilisi adına yazışmaları yapan ve kuruluş yetkilisi ile birlikte proje sözleşmesini imzalayan kişiyi,

             Proje mali sorumlusu: Projeye ilişkin mali raporların proje yürütücüsü ile birlikte destek kapsamına uygun olarak hazırlanmasından, harcamaların, gider belgelerinin ve hesapların doğruluğundan ve mali mevzuata uygunluğundan kuruluş yetkilisi ve diğer ilgililerle birlikte sorumlu olan ve kuruluşta çalışan kişiyi,

             Hakem: Proje önerisini değerlendirmek üzere TÜBİTAK tarafından sözleşme ile atanan  ve  projeyi öneren kuruluşu yerinde ziyaret ederek, değerlendirmesini TÜBİTAK tarafından belirlenen formata uygun  olarak yapan kişiyi,

             İzleyici: Desteklenmesi uygun bulunan projeyi, dönemler itibariyle incelemek üzere TÜBİTAK tarafından sözleşme ile atanan değerlendirmesini kuruluşu yerinde ziyaret ederek ve TÜBİTAK tarafından belirlenen formata uygun olarak yapan kişiyi,

             Yeminli mali müşavir: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda tanımı yapılan ve yeminli mali müşavir odalarına kayıtlı olan ve fiilen mesleğini icra eden kişileri,

             Proje öneri bilgileri: Projenin değerlendirilebilmesi için; projenin, konu ve amaçları, başarı ölçütleri, bilimsel ve teknolojik niteliği, iş planı ve iş paketi faaliyetleri, projenin gerçekleştirileceği kuruluş Ar-Ge altyapısı ve proje yönetimine yönelik bilgiler, yaratılacak katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından yapması beklenen katkı, oluşacak teknik bilgi birikiminin yayınımına yönelik hedef ve stratejilerine ilişkin bilgiler ile tahmini maliyet formlarını içeren formu,

             Proje öneri değerlendirme formu: Projenin bilimsel, teknolojik ve ekonomik yönünün, zaman ve maliyet planının, projenin gerçekleştirileceği kuruluş Ar-Ge altyapısı  ve proje ekibinin yeterliliğinin değerlendirilmesi amacıyla hakem tarafından kullanılan formu,

             Ar-Ge yardımı istek formu: Projedeki fiziksel ve mali gerçekleşmenin değerlendirilmesi için proje sözleşmesine uygun olarak hazırlanan dönem raporu ve gider formları, gider belgeleri ve destekleyici mali belgeleri içeren mali rapordan oluşan formu, 

             Dönem raporu: Dönemsel teknik kazanımları, faaliyetleri, projedeki ilerlemeyi, ara çıktıları, zaman/maliyet/kapsam gerçekleşmelerini, planlanandan sapmaları ve nedenlerini, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, alınması gerekli önlemleri ve benzeri bilgileri içeren dokümanı,

             Mali rapor: Dönemsel olarak hazırlanıp, kuruluş yetkilisi tarafından imzalanan gider formları, gider belgeleri ve destekleyici mali belgelerden oluşan ve gerektiğinde yeminli mali müşavir tarafından onaylanan dokümanı,

             Dönemsel izleme formu: Projede gerçekleşen dönemsel teknik kazanımları, faaliyetleri, projedeki ilerlemeyi, ara çıktıları, zaman/maliyet/kapsam açısından planlanandan sapmaları, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, dönemsel harcamaların faaliyetlerle uyumunu değerlendirmek amacıyla izleyici tarafından kullanılan formu,

             Yeminli mali müşavirlik Ar-Ge harcamaları değerlendirme raporu: Mali raporu değerlendirmek için yeminli mali müşavir tarafından hazırlanan raporu,

             Proje sonuç raporu: Projenin sona erdiği dönemde proje sonuçlarını, projenin ve çıktısının yarattığı katma değeri ve ulusal kazanımları gösteren, TÜBİTAK’ça belirlenen formata uygun olarak kuruluş tarafından hazırlanan dokümanı,

             Dönem: Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, 1 Ocak – 30 Haziran ve 1 Temmuz – 31 Aralık tarih aralığında kalan süreleri,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Oranları ve Destek Kapsamı

             Destek oranı

             Madde 5 — Desteklenmesine karar verilen Ar-Ge projeleri giderlerine uygulanan en yüksek destek oranı % 60 olup, projelerin destek oranlarına ilişkin kriterler ve açıklamalar, teknik ve mali kılavuzda yayınlanır. Ortak projelerde, TÜBİTAK’ın 278 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatı esas alınarak her bir katılımcı için ayrı ayrı destek oranı hesaplanır ve destekleme yapılır.

             Destek süresi

             Madde 6 — Destekleme süresi proje bazında en çok 36 aydır. 22 nci maddeye göre geçici durdurma süresi bu süreye dahil değildir. Faturaların proje süresi içinde kalması koşuluyla, bu süreyi takip eden 6 aylık dönem içinde yapılan ödemeler, son dönemin destekleme oranı ile desteklenir. Uluslararası ortak Ar-Ge projeleri, proje süresi kadar desteklenir.

