Yönetmelik

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Badminton Federasyonu Hakem ve Gözlemci Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, badminton müsabakalarında görev alacak hakem ve gözlemcilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile hakem ve gözlemcilerle ilgili diğer işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; hakem kurullarının seçimine, görev ve yetkilerine, çalışma prensiplerine ve sorumluluklarına, federasyon veya il müdürlüklerince düzenlenecek her türlü resmi ve özel müsabakalarda doğacak teknik uyuşmazlıkların çözümüne ve bu müsabakalarda görev alacak hakemlerde aranacak niteliklere, görevlendirilmelerine, derece yükselmelerine, cezalandırılmalarına, kurs ve seminerlerine, kıyafetlerine, öğretici hakem ve gözlemcilerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

             Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

             Federasyon: Badminton Federasyonu Başkanlığını,

             Federasyon Başkanı: Badminton Federasyonu Başkanını,

             İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

             İl Müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

             İl Temsilcisi: Badminton Federasyonu il spor dalı temsilcisini,

             IBF: Uluslararası Badminton Federasyonunu,

             EBU: Avrupa Badminton Birliğini,

             Tertip komitesi: Resmi ve özel müsabakaları düzenleyen, sonuçlandıran, federasyona bildiren, izin, denetim, gözetim, iş ve işlemlerini takip eden kurulu,

             Temsilci: Federasyon veya il müdürlüklerince görevlendirilen yetkili kişiyi,

             Gözlemci: Hakemlerin müsabaka esnasında kurallara uygun, tarafsız ve başarılı bir  yönetim gösterip göstermediğinin tespit edilmesi amacıyla, Federasyon veya il müdürlüklerince görevlendirilen yetkili kişiyi,

             Turnuva başhakemi: Müsabakaların kurallar dahilinde oynanabilmesi için görevlendirilen sorumlu ve yetkili hakemi,

             Hakem: Müsabakanın kurallar dahilinde oynanabilmesi için görevlendirilen kişiyi,

             Sporcu: Federasyon veya il müdürlüklerinden sporcu lisansı alan kişiyi,

             Kulüp: Genel Müdürlükçe tescili yapılmış dernekleri,

             Takım: Aynı amaca yönelik, görev bakımından birbirini tamamlayan kimselerin oluşturduğu ekibi,

             Sezon: Müsabakaların başlama ve bitiş dönemini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hakem Kurulları ve Merkez Hakem Kurulu

             Hakem kurulları

             Madde 5 — Federasyon hakem ve gözlemci faaliyetleri, Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurullarınca yürütülür.

             Merkez hakem kurulunun oluşumu

             Madde 6 — Merkez Hakem Kurulu; Federasyon başkanının teklifi, Genel Müdürün onayı ile oluşturulur. Kurul;  Federasyon başkanı, bir asbaşkan, bir sekreter ve iki üyeden oluşur. Boşalan kurul üyeliğine  Federasyon Başkanının teklifi, Genel Müdürün onayı ile atama yapılır.

             Merkez hakem kurulunun görev süresi

             Madde 7 — Merkez Hakem Kurulunun görev süresi Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile kendiliğinden sona erer.

             Merkez hakem kurulu üyeliğinin sona ermesi

             Madde 8 — Merkez hakem kurulu üyeliği;

             a) Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı,

             b) Kurulun iki ay üst üste toplanmaması,

             c) Üyelerin özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmamaları,

             d) Üyenin istifası,

             e) Kurul üyeliği niteliklerinin kaybedilmesi

             halinde sona erer.

             Merkez hakem kurulu üyelerinde aranacak şartlar

             Madde 9 — Merkez Hakem Kurulu üyeliğine atanacaklarda aşağıda belirtilen  şartlar aranır:

             a) T.C. Vatandaşı olmak,

             b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

             c) En az il hakemi olmak,

             d) Kulüplerin badminton branşında faal yönetici, antrenör veya sporcu olmamak,

             e) Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre ceza almamış olmak.

             Merkez hakem kurulunun çalışma şekli, toplantılar ve kararların alınması

             Madde 10 — Merkez Hakem Kurulunun doğal başkanı, Federasyon başkanıdır. Federasyon başkanı kurul üyeleri arasından bir asbaşkan seçer. Kurul üyeleri kendi aralarında görev bölümü yaparak  bir sekreter ve sicil işlerini düzenleyecek iki üye seçer. Sekreter, kurulun yazışmalarını ve başkanın veya asbaşkanın  vereceği diğer işleri yapar. Sicil işlerini yapan üyeler, tüm hakemlerin sicil işlemlerini düzenler ve takip ederler.

