Yönetmelik

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma, usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,

             Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

             Merkez: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİLTAM)’ni,

             Müdür: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

             Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             Sekreter: Merkezin Sekreterini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amaçları

             Madde 5 — Merkezin amaçları; Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin gereksinim duyduğu bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki her türlü alt yapı, donanım, yazılım ve proje hizmetlerinin ve bunların temel ve uygulamalı çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, yurt içi ve yurt dışındaki sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Üniversite içinde ve dışında bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetlerini gerçekleştirmek ve ülke kalkınmasına yönelik etkinliklerde bulunmaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             Madde 6 — Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

             a) Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında uygulamaya dönük her türlü kuramsal, deneysel çalışmaları ve projeleri üretmek ve yapmak,

             b) Gerek donanım ve gerekse yazılım olarak Üniversitenin bilgi ve iletişim alt yapısını geliştirmek için gerekli her türlü çalışmayı yapmak, programları hazırlamak veya satın almak, programlardan arşiv oluşturmak ve bu arşivi kullanıcıların öğrenim ve öğretimlerine yardımcı olacak, araştırmalarını kolaylaştıracak biçimde ve düzende hizmete sokmak,

             c) Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda kamu ve özel sektör kuruluşlarının karşılaştıkları her türlü donanım ve yazılım sorunlarının çözümüne yönelik sistem tasarımı, üretimi ve geliştirilmesine yönelik araştırmaları, incelemeleri ve çalışmaları yapmak, uzman görüş oluşturmak ve bildirmek, bilirkişi hizmetleri vermek ve eşgüdümünü sağlamak, proje ve benzeri çalışmaları yürütmek, seminer, kurs ve konferans düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

             d) Ülkemizde ve başka ülkelerde uygulamaya yönelik olarak bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda elde edilen deneyimleri ve bilgi birikimini derlemek, bu birikimin etkin sistem geliştirme yönünden paylaşılmasını, kullanılmasını ve bu amaçla ulusal ve uluslararası işbirliğini sağlamak,

             e) Üniversitenin farklı birimlerinde farklı amaçlarla yürütülen bilgi ve iletişim teknolojilerini geliştirmeye yönelik bilimsel, teknik araştırmaları ve uygulamaları özendirmek ve desteklemek, bu amaçla gerekli ortam ve olanakları hazırlamak,

             f) Üniversitede bilgi ve iletişim teknolojileri alanında araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanlarının ve öğrencilerin yetişmesini özendirmek,

             g) Bilgi ve iletişim teknolojileri alanına giren konularda görevli elemanların bilgi ve görgüsünü artırmak üzere kısa yada uzun süreli olarak yurt içindeki ilgili birimlere ve yurt dışındaki kuruluşlara eleman göndermek ve aynı amaçlarla yurt içindeki diğer birimlerden veya yurt dışından gelenleri kabul etmek,

             h) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             Madde 7 — Merkezin yönetim organları şunlardır;

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Sekreter.

             Müdür

             Madde 8 — Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebileceği gibi süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir.

             Müdürün teklifi üzerine Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün katılmadığı toplantılara müdür yardımcısı katılır ve Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde Müdüre vekalet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

             Müdürün görevleri

             Madde 9 — Müdürün görevleri şunlardır;

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve yıllık çalışma programını uygulamak,

             c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

             Yönetim kurulu

             Madde 10 — Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yenileri görevlendirilir.

             Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine her ay, gerekli durumlarda daha sık toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda kararlar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

             Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporu ile yıllık çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek ve değerlendirmek, bunların uygulanmasını sağlamak,

             b) Araştırma merkezince desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,

             c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali destek isteklerini karara bağlamak.

             Sekreter

             Madde 11 — Merkezin idari işlerini yürütmek ve çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda çalışmaları bulunan Üniversitenin kadrolu elemanları arasından bir kişi Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile Sekreter olarak görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             Madde 12 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Ekipman ve demirbaşlar

             Madde 13 — Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

             İta amiri

             Madde 14 — Merkezin ita amiri Rektördür.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             Madde 15 — 27/1/1990 tarihli ve 20415 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.