             Destek başvuru dönemleri

             Madde 7 — Ar-Ge yardımı istek formu başvuruları altışar aylık dönemler itibariyle hazırlanır ve TÜBİTAK’a sunulur. Söz konusu dönemler, 1 Ocak – 30 Haziran ve 1 Temmuz – 31 Aralık olmak üzere yılda iki dönemdir.

             Ar-Ge faaliyet aşamaları

             Madde 8 — Sistematik Ar-Ge projesi aşağıdaki faaliyet aşamalarından tamamını veya bir kısmını içerir:

             a) Kavram geliştirme.

             b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü.

             c) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar.

             d) Tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları.

             e) Prototip üretimi.

             f) Pilot tesisin kurulması.

             g) Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması.

             h) Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri.

             Desteklenecek gider kalemleri

             Madde 9 — Ar-Ge projesinde projenin gerektirdiği ve ödemesi yapılan aşağıdaki harcamalar kabul edilir:

             a) Personel giderleri.

             b) Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri.

             c) Alet, teçhizat, prototip kalıp, yazılım ve yayın alım giderleri; Ar-Ge faaliyeti için alınması veya yaptırılması zorunlu olan ancak proje sonrasında üretim aşamasında da kullanılabilecek alet/teçhizat/kalıp/yazılım giderleri proje süresi ile orantılı olarak gider kabul edilir.

             d) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.

             e) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

             f) Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler.

             g) Malzeme ve sarf giderleri.

             Söz konusu giderlerin kapsamlarına ilişkin uygulama esasları teknik ve mali kılavuzda açıklanır.

             Desteklenmeyen giderler

             Madde 10 — Katma değer vergisi, her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, kur farkları, amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, dağıtım, pazarlama ve reklam giderleri, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri, muhasebe, sekreterlik ve benzeri idari giderler, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon ve benzeri prim giderleri, personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve ulaşım giderleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri, seyahatlerde ulaşım ve konaklama dışındaki giderler, taksi, metro ve benzeri ulaşım giderleri, yakıt giderleri, büro makineleri, ısıtma, aydınlatma için yapılan masraflar, ofis, depo, stand, ve benzeri kiralar, inşaat ve tesisat giderleri ve kırtasiye giderleri desteklenmez.

             Proje kapsamında kamudan alınan diğer geri ödemesiz destekler

             Madde 11 — Proje kapsamında diğer kamu kaynaklarından, AB Çerçeve Programları ve benzeri uluslararası kaynaklardan sağlanan geri ödemesiz destekler proje ve dönem başvurularında belirtilir. Geri ödemesiz destekler proje harcamalarından düşülerek desteklenmeye esas harcama tutarı belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çağrı ve Proje Öneri Başvurusu

             Çağrı ve başvuru

             Madde 12 — Öngörülen öncelikli alanlar ve proje önerisi başvuru zamanları her yıl Başkanlıkça ilan edilir. Bu programdan yararlanmak isteyen kuruluş, başvurusunu "proje öneri  bilgileri"  kapsamında  biri  asıl  olmak  üzere  dört  (4)  kopya  olarak  hazırlar  ve TÜBİTAK’a başvurur. Dış Ticaret Müsteşarlığı ile TÜBİTAK’ın birlikte yürüttüğü Ar-Ge destek programlarında, proje başvuru çağrısı yapılmaz, ancak yıl içerisindeki proje öneri başvurusu TÜBİTAK’a yapılır.

             Proje destek başlama tarihi

             Madde 13 — Fiilen başlatılmış bir Ar-Ge projesi için de başvuru yapılabilir. Ancak destek kararı verilen projelerde, başvurunun yapıldığı tarihten en fazla üç (3) ay öncesinden itibaren yapılan ve TÜBİTAK tarafından onaylanan harcamalar kabul edilir. Yapılan fiili harcamalar, projenin kabulü için bir gerekçe oluşturmaz.

             Ortak proje başvuruları

             Madde 14 — Kuruluşun bir başka kuruluş veya kuruluşlarla ortaklaşa gerçekleştirecekleri projeler için ortak proje başvurusu yapılabilir. Ortak yürütülen projede, projeye katılan kuruluşlardan biri muhatap kuruluş olarak belirtilir ve ilgili yazışmalar bu kuruluş ile yapılır. Ancak proje önerisinde yer alan tüm formlar katılımcılar için kendilerini ilgilendiren bölümler ayrı ayrı doldurularak imzalanır. Proje katılımcıları arasında işbirliğine ilişkin yetki ve sorumlulukların belirtildiği sözleşme yapılması şarttır. Her bir katılımcıya  projeye katkıları oranında ve harcamaları karşılığında ayrı ayrı destekleme yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Proje Önerisi Değerlendirme

             Ön değerlendirme

             Madde 15 — Proje öneri bilgilerine uygun hazırlanan proje önerisinin teknolojik ve ekonomik açıdan değerlendirilebilmesi için; projenin, bilimsel ve teknolojik niteliği, teknolojik uzmanlık konuları, yenilik düzeyi, özgün yönleri, teknik riskleri,  hedefleri ve faaliyetleri, yaratılacak katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından yapması beklenen katkı, oluşacak teknik bilgi birikiminin yayınımına yönelik hedef ve stratejileri ile maliyetleri tam bir fikir verecek yeterlilikte olmalı, kuruluşun insan kaynağı ile donanım altyapısı ve ilgili alandaki bilgi ve birikimleri açıklanmalıdır. Değerlendirme sürecinin başlatılması için, proje öneri bilgilerinin yeterli ayrıntı ve içerikte hazırlanması gerekir. Aksi durumda değerlendirme süreci başlatılmaz.

