Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2005/7)

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

 

Soruşturma

Madde 1- 17/7/2004 tarihli ve 25525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/5 sayılı Tebliğ ile başlatılan korunma önlemleri soruşturması (soruşturma) Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanmıştır. 

 

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ; İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı ve karara esas teşkil eden bilgi ve bulguları içermektedir. 

 

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

Madde 3- Soruşturma kapsamında sözkonusu maddenin yerli üreticileri, ithalatçıları, tüketicileri, kullanıcıları ile bunların bağlı olduğu kuruluşlar veya bunların yetkili temsilcileri ile ilgili ülkeler yetkili temsilcileri ve ilgili ülkelerde yerleşik ihracatçılar/üreticilere kendilerini ilgili taraf olarak tanıtmaları ve soruşturmaya ilişkin bilgi, belge ve görüşlerini göndermeleri ve sözlü dinlenme taleplerini iletmeleri için 30 (otuz) gün süre tanınmıştır.

 

Kendisini ilgili taraf olarak tanıtan yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili ülkelerde yerleşik ihracatçılar/üreticiler için hazırlanan soru formları internet ortamında duyurulmuş ve soruşturma konusu maddenin tespit edilen ithalatçılarına posta yoluyla da gönderilmiştir.

 

Yerinde inceleme

Madde 4- Yönetmelik çerçevesinde 15/12/2004 tarihinde başvuru sahibi firmanın üretim tesislerinde yerinde inceleme yapılmıştır. 

 

İlgili tarafların dinlenmesi

Madde 5- Soruşturma çerçevesinde talepte bulunulması nedeniyle ilgili üretici, ithalatçı, kullanıcı firmalar ile ihracatçı ülke temsilcilerinin görüşlerinin dinlenmesi için 4/5/2005 tarihinde dinleme toplantısı yapılmıştır.

 

Soruşturma konusu maddeler

Madde 6- Soruşturma konusu maddeler 9030.39.30.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) “Voltmetre” (elektronik); 9030.39.91.00.00 G.T.İ.P.’li “Voltmetre”; 9030.39.30.00.14 G.T.İ.P.’li “Ampermetre” (elektronik); 9030.39.99.00.13 G.T.İ.P.’li “Ampermetre” ve 8504.31.39.00.00 G.T.İ.P.’li “Diğerleri” (gücü 1 kVA’yı geçmeyen ölçü transformatörleri) dir.

 

Soruşturma konusu maddelerden 9030.39.91.00.00 ve 9030.39.99.00.13 gümrük tarife istatistik pozisyonları kapsamında ithal edilenlerin, yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar oluşturan ve fiziksel özellikler, çeşit, satış kanalları ve kullanım alanları itibariyle aynı özelliklere sahip benzer veya doğrudan rakip mal olduğu tespit edilmiştir.

 

İKİNCİ KISIM

-Voltmetreler-

İthalatın Değerlendirilmesi

 

İthalat istatistikleri

Madde 7- Soruşturmada Voltmetreler için Devlet İstatistik Enstitüsünden alınan 9030.39.91.00.00 GTİP’ine  ait ithalat istatistikleri dikkate alınmıştır.

 

İthalat artışı

Madde 8- Voltmetre ithalatı 2000 yılında 4.071 Kg iken, 2001-2004 yılları için sırasıyla 5.343; 15.255; 20.086 ve 32.857 Kg olmuştur.

 

Sözkonusu maddenin 2004 yılı ithalatında en büyük payı (miktar bazında) alan ülke Çin Halk Cumhuriyeti (Ç.H.C.) olmuştur. 2004 yılında bu ülkenin payı % 92 olarak gerçekleşmiştir.

 

İncelenen dönemde ithalat yerli üretime göre nispi olarak da artmıştır. İthalatın yerli üretime oranı (miktar bazında) 2000-2004 döneminde sırasıyla % 33, % 47, % 287, % 762 ve % 808 olmuştur.

