Yönetmelik

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Kürek Federasyonu Yarışma Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmelik, kürek yarışmalarının düzenlenmesinde uyulması gerekli usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, resmi ve özel bütün kürek yarışmalarının yapılış şeklini, bu yarışmalara katılan sporcu, antrenör, hakem, yönetici, kulüp ve yarışma sahasını kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Genel Müdür              : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

             Genel Müdürlük         : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

             Federasyon Başkanı    : Kürek Federasyonu Başkanını,         

             Federasyon                 : Kürek Federasyonu Başkanlığını,

             İl Müdürü                   : Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

             İl Müdürlüğü               : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

             İlçe Müdürü                : Gençlik ve Spor İlçe Müdürünü,

             İlçe Müdürlüğü           : Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

             İl Spor Temsilcisi        : Kürek il spor dalı temsilcisini,

             FISA                           : Uluslararası Kürek Federasyonunu,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yarışmalarla İlgili Esaslar

             Yarışma mevsimi

             Madde 5 — Kürek yarışma sezonu, her yılın 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında kalan dönemdir.

             Yarışma sahası (parkur)

             Madde 6 — Yarışma sahaları standart ve standart dışı olmak üzere ikiye ayrılırlar.

             Standart yarışma sahası; birbirinden ayrı fakat birbirine paralel düz su yollarında, kulvarlarında yarışan altı ekibe eşit ve adil yarışma koşullarını 2000 metre boyunca sağlayan sahadır.

             Standart dışı yarışma sahası; 2000 metreden daha kısa veya daha uzun olabilir. Ayrıca kulvarların ayrı ayrı belirlenmesi şartı aranmaz.

             Standart yarışma sahaları (A) ve (B) olmak üzere iki kategoriye ayrılırlar.

             Aşağıdaki özellikleri taşıyan yarışma sahaları (A), diğerleri (B) kategorisi olarak nitelendirilirler.

             (A) kategorisi parkurların özellikleri şunlardır;

             Su yolu sayısı; bir standart yarışma sahasında en az altı, en çok sekiz kulvar bulunan, Saha derinliği; engebelli tabanlı sahaların en sığ yerinde en az iç metre olan ve çıkış yeri, yarışma sahası ile varış yeri düzeni aşağıda belirtilen özelliklere sahip olan parkurlardır.

             a) Çıkış yeri düzeninin özellikleri şunlardır;

             1) Çıkış iskeleleri; start sırasında, yarışacak tüm teknelerin burun toplarının çıkış çizgisi üzerinde olması gerektiğinden çıkış iskeleleri, tekne boyları arasındaki farkları gidermeye imkan kılacak şekilde ileri ve geri hareket edebilmelidir.

             2) Kerteriz levhaları; çıkış çizgisinin gerisinde, her kulvarın tam ortasını belirten ve parkurun ilk 1000 metresinden rahatça görülebilecek şekilde bulunur. Bu levhaların konumu, boyutları ve renkleri FISA Yarışma Yönetmeliğinin ilgili maddesinde gösterilen özelliklere uygun olur.

             3) Çıkış kulesi; çıkış çizgisinin 40-50 metre gerisinde parkur uzantısının ortasında yer alır. Bu kulenin başlatıcı hakem için ayrılan platformunun su seviyesinden yüksekliği, çıkış çizgisine olan uzaklığa göre en az üç en çok altı metredir.

             4) Başlatıcının donanımı; çıkış kulesi platformunda, başlatıcının talimat ve uyarılarını tüm yarışmacılara anında duyuracak şekilde yerleştirilmiş bir mikrofon, hoparlör sistemi ile gecikme - erteleme durumlarında yeni çıkış zamanının yazılacağı bir yazı tahtası ve büyük bir saat bulunacak şekilde düzenlenir.

             5) Telefon ve telsiz bağlantısı; başlatıcının, çıkış hakemi, varış hakemi, kontrol komisyonu ve jüri başkanı ile doğrudan temasını sağlayacak şekilde yapılır.

             6) Sıralayıcı hakem kulesi; su seviyesinden 1-2 metre yükseklikte, kendine en yakın kulvardan onbeş ila otuz metre uzaklıkta ve tam çıkış çizgisi uzantısında bulunur. Sıralayıcı ile çıkış iskelelerinde görev yapan personelin telsiz bağlantısını sağlayacak sistem kurulur. Ayrıca bu kulede, hem kayıt, hem de yayın yapan bir video sistem ünitesi bulunur.

             7) Çıkış çizgisi; sıralayıcı kulesi önünde monte edilecek 0.000 metre noktasından parkuru dik olarak gören ve su düzlemine dik, birbirine paralel 2 mm. çapındaki iki gergin telin tek bir tel olarak yarışma parkurunun karşı kıyısındaki parlak sarı renkli sabit bir levha üzerindeki su düzlemine dik çizilmiş makul kalınlıktaki siyah çizgiyi gördüğü hattır.