             Değerlendirme

             Madde 16 —  Proje önerisi, TÜBİTAK tarafından yapılan ön değerlendirme sonrasında, projenin ilgili olduğu teknoloji alanındaki uzmanlara hakem görüşü almak üzere gönderilir.

             Hakemler değerlendirmelerini, kuruluşu yerinde ayrı ayrı ziyaret ederek, proje öneri değerlendirme formuna uygun olarak yaparlar. Hakemler raporlarını birbirlerinden bağımsız olarak hazırlarlar. TÜBİTAK tarafından, hakem görüşü esas alınarak oluşturulan destek karar ve kapsamını içeren öneri Alan Komite değerlendirmesine sunulur.

             Proje ile ilgili karar oluşturulurken, projenin bilimsel ve teknolojik boyutu, teknolojik karmaşıklık düzeyi, disiplinler arası olup olmadığı, yenilikçi yönü ve yenilik düzeyi, ekonomik yarara dönüşebilirliği, projenin tetikleyeceği yeni çalışmaların varlığı, öngörülen işbirlikleri, oluşacak bilgi birikiminin yayınımına yönelik hedef ve stratejiler, kuruluşun insan kaynağı ve donanım altyapısı ile ilgili alandaki bilgi ve birikimleri göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır. Kuruluşun Ar-Ge desteği alarak gerçekleştirdiği diğer projelerden edindiği bilgi birikimi ve teknolojik altyapısı esas alınarak kuruluş bazında değerlendirme ölçütü yükseltilebilir.

             Karar

             Madde 17 — Proje değerlendirmesi sonucu oluşan  karar, Başkanlıkça ilgili kuruluşa bildirilir. TÜBİTAK projelere ilişkin değerlendirmesini, proje başvurusunun eksiksiz olarak yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde sonuçlandırılması esastır.

             Sözleşme yapılması

             Madde 18 — Bu Yönetmelik çerçevesinde değerlendirilerek desteklenmesi kabul edilen projenin yürütücüsü, ilgili kuruluş/kuruluşların yetkilileri ile TÜBİTAK arasında imzalanan sözleşme; kapsam, idari, mali ve hukuki hükümler ile diğer hususları, eki ise proje öneri bilgileri ile diğer gerekli hususları kapsar. Sözleşmeye ilişkin giderler kuruluş tarafından karşılanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Destekleme ve izleme

             Dönem başvurusu

             Madde 19 — Desteklenmeye değer bulunan projeyi öneren kuruluş, birisi asıl ve imzalı, iki kopya olarak hazırladığı dönemsel Ar-Ge yardımı istek formunu ve 37 nci madde kapsamında gerekli görülen durumlarda yeminli mali müşavirlik Ar-Ge harcamaları değerlendirme raporu ile birlikte takip eden dönemin sonuna kadar TÜBİTAK’a sunar. Aksi durumda söz konusu dönemle ilgili değerlendirme ve ödeme yapılmaz. Destek başvuru dönemleri sözleşmede tanımlanır.

             İzleme

             Madde 20 — TÜBİTAK, gerçekleşen dönemlere ait Ar-Ge yardımı istek formlarını uzmanları ve gerek duyduğunda da izleyici aracılığıyla yerinde incelemelerde bulunarak dönemsel izleme formuna uygun olarak yapacaktır. İzleme ve değerlendirme sırasında yerinde incelemelerde bulunmak üzere uzmanlarını ilgili kuruluşa gönderebilir.

             Değişiklik bildirimi ve onay süreci

             Madde 21 — Proje kapsamının daraltılması veya genişletilmesi konularında yapılacak değişiklikler, proje önerisinde öngörülemeyen ve ek ödenek gereksinimi duyulacak durumlar, alet-teçhizat, yazılım, ve benzeri kalemlerde yapılacak değişiklikler, proje yürütücüsü veya proje personelindeki değişiklikler, mali sorumlu değişikliği, kuruluş yetkilisi, kuruluş tüzel kişiliğindeki değişiklikler gibi kapsam, süre, bütçe ve idari değişikliklerin Ar-Ge yardımı istek formunda gerekçeli olarak TÜBİTAK’a sunulmalıdır. Değişiklikler TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek, onaylandıktan sonra destek kapsamına girer.