 

İthalatın piyasa payı

Madde 9- Voltmetre ithalatının miktar bazında piyasa payı (ithalat ve yerli üretimin yurtiçi satışlarının toplamı) 2000-2004 döneminde sırasıyla % 25, % 35, % 74, % 85 ve % 87 olmuştur.

 

İthal fiyatları

Madde 10- Voltmetrelerin genel ithalatı için hesaplanan ağırlıklı ortalama CIF Kg fiyatları 2000 yılından 2004 yılına 25,1; 16,2; 9,8; 12,7 ve 13,4 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

 

Fiyat kırılması

Madde 11- Yerli üretimin ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatı ile ithal edilen maddelerin ağırlıklı ortalama fiyatları karşılaştırılmıştır. Bu çerçevede, yerli üretimin yurt içi satış fiyatı ithal mallar tarafından 2001 ile 2004 yıllarında sırasıyla % 12, % 57, % 63 ve % 45 oranlarında kırılmıştır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

-Voltmetreler-

Zarar Değerlendirmesi

 

Yerli üretimin durumu

Madde 12- Voltmetre İthalatının seyri ve gerçekleşme koşullarının yerli üretim üzerindeki etkilerinin incelenmesinde yerli üretimin çoğunluğunu temsil eden veriler Yönetmelik’te belirtilen tüm faktörler dikkate alınarak incelenmiştir.

 

Üretim

Madde 13- Voltmetrelerin yurt içi üretim miktarları (adet) 2000 yılı üretim miktarına göre endekslendiğinde, 2001-2004 yıllarında sırasıyla 89, 46, 27 ve 38 olmuştur.

 

Yurtiçi satışlar

Madde 14- Voltmetrelerin yurt içi net satış miktarları (adet) 2000 yılı net satış miktarına göre endekslendiğinde, 2001-2004 yıllarında sırasıyla 79, 46, 32 ve 43 olmuştur.

 

Kapasite kullanım oranı

Madde 15- Yerli üretimin kapasite kullanım oranı, 2000-2004 yıllarında sırasıyla % 30, % 27, % 14, % 8 ve % 11 oranlarında gerçekleşmiştir.

 

Stoklar

Madde 16- Yerli üretimin dönem sonu stok miktarları 2000 yılı stok miktarına göre endekslendiğinde, 2001-2004 yıllarında sırasıyla 203, 167, 79 ve 162 olmuştur.  

 

Piyasa payı

Madde 17- Yerli üretimin piyasa payı (Kg) 2000 yılı piyasa payına göre endekslendiğinde, 2001-2004 yıllarında sırasıyla 86, 34, 19 ve 17 olmuştur.

 

 

İstihdam ve işgücü verimliliği

Madde 18- Voltmetrelerin yerli üretiminde toplam istihdam, 2000 yılı istihdamına göre endekslendiğinde, 2001-2004 yıllarında sırasıyla 63, 62, 52 ve 41 olmuştur. Söz konusu maddenin yerli üretimindeki işgücü verimliliği (adet/kişi) 2000 yılına göre endekslendiğinde; 2001-2004 yıllarında sırasıyla 142, 74, 52 ve 93 olmuştur.

 

Kar/Zarar

Madde 19- Yerli üretim 2000-2002 yıllarında karlı bir yapı gösterirken, 2003 ve 2004 yıllarında zarar sözkonusu olmuştur.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

-Voltmetreler-

İthalat ile Ciddi Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

 

                İthalat Artışı

Madde 20- Soruşturma konusu Voltmetrelerin toplam ithalatı 2000 yılından 2004 yılına miktar (Kg) olarak % 707 oranında artış göstermiştir. İthalat esas itibariyle 2002 yılından sonra artmıştır.

 

İthalatın piyasa payı 2000 yılında % 25 iken 2004 yılında % 87’ye; ithalatın yurt içi satışa oranı da % 686 mertebesine çıkmıştır.

