Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2005/5)

 

Kapsam

Madde 1 - Bu Tebliğ 3/6/2005 tarihli ve 25834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2005/5 sayılı Tebliğ uyarınca uygulanacak miktar kısıtlamasına (kota) ilişkin başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını  içermektedir.

 

Başvuru Usul ve Esasları

Madde 2-  Bu Tebliğ’in 3 üncü maddesinde belirtilen İran İslam Cumhuriyeti menşeli ürünlere yönelik kota başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, EK I’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurularak ekinde istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde 29/7/2005 tarihi mesai bitimine kadar Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) gönderilmesi gerekmektedir. Değerlendirmede genel evrak giriş tarihi esas olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

 

Müsteşarlık, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir.

 

Bir kotaya, aynı firma tarafından bir kota dönemi içinde birden fazla başvuru yapılamaz.

 

Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Müsteşarlık yetkilidir.

 

Kota Miktarı

Madde 3- Kota aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için uygulanır. 

 

G.T.İ.P

Madde tanımı

Kota  Miktarları  (Kilogram)

1. Dönem

2. Dönem

3. Dönem

4. Dönem

(3/7/2005-2/7/2006)

(3/7/2006-2/7/2007)

(3/7/2007-2/7/2008)

(3/7/2008-2/7/2009)

7009.91

Çerçevesiz cam aynalar

500.000

525.000

551.250

578.812,5

 

  

Kotanın dağıtılması

Madde 4 - Kota, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliğinin 4 (d) maddesi çerçevesinde dağıtılacaktır. Bu yöntemde firmaların geçmiş dönem ithalat performanslarının değerlendirilmesinin yanı sıra çalıştırdığı işçi sayısı ve vergi durumu da göz önüne alınabilecektir.

 

İthal lisansına ve ithal lisansı kullanımına ait bilgiler

Madde 5 - Bu Tebliğ’in 3 üncü maddesinde belirtilen İran İslam Cumhuriyeti menşeli ürünler Müsteşarlıkça düzenlenecek ithal lisansı ile ithal edilir. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. Kota konusu maddeler ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal lisansları devredilemez. İthal lisansının geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe iadesi zorunludur.

 

Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal lisansında kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. Ancak, ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki izninden mahsup edilir.

 

Yürürlük

Madde 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 7 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

 

EK I

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU

 

                T.C. BAŞBAKANLIK                                                                                                         Tarih: .../.../.....

                DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

                (İthalat Genel Müdürlüğü)

 

                İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2005/5 sayılı Tebliğ kapsamında ithali kotaya tabi aşağıda belirtilen madde için firmamız adına İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği izinlerine arz olunur.

                                                                                                              İmza-Kaşe

                                                                                                             Adı-Soyadı

 1- İthalatçının;  

 a) Adı/Unvanı :

 b) Adresi :

 c) Telefon ve faks numaraları ile e-posta adresi :

 d) Kayıtlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası :

 e) Malın depolanacağı depoya ait bilgiler (deponun kime ait olduğu ve adresi) :

 2-Beyan Sahibinin;

 a) Adı/Unvanı :

 b) Adresi :

 c) Telefon ve faks numaraları ile e-posta adresi :

 d) Kayıtlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası :

3- Kota tahsisi istenen maddenin;

a) Gümrük tarife istatistik pozisyonu (12’li olarak yazılacaktır) :

 b) Ticari tanımı ve özellikleri :

 c) Türkiye’ye ihracı amacıyla sevkıyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:

 d) Miktarı (kg ve m2 olarak) :

 e) Değeri (FOB ve CIF olarak) :

 f) İthalatının yapılacağı muhtemel gümrük kapısı ve tarihi :

 4- Tedarikçi ülkedeki ihracatçının;

 a) Adı :    

 b) Adresi  :

 c) Telefon ve faks numaraları :

 d) Kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasının adı ve adresi :

 5- İhracatçıdan farklı ise, menşe ülkedeki üreticinin;

 a) Adı :    

 b) Adresi  :

 c) Telefon ve faks numaraları :

 d) Kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasının adı ve adresi :

 

EKLER:

Ek-1 Beyan sahibinin imza yetkisini kanıtlayan imza sirkülerinin aslı

Ek-2 Taahhütname

Ek-3 İthal edilecek maddeye ait proforma fatura/faturanın aslı ve 2 adet fotokopisi (Proforma fatura ya da fatura üzerinde ithal edilecek maddelerin tanımları açıkça belirtilmeli, malın miktarı her bir madde için m2 ve kg olarak ayrı ayrı gösterilmeli, FOB birim fiyatı yer almalı ve CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir.)

Ek-4 Başvuruda bulunan firmaların çalıştırdıkları işçi sayısını gösterir 2003 ve 2004 yıllarının Aralık ayına ait ilgili SSK müdürlüğünce onaylanan SSK prim bordroları ile ilgili vergi dairesinden alınan 2003 ve 2004 yıllarına ait tahakkuk eden vergi ile ödenen vergiyi gösterir yazı 

 

 

 

 

 

 

Taahhütname

 

Dış Ticaret Müsteşarlığına

 

 

İthal Lisansı almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, firmamız tarafından ya da firmamız adına başka bir başvuru yapılmadığını, ithal lisansını üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi ve ithal lisansını geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Müsteşarlığa iade edeceğimizi; ayrıca, kota konusu ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının, sahte belge kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü şahıslara devredildiğinin denetim birimlerince belirlenmesi durumunda ithal lisansının iptal edileceğini ve uygulama yürürlükte olduğu süre içerisinde bir daha ithal lisansı düzenlenmeyeceğini kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İmza ve Kaşe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmanın adı/unvanı

:

Firmanın adresi

:

Firmanın bağlı bulunduğu

vergi dairesinin adı

 

:

Firmanın vergi numarası

: