Kanun

Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

             Kanun No. 5392                                                                                                     Kabul Tarihi: 2.7.2005

             MADDE 1. — 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 3 üncü maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir.

             f) "Elektronik Kimlik Bilgisi" terimi, telsiz cihazlarına tek ve benzersiz olarak tahsis edilmiş kimlik tanımını,

             g) "Abone Kimlik ve İletişim Bilgileri" terimi, elektronik haberleşme hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait işletmeci tarafından aboneye tahsis edilen özel bilgileri,

             h) "Elektronik Haberleşme" terimi, ses, görüntü, işaret, sembol ve elektrik işaretlerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini ve alınmasını,

             ı) "İşletmeci" terimi, yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan veya telekomünikasyon alt yapısı işleten sermaye şirketini,

             k) "Kurum" terimi, Telekomünikasyon Kurumunu,

             l) "Kurul" terimi, Telekomünikasyon Kurulunu,

             m) "EIR (Equipment Identity Register)" terimi, mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanını,

             n) "CEIR (Central Equipment Identity Register)" terimi, merkezi mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanını,

             o) "Cihaz" terimi, telsiz veya elektronik haberleşme şebekesine doğrudan veya dolaylı olarak bağlanan  cihaz  veya cihazın ilgili parçasını,

             p) "SMS (Short Message Service)" terimi, kısa mesaj servisini,

             r) "IMEI (International Mobile Equipment Identity)" terimi, uluslararası mobil cihaz kimliğini,

             MADDE 2. — 2813 sayılı Kanunun 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere Kanuna aşağıdaki  kısım eklenmiş ve diğer kısımlar buna göre teselsül ettirilmiştir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlar

             Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar

             MADDE 25a. — Kurum tarafından izin verilmedikçe işletmecilerce tedarik edilen abone kimlik ve iletişim bilgilerini taşıyan özel bilgiler veya cihazın teşhisine yarayan elektronik kimlik bilgileri yeniden oluşturulamaz, değiştirilemez, kopyalanarak çoğaltılamaz veya herhangi bir amaçla dağıtılamaz.

             Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz, kart, araç veya gereçlerle, değişiklik yapılması amacına yönelik yazılım, her türlü araç veya gereçlerin ithalâtı, üretimi, dağıtımı veya tanıtımı yapılamaz, bulundurulamaz, aracılık edilemez.

             Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz, kart, araç veya gereçlerle, değişiklik yapılması amacıyla kullanılabilen yazılım, her türlü araç veya gereçlere Kurumun talebiyle 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 127 nci madde hükümlerine göre el konulur.

             Kurum düzenlemelerine aykırı olarak elektronik kimlik bilgisini haiz yeni veya kullanılmış cihazların ticareti yapılamaz.

             Abone ve cihaz kimlik bilgilerinin güvenliği

             MADDE 25b. — Abone kimlik ve iletişim bilgilerini taşıyan özel bilgiler ile cihazların elektronik kimlik bilgilerini taşıyan her türlü yazılım, kart, araç veya gereç yetkisiz ve izinsiz olarak kopyalanamaz, muhafaza edilemez, dağıtılamaz, kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla kullanılamaz.

             İşletmeci veya adına iş yapan temsilcisine abonelik kaydı sırasında abonelik bilgileri konusunda gerçek dışı belge ve bilgi verilemez.

             Abonelik tesisi için gerekli kimlik  belgeleri kontrol edilmeden işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik kaydı yapılamaz.

             Abonelik tesisine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.

             İşletmeciler

             MADDE 25c. — İşletmeciler; kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlarla, Kurumun CEIR'ında yer alan elektronik kimlik bilgileri değiştirilmiş cihazlara elektronik haberleşme hizmeti veremez.

             İşletmeciler, yukarıdaki fıkrada açıklanan yasal olmayan cihazların haberleşme şebe-kelerine bağlanılmalarını önlemek üzere EIR sistemlerini Kurumdaki CEIR sistemiyle birlikte uyumlu olarak çalışır hâle getirmek, bununla ilgili teknik alt yapı ve sisteminin güvenliği ve güvenilirliğini bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içerisinde sağlamak ve aksamaksızın işletmekle yükümlüdürler.

             İkinci fıkradaki sistemin işletilmesinden kaynaklanan sorunların işletmeci veya Kurum tarafından tespit edilip derhâl bildirilmesinden itibaren Kurum tarafından sorunların giderilmesi için  işletmeciye  beş iş günü süre verilir. Sorunların giderilememesi hâlinde işletmeci derhâl gerekçelerini yazılı olarak bildirerek ek süre verilmesi amacıyla  Kuruma başvurur.

             Bilgi ve ihbar merkezi

             MADDE 25d. — Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar için Kurum, bilgi ve ihbar merkezi kurar veya kurdurur. Kurum sistemine kayıtlı olan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazı çalınan, yağmalanan, kaybeden veya her ne suretle olursa olsun  rızası dışında elinden çıkan  kişiler öncelikle cihazının elektronik haberleşme bağlantısının kesilmesi için Kurumun bilgi ve ihbar merkezine başvurur. Kurum, şüpheliye isnat edilen suça ilişkin bilgi elde ettiğinde Cumhuriyet Başsavcılığına bildirir.

             MADDE 3. — 2813 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin (i) bendinin ikinci paragrafında geçen  "otuzbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası" ve "onbin liradan otuzbin liraya kadar ağır para cezası" ibareleri "elli günden ikibin güne kadar adlî para cezası" olarak değiştirilmiş; maddenin birinci fıkrasının (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, ayrıca maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             h) Bu Kanunun 25a  maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket edenlere bir yıldan beş yıla kadar hapis ve yüz günden beşbin güne kadar adlî para cezası; dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere, yüz YTL'den onbin YTL'ye kadar idarî para cezası verilir. Bu idarî para cezası kolluk tarafından verilir.

             Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır. Bu faaliyette bulunan tüzel kişi ise, hakkında 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunundaki bunlara özgü güvenlik tedbirlerine de hükmolunur.

             i) Bu Kanunun 25b maddesinin, birinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenler, bir yıldan üç yıla; ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenler altı aydan iki yıla; üçüncü fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenler bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

             Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır. Bu faaliyette bulunan tüzel kişi ise, hakkında 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunundaki bunlara özgü güvenlik tedbirlerine de hükmolunur.

             j) Bu Kanunun 25c maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen haller hariç olmak üzere cihaz başına yirmibin YTL'den kırkbin YTL'ye kadar idarî para cezası verilir.

             Maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere onmilyon YTL idarî para cezası verilir.

             Maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere, beşyüzbin YTL'den birmilyon YTL'ye kadar idarî para cezası verilir.

             Bu bentteki idarî para cezaları Kurum tarafından verilir.

             Kurum tarafından yapılacak her türlü tebligat işlemleri, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.

             MADDE 4. — 2813 sayılı  Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             25a, 25b, 25c ve 25d maddelerinin uygulanmasına ilişkin hususlar bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren iki ay içinde Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelik veya Kurul kararlarıyla düzenlenir.

             MADDE  5. — 2813 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

             GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Kurum kayıtlarında yer almadığı belirlenen elektronik kimlik bilgisini haiz cihaz kullanıcıları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde gerekli belgelerle birlikte Kuruma veya Kurumun göstereceği yerlere başvurarak ellerindeki cihazlarını kayıt ettirirler.

             Belgesi olmayan her bir kayıt dışı cihazın kayıt edilmesi için beş YTL miktarındaki kayıt ücreti cihaz kullanıcısından Kurumun göstereceği yerler tarafından tahsil edilir. Kayıt ücreti her türlü vergi, resim, harç ve Hazine payından muaftır. Kurumun göstereceği yerler tarafından her bir cihaz için tahsil edilen kayıt ücretinden SMS gönderilmesi ve kopyalanmış cihazların IMEI numaralarının düzeltilmesi gibi masraflarından oluşan hizmet bedeli karşılığı olarak bir YTL düşülerek, kalan miktar CEIR ile bilgi ve ihbar merkezi payı olarak kullanılmak üzere, tahsilatı müteakip on gün içerisinde Kurum hesaplarına aktarılır.

             Başvuru süresi sonunda Kurum kayıtlarında yer almayan cihazlar bir daha kullanıma sokulmamak üzere elektronik haberleşme şebekesi bağlantıları kesilmek suretiyle devre dışı bırakılır. Ancak kullanıcılardan, Kurum tarafından yönetmelikle belirlenecek haklı bir mazereti olanlardan başvuru süresini geçirenler, yukarıda belirtilen kayıt ücretini ödemeleri halinde elektronik haberleşme şebekesi bağlantıları kullanıma açılır.

             GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırkbeş gün içinde CEIR ile bilgi ve ihbar merkezinin kurulması ve işletilmesine yönelik her türlü yazılım, donanım ve yardımcı gereçlerin temini Kurum tarafından sağlanır.   

             MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12 Temmuz 2005