             Merkez Hakem Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Merkez Hakem Kurulu toplantılarına Federasyon Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda toplantıyı kurulun asbaşkanı yönetir.

             Merkez Hakem Kurulu, üyelerin çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu esas alınır. Alınan kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır. Federasyon Başkanı ve Kurul Asbaşkanı, Merkez Hakem Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.

             Merkez hakem kurulunun görev ve yetkileri

             Madde 11 — Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

             a) Müsabaka kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumların, konuyla ilgili yayınların en kısa süre içerisinde illere, kulüplere, antrenörlere, hakemlere ve gözlemcilere duyurulması ile uygulanmasını sağlamak,

             b) Hakemlerin yetiştirilmesini sağlamak, klasmanlarını belirlemek ve terfi işlemlerini yapmak,

             c) Federasyonca düzenlenen müsabakalarda hakemler ve gözlemci görevlendirmek,

             d) Ulusal hakem sınavı açmak ve durumu uygun olan hakemleri sınava çağırmak,

             e) Müsabakalarda görevlendirilen hakemleri, gözlemciler vasıtasıyla izleyerek değerlendirmek, kurallara ve spor anlayışına aykırı davranan hakemleri federasyona rapor etmek,

             f) Gözlemcilerin yetişmesini sağlamak ve klasmanlarını belirlemek,

             g) 7.1.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre suç sayılan davranışlarda bulunan hakemler hakkında soruşturma yapmak,  idari tedbirleri almak ve gerektiğinde bu hakemlerin Genel Müdürlük Ceza Kuruluna sevk edilmeleri için  Federasyon Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak,

             h) Hakemlerin gözlem raporları, bilgi fişleri, dosyalarının ve hakem bilgi formunun düzenli tutulmasını sağlamak,

             ı) Eğitim faaliyetlerinde her kademedeki gözlemci, hakem ve öğretici hakemlere görev vermek,

             j) Yabancı ülkelerde düzenlenen resmi ve özel müsabakalarla seminerlere gönderilecek hakem, başhakem, öğretici hakem ve gözlemcileri belirlemek,

             k) Öğretici  hakem ve gözlemcileri belirlemek,

             l) İl hakem kurullarının çalışmalarını takip etmek, toplantılarına katılmak ve denetlemek,

             m) İl hakem kurullarının itiraz ve başvurularını incelemek ve bir ay içerisinde karara bağlamak,

             n) Genel Müdürlük veya Federasyonun ilgili birimleri ile koordinasyon sağlayarak seminerler düzenlemek ve gerektiğinde bu seminerlere uluslararası hakem, eğitici ve öğretici davet edilmesini Federasyona teklif etmek, yıllık plan ve programlar yapmak,

             o) İl müdürlüklerinden gelen istekleri değerlendirerek hakem yetiştirmek üzere kurs ve seminer açılmasına karar vermek ve bu konuda Federasyona teklifte bulunmak,

             p) Açılacak kurs ve seminerlerde görev alacak öğretici hakemleri tespit etmek, eğitim programlarını ve eğitim dokümanlarını, sınav sorularını hazırlamak ve eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak,

             r)  Hakemlerin yazılı başvurularını incelemek, karara bağlamak ve cevaplamak,

             s)  Müsabaka yönetimiyle ilgili itirazlarda kesin karar vermek,

             t) Hakemlerin belirlenen kıyafetlerle müsabaka yönetmelerini sağlamak,

             u) Ulusal hakemlerden başarılı görülenleri Federasyon aracılığı ile IBF’ye Uluslararası hakemlik için teklif etmek, adaylarla ilgili belgeleri hazırlamak ve IBF’ye gönderilmek üzere Federasyona sunmak,

             v) Diğer kurum, kuruluş ve kulüplerin kendi tesislerinde yapacakları turnuvalarda hakem görevlendirmek,

             y) İl hakem kurullarını denetlemek, görevlerinin sona erdirilmesi için teklifte bulunmak, İl Hakem Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve sonuca bağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İl Hakem Kurulu

             İl hakem kurulu

             Madde 12 — Hakem sayısı on ve daha fazla olan illerde il hakem kurulunun oluşturulması zorunludur. İl hakem kurulu  üç kişiden oluşur. İl Hakem Kurulu olmayan yerlerde il hakem kurulunun görevleri il temsilciliğince yürütülür.