 

Toplam ithalatın yerli üretime oranı Kg cinsinden 2000 yılında % 33 iken 2004 yılında % 808 oranında gerçekleşmiştir.

 

İthal fiyatları da 2000 yılından 2004 yılına önemli oranda azalma göstermiş ve 2004 yılında 13,4 ABD$/Kg olarak gerçekleşmiştir.

 

Yukarıdaki rakamlardan da anlaşılacağı üzere soruşturma konusu maddelerin ithalatı son dönemde ani, keskin ve dikkate değer bir ölçüde artmıştır. Sonuç olarak ithalat mutlak manada ve yerli üretime göre nisbi olarak artış göstermiştir.

 

Ciddi Zarar

Madde 21- Yerli üretim üzerinde ciddi zarar olup olmadığının tesbitinde üretim, verimlilik, kapasite kullanımı, satışlar, pazar payı, kar/zarar ve istihdam gibi ekonomik faktörlerdeki değişim incelenmiştir.

 

Bu çerçevede üretim 2000 yılından 2001 yılına % 10 azalmış ancak ithalatın esas etkisini göstermeye başladığı 2002 yılında bir önceki yıla göre % 49 oranında azalmıştır. Üretim 2000 yılından 2004 yılına % 62 oranında azalma göstermiştir.

 

Yurtiçi satışlar 2000 yılından 2004 yılına % 57 civarında azalma göstermiştir. Yerli üretimin piyasa payı 2000 yılında % 75 iken, 2004 yılında % 13’e düşmüştür.

 

Kapasite kullanımı 2000 yılında % 30 iken 2004 yılında % 11’e düşmüştür. Başvuruda bulunan firmaların karlılığında 2003 ve 2004 yılları açısından zarar sözkonusu olmuştur. Verimlilikte ise 2000 yılından 2004 yılına % 7 oranında bir azalma olmuştur. İstihdamda da 2000 yılından 2004 yılına göre % 59 oranında bir azalma sözkonusu olmuştur.

 

Bu verilerin değerlendirilmesi neticesinde yerli üretimin tümü üzerinde bütünüyle bir bozulmanın meydana geldiği ve sonuçta ciddi zararın oluştuğu görülmektedir.

 

Nedensellik Bağı

Madde 22- İthalat artışı ile yerli üretim üzerinde ciddi zararın oluşmasının aynı zamanlarda vuku bulması sebebiyle bir nedensellik bağı olduğu görülmektedir.

 

Sonuç olarak ithalat artışının ve ithal fiyatlarındaki düşüşün yerli üreticinin yurt içi satışlarına, üretimine ve dolayısıyla kapasite kullanım oranının düşmesine, piyasa payının azalmasına, istihdamına ve satış fiyatlarına olumsuz yönde etkide bulunduğu anlaşılmış ve ithalat artışının ve ithal fiyatlarındaki düşüşün yerli üretim üzerinde oluşan ciddi zararda ana etken olduğu tespit edilmiştir

 

Diğer faktörlerin etkisi

Madde 23- Soruşturma kapsamında yerli üretim üzerinde zarara yol açabilecek diğer faktörler de incelenmiştir. Bu kapsamda iç rekabet, üretim teknolojisindeki değişiklikler, ikame ürün, üretim kapasitesinin yeterliliği, finansman giderlerindeki değişiklikler ve ihracattaki değişikliğin zarara etkisi değerlendirilmiş, anılan faktörlerin ithalat artışı ile ciddi zarar arasındaki nedensellik bağını bozucu etkisi olmadığı anlaşılmıştır.

 

BEŞİNCİ KISIM

-Ampermetreler-

İthalatın Değerlendirilmesi

 

                İthalat artışı

Madde 24- Sözkonusu Ampermetrelerin ithalatı 2000 yılında 1.129 Kg iken, 2001-2004 yılları için sırasıyla 554, 18.806, 36.218 ve 61.421 Kg olmuştur.

