Yönetmelik

Pamukkale Üniversitesinden:

Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 29/7/2001 tarihli ve 24477 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 4 — Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar  şunlardır:

             a) Yüksek lisans programına başvuruda; adayların yurtiçindeki en az dört yıllık veya Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) eşdeğerliği kabul edilen yurtdışındaki fakülte veya yüksek-okuldan 100 tam not üzerinden en az 60 veya eşdeğeri genel not ortalaması ile aldıkları mezuniyet diplomasına sahip olmaları, LES’ndan ilgili EABD’nca istenen  ve enstitü kurulunca karara bağlanan puan türünden en az 50 standart puan almış olmaları ve ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan bir dil sınavında en az 40 puan veya buna eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Programa başvuruda, adayların sağlaması gereken belgeler şunlardır;

             1) Lisans diploması,

             2) Yabancı dil (ÜDS veya eşdeğer) başarı belgesi,

             3) Lisans not ortalaması ve not dökümü,

             4) LES sınav sonuç belgesi,

             5) Başvuru formu.

             Farklı yabancı dil puanlarının ÜDS eşdeğerleri aşağıdaki gibi hesaplanır:

 

 

KPDS

40

ÜDS

40

*TOEFL

Eski

457

Yeni

120

**IELTS

3.6

 

 

             Bunlardan; Bilgisayarlı TOEFL Karşılığı = TOEFL/3, Yazılı TOEFL Karşılığı = (TOEFL puanı-310)*100/367, IELTS Karşılığı = IELTS puanı ** 100/9’dur.

             Transkript (Not Ortalaması) Belgesi; öğrencinin transkriptinde yüzlük sistem mezuniyet notunun belirli olması veya mezun olduğu üniversiteden yüzlük sistemde not karşılığını getirmesi halinde bu notu, yüzlük sistem notu olarak alınır. Adayın yüzlük sistem notu belirli değil veya aday yüzlük sistem not karşılığını getirmemiş, ancak adayın transkriptinde veya diğer belgelerinde not ortalamasının dörtlü sisteme göre katsayı ve yüzlük sisteme göre not aralıkları verilmişse aşağıdaki dönüştürme formülü kullanılarak hesaplama yapılır. Adayın yüzlük sistem notu belirli değilse, aday yüzlük sistem not karşılığını getirmemişse, adayın transkriptinde veya diğer belgelerinde not ortalamasının dörtlü sisteme göre katsayı ve yüzlük sisteme göre not aralıkları verilmemişse; yüzlük sistem not karşılığı yüksek lisansa başvuranlarda, 27/8/1999 tarihli ve 23799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki notlara ve katsayılara, doktoraya başvuranlarda ise bu Yönetmelikteki notlara ve katsayılara göre aşağıdaki dönüştürme formülü kullanılarak hesaplama yapılır.

             Dönüştürme Formülü: Yüzlük Sistem Mezuniyet Notu = [UL] – ([ULD]-[LMND]) x (([UL] – [AL]) / 50) x 100’ dür. Bu formülde geçen; UL: Yüzlük Sistemde Üst Limit, AL: Yüzlük Sistemde Alt Limit, ULD: Dörtlü Sistemde Üst Limit, LMND: Dörtlü Sistemde Mezuniyet Notu’nu ifade eder. Hesaplamalarda 3,50 veya üzeri dörtlü sistemdeki notlar yüzlük sisteme dönüştürülürken; dörtlü not sistemindeki 4,00 katsayısı dörtlü üst limit, bu katsayıya karşılık gelen yüzlük not aralığının üst sınırı üst limit, bir önceki yüzlük not aralığının alt sınırı ise alt limit olarak alınır.

             Mezuniyet notu 3,50’nin altındaki dörtlü sistemdeki notlar yüzlük sisteme dönüştürülürken; katsayının bulunduğu yüzlük not aralığının alt sınırı alt limit, katsayının 0,50 fazlasına sahip yüzlük not aralığının alt sınırı üst limit ve bu aralığa karşılık gelen katsayı ise dörtlü üst limit olarak alınır.

             b) Yüksek lisans adaylarının başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi aşağıdaki gibidir:

             1) Değerlendirme, EABD’nın önerisi ile EYK’nca görevlendirilen ABD jürilerince yapılır. Adaylar jüri tarafından mülakata alınır. Mülakat sınavında jüri gerekirse yazılı değerlendirme de yapabilir.

             2) Her aday için 100 tam nota dönüştürülmüş LES’nın %50’si, mülakatın %20’si, lisans not ortalamasının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u alınarak ağırlıklı ortalaması hesaplanır. Ağırlıklı ortalaması 60 puanın altında olan adaylar programa kabul edilmez.

             3) Jüri değerlendirme sonuçları yüksek puandan küçüğe doğru sıralanarak EABD başkanlıklarınca mülakat tarihlerinin bitiminden itibaren en geç iki gün içinde Enstitü’ye bildirilir. EYK kararıyla jüri sıralaması esas alınarak kontenjan sayısınca öğrenci alınır.

             c) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları aşağıdaki gibidir:

             1) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Enstitü programlarına sınavsız yerleştirilen yabancı uyruklu öğrencilerin direkt olarak kesin kayıtları yapılır.

             2) Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları vatandaşı olup, Türkiye’deki üniversitelerden lisans ve yüksek lisans diploması alan yabancı uyruklu adaylardan; transkript notu, LES ve yabancı dil puanları ile mülakat notunun değerlendirilmesi sonucu toplam puanı 60 ve üzeri olan adaylar kontenjan dahilinde alınır. EYK’nca görevlendirilen EABD jüri üyeleri değerlendirmeyi her aday için ilan metnindeki LES puan türünün  100 tam nota dönüştürülmüş değerinin %50’si, lisans notunun %20’si, yabancı dilin %10’u ve mülakâtın %20’sini alarak yapar. Bunun için her dört puan toplanır. Sonuç, yüksek puandan küçüğe doğru sıralanır. Toplam puanı 60’tan aşağı olan adaylar değerlendirmeye alınmaz. Jüri değerlendirme sonuçları EABD başkanlıklarınca mülakat tarihlerinin bitiminden itibaren en geç iki gün içinde Enstitü’ye bildirilir. Sonuç, EYK’ca karara bağlanır. Bunlardan;

             aa) LES: Değerlendirmede LES puanı için alt sınır aranmaz, adayın başvuru tarihi itibariyle iki yıldan eski olmamak koşuluyla sınava girmiş olması ve LES sonuç belgesini ibraz etmesi yeterlidir. LES yerine uluslar arası sınav (GMAT ve GRE) sonuç belgeleri de geçerlidir.

             ab) Transkript (Not ortalaması belgesi): Yüksek lisans programlarına başvuran adayların lisans eğitimini 100 tam not üzerinden en az 60, doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuranların ise yüksek lisans eğitimini 100 üzerinden en az 75 veya dengi başarı puanı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Not ortalamasının harfli veya dörtlü sisteme göre belirtildiği durumlarda, yüzlük sisteme göre çevirim, bu maddenin (a) bendinde belirtildiği şekilde yapılır.

             ac) Yabancı dil: Yüksek lisans başvurusu için ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bir dil sınavında en az 40 puan, doktora/sanatta yeterlik başvurusu için 60 puan veya bunlara eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

             3) Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından ikili anlaşmalar çerçevesinde kendi imkanlarıyla yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen adaylar ve  Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları  dışındaki diğer ülkelerden gelen yabancı uyruklu adayların lisans veya lisansüstü notları değerlendirilerek, EYK kararı ile yabancı uyruklu kontenjan dahilinde kayıtları yapılır.

             Yabancı uyruklu adaylardan başvuruda istenen belgeler şunlardır;

             aa) Lisansüstü eğitim sınavı (LES, GMAT veya GRE) sonuç belgesinin noter  tasdikli sureti,

             ab) Yüksek lisans programlarına başvuranların lisans, doktora programına başvuranların yüksek lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti,

             ac) Nüfus Cüzdanının noter tasdikli sureti,

             ad) İki adet vesikalık fotoğraf,

             ae) Transkript belgesinin noter tasdikli sureti (Bu belgelerde not ortalamasının 100’lü sisteme göre belirtilmesi gerekmektedir.),

             af) Bir adet referans mektubu,

             ag) Başvuru formu,

             ah) Başvuruda programı neden tercih ettiğine dair kompozisyon,

             ) Askerlik tecil belgesinin noter tasdikli sureti,

             aj) Yabancı dil (ÜDS veya eşdeğer) başarı belgesinin noter tasdikli sureti.

             Ayrıca; eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu öğrenciler için, Yüksek-öğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan denklik belgesinin noter tasdikli sureti, TÖMER’den alınan Türkçe bildiğine dair belgenin noter tasdikli sureti, lisans eğitimini Türkiye’de tamamlayan Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrenciler için LES belgesinin noter tasdikli sureti, pasaportun noter tasdikli sureti, dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin noter tasdikli sureti, Türkiye’de öğrenim görmelerine engel bir rahatsızlığı olmadığına dair ülkesindeki resmi bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık kurulu raporunun noter tasdikli sureti de istenir.

             d) Lisansüstü bilim alanı yabancı dil olan adayların başka bir yabancı dilden başarı belgesi vermesi gerekir.

             e) Yabancı uyruklu öğrenciler, yurt dışı lisans veya yüksek lisans çıkışlı veya yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, başvurdukları EABD başkanlığının görüşü alınarak, EYK kararı ile yukarıdaki esaslara göre lisansüstü programlarına kabul edilebilirler.

             f) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamaları, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin konularda Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar uygulanır.

             g) Doktora/Sanatta yeterlik programlarına başvuracak adaylardan;

             1) Yüksek lisans diplomasıyla başvuracak adayların, ana bilim/ana sanat dalı başkanlıklarınca uygun görülen ve EYK’ca onaylanan bir bilim veya sanat dalında bir yüksek lisans veya eşdeğeri dereceye sahip olmaları ve mezuniyet notunun 100 tam puan üzerinden en az 75 olması,  başvurdukları  programa  göre  ilgili  EABD’nca istenen  ve Enstitü Kurulunca karara bağlanan LES puan türünden en az 50 puan almış olmaları ve ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan bir dil sınavında en az 50 veya eşdeğer puana sahip olmaları gerekir.

              2) Lisans diplomasıyla başvuracak adayların, ana bilim/ana sanat dalı başkanlıklarınca uygun görülen ve EYK’ca onaylanan bir bilim veya sanat dalında bir lisans veya eşdeğeri dereceye sahip olmaları ve mezuniyet notunun 100 tam puan üzerinden en az 80 olması; LES’ten, başvurdukları programa göre Enstitü Kurulunca belirlenen puan türünde en az 55 puan almış olmaları, ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan bir dil sınavında en az 50 veya eşdeğer puana sahip olmaları gerekir.

             3) Hazırlık sınıfları hariç, en az 10 yarıyıl öğretim süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültelerinden mezun olan adayların, kendi alanlarında bilim doktorası öğrenimi için yapılan başvurularında ayrıca yüksek lisans öğrenimi yapmış olma şartı aranmaz. Ancak bu adayların 100 tam not üzerinden 65 veya eşdeğeri lisans derecesine sahip olmaları gerekir.

             4) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda adaylardan istenecek belgeler şunlardır:

             aa) Lisans/Yüksek lisans diploması,

             ab) Yabancı dil (ÜDS veya eşdeğer) başarı belgesi,

             ac) Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü,

             ad) LES sınav sonuç belgesi,

             ae) Başvuru formu.

             Farklı yabancı dil puanlarının ÜDS eşdeğerleri aşağıdaki gibi hesaplanır:

 

KPDS

50

ÜDS

50

*TOEFL

Eski

494

Yeni

150

**IELTS

4.5

 

             Bunlardan; Bilgisayarlı TOEFL Karşılığı = TOEFL/3, Yazılı TOEFL Karşılığı = (TOEFL puanı-310)*100/367, IELTS Karşılığı = IELTS puanı ** 100/9’dur.

             h) Tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adaylardan tıp fakülteleri mezunlarının 100 tam not üzerinden en az 65 veya eşdeğeri lisans diplomasına sahip olmaları ve Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)’ndan en az 55 temel tıp puanı veya LES’nın sayısal kısmından en az 55 standart puanı almış olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesi) ve LES’ndan en az sayısal 50 standart puana sahip olmaları gerekir. Ayrıca ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan bir dil sınavında en az 50 puan veya bunlara eşdeğer puana sahip olmaları gerekir. Ancak yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora/sanatta yeterlik eğitimine en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuruda bulunanlardan yeniden LES belgesi istenmez.

              Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran adaylardan istenecek belgeler şunlardır:

             1) Lisans/Yüksek lisans diploması,

             2) Yabancı dil (ÜDS veya eşdeğer) başarı belgesi,

             3) Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü,

             4) Temel tıp puanını gösterir belge (Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi I. Bölümünden elde edilen standart puanın 0.7, Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir).

             ı) Doktora/sanatta yeterlik programına adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

             1) Değerlendirme, EABD’nın önerisi ile EYK’nca görevlendirilen ABD jürilerince yapılır. Adaylar jüri tarafından mülakata alınır. Mülakat sınavında jüri gerekirse yazılı değerlendirme de yapabilir.

             2) Her aday için 100 tam nota dönüştürülmüş LES’nın %50’si, mülakatın %20’si, lisans not ortalamasının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u alınarak ağırlıklı ortalaması hesaplanır. Ağırlıklı ortalaması 65 puanın altında olan adaylar programa kabul edilmez.

             3) Jüri değerlendirme sonuçları yüksek puandan küçüğe doğru sıralanarak EABD başkanlıklarınca mülakat tarihlerinin bitiminden itibaren en geç iki gün içinde Enstitü’ye bildirilir. EYK kararıyla jüri sıralaması esas alınarak kontenjan sayısınca öğrenci alınır.

             i) Doktora  programına  lisans derecesi ile kayıt yaptıran öğrenciler en az yedi adet (21 kredi) dersi tamamladıktan sonra, dördüncü yarıyıl sonuna kadar aynı EABD’ndaki yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Bu öğrencilerin mezun olabilmesi için geçecekleri programın bütün şartlarını sağlamış olmaları gerekir."

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 5 — Lisans öğretimini, başvurduğu yüksek lisans veya doktora öğretiminden farklı bir ABD’de,  lisans veya yüksek lisans öğretimini başvurduğu yükseköğretim kurumundan farklı bir yükseköğretim kurumunda, yüksek lisans öğretimini başvurdukları doktora öğretiminden farklı ABD’de yapan öğrencilere; eksikliklerini gidermek için en çok iki yarıyıl Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir. Bilimsel Hazırlık Programında alınması zorunlu dersler; yüksek lisans öğrencileri için lisans düzeyinde, doktora öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ve aralıksız iki yarıyıl olmak ve onsekiz krediyi aşmamak üzere ABD’nin önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Öğrencinin bilimsel hazırlık intibak çizelgesi, öğrencinin programa kabulü sırasında ABD’nın önerisi ve EYK’nun onayı ile belirlenir. Alınan ders kredisi, lisansüstü öğretiminde alınması gereken ders yükünden sayılmaz. Ancak öğrenci, bu sürede ABD başkanlığının önerisi ve EYK’nun onayı ile ayrıca en çok dokuz kredilik lisansüstü öğretimine yönelik ders alabilir.

             Bilimsel Hazırlık Programında alınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu ve diğer esaslar, kredi tamamlamak için alınan derslere uygulanan esaslarla aynıdır.

             Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek  lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilemez.

             Bilimsel Hazırlık Programını belirlenen süre içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir."

             MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 7 — İlgili Enstitü bünyesindeki başka ABD’de veya başka yükseköğretim kurumlarında lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler  Pamukkale Üniversitesi lisansüstü programlarına yatay geçiş yolu ile kabul  edilebilirler. Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve geldiği programda devam ettiği derslerinin tamamını başarmış ve bu derslerden yüksek lisans için en az %70, doktora için %75 veya eşdeğer puan almış olması gerekir. Yatay geçişler ancak yarıyıl başlarında ders seçme süresi içerisinde yapılabilir. Öğrencinin kabul edildiği programlardaki intibakına ABD başkanlığının görüşü alınarak EYK’ca karar verilir. Ancak, öğrenci daha önceki yükseköğretim kurumunda doktora yeterlik sınavını başarmış olsa bile, kabul edildiği programın doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak zorundadır."

             MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 9 —  Öğrenci akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için Senato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen dersleri, ders alma formuna işleyerek kaydını yenilemek zorundadır. Üst üste iki yarıyıl katkı payını yatırmayan veya kayıt yenilemeyen adayın Enstitü ile ilişiği kesilir. Açılan programda bir ABD’nda lisansüstü programa kayıt yaptıran öğrenci sayısının üçten az olması halinde programın açılıp açılmamasına EYK karar verir. Açılmama durumunda, programa kayıt yaptıran öğrencilerin hakkı dondurulur. Programa kaydı yapılan adaylar, öğrenci statüsünde olup her türlü öğrencilik haklarından yararlanabilirler."

             MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 13 — Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü programından ders saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ABD’nın teklifi, EYK’nun kararı ile belirlenir. Öğrencinin daha önce alıp başardığı derslerden kayıt yaptırdığı programa sayılan bölümü, programın gerektirdiği kredi toplamının yarısını geçemez.

             Pamukkale Üniversitesi bünyesindeki Enstitülerden özel öğrenci olarak ders almış olan ve lisansüstü öğrenciliğe hak kazanan öğrenciler; aldıkları derslerin en fazla üçünden EABD önerisi, EYK’nun kararı ile muaf sayılırlar."

             MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 14 — Aşağıdaki hallerde;

             a) Herhangi bir ders döneminde o dönem kayıtlı olduğu derslerin tümünden yarıyıl sonu sınavlarına girme hakkı elde edemeyen,

             b) Herhangi bir ders döneminde genel not ortalaması 40’tan aşağı olan,

             c) Programın gerektirdiği ders yükünü, tezli yüksek lisans programında ve yüksek lisans derecesi ile kayıt olunan doktora programında dört, lisans derecesi ile kayıt olunan doktora programında altı yarı yılda tamamlayamayan,

             d) Tekrarlanan derslerden her ne suretle olursa olsun başarısız olan,

             e) Yüksek lisans veya doktora tez çalışması ile ilgili notu üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan,

             f) Jüri tarafından tezi reddedilen,

             g) Düzeltilmiş tezi jüri tarafından kabul edilmeyen,

             h) Bu Yönetmeliğin diğer ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle

             öğrencilerin kayıtlı oldukları programla ilişiği kesilir."

             MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 16 — Öğrenciler başarısız oldukları dersleri (zorunlu ya da seçmeli) tekrarlamak zorundadırlar. Ders programı değişikliği veya dersin açılamaması durumunda EABD’nın önerisi, EYK’nın kararıyla eşdeğer dersler alınabilir. Ayrıca, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya EABD başkanlığınca bu derslere eşdeğer kabul edilen dersleri alabilirler. Not ortalamasını yükseltmek amacıyla tekrarlanacak derslerle ilgili başvuru, ders kayıtları süresi içinde EABD başkanlığı tarafından Enstitü Müdürlüğüne yapılır."

             MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 21 — Yüksek lisans programlarını tamamlama süresi aşağıdaki şekildedir:

             a) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi, iki yarıyıl ders ve iki yarıyıl da tez olmak üzere dört yarıyıldır.

             b) Yüksek lisans programı derslerini ve seminerini tamamlama süresi en fazla dört yarıyıldır.

             c) Kredili derslerini ve seminerini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili ABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir."

             MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 22 — Danışman ataması ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:

             a) Öğrencinin  alacağı  derslerin  belirlenmesi,  kayıt  işlemleri  ve  tez  çalışmaları;  EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanan danışmanı tarafından yürütülür.

             b) Danışman, EABD/EASD de görevli öğretim üyeleri arasından, ilgili ABD başkanlığının teklifi, EYK’nun kararı ile öğrencinin ilk kayıt yaptırmasından itibaren  15 gün içinde atanır. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışman, yüksek lisans programında açılması kararlaştırılan dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri belirleyerek her yarıyılın ilk 15 günü içerisinde Enstitüye bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi Enstitünün ABD başkanı yürütür.

             c) Tezli yüksek lisans öğretiminde tez konusu; yüksek lisans derslerinin başarı ile tamamlanmasından sonra izleyen dönemin kayıt haftasının başına kadar, danışman ve ABD başkanının teklifi ile EYK’da karara bağlanır."

             MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 23 — Yüksek lisans tezinin sonuçlanmasıyla ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:

             a) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci hazırladığı tezi, Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde savunmak zorundadır. Tez beş kopya halinde ABD Başkanlığına, savunma sınavı tarihinden en az bir ay önce teslim edilir. İlke olarak tez ciltlenmemiş şekilde jüri üyelerine sunulur.

             b) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili EABD’nın önerisi ve EYK’nun kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki EABD’ndan veya Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, varsa, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

             c) Yüksek lisans tez jürisi, tez kendilerine teslim edildikten en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sözlü tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavının yeri ve tarihi EYK’ca belirlenir. Jüri, aralarında bir başkan seçer. Sınav, tezin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilere açıktır.

             d) Tez savunma sınavının sonucunda jüri dinleyicilere kapalı olarak "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı EABD tarafından Enstitüye tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu öğrenciler uzatma aldıkları yarı yıla kayıt yaptırmak zorundadır. Bu savunma sonunda tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir."

             MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 24 — Yüksek lisans diplomasına ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Tez sınavında başarılı olan ve tez yazım yönergesinin şekil şartlarına göre tezi uygun bulunan öğrenci;

             1) Yüksek lisans tezinin ciltlenmiş sekiz kopyasını,

             2) Tezin elektronik ortamda kaydedilmiş bir kopyasını (CD),

             3) Tez veri formunu,

             4) Tezin Türkçe ve İngilizce özetini

             tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü’ye teslim eder. EYK’nda  yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine  karar verilir.

              b)  Lisansa dayalı yüksek lisans öğrenimi sonucunda sağlık, sosyal ve temel fen bilim-leri dallarında "Bilim Uzmanı", farklı mühendislik dalında lisansa dayalı yüksek lisans yapan öğrenciye Yüksek Lisans "(ABD)", aynı mühendislik dallarında ise "Yüksek Mühendis" unvanları verilir. Yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye ABD’deki programın onaylanmış adı ve bilim alanına uygun unvanı belirten, Rektör ve Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan Yüksek Lisans Diploması verilir."

             MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye "Diploma Verilmesi" başlığı eklenmiştir.

             "Madde 29 — Diploma aşağıda belirtildiği şekilde verilir;

             a) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir.

             b) Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’ndaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvanı belirten, Rektör ve Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan diploma verilir."

             MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 31 — Doktora programında dersler ve kredilerle ilgili esaslar şunlardır;

             a) Doktora  programı,  yüksek  lisans  derecesi olan öğrenciler için en az 21 kredilik 7 adet ders, 2 seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bu program, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik 14 adet ders, 2 seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

             b) Doktora dersleri, ilgili danışmanın önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

             c) Doktora öğrencileri lisans programlarından ders alabilir, ancak lisans dersleri ders yükü ve doktora kredisine sayılmaz.

             d) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları; ilgili Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitülerinin teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir."

             MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 32 — Doktora programını tamamlama süresine ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için on yarıyıldır. Bu süreler ek sürelerle birlikte yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için oniki, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ondört yarıyılı aşamaz. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabileceği gibi, bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir.

             b) Doktora programı derslerini tamamlama süresi yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en çok dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en çok altı yarıyıldır. Bu süreler içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir.

             c) Kredili derslerini ve seminerlerini başarı ile bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını durumuna göre sekizinci ya da onuncu yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, tezini jüri önünde savunması için, EABD’nın önerisi ve EYK kararıyla en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir."

             MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 33 — Danışman ataması aşağıda belirtildiği şekilde yapılır;

             a) Danışman, EABD’nda görevli öğretim üyeleri arasından ilgili ABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile öğrencinin kayıt yaptırdığı ilk dönemin sonuna kadar  atanır. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, EABD veya  diğer yükseköğretim kurumlarının doktoralı öğretim üyelerinden ikinci tez  danışmanı atanabilir.

             b) EABD başkanlığı, derslerini  ve seminerlerini tamamlayan ve yeterlik sınavında başarılı olan her öğrenci için danışmanının belirleyeceği tez konusunu en geç üç ay içerisinde ilgili Enstitüye önerir."

             MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 34 — Yeterlik sınavı ile ilgili esaslar şunlardır;

             a) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

             b) Öğrenciler yeterlik sınavına, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez EYK’nun belirlediği tarihlerde girerler. Ancak, yüksek lisans derecesi olan doktora öğrencileri en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

             c) Yeterlik sınavları, ABD başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından bir yıllığına atanan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite teşkilinde yeterli öğretim üyesi olmayan ana bilim dallarında yakın ana bilim dallarından öğretim üyeleri de atanabilir. Bir öğretim üyesi birden fazla yeterlik komitesinde yer alabilir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla danışmanın da içinde bulunacağı en az üç kişiden oluşan bir Yeterlik Sınav Jürisi kurabilir.

             d) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ABD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

             e) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

             f) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile,  fazladan en çok altı krediye kadar ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci bu ders/dersleri yeterlik sınavını izleyen iki yarıyıl içinde başarı ile tamamlamak zorundadır."

             MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 35 — Tez İzleme Komitesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde oluşturulur;

             a) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde ilgili ABD başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur.

             b) Tez İzleme Komitesi, doktoralı üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, danışmandan başka ilgili ABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı isterse komite toplantılarına katılabilir, ancak oy hakkı yoktur.

             c) Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili ABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir."

             MADDE 18 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 36 — Tez savunması aşağıda belirtildiği şekilde yürütülür:

             a) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce Komite üyelerine dağıtır. Sözlü savunma sınavının tarihi, yeri ve saati Komitece belirlenir.

             b) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisini salt çoğunlukla kabul veya reddeder. Bu karar, ABD başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. EYK’nun kararı ile kabul edilen tez konusu kesinleşir.

             c) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

              d) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak- Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce Komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, Komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak salt çoğunlukla belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin raporlarının sonuçları ve Komite kararı ABD başkanlığınca Enstitüye bildirilir. EYK, öğrencinin durumunu değerlendirerek karara bağlar ve kaydını siler."

             MADDE 19 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 37 — Tezin sonuçlandırılması aşağıda belirtildiği şekilde yürütülür;

             a) Doktora programındaki bir öğrenci hazırladığı tezi, Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde savunmak zorundadır. Tez 7 kopya halinde ABD Başkanlığına savunma sınavı tarihinden en az bir ay önce teslim edilir. İlke olarak tez ciltlenmemiş şekilde jüri üyelerine sunulur.

             b) Doktora tez jürisi, ilgili EABD başkanlığının teklifi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yüksek öğretim kurumunun doktoralı öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

             c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, hazırladıkları raporlarla birlikte EYK’nun belirlediği tarih, yer ve saatte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Jüri aralarında bir başkan seçer. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

             d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, ABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.  Öğrenci uzatma aldığı yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir."

             MADDE 20 — Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 38 — Tezi uygun bulunan öğrenciye diploma aşağıda belirtildiği şekilde verilir;

             a) Tez sınavında başarılı olan ve tez yazım yönergesinin şekil şartlarına göre tezi uygun bulunan öğrenci;

             1) Doktora tezinin ciltlenmiş on kopyasını,

             2) Tezin elektronik ortamda kaydedilmiş bir kopyasını (CD),

             3) Tez veri formunu,

             4) Tezin Türkçe ve İngilizce özetini,

             tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü’ye teslim eder. EYK’nda  yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine  karar verilir.

             b) Yüksek lisansa dayalı doktora yapan öğrenciye doktora sonucunda fen bilim dallarında "Doktor" mühendislik bilimleri dallarında ise "Doktor Mühendis" unvanları verilir. Doktora programını tamamlayan öğrenciye ABD’deki programın onaylanmış adı ve bilim alanına uygun unvanı belirten, Rektör ve Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan diploma verilir."

             Yürürlük

             MADDE 21 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.