             İl hakem kurullarının oluşumu

             Madde 13 — İl hakem kurulu; en az on hakemin bulunduğu illerde il temsilcisinin uygun görüşü, il müdürünün teklifi ve İl Başkanının onayı ile oluşur. İl hakem kurulunun başkanı il temsilcisidir.

             İl hakem kurullarının çalışma usulleri

             Madde 14 — İl temsilcisi, kurulu her zaman toplantıya çağırabilir. İl hakem kurulu çoğunlukla toplanır, kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, başkanın oyu esas alınır. Kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

             İl hakem kurulu üyelerinde aranacak şartlar

             Madde 15 — İl hakem kurulu üyelerinde aranacak nitelikler şunlardır:

             a) T.C. Vatandaşı olmak,

             b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

             c) En az iki yıllık il hakemi olmak ve bu görevini devam ettiriyor olmak,

             d) Kulüplerin badminton branşında faal yönetici, antrenör veya sporcu olmamak,

             e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre ceza almamış olmak.

             İl hakem kurullarının görev süresi

             Madde 16 — İl hakem kurullarının görev süresi il temsilcisinin görev süresi kadardır. Ancak, il temsilcisi gerektiğinde kurul üyelerinin değiştirilmesi hususunda il müdürüne teklifte bulunabilir.

             İl hakem kurullarının görev ve yetkileri

             Madde 17 — İl hakem kurullarının görev  ve yetkileri şunlardır:

             a) İldeki hakemlerin kimlik bilgilerini, görevlendirilmelerini, gözlemci raporlarını ve yönettikleri müsabakalarla ilgili bilgileri hakem dosyalarında bulundurmak ve düzenli olarak tutmak,

             b) Geliştirme semineri açmak ve açılmasını sağlamak, nazari ve uygulamalı çalışmalar düzenlemek, aylık eğitim ve değerlendirme toplantıları yaparak hakemlerin gelişmelerini sağlamak,

             c) Gözlemcilik görevi yapabilecekleri belirlemek, bunları eğitmek, hakem ve gözlemciler ile ilgili işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

             d) Aday hakemlerin denemelerini yaparak başarılı olan aday hakemlerle ilgili evrakların, il hakemliğine terfi için sezon sonuna kadar Federasyona gönderilmesini sağlamak,

             e) İl hakemliğinden ulusal hakemliğe terfi şartları taşıyan il hakemleri ile ilgili evrakların sezon sonuna kadar Federasyona gönderilmesini sağlamak,

             f) İlde düzenlenen  müsabaka ve turnuvalarda hakemler, turnuva başhakemi ve gözlemci görevlendirmek,

             g) Hakemlerle ilgili gerekli bütün bilgilerin zamanında Federasyona gönderilmesini sağlamak,

             h) İhtilaflı müsabakaların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek ve itiraz halinde kesin karar için itirazı Merkez Hakem Kuruluna göndermek,

             i) Hakemlerin il müsabakalarında oyun kurallarını uygulaması sırasında ortaya çıkacak hatalar hakkında karar vermek,

             j) Merkez Hakem Kurulunca verilecek hakemlikle ilgili diğer işleri yapmak,

             m) Oyun kurallarının uygulanması esnasında doğabilecek tereddütlerin giderilmesi için Merkez Hakem Kurulunun görüşüne başvurmak.

             İl hakem kurulu üyeliğinin sona ermesi

             Madde 18 — İl hakem kurulu üyeliği aşağıda belirtilen durumlarda sona erer:

             a) İl temsilcisinin görevinin sona ermesi,

             b) Üyenin istifa etmesi,

             c) Üyelerin özürsüz olarak üst üste  üç toplantıya  katılmaması,

             d) Kurul üyeliği niteliklerinin kaybedilmesi.

             İl hakem kurulunun toplanması

             Madde 19 — İl hakem kurulları en az ayda bir defa toplanır. Bunun dışında il temsilcisi tarafından her zaman toplantıya çağrılabilir.

