Yönetmelik

Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünden:

Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 7/10/2003 tarihli ve 25252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 9 — Üyeliğin son bulması ve devamı aşağıdaki şekillerde olur:

             A - Üyeliğin son bulması;

             a) Üyelikten istifa etmek isteyenlerin yazılı müracaatının Sandığa ulaşmasından itibaren üyeliği sona erer.

             b) Yapılacak bildirime rağmen aylık aidat ve borç taksitlerini bildirimde belirtilen sürede ödemeyen üyeler, Sandık aleyhine faaliyette bulundukları Sandık Yönetim ve Denetim Kurulunun inceleme raporu veya yargı kararı ile belgelenenler ve Sandığı zarara uğrattığı tespit edilenlerin Sandık üyelikleri Yönetim Kurulu Kararı ile sona erer.

             B - Üyeliğin Devamı;

             a) Askere gidenler ile ücretsiz izne ayrılanlar yeniden göreve başlama tarihinden itibaren altı ay içinde başvurdukları takdirde, üyeliğe ara verdikleri süreye ait aidatları talep edilmeksizin üyelikleri devam eder. Ara verilen dönemlere ait aidatlarına kâr payı ödenmez. Fakat üyeliğe ait hakları devam eder.

             b) Başka kurum ve kuruluşlara nakledilecek olanlar veya kendi istekleri ile başka kurum ve kuruluşlara naklini isteyenler veya herhangi bir nedenle Türk Telekom'dan ayrılanların aralıksız sürekliliği bulunmak kaydı ile ve Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen aidatlarını düzenli ödemeleri hâlinde üyelikleri devam eder. Ancak bu ayrılanların Sandıktan da ayrılmak istemeleri hâlinde bütün hakları ödenir ve üyelikleri son bulur. Bu şekilde Sandıktan ayrılanlar Sandığa tekrar üye olamazlar."

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) Kendi isteği ile üyelikten çıkanlar, yazılı başvuruda bulundukları takdirde yeniden üye olurlar. Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (A) bendinin (b) alt bendine göre üyelikten çıkarılanların yeniden üyeliğe alınması Yönetim Kurulu Kararına bağlıdır."

             MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (A) bendinin (e) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "e) Üyelerin, ücretsiz izin, askerlik veya sair sebeplerle Sandığa ödenmeyen aidatlarına kâra iştirak oranından pay dağıtılmaz,"

             MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 15 — Sandık üyesinin ölümü hâlinde yasal mirasçılarına, 14 üncü maddeye göre; 17 nci maddedeki emekli ödeneğinden ayrı olarak ölüm tarihindeki son asgarî ücretin 10 katı ölüm yardımı yapılır. Sandık üyesine, eşinin ölümünde son asgarî ücretin 7 katı, bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun ölümünde son asgarî ücretin 5 katı ölüm yardımı ödenir."

             MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "c) Sandık üyeleri ve Sandık üyeliğinden emeklilik ödeneği almaya hak kazananlar istekleri hâlinde Türk Telekom Özelleştirme Hisse Alım Fonu Yönetmeliğindeki esaslara göre bu fona üye olur ve yararlanabilir."

             MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 28 — Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin herhangi bir nedenle Sandık üyeliğinden ayrılması, görevi başında bulunduğu halde, izinli, raporlu, görevli olma hâlleri dışında, en çok üst üste üç veya bir yılda toplam olarak beş toplantıya mazeretsiz gelmemesi hâlinde Yönetim Kurulu üyelikleri sona erer ve yerine Yönetim Kurulunca yedeği çağrılır.

             Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu üyesi bulunduğu dönemde Sandık faaliyetlerinden dolayı hakkında cezaî dava açılan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyesinin üyeliği, dava sonuna kadar askıya alınır. Bu üye, askı süresince toplantılara iştirak edemez ve yerine ilk yedek üye getirilir. Dava sonucunda suçlu bulunanların Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu ve Sandık üyeliği düşer. Suçlu bulunmadığı takdirde seçildiği dönem içinde üyeliği devam eder ve yerine atanan yedek üye Yönetim ve Denetim Kurulu asıl üyeliğinden yedek üyeliğe döner. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine ilk yedek üye, ayrılanın kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim ve Denetim Kurulu asıl üyeliğine getirilir."

             MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "e) Denetimleri sırasında Sandığın, telâfisi güç zarara uğratıldığını, veya yönetmelik ve ilgili kanunlara aykırı suç teşkil eden işlemlerin yapıldığını tespit ederse, keyfiyeti gerekçeli bir yazı ile Yönetim Kurulu’na bildirerek otuz gün içinde Genel Kurul’un olağanüstü toplanmasını istemek. Yönetim Kurulu bu yazının verilmesinden itibaren bir hafta içerisinde harekete geçmediği taktirde, Genel Kurul’u re’sen olağanüstü toplantıya çağırmak."

             "Denetim Kurulu bir yıl içerisinde iki defa denetim raporu hazırlamaz veya üyelerden herhangi biri bir yılda, birden fazla denetim çalışmalarına katılamaz ise üyelikleri düşer, yerine yedek üyelerden çağrılır."

             MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin geçici 2, 3, 4, 6, 7 ve 8 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 9 — Bu Yönetmelik 28/5/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulu yürütür.