 

Sözkonusu maddenin 2004 yılı ithalatında en büyük payı (miktar) alan ülke Ç.H.C. olmuştur. 2004 yılında bu ülkenin payı % 97 olarak gerçekleşmiştir.

 

İncelenen dönemde ithalat yerli üretime göre nispi olarak da artmıştır. İthalatın yerli üretime oranı (miktar bazında) 2000-2004 döneminde sırasıyla % 5, % 3, % 147, % 531 ve % 598 olmuştur.

 

İthalatın piyasa payı

Madde 25- Soruşturma konusu madde ithalatının miktar bazında piyasa payı (ithalat ve yerli üretimin yurtiçi satışlarının toplamı) 2000-2004 döneminde sırasıyla % 4, % 4, % 59, % 81 ve % 85 olmuştur.

 

İthal fiyatları

Madde 26- Sözkonusu maddenin genel ithalatı için hesaplanan ağırlıklı ortalama CIF Kg fiyatları 2000 yılından 2004 yılına 124,6; 117,6; 12,3; 10,6 ve 11,4 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Ç.H.C. menşeli ithalatta ise 2004 yılında ortalama fiyat 9,97 ABD Doları olmuştur.

 

Fiyat kırılması

Madde 27- Yerli üretimin ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatı ile ithal edilen maddelerin ağırlıklı ortalama fiyatları karşılaştırılmıştır. Bu çerçevede, yerli üretimin yurt içi satış fiyatı ithal mallar tarafından 2002 ile 2004 yıllarında sırasıyla % 43, % 65 ve % 49 oranlarında kırılmıştır.

 

 

ALTINCI KISIM

-Ampermetreler-

Zarar Değerlendirmesi

 

Yerli üretimin durumu

Madde 28- İthalatın seyri ve gerçekleşme koşullarının yerli üretim üzerindeki etkilerinin incelenmesinde yerli üretimin temsil eden veriler Yönetmelik’te belirtilen tüm faktörler dikkate alınarak incelenmiştir.

 

Üretim

Madde 29- Soruşturma konusu maddenin yurt içi üretim miktarları (Adet) 2000 yılı üretim miktarına göre endekslendiğinde, 2001-2004 yıllarında sırasıyla 76, 58, 36 ve 49 olmuştur.

 

Yurtiçi satışlar

Madde 30- Soruşturma konusu maddenin yurt içi net satış miktarları (Adet) 2000 yılı net satış miktarına göre endekslendiğinde, 2001-2004 yıllarında sırasıyla 60, 54, 38 ve 48 olmuştur.

 

Kapasite kullanım oranı

Madde 31- Yerli üretimin kapasite kullanım oranı, 2000-2004 yıllarında sırasıyla % 29; % 22, % 17,      % 10 ve % 14 oranlarında gerçekleşmiştir.

 

Stoklar

Madde 32- Yerli üretimin soruşturma konusu madde dönem sonu stok miktarları 2000 yılı stok miktarına göre endekslendiğinde, 2001-2004 yıllarında sırasıyla 168, 134, 129 ve 54 olmuştur.

 

Piyasa payı

Madde 33- Yerli üretimin piyasa payı (Kg) 2000 yılı piyasa payına göre endekslendiğinde, 2001-2004 yıllarında sırasıyla 100, 42, 20 ve 16 olmuştur.

 

İstihdam ve işgücü verimliliği

Madde 34- Soruşturma konusu maddenin yerli üretiminde toplam istihdam, 2000 yılı istihdamına göre endekslendiğinde, 2001-2004 yıllarında sırasıyla 63, 62, 52 ve 41 olmuştur. Soruşturma konusu maddenin yerli üretimindeki işgücü verimliliği (Adet/Kişi) 2000 yılına göre endekslendiğinde, 2001-2004 yıllarında sırasıyla 121, 94, 69 ve 121 olmuştur.