             İl hakem kurulu üyelerinin görev yasağı

             Madde 20 — İl hakem kurulu üyelerinin antrenör, sporcu olmaları, spor kulüplerinde ve kulüp yönetim kurullarında görev yapmaları yasaktır. Üyeler, faaliyetler hakkında basın açıklaması yapamaz, demeç veremez, müsabaka sonuçlarını açıklayamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hakemlik

             Hakemlik dereceleri

             Madde 21 — Hakemlik dereceleri şunlardır:

             a) Aday hakem,

             b) İl hakemi,

             c) Ulusal hakem,

             d) Uluslararası hakem.

             Hakem Olabilme Şartları

             Madde 22 — Badminton oyun kurallarına göre müsabakaları yönetmek için hakem kursuna ve seminerine katılmak ve başarılı olmak gerekir. Hakem kurs, seminer ve sınavlarına ilişkin usul ve esaslar  ayrıca talimatla belirlenir.

             Aday hakem olacaklarda aranacak şartlar şunlardır:

             a) T.C. vatandaşı olmak,

             b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

             c) 18 yaşından büyük olmak,

             d) Sağlık durumunun hakemlik yapmaya elverişli olduğunu doktor raporu ile belgelendirmiş olmak,

             e) Düzenlenen kurslar sonunda yapılan sınavlarda başarılı olmak,

             f) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya daha fazla müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

             g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet,  hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.

             Aday hakem

             Madde 23 — Aday hakemlerin denemeleri bağlı bulundukları il müdürlüklerinde yapılır. Aday hakemlik süresi en az bir yıldır. Bu sürenin başlama tarihi ilgilinin il müdürlüğüne yazılı olarak adaylığının bildirildiği tarihtir.  Üç yıl içerisinde terfi edemeyen adayların hakemliği sona erer.

             İl hakemi

             Madde 24 — Aday hakemlerin il hakemliğine terfi edebilmeleri için; adaylık süresi içinde her kategoride (tek erkek, tek bayan, çift erkekler, çift bayanlar, karışık çiftler) en az beş defa başhakemlik yapıldığına dair Turnuva Başhakemlerinin müsabaka sayıları ile ilgili raporları dikkate alınarak il hakem kurulunca belirlenen adaylara ilişkin teklifler, Merkez Hakem Kuruluna gönderilir. Merkez Hakem Kurulu gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra durumu uygun olan hakemleri il hakemliği derecesine yükseltir.

             Ulusal hakem                         

             Madde 25 — İl hakemi olarak en az üç yıl faal hakemlik yapan ve bu sürede Federasyonca düzenlenen müsabakalarda her kategoride en az on defa baş hakem olarak görev alan hakemler, ulusal hakemlik için  Merkez Hakem Kurulunca düzenlenecek olan sınava çağrılırlar. Bu hakemlerin, Merkez Hakem Kurulunca yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavların sonunda ortalama 100 puan üzerinden 80 puan almaları gerekir. Sınavla ilgili gerekli açıklama ve kurallar sınav öncesi sınav talimatı ile belirlenir. Sınava iki kez çağrıldığı halde mazeretsiz katılmayan veya sınavda başarısız olan hakemler iki yıl sınava katılamazlar.

             Uluslararası hakem

             Madde 26 — Uluslararası hakem adayları,  ulusal hakem olarak en az üç yıl faal hakemlik yapan ve bu sürede en az yirmi kez Federasyonca düzenlenen müsabakalarda görev alan ve başarılı olan hakemler arasından Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve Federasyonun onayı ile belirlenip,  IBF’e  bildirilir.

             Adayların, seçtikleri İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden yeterli başarıyı göstermeleri (Kamu Personeli Dil Sınavından veya Üniversite Dil Sınavından en az 30 puan almaları), bu sınavlara girme hakkı olmayanlar için Federasyonun belirleyeceği, dil eğitimi veren üniversite, lisan okulu ve benzeri resmi kurumlar tarafından (özel dershaneler hariç)  kamu personeli dil sınavı ve üniversite dil sınavı seviyesinde yapılan sınavlarda başarılı olmaları ve söz konusu sınavların sonuçlarının geçerlilik sürelerinin dolmamış olması gereklidir.

             Turnuva başhakemi

             Madde 27 — Turnuva başhakemi, Merkez Hakem Kurulunca kurul üyeleri veya uluslararası ve ulusal  hakemler arasından belirlenir. Zorunlu hallerde bu görev il hakemlerine de verilebilir. Merkez Hakem Kurulu üyeleri uluslararası müsabakalar hariç müsabaka yönetemezler.