             Projenin durdurulması, yürürlükten kaldırılması ve iptali

             Madde 22 — Mücbir sebepler, kuruluşun başvurusu veya yerinde yapılan uzman veya izleyici değerlendirmesi sonucunda, öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülemediği anlaşılan projeler ile yürütülmeleri geçici bir süre için mümkün olmayan projeler, TÜBİTAK’ın alacağı kararla geçici olarak durdurulabilir. Kuruluş, projenin geçici olarak durdurulmasına sebep olan etkenlerin ortadan kalktığını belirten gerekçeli yazısı ile desteğe devam talebini TÜBİTAK’a bildirir. Bu talebin TÜBİTAK’ça uygun bulunması durumunda projeye devam edilir. Destek süresi, bir yılı geçmemek üzere durdurulan süre kadar  uzatılır.

             Geçici durdurma süresi en fazla bir yıldır. Durdurma sebeplerinin devamlılık arz edeceğinin tespiti halinde TÜBİTAK tarafından projenin yürürlükten kaldırılmasına karar verilir. 

             Geçici durdurma süresi bittiği halde kuruluş tarafından sonraki dönem için TÜBİTAK’a başvuruda bulunulmaması halinde proje kendiliğinden iptal edilmiş sayılır. Bu durumda projeye TÜBİTAK tarafından sağlanmış olan tüm yardımlar iptal durumunun kuruluşa bildirildiği tarihten itibaren en geç bir (1) ay içinde TÜBİTAK’a iade edilir. Ancak, mücbir sebepler, kuruluşun tasfiyesi-birleşmesi-yeniden yapılanma ve reorganizasyonu, mali yetersizlik, projenin güncel teknolojinin çok gerisinde kalması ve ekonomik değerini yitirmesi ve benzeri teknolojik nedenlerden oluşacak özel durumlarda iptal edilen projelerde bu hüküm uygulanmaz ve yapılan ödemelerin iadesi istenmez. Ön ödeme yapılmış ise mahsuplaşma sonrası kalan tutarın en geç bir (1) ay içinde TÜBİTAK’a iade edilmesi kuruluştan istenir. Söz konusu tüm ödemelerin belirtilen süre içerisinde iade edilmemesi durumunda, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

             Yerinde yapılan uzman veya izleyici değerlendirmesi sonucunda, projenin öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği ve bu durumda kuruluşun kasıt ve/veya ihmalinin olduğu saptandığı haller ile Ar-Ge yardımı istek formunda belirtilen harcamalar ile bunlara ilişkin belgeler içerisinde sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı bilgi ve belge bulunması halinde de proje iptal edilir, varsa ön ödeme tutarı ve ödemesi gerçekleşen diğer destek tutarları kuruluşa bildirildiği tarihten itibaren en geç bir (1) ay içinde TÜBİTAK’a iade edilir. Belirtilen süre içerisinde iade edilmemesi durumunda, 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

             Projenin devredilmesi

             Madde 23 — Kuruluşlar, desteklenmesi uygun görülen Ar-Ge projelerini, gerekçelerini de belirterek başka kuruluşa devretme hakkına sahiptir. Kuruluşlar bu durumda TÜBİTAK'a başvururlar. Projeye verilen destek geçici olarak durdurulur. TÜBİTAK, devredilen projeye desteğin devamına gerektiğinde izleyici görüşüne de başvurarak karar verir. Uygun görüldüğü durumda yeni sözleşme düzenlenir.    

             Dönemsel değerlendirme süresi

             Madde 24 — Ar-Ge yardımı istek formu ile  ilgili incelemenin, yerinde yapılan incelemeler  dahil  üç (3) ayda sonuçlandırılması hedeflenir. Bu süre, Ar-Ge yardımı istek formunun gereken yeterlilikte ve eksiksiz olarak TÜBİTAK’a sunulduğu tarihte işlemeye başlar. 

             Son dönem başvurusu

             Madde 25 — Projenin son dönemine ilişkin Ar-Ge yardımı istek formu, proje sonuç raporu ile birlikte hazırlanarak sunulur. Proje sonuç raporu sunulmadığı taktirde son döneme ilişkin değerlendirme sonuçlandırılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Ön Ödeme İşlemleri

             Ön ödeme

             Madde 26 — KOBİ’ler tarafından talep edilmesi veya projenin öncelikli alanda olması ve talep edilmesi halinde, sözleşme yapıldıktan sonra desteklenen projede öngörülen harcamaları gerçekleştirmek amacıyla ön ödeme yapılabilir.

             Ön ödeme talep, miktar ve zamanı

             Madde 27 — Ön ödeme talebi, desteklenen proje toplam bütçesinin %10’unu ve 250.000.- (ikiyüzellibin) YTL’yi aşmamak şartıyla, proje önerisi ile veya proje süresi içinde Ar-Ge yardımı istek formu ile yapılır. Projenin son döneminde ön ödeme talebi yapılamaz. Ön ödeme proje süresince bir kez istenebilir. Projenin ilerleyen dönemlerindeki ön ödeme taleplerinde, projenin kalan bütçesi dikkate alınarak ön ödeme tutarı TÜBİTAK’ça belirlenir. Ancak, "TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programına ve TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde desteklenen Ar-Ge projeleri içerisinde yer alan kuruluşların, KOBİ olma niteliği ve projenin öncelikli alanda olması koşulu ile ön ödeme üst limiti aranmaz. Bu durumdaki kuruluşlara proje süresi boyunca birden fazla ön ödeme yapılabilir, ancak bir önceki ön ödeme mahsuplaşması yapılmadan yeni bir ön ödeme yapılmaz.