 

Karlılık

Madde 35- Yerli üretim 2000-2002 yılları için karlı bir yapı gösterirken, 2003 ve 2004 yıllarında zarar sözkonusu olmuştur.

 

YEDİNCİ KISIM

-Ampermetreler-

İthalat ile Ciddi Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

               

                İthalat Artışı

Madde 36- Soruşturma konusu Ampermetrelerin toplam ithalatı 2000 yılından 2004 yılına miktar (Kg) olarak % 5.340 oranında artış göstermiştir. İthalat esas itibariyle 2002 yılından sonra artmıştır. Bu ithalat artışının kaynağının Ç.H.C. olduğu görülmektedir.

 

İthalatın piyasa payı 2000 yılında % 4 iken 2004 yılında % 85’e; ithalatın yurt içi satışa oranı da % 558 mertebesine çıkmıştır.

 

Toplam ithalatın yerli üretime oranı Kg cinsinden 2000 yılında % 5 iken 2004 yılında % 598 oranında gerçekleşmiştir.

 

Ayrıca ithal fiyatları da 2000 yılından 2004 yılına önemli oranda azalma göstermiş ve 2004 yılında 11,4 ABD$/Kg olarak gerçekleşmiştir.

 

Yukarıdaki rakamlardan da anlaşılacağı üzere soruşturma konusu maddelerin ithalatı son dönemde ani, keskin ve dikkate değer bir ölçüde artmıştır. Sonuç olarak ithalat mutlak manada ve yerli üretime göre nisbi olarak artış göstermiştir.

 

Ciddi Zarar

Madde 37- Yerli üretim üzerinde ciddi zarar olup olmadığının tesbitinde üretim, verimlilik, kapasite kullanımı, satışlar, pazar payı, kar/zarar ve istihdam gibi ekonomik faktörlerdeki değişim incelenmiştir.

 

Bu çerçevede üretim (Adet) 2000 yılından 2001 yılına % 23 azalmış, ithalatın esas etkisini göstermeye başladığı 2002 yılında bir önceki yıla göre yine % 23 oranında azalmıştır. Üretim 2000 yılından 2004 yılına ise     % 50 oranında azalma göstermiştir.

 

Yurtiçi satışlar (Adet) 2000 yılından 2004 yılına % 52 civarında azalma göstermiştir. Yerli üretimin piyasa payı 2000 yılında % 96 iken, 2004 yılında % 15’e düşmüştür.

 

Kapasite kullanımı 2000 yılında % 29 iken 2004 yılında % 14’e düşmüştür. Başvuruda bulunan firmaların karlılığında 2003 ve 2004 yılları açısından zarar sözkonusu olmuştur. Verimlilikte ise 2000 yılından 2004 yılına artış olmuştur. İstihdamda ise 2000 yılından 2004 yılına göre % 59 oranında bir azalma sözkonusu olmuştur.

 

Öte yandan yerli üretimin yurt içi satış fiyatı ithal mallar tarafından kırılmıştır.

 

Bu verilerin değerlendirilmesi neticesinde yerli üretimin tümü üzerinde bütünüyle bir bozulmanın meydana geldiği ve sonuçta ciddi zararın oluştuğu görülmektedir.

 

Nedensellik Bağı

                Madde 38- İthalat artışı ile yerli üretim üzerinde ciddi zararın oluşmasının aynı zamanlarda vuku bulması sebebiyle bir nedensellik bağı olduğu görülmektedir.

 

Sonuç olarak ithalat artışının ve ithal fiyatlarındaki düşüşün yerli üreticinin yurt içi satışlarına, üretimine ve dolayısıyla kapasite kullanım oranının düşmesine, piyasa payının azalmasına, istihdamına ve satış fiyatlarına olumsuz yönde etkide bulunduğu anlaşılmış ve ithalat artışının ve ithal fiyatlarındaki düşüşün yerli üretim üzerinde oluşan ciddi zararda ana etken olduğu tespit edilmiştir.