             Öğretici hakem

             Madde 28 — Öğretici hakemler, ulusal veya uluslararası hakem olarak görev alan hakemler arasından Merkez Hakem Kurulunca belirlenir.

             Yurtdışında görev yapan hakemlerin uymaları gereken esaslar

             Madde 29 — Geçici bir süre için yurtdışında yaşayan hakemler Federasyondan izin almak kaydı ile bulundukları ülkede görev yapabilirler. Ancak, yurtdışı müsabakalarında görev verilen hakemler, görevlerini takiben on beş gün içerisinde Federasyona rapor ve istenildiğinde diğer hakemlere seminer vermek zorundadırlar. Zamanında rapor ve seminer vermeyen hakemlerin yurt dışında görevlendirilmeleri askıya alınır.

             Hakem lisansları

             Madde 30 — Hakem lisansları Federasyonca verilir. Lisanslar hakem terfi ettikçe yenilenir. Lisanslarını kaybeden hakemlerin yeni lisansları hakeme ait yeterli bilgileri içeren dilekçelerinin resmi yolla Federasyona ulaşması halinde verilir. Yabancı ülke federasyonlarından hakemlik lisansı olanların denkliğini Merkez Hakem Kurulu karara bağlar.

             Hakemlerin lisanslarının iptali ve yenilenmemesi

             Madde 31 — Merkez Hakem Kurulunca ceza kuruluna sevk edilen ve cezaları kesinleşen hakemlerin ve iki yıl üst üste mazeretsiz ve izinsiz lisansını vize ettirmeyen hakemlerin lisansları iptal edilir.

             Hakem ve başhakemlerin lisansları aşağıda belirtilen durumlarda yenilenmez:

             a) İstifa etmek,

             b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek,

             c) Haysiyet ve onur kırıcı davranışlarda bulunmak,

             d) Gerçeğe uygun olmayan rapor tanzim etmek veya raporu gizlemek, taraflardan maddi ve manevi menfaat temin etmek.

             e) Müsabakalardaki olayları bir tarafın lehine örtbas etmek.

             f) Teşkilat mensupları aleyhinde basın ve yayın yoluyla suçlamalarda bulunmak.

             g)  7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre bir defada üç aydan fazla ceza almak.

             h) Badminton camiası ile müsabakalar hakkında gazete, dergi, radyo, TV gibi benzeri görsel ve yazılı basına izinsiz açıklama yapmak ve yayınlamasını sağlamak.

             Hakem lisanslarının vizesi

             Madde 32 — Hakem lisansları her sezon başında il hakem kurulları veya il temsilciliğinin teklifi ile Merkez Hakem Kurulu tarafından vize edilir. Lisansları vize edilen hakemlere o sezon yapılacak müsabakalarda görev verilir.

             Hakem lisanslarının vize edilmemesi

             Madde 33 — Federasyon müsabakalarında görevlendirildiği halde geçerli mazeret bildirmeden bir yıl içinde üç defa göreve gelmeyen, il hakem kurulunca o sezon içersinde federasyona teklifleri yapılmayan, yapılacak olan seminerlere katılmayan ve/veya klasman sınavlarına girmeyen hakemlerin vizeleri  yenilenmez.

             Vize edilmeyen lisanslara itiraz süresi

             Madde 34 — Herhangi bir nedenle vize edilmeyen lisanslar için itiraz süresi kararın tebliğ tarihinden itibaren bir aydır. İtirazlar yazılı olarak yapılır, sözlü yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

             Hakemlik görevine ara verilmesi

             Madde 35 — Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen hakemler, bu durumu il hakem kurullarına yazılı olarak bildirirler. İl Hakem Kurulu hakemlerin özürlerini ve bu kişiler hakkındaki görüşlerini Merkez Hakem Kuruluna bildirir. Merkez Hakem Kurulu özürleri kabul edilen hakemlerin hakemliğine bir yıl ara verir. Tekrar göreve dönmek isteyen hakemler yazılı olarak bağlı bulundukları ilin il hakem kuruluna veya il temsilciliğine başvuruda bulunurlar. İl Hakem Kurulları veya il temsilcisi ilgili hakemin başvurusunu Merkez Hakem Kuruluna iletir, uygun görüldüğü takdirde hakem aynı kategoriden göreve başlayabilir.