             Ön ödemenin yapılması

             Madde 28 — Ön ödeme talebinin kabul edilmesinden sonra kuruluş tarafından herhangi bir banka nezdinde açılacak destek programı kodu ve proje numarası belirtilen yeni bir hesaba, kabul edilen ön ödeme tutarı TÜBİTAK’ça kuruluş tarafından açılan proje özel hesabına aktarılır. Bu hesabın işleyişi ile ilgili tüm bilgiler mali raporla beraber TÜBİTAK’a verilir.

             Ön ödeme teminatı

             Madde 29 — Kuruluş, ön ödeme tutarı kadar teminatı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen değerler üzerinden ve belirlenen usul ve esaslara göre TÜBİTAK’a verir. Teminata ilişkin her türlü gider kuruluşa aittir. Ön ödemenin usulüne uygun mahsup edilmesini müteakiben, alınan teminat kuruluşa iade edilir. 

             Ön ödemenin amaç dışı kullanımı

             Madde 30 — Ön ödemenin proje amacı ve kapsamı dışında kullanıldığının tespiti halinde, 6183  sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda tahsil edilir.

             Ön ödemenin kapatılması

             Madde 31 — Ön ödeme, ödemenin yapıldığı dönemin sonundan itibaren bir (1) yıl içinde  ve projenin son dönemini aşmayacak şekilde dönemsel destek tutarlarından mahsup edilir. Mahsuplaşma sonrasında artan tutar var ise, bu tutar kuruluş tarafından TÜBİTAK’a proje numarası belirtilerek iade edilir.

             Projenin, yürürlükten kaldırılması, iptal edilmesi, geçici durdurulması ve devir edilmesi durumlarında (mücbir sebepler hariç), projeye ön ödeme yapılmış ise, kuruluş bu ön ödemeye ilişkin bakiye tutarı, söz konusu kararın kuruluşa bildirildiği tarihten itibaren bir (1) ay içerisinde TÜBİTAK’a iade eder. Aksi durumlarda, yapılan ön ödeme, 6183  sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda tahsil edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mali Belgelendirme

             Mali inceleme ve denetim

             Madde 32 — Mali raporda bulunan harcama ve gider belgelerinin mali inceleme ve denetimi yeminli mali müşavir ve TÜBİTAK tarafından yapılır. 

             İncelemede; gider formlarının kuruluş yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanarak ve  kaşelenmesi, taahhütnamenin kuruluşu en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili  kişi/kişilerce imzalanması, noter onaylı imza sirküleri  ve/veya vekaletnamenin bulunması, beyan edilen ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosunun Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine göre düzenlenmiş  ve yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylanmış olması, tüm gider formlarının ekindeki belgelerin mevzuata uygunluğu ve maliyet hesaplarının doğruluğu aranır.

             Gider belgelerinin kabulü

             Madde 33 — Destek konusu harcama ve giderlere ilişkin belgelerin destek başvuru dönemleri itibariyle TÜBİTAK’a sunulması gerekir. Ancak, personel giderleri dışında sunulan harcama ve gider belgeleri, başvurusu yapılan dönem içinde değil de, başvurusu ve değerlendirmesi yapılmış olan ve proje süresi içerisinde kalmak kaydıyla, önceki dönemlerde yapılmış bir harcama ve gider belgesine ait olabilir.

             Gider  belgelerinin tarihi

             Madde 34 — Destek başvuru dönemi içinde beyan edilen harcama ve gider belgelerinin düzenleme tarihinin proje süresi  içinde olması kaydıyla; belge tutarına ait ödemenin bir kısmının veya tamamının takip eden dönemlerde gerçekleştiğinin mali inceleme ve denetim sürecinde görülmesi halinde, söz konusu belgeye ait destekleme, belgenin beyan edildiği dönemde yapılır.

             Proje kapsamında yapılan alıma ait gider ve harcama belgelerinin düzenleme tarihinin proje dönemi içerisinde kalması kaydıyla, ödemenin proje bitimini takip eden dönemde yapılması durumunda destekleme, belgenin beyan edildiği dönemde ve ödenen tutar üzerinden yapılır.

             Kuruluş ortaklarının personel giderlerine ilişkin verilecek destek

             Madde 35 — Ar-Ge projelerinde istihdam edilen kuruluş ortaklarının ücretleri için sağlanacak aylık maksimum destek miktarı;

             a) toplam çalışan sayısı 0-9 arasında olan firmalarda ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin 10 katı,

             b) toplam çalışan sayısı 10-49 arasında olan firmalarda ilgili dönemdeki brüt asgari ücretin 6 katı,

             c) toplam çalışan sayısı 50-249 arasında olan firmalarda ilgili dönemdeki brüt asgari ücretin 4 katı,

             d) toplam çalışan sayısı 250 ve üzeri olan firmalarda ilgili dönemdeki brüt asgari ücretin 2 katı,

             ile sınırlıdır.