 

Diğer faktörlerin etkisi

Madde 39- Soruşturma kapsamında yerli üretim üzerinde zarara yol açabilecek diğer faktörler de incelenmiştir. Bu kapsamda iç rekabet, üretim teknolojisindeki değişiklikler, ikame ürün, üretim kapasitesinin yeterliliği, finansman giderlerindeki değişiklikler ve ihracattaki değişikliğin zarara etkisi değerlendirilmiş, anılan faktörlerin ithalat artışı ile ciddi zarar arasındaki nedensellik bağını bozucu etkisi olmadığı anlaşılmıştır.

 

SEKİZİNCİ KISIM

Sonuç

 

Kurul kararı

Madde 40- İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 9030.39.30.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (G.T.İ.P.) Elektronik Voltmetreler,  9030.39.30.00.14 G.T.İ.P.’li Elektronik Ampermetreler ve 8504.31.39.00.00 G.T.İ.P.’li Ölçü Transformatörleri (Güç=<1KVA) için yürütülen soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına, 9030.39.91.00.00 G.T.İ.P.’li Elektrikli Voltmetreler ile 9030.39.99.00.13 G.T.İ.P.’li Elektrikli Ampermetreler ithalatında görülen ani artışın ve ithal eğiliminin yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar oluşturması nedeniyle anılan maddelerin ithalatında korunma önlemi olarak 3 yıl süresince miktar kısıtlaması (kota) uygulanmasına, Voltmetreler için kota seviyesinin 11.200 Kg/Yıl (Dönem); Ampermetreler için kota seviyesinin 14.200 Kg/Yıl (Dönem) olarak belirlenmesine, bu miktarın her yıl % 5 oranında artırılmasına,  her iki ürün için CIF birim kıymeti (diğer yurtdışı giderler hariç malın brüt 1 kilogramı için fiilen ödenen veya ödenecek bedel ile navlun ve sigorta bedelleri toplamı) 80 ABD Doları/Kg (Brüt) üstünde olan veya bir beyanname kapsamında brüt 50 Kg ve altında yapılan ithalatın önlemden muaf tutulmasına karar vermiştir.

 

Bu Tebliğin 1 sayılı ekinde yer alan ülkeler menşeli, ithal fiyatı CIF 0,31 ABD Doları/kg.’ın altında olan soruşturma konusu madde ithalatı, toplamda ilgili yıldaki kota miktarının %9’unu ve  her bir ülke için % 3’ünü aşmamak kaydıyla , önlemden muaf tutulacaktır. Bu sınırların aşılması halinde ilgili ülke önlem kapsamına alınır.

 

Kotaların uygulanması ve muafiyetler

                Madde 41- Kotaların başvuru, dağıtım, kullanım usul ve esasları ile muafiyet kapsamında yapılacak ithalata ilişkin esaslar İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Mevzuat kapsamında çıkarılacak olan Tebliğler ile ilan edilecektir.

 

Yürürlük

Madde 42- Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer ve 3 yıl süre ile yürürlükte kalır.

              

Yürütme

Madde 43- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

EK I

 

KORUNMA ÖNLEMİNDEN MUAF TUTULAN ÜLKELER LİSTESİ

 

 

A- GELİŞME YOLUNDAKİ ÜLKELER (GYÜ)

 

 

 

 

 

 

ABD MINOR OUTLYING ADALARI

ENDONEZYA          

KOLOMBİYA          

PİTCAİRN           

ABD VİRJİN ADALARI

FALKLAND ADALARI   

KONGO

RUSYA FEDERASYONU  

AMERİKA SAMOASI

FAS                

KOSTARİKA          

SEYŞEL ADALARI      

ANGUİLLA           

FİJİ               

KUVEYT

SRİLANKA           

ANTARTİKA

FİLDİŞİ SAHİLİ     

KUZEY MARİANA ADA.

