Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2005/13)

 

Kapsam

Madde 1- Bu Tebliğ, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve madde adı belirtilen ürünlerin (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

 

 

G.T.P.

Madde Adı

CIF Kıymet           (ABD Doları/Ton*)

72.08

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri 600 mm veya daha fazla) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış)

500

72.09

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. veya daha fazla, soğuk haddelenmiş, kaplanmamış)

600

7211.13

Dört yüzeyi açık veya kapalı usul ile haddelenmiş, genişliği 150 mm.yi geçen ve kalınlığı 4 mm.den az olmayan (rulo halinde olmayan) ve üzerlerinde kabartmalı motifler bulunmayanlar

500

7211.23

Ağırlık itibariyle % 0,25'den az karbon içerenler

600

        *: Brüt ağırlık

 

Gözetim uygulaması

Madde 2- Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen ürünler ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

 

Bir gümrük beyannamesi kapsamında brüt 50 ton veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

 

Başvuru

Madde 3- Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’ de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK II’ de belirtilen belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

 

Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

 

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

Madde 4- Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

 

Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

 

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

 

Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi zorunludur.

 

Yürürlük

Madde 5- Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 6- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

EK I             

                                                                

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

 

Tarih: ..../.../....

 

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/13 sayılı Tebliğ kapsamında ithali gözetime tabi olan G.T.İ.P.’i ve tanımı aşağıda belirtilen madde için firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesi hususunda gereği izinlerine arz olunur.

İmza-Kaşe

  İsim-Unvan

 

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

Adı/Unvanı :

Adresi :

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi numarası:

Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalat tutarı (ABD Doları)

200...

200...

 

 

Son iki yılda ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)

 

 

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil numarası:

 

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

Adı/Unvanı  :

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil numarası:

 

 

 

 

İTHAL MADDEYE AİT BİLGİLER

G.T.İ.P.:

Teknik adı:

Tanımı:

Kalınlığı:

Menşe ülke:

Sevk ülkesi:

Miktarı:

Kg (Brüt):

Değeri:

FOB:

Navlun:

 

Kg (net): 

Sigorta:

Diğer yurt dışı giderler:

 

İthalatın için öngörülen

Tarih:

Gümrük Kapısı:

 

 

 

 

 

 

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Unvanı:

Adresi:

Ülkesi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Internet sitesi:

 

ÖDEMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Ödeme Şekli :

 

Alıcının Bankası/şubesi/hesap no:

 

Satıcının Bankası/şubesi/hesap no:

 

 

                                                                                                                                                                           EK II

 

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

 

 

1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname.

 

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari fatura. (3 nüsha) (proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmelidir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı (net/brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir.

 

3- Son iki yıla ait vergi levhalarının sureti.