             Gider belgeleri ve düzenlenmesi

             Madde 36 — Kuruluş, proje kapsamında satın aldığı mal ve hizmetlere ilişkin olarak, fatura ve fatura yerine geçecek belgeleri kuruluş adına düzenletir. Proje personeline ait giderler için ilgili mevzuat çerçevesinde yasal bilgileri ihtiva eden ücret bordrosunu düzenler.

             İbraz edilen belgelerdeki giderlerin döviz cinsinden olanlarında,  ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır.

             Kuruluşların gerek bünyelerinde yapacakları, gerekse bünyeleri dışında üniversite veya diğer araştırma kurumlarına yaptıracakları AR-GE faaliyetlerinin desteklenebilmesi için söz konusu harcamaların ölçülebilir ve faturalandırılmış veya fatura yerine geçecek belge düzenlenmiş olması gerekmektedir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Destek Öncesi ve Sonrası Mali Denetim

             Destek öncesi denetim yetkisinin belirlenmesi

             Madde 37 — Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyanname ve eklerinin tasdiki (tam tasdik) için bir yeminli mali müşavir ile sözleşme düzenlemiş olan kuruluşun, desteklenen projesinin mali raporları sözleşme yapılan yeminli mali müşavir tarafından değerlendirilir. Mali raporu da içeren Ar-Ge yardımı istek formu, kuruluş tarafından, yeminli mali müşavir’in yeminli mali müşavirlik Ar-Ge harcamaları değerlendirme raporu ile birlikte TÜBİTAK’a sunulur.

             Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyanname ve eklerinin tam tasdiki için bir yeminli mali müşavir ile sözleşmesi bulunmayan kuruluşun dönemsel mali raporuna konu;

             a) Harcamaların toplam tutarının 250.000.-YTL’nin  (ikiyüzellibin Yeni Türk Lirası) üstünde olması veya,

             b) İlgili dönem proje personel sayısının 20’den fazla olması durumunda mali rapor kuruluşun sözleşme ile görevlendireceği herhangi bir yeminli mali müşavir tarafından değerlendirilir. Mali raporu da içeren Ar-Ge yardımı istek formu, kuruluş tarafından, yeminli mali müşavirin yeminli mali müşavirlik Ar-Ge harcamaları değerlendirme raporu ile birlikte TÜBİTAK’a sunulur.

             Yukarıda yazılı koşullardan tamamı karşılanmıyorsa değerlendirme sadece TÜBİTAK tarafından yapılır. Ancak TÜBİTAK gerekli gördüğü hallerde kuruluştan yeminli mali müşavir tasdiki isteyebilir.

             Projenin ilk veya ara dönemlerinde yeminli mali müşavir değerlendirilmesi durumunda, takip eden dönemlerde de yeminli mali müşavir denetimi aranır. 

             Destek öncesi denetimin kapsamı

             Madde 38 — Yeminli mali müşavir tarafından yapılacak değerlendirme, kanunen kendisine verilmiş görev ve yetkiler çerçevesinde ve bu yönetmelik, ilgili mevzuat ve yeminli mali müşavirlik Ar-Ge harcamaları değerlendirme raporu dispozisyonuna uygun şekilde gerçekleştirilir.

             Destek öncesi denetimin sonuçlandırılması

             Madde 39 — Yeminli mali müşavir tarafından değerlendirilen mali rapor hakkında TÜBİTAK tarafından gerektiğinde ek bilgi ve açıklamalar ilgili kuruluştan talep edilir. Kuruluştan talep edilen söz konusu ek bilgi ve açıklamalar, değerlendirmeyi yapan yeminli mali müşavirce onaylanarak otuz (30) gün içerisinde kuruluşça tamamlanarak TÜBİTAK’a iletilir. TÜBİTAK tarafından istenen ek bilgi ve açıklamalar için yeminli mali müşavire herhangi bir ücret ödenmez. Bu değerlendirme sonucunda da tereddüttün devam etmesi halinde mali rapor, TÜBİTAK tarafından yeminli mali müşavir değerlendirme raporu dikkate alınmaksızın değerlendirilerek sonuçlandırılır.

             Aynı kuruluşun birden fazla ve aynı dönemlere karşılık gelen projeleri var ise aynı yeminli mali müşavirin görevlendirilmesi esastır.

             TÜBİTAK, yeminli mali müşavirlik Ar-Ge harcamaları değerlendirme raporunu inceler, değerlendirir ve mevzuat açısından eksik, hatalı, geçersiz ve usule uygun olmayan durumları tespit etmesi halinde, gereğini 40 ıncı maddeye göre yapar. Ayrıca yeminli mali müşavir değerlendirme raporunun ekinde yer alan gider formlarının eksik olup olmadığını kontrol eder ve varsa bir önceki dönemle karşılaştırma yaparak projenin ilgili dönem harcamalarına ilişkin harcama kabul belgesi düzenler.

             Haksız veya fazla ödeme

             Madde 40 — Kuruluşlar tarafından sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ve bilgi verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının TÜBİTAK tarafından tespiti halinde kuruluşa yapılan ödemeler kuruluştan 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tahsil edilir. Ayrıca fiilin suç teşkil etmesi halinde buna ilişkin yasal yollara başvurulur.