ST.HELENA VE BAĞLAN.

ANTIGUA VE BARBUDA 

FİLİPİNLER         

KÜBA               

ST.KITTS & NEVİ

ARJANTİN

FRANSIZ POLİNEZYASI

LİBYA              

ST.LUCİA           

ARUBA              

GABON              

LÜBNAN

ST.PİERRE - MİGUELON

AZERBEYCAN         

GANA               

MAKAO              

ST.VİNCENT         

BAHAMALAR          

GRENADA            

MALEZYA

SURİNAM            

BAHREYN            

GRÖNLAND           

MARŞAL ADALARI

SURİYE             

BARBADOS           

GUAM

MAURİTİUS          

SUUDİ ARABİSTAN

BELİZE             

GUATEMALA          

MAYOTTE

SVAZİLAND          

BERMUDA            

GUYANA             

MEKSİKA

ŞİLİ

BEYAZ RUSYA        

GÜNEY AFRİKA CUM.

MİKRONEZYA

TACİKİSTAN         

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİK.

GÜNEY FRANSIZ TOPRAK.

MISIR              

TAYLAND

BOLİVYA            

GÜNEY GEORGIA VE GÜNEY SANDWICH ADA.

MOĞOLİSTAN          

TOKELAU ADALARI

BOTSVANA

GÜRCİSTAN          

MOLDOVA            

TONGA

BOUVET ADASI

HEARD ADA. VE MC DONALD ADA.

MONTSERRAT

TRİNİDAD VE TOBAGO 

BREZİLYA

HİNDİSTAN          

NAMİBYA            

TUNUS              

BRUNEİ             

HOLLANDA ANTİLLERİ 

NAURU              

TURKS CAICOS ADALARI

CAYMAN ADALARI     

HONDURAS           

NİJERYA            

TÜRKMENİSTAN       

CEBELİ TARIK       

İNG.HİNT OKY.TOPRAK.

NİKARAGUA          

UKRAYNA            

CEZAYİR            

İNGİLİZ VİRJİN ADA.

NIUE ADASI

UMMAN              

CHRISTMAS ADALARI

IRAK               

NORFOLK ADASI

URUGUAY            

COCOS ADALARI

İRAN               

ÖZBEKİSTAN         

ÜRDÜN              

COOK ADALARI

JAMAİKA            

PAKİSTAN           

VALLİS VE FUTUNA ADA

DOĞU TİMOR

KAMERUN            

PALAU

VENEZUELA          

DOMİNİK            

KATAR              

PANAMA             

VİETNAM            

DOMİNİK CUMHURİYETİ

KAZAKİSTAN         

PAPUA YENİ GİNE    

YENİ KALEDONYA     

EKVATOR            

KENYA              

PARAGUAY           

ZİMBABVE           

EL SALVADOR        

KIRGIZİSTAN        

PERU               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER (EAGÜ)

 

 

 

 

 

 

AFGANİSTAN

ETİYOPYA

MADAGASKAR

SENEGAL

ANGOLA

GAMBİYA

MALAVİ

SİERRA LEONE

BANGLADEŞ

GİNE

MALDİV ADALARI

SOLOMON ADALARI

BENİN

GİNE - BİSSAU

MALİ

SOMALİ

BHUTAN

HAİTİ

MORİTANYA

SUDAN

BURKİNA FASO

KAMBOÇYA

MOZAMBİK

TANZANYA

BURUNDİ

KİRİBATİ

NEPAL

TOGO

CAPE VERDE

KOMOR ADALARI

NİJER

TUVALU

CİBUTİ

KONGO DEMOKRATİK C.

ORTA AFRİKA CUM.

UGANDA

ÇAD

LAOS

RUANDA

VANUATU

EKVATOR GİNESİ                      

LESOTHO

SAMOA

YEMEN

ERİTRE

LİBERYA

SAO TOME AND PRINCIPE

ZAMBİYA