             Hakemlerin görevlendirilmesi

             Madde 36 — Hakem görevlendirmeleri aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır;

             a) Federasyona bağlı olarak gerçekleştirilen tüm müsabakalarda o sezon için vizesi yapılmış hakemler arasından Turnuva Başhakemi ve hakemler görevlendirilir.

             b) Turnuva başhakemi ve hakemler Federasyon faaliyetlerinde Merkez Hakem Kurulunca, il içi faaliyetlerde ise il hakem kurullarınca görevlendirilir.

             c) Federasyon faaliyetlerinde Merkez Hakem Kurulunun olmadığı durumda Federasyon Başkanı tarafından görevlendirme yapılır. İl içi faaliyetlerde il hakem kurulunun olmadığı durumda ise il temsilcisi başhakem ve hakemlerin görevlendirmelerini yapar.

             d) Türkiye Şampiyonası takviminde yer almayan özel organizasyonlarda görevlendirilecek hakem ve başhakemlere ödenecek ücretler müsabakayı düzenleyen kulüp veya organizatör tarafından karşılanır. Bu ücretler federasyonca resmi müsabakalar için belirlenen ücretlerin altında olamaz.

             e) Organizasyondaki; başhakem, servis hakemi, masa hakemi, anons hakemi, çizgi hakemlerinin görev dağılımı turnuva başhakemi tarafından yapılır.

             Hakemlerin yapması gereken işler

             Madde 37 — Başhakemler ve hakemler  aşağıda belirtilen görevleri yürütürler:

             a) Hakemlerin müsabaka öncesi görevleri şunlardır:

             1) Müsabaka programında belirtilen görevlilerle birlikte, salonun fiziki şartlarını, sıcaklığını, hakem sandalyelerinin yerleşim düzenini, file yüksekliklerinin uluslararası kurallara uygun olup olmadığını kontrol etmek,

             2) Servis ve çizgi hakemlerini belirlemek,

             3) Kronometre, kalem ve skor kağıtlarını hazırlamak,

             4)Topların maç öncesi kontrollerinin yapılarak hazır hale getirilmelerini sağlamak,

             5) Sporcuların kıyafetlerini denetlemek, reklam ve tanıtım yasaklarına uygunluğunu ve çiftler maçlarında eşlerin aynı kıyafeti giymelerini sağlamak.

             b) Hakemlerin müsabaka anında görevleri;

             1) Sporcuların lisansların kontrol etmek,

             2) Kura atışına göre servis sırası ve bölge seçimini belirlemek,

             3) Çiftler maçında servisi atan ve karşılayan oyuncuların adlarını skor kağıdına işaretlemek,

             c) Hakemlerin müsabaka sonunda görevleri;

             1) Maçın sonucunu yüksek sesle duyurmak,

             2) Maçın sonucunu skor kağıdı ile birlikte turnuva başhakemine teslim etmek.

             Federasyon faaliyetlerinde turnuva başhakemi müsabakanın bitiş tarihinden itibaren üç gün içerisinde belgelerle birlikte müsabaka raporunu federasyona, il müsabakalarında  ise il müdürlüğüne teslim eder.

             Hakem klasmanları

             Madde 38 — Hakemler, lisanslı ve lisansını her yıl vize ettirmiş olmaları şartıyla müsabakaları oyun kurallarına göre yönetmeye yetkili kişilerdir. Hakemlerin bir müsabakayı yönetebilmeleri için Hakem Kurulları tarafından tayin edilmeleri gerekir. Hakemlere kayıtlı oldukları ilin dışında görev verilebilir. Hakemler için Merkez Hakem Kurulu tarafından bir klasman belirlemesi yapılır.

             (A) klasmanında, uluslararası hakemler ve yapılacak klasman sınavında 80 – 100 arası puan alan ulusal hakemler ve il hakemleri yer alır. Bu hakemler uluslararası  ve ulusal düzenlenen tüm müsabakalarda görev  alabilirler.

             (B) klasmanında, klasman sınavında 60 – 79 arası puan alan ulusal hakemler ve il hakemleri yer alır. Bu hakemler, Federasyon ve il temsilciliğince düzenlenen müsabakalarda görev  alabilirler.

