Kanun

İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

             Kanun No. 5391                                                                                                  Kabul Tarihi: 2.7.2005

Madde 1. — 22.2.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 32 nci maddesine "uygun gördüğü takdirde," ibaresinden sonra gelmek üzere "vali yardımcılarına," ibaresi eklenmiştir.

Madde 2. — 5302 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin başlığı "Görev ve ek ödenek" şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasına "Kaymakamlar" ibaresinden önce gelmek üzere "Vali yardımcıları ve" ibaresi ile "Kaymakamlara" ibaresinden önce gelmek üzere "Vali yardımcılarına ve" ibaresi eklenmiştir.

MADDE  3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE  4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12 Temmuz 2005