             Kuruluşa yukarıda belirtilen hususların dışında fazla ödemenin yapılması durumunda, fazla ödenen tutar, TÜBİTAK tarafından kuruluşa bildirilmesini müteakiben bir (1) ay içerisinde, TÜBİTAK’a proje numarası belirtilerek iade edilir. Aksi takdirde, yapılan fazla ödeme, 6183  sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda tahsil edilir.

             Kuruluşa verilen desteğin, yeminli mali müşavirin hatalı değerlendirmesi üzerine haksız yere verildiğinin TÜBİTAK tarafından anlaşılması halinde, yeminli mali müşavir söz konusu desteğin geri alınması sürecinde yeminli mali müşavir doğrudan muhataptır. Ayrıca, bu durum yeminli mali müşavirin bağlı olduğu meslek kuruluşuna da bildirilir.

             Belgelerin saklanması         

             Madde 41 — Projelerle ilgili her türlü gelir ile harcama ve giderlere ilişkin belgelerin asılları, kuruluş tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre muhafaza edilir. Gerek projenin yürütülmesi aşamasında, gerekse projenin tamamlanmasından sonra bu Yönetmelik kapsamında yapılan desteklerle ilgili olarak ihtiyaç duyulması durumunda TÜBİTAK tarafından kuruluştan istenir ya da yerinde denetim yapılır.

             Destek sonrası denetim

             Madde 42 — Bu Yönetmelik kapsamında kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) proje harcamaları, TÜBİTAK’ın tabi olduğu denetim mevzuatı  çerçevesinde denetlenir. Proje sahibi kuruluşlar, ilgili projeler kapsamında TÜBİTAK tarafından ödemesi yapılan harcamalar ve gider belgelerinin denetimi sırasında her türlü bilgi ve belgeyi ibraz etmek ve gerekli kolaylığı sağlamak zorundadır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Dönemsel Ödeme İşlemleri

             Ödeme

             Madde 43 — Dönemler itibarı ile sunulan harcamalar için TÜBİTAK tarafından yapılacak teknik değerlendirme ve mali denetim sonucu, projenin dönemsel toplam destek tutarı belirlenerek, projeye ilişkin ödemeler, kuruluşun bildirdiği banka hesabına yapılır.

             Dış Ticaret Müsteşarlığı ile TÜBİTAK’ın birlikte yürüttüğü Ar-Ge destek programlarında, ödemeler iki kurum arasında yapılan protokole göre yapılır. 

             Konu ile ilgili projeyi öneren kuruluşlara desteklemeye esas kabul edilen harcama tutarları, destekleme dışında bırakılan harcamalar, destekleme oranı ve destekleme tutarları konusunda yazılı bilgi gönderilir.

             Satın alma ve mülkiyet

             Madde 44 — Desteklenen projeler için kuruluşlar, proje kapsamında yapacakları satın almaları kendi mevzuatı ve genel hükümler çerçevesinde gerçekleştirirler. TÜBİTAK tarafından sağlanan destekle alınan makine teçhizatın mülkiyeti kuruluşa aittir.

             Muhasebe ve ödeme işlemleri

             Madde 45 — Kuruluşlar, desteklenen proje kapsamında yapacakları harcamalara ilişkin muhasebe ve ödemelere ilişkin işlemleri ilgili mevzuat ve genel hükümlere göre gerçekleştirirler.

ONUNCU BÖLÜM

İdari Esaslar, Çeşitli ve Son Hükümler

             Hakem, izleyici ve yeminli mali müşavir ücretleri

             Madde 46 — Hakem ve izleyicilere ödenecek ücretler TÜBİTAK tarafından belirlenir ve ödenir. Yeminli mali müşavir ücretleri kuruluş tarafından karşılanır.

             Sorumluluklar

             Madde 47 — Bu Yönetmelik kapsamında desteklenen projelerde;

             Kuruluş; projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki yönden bu Yönetmeliğe uygun bir şekilde yürütülmesinden tüzel kişilik olarak,

             Kuruluş yetkilisi; projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki yönden bu Yönetmeliğe uygun bir şekilde yürütülmesinden ve projede birden fazla kuruluşun yer alması halinde tüm kuruluş yetkilileri projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki yönden bu Yönetmeliğe uygun bir şekilde yürütülmesinden müştereken ve müteselsilen,

             Proje yürütücüsü; projenin değerlendirme ve izleme aşamalarında hakem ve izleyiciye değerlendirme ve izleme için gerekli araç ve ortamların sağlanmasından, projenin bilimsel ve teknik olarak sözleşmeye uygun şekilde yürütülmesinden, TÜBİTAK’a gerekli bilgi akışının sağlanmasından, harcamaların projenin gereklerine uygunluğundan kuruluş yetkilisi adına,

             Proje mali sorumlusu; projeye ilişkin mali raporların proje yürütücüsü ile birlikte destek kapsamına uygun olarak hazırlanmasından, harcamaların, gider belgelerinin ve hesapların doğruluğundan ve mali mevzuata uygunluğundan,

             Yeminli mali müşavir; kanunen kendisine verilen sorumluluklara ilaveten, projeye ilişkin harcamaların ve gider belgelerinin mali mevzuata uygunluğundan, maliyet hesaplamalarının doğruluğundan,

             sorumludur.