             (C) klasmanında, klasman sınavında 60’ın altında puan alan hakemler ile aday hakemler yer alır. Bu hakemler, il müsabakalarında  görev alabilirler.

             Sezon içerisinde hakemlerin performansına göre Merkez Hakem Kurulu klasman hakemlerini kendi klasmanının dışında da görevlendirebilir.

             Hakem klasmanı yapılırken göz önüne alınacak esaslar

             Madde 39 — Merkez Hakem Kurulu, klasman belirlenmesini sezon öncesi düzenlenen geliştirme seminerine katılan hakemlerin, kural bilgisi sınavı 50, müsabaka yönetme performansı 40, Merkez Hakem Kurulunun takdir değerlendirmesi  10 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirerek yapar.

             Sigorta

             Madde 40 — Başhakemlerin ve hakemlerin  sigortalanmaları ile ilgili iş ve işlemleri Genel Müdürlüğün mevzuatına göre yürütülür.

             Hakem Kıyafetleri

             Madde 41 — Hakem kıyafetleri Federasyonca belirlenir. Federasyonca belirlenen amblem, sembol ve kıyafetlerin müsabakalar süresince  Başhakem ve hakemler  tarafından kullanılması mecburidir.

             Hakemlerin Denetlenmesi

             Madde 42 — Hakemlerin denetlenmesi müsabakalarda Federasyon tarafından görevlendirilen hakem gözlemcileri tarafından yapılır. Merkez Hakem Kurulu, turnuva başhakemi ve hakemlerini denetlemekle görevlidirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Gözlemciler

             Gözlemciler

             Madde 43 — Federasyonca düzenlenecek yarışmalarda Merkez Hakem Kurulunun kararı ve Federasyonun onayı ile yarışmalarda görevli hakemlerin yarışma yönetimi sırasında uluslararası oyun kurallarına ve yönetmeliklere uygun, tarafsız ve başarılı bir yönetim gösterip, göstermediğini denetlemek ve tespit etmek üzere gözlemci hakem görevlendirilir. Ancak bu görevlendirmede gözlemci hakemlerin denetleyecekleri hakemlerle aynı ya da onlardan üst derecede olmaları esastır. Gözlemci hakemler yarışmalarda Merkez Hakem Kurulunu denetleyemezler.

             Gözlemci hakemler, yarışmalara ve hakemlere hiçbir şekilde müdahale etmeden yarışmaları izlerler, sadece uygun zamanlarda müsabaka kağıtlarını turnuva başhakeminden isteyerek inceleyebilirler. Gözlemci hakemler, başhakem ve hakemler hakkındaki izlenimlerine ilişkin raporlarını yarışmaların bitiminden itibaren üç gün içinde Federasyona göndermek zorundadırlar.

             Gözlemcilerin nitelikleri

             Madde 44 — Gözlemci görevlendirmeleri, Federasyon faaliyetlerinde Merkez Hakem Kurulunca, il faaliyetlerinde il hakem kurulunca yapılır.

              Gözlemcilerde aranacak nitelikler şunlardır:

             a) Temel gözlemcilik kursunu başarıyla tamamlamış olmak,

             b) 30 yaşından küçük olmamak,

             c) Kurs ve seminerlere katılmış olmak,

             d) Yapılan sınavda başarılı olmak.

             Gözlemci klasmanları ve görevlendirmeler

             Madde 45 — Gözlemci klasmanı sınavları Merkez Hakem Kurulunca yapılır. Her yıl yapılan bu sınavların sonuçları en yüksek puan alandan başlamak üzere ve (A), (B) ve (C) hakem klasmanları esas alınarak değerlendirilir ve kazananlara Federasyonca gözlemci tanıtma kartı verilir.

             Federasyonca düzenlenecek müsabakalarda (A) klasmanına haiz olanlar öncelikle görevlendirilirler.

             İl müdürlüklerince düzenlenecek müsabakalarda gözlemcilik yapacaklarda klasman aranmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             Madde 46 — 20/12/1993 tarihli ve 21794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Badminton Hakem Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

             Geçici Madde 1 — 1/1/2004 tarihinden önce aday hakem statüsünde olan hakemlerin bir defaya mahsus olmak üzere Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içersinde il müdürlükleri aracılığı ile müracaatları halinde, Merkez Hakem Kurulunca değerlendirilerek il hakemliğine terfileri yapılır.

             Yürürlük

             Madde 47 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 48 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.