Tebliğ

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünün Hayvan ve Hayvan Maddelerinin

İthalat ve İhracatına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: 2005/36)

 

             Madde 1 — 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun ilgili maddeleri gereğince Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü hayvan ve hayvan maddelerinin ithalatına ve ihracatına yetkili kılınmıştır.

             Madde 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.