             Gizlilik

             Madde 48 — Projenin değerlendirmesini, giderlerin ve destekleme oranına ilişkin kriterlerle ilgili bilgilerin uygunluğunun incelenmesini yapan hakem, izleyici ve yeminli mali müşavirler, gizliliğe uyulmasından ve TÜBİTAK ve ilgili kuruluş tarafından sağlanan tüm dokümantasyonu TÜBİTAK'a geri verilmesinden sorumludur. Tüm bilgi ve belgeler kuruluşa ait korunacak "ticari gizli bilgi" olarak kabul edilecek ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılmayacaktır. Proje sürecinde yer alan tüm ilgililer bu gizliliğin ihlalinden sorumludur. Aksi durumda, başta 3568 sayılı Kanun ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu olmak üzere konuyla ilgili diğer mevzuatlar uygulanır.

             Teknik ve mali kılavuz

             Madde 49 — Bu Yönetmeliğin uygulamasına yönelik kurallar, destek mekanizmalarının oluşturulması ve işleyişine yönelik teknik ve mali kılavuz dokümanları TÜBİTAK tarafından hazırlanır.

             Fikri ve sınai mülkiyet hakları

             Madde 50 — Projelerin gerçekleştirilmesi sonucunda fikri mülkiyete konu olabilecek bir buluş (patent, faydalı model), tasarım, eser, entegre devre topografyası, teknik bilgi vs. gibi bir fikri ürün ortaya çıkması halinde 278 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

             Desteklenmesine karar verilen projelerin Ar-Ge faaliyetleri aşamasında ortaya çıkması muhtemel fikri ürünler üzerindeki haklar sözleşme ile düzenlenir ve bu şekilde kuruluşa devredilebilir.

             Proje yürütücüleri TÜBİTAK’ın desteğini belirtmek şartıyla, yurt içinde veya yurt dışında araştırma ile ilgili makale yayınlayabilir ve tebliğ sunabilir. Ancak proje sonucunda fikri mülkiyete konu oluşturabilecek buluş (patent ve faydalı model) özgün bir tasarım ortaya çıkması halinde yapılacak tescil başvurusu öncesi ve sonrası yayın, tebliğ vs. yollarla fikri ürünle ilgili olarak açıklama yapılması TÜBİTAK Başkanının iznine bağlıdır. Bu koşullara uyulmaması halinde sorumluluk yayın yapanındır.

             Kamu kurum/kuruluşları Ar-Ge projelerinde yer alan sanayi kuruluşlarına kaynak aktarımı

             Madde 51 — "TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programına ve TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Yönetmelik"  kapsamında desteklenen projelerin katılımcılarından birinin sanayi kuruluşu olması durumunda;

             a) Söz konusu proje önerisinin başvuru, değerlendirme, kabul, izleme ve sonuçlandırma esasları "TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programına ve TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Yönetmelik"  ile bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılır.

             b) Desteklenen projelerde yer alacak ilgili sanayi kuruluşun proje kapsamındaki harcamaları %100 oranında desteklenir.

             c) Proje iş planına göre ön ödeme (avans) verilmesi, takibi ve kapatılması bu Yönetmelik ve TÜBİTAK’ın ilgili mevzuatı çerçevesinde yapılır.

             d) Ön ödeme (avans) dışındaki kaynak aktarımı ve kullandırılması ile ilgili uygulamalar bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde yapılır.

             Diğer kurum/kuruluşlarla birlikte proje desteği

             Madde 52 — TÜBİTAK, diğer kurum ve kuruluşlar ile birlikte Ar-Ge projelerine ortak destek verebilir. Bununla ilgili destekleme usul ve esasları söz konusu kurum ve kuruluşlarla yapılacak protokol ile belirlenir.

             Hüküm bulunmayan haller

             Madde 53 — Projelerin desteklenmesinde, bu Yönetmelikte ve TÜBİTAK mevzuatında hüküm bulunmayan hallerde, Bilim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda işlem yapılır. Ancak, Dış Ticaret Müsteşarlığı ile TÜBİTAK’ın birlikte yürüttüğü Ar-Ge destek programlarında, bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlara ilişkin olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol hükümleri uygulanır.

             Geçici Madde 1 — Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nca hazırlanan 98/10 Sıra No’lu Ar-Ge Yardımına İlişkin Tebliğ uyarınca yürütülen Ar-Ge yardımı uygulamasında, bu Tebliğ hükümleri değişene kadar, Tebliğ ile bu Yönetmelik arasındaki uyuşmazlık halleri TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı arasında yapılacak protokolle düzenlenir. Bu protokolün yürürlük tarihine kadar Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca henüz ödeme onayı verilmemiş Ar-Ge projelerinin gerçekleşmiş Ar-Ge harcamaları da bu protokol kapsamında desteklenir ve bu projelere ilişkin bu Yönetmeliğin 18 inci madde hükümleri uygulanmaz.

             Yürürlük

             Madde 54 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 55 — Bu Yönetmelik hükümlerini TÜBİTAK Başkanı yürütür.