             8) Çıkış bölgesi yakınında yarışmacıların yedek küreklerini bırakabilecekleri bir yer ile teknelerdeki küçük arızaların onarımının yapılacağı ve hakem motorlarının bağlanabileceği bir iskele bulunur.

             9) Yarışmanın ilk 100 metresini oluşturan çıkış bölgesinin kulvar topları değişik renkte olacak, ayrıca tam 100 metrede yarışma sahasının iki dış kenarına birer beyaz bayrak dikilecektir.

             b) Yarışma sahası düzeninin özellikleri şunlardır;

             1) Yarışmanın ilk 100 metresini oluşturan çıkış bölgesinin kulvar topları değişik renkte olacak, ayrıca tam 100 metrede yarışma sahasının iki dış kenarına birer beyaz bayrak dikilecektir.

             2) Dış kulvarlar; yarışma sahasının iki yanındaki dış sınırları ile kıyılar arasında genişliği 5 metreden az olmayan ve üzerinde herhangi bir engel bulunmayan birer emniyet koridoru bulunacaktır.

             3) Kulvarlar; yarışma parkurunda; albono sistemine uygun olarak döşenmiş en az altı, en çok sekiz kulvar bulunur. Bu kulvarlar, en az 12,5 metre, en fazla 15 metre ve parkurun her noktasında eşit genişlikte olur.

             4) Toplar; kulvarlar boyunca her 10 metrede veya 12,5 metrede bir, çapları 15 cm.’yi geçmeyen düzgün ve yumuşak yüzeyli toplar gergin olarak dizilirler. Top renkleri bütün kulvarlar için aynı olur, parkurun her 250 metresi değişik renkli bir topla belirtilir. Belirleyici 250 metre rengi, parkurun ilk 100 ve son 250 metresinin tamamında kullanılmalıdır.

             5) İşaretleme; çıkışta 0.000, varışta parkurun tam uzunluğu, her 250 metrede ise kat edilen uzunluk, sahile konulacak en az 2 metre x 1 metre boyutlarındaki sabit levhalar veya 1 m3 hacmindeki yüzer küpler vasıtasıyla işaretlenir.

             6) Ara çıkışlar;1500 metre ve 1000 metre üzerinden yarışacak kategoriler için parkurun ilgili metrelerinde oluşturulacak ara çıkış çizgilerine, ayrıca tüm kategorilerdeki yarışların varış çizgisine kulvar topları dışında başka şamandıra eklenemez.

             7)Ara derecelerin tesbiti;Yarışmalar sırasında parkurda katedilen her 500 metre için yarışan ekiplerin ara dereceleri tespit edilir. Bu tespit işlemi için oluşturulacak her istasyonda zamanı ölçmek için görevliler yer alır.

             c) Varış yeri düzeninin özellikleri şunlardır;

             1) Varış çizgisi; parkurun dış sınırlarının en az beş metre dışına atılmış yüzer şamandıralara monte edilen iki adet kırmızı bayrak ile işaretlenir. Lüzumu halinde, bu bayraklardan biri veya her ikisi sahile dikilir. Ayrıca, varış hakemlerine yardımcı olmak amacıyla, işaretli sabit bu iki şamandıradan geçen doğruya dik inen gergin tel hakemlerin önüne monte edilerek belirlenir. Ayrıca bitiş çizgisi, varış kulesinde veya varış yeri noktasında monte edilecek 2000 metre noktasından parkuru dik olarak gören su düzlemine dik birbirine paralel 2 mm çapındaki iki gergin telin; tek bir tel olarak yarışma parkurunun karşı kıyısındaki parlak sarı renkli sabit bir levha üzerindeki su düzlemine dik çizilmiş makul kalınlıktaki siyah çizgiyi gördüğü hattır.

             2) Varış kulesi; tam finiş çizgisini içine alan doğru üzerinde ve yarışma sahası dış sınırından yaklaşık 30 metre uzaklıkta yer alır. Varış hakemlerinin konuşlanmalarına, foto-finiş sisteminin kurulmasına ve derecelerin tutulmasına müsait alanları içerir ve üç kattan oluşur. Ayrıca, yarışan ekiplerin varış çizgisini geçtiğini sesli olarak bildiren bir aygıtı içerir.

             3) Güvenlik bölgesi olarak; yarış çizgisinden sonra yarışmayı tamamlayan teknelerin rahatça durmasına imkan verecek uzunlukta bir alan bırakılır. Bu uzunluk prensip olarak 100 metredir.

             4) Zaman ölçüm sistemi olarak; yarışan ekiplerin dereceleri saniyenin1/100'ü hassasiyetinde ölçülebilmeli, ayrıca foto-finiş donanımı veya saniyede 100 resim kaydedebilen bir video sistemi bulunur.

             5) Sonuç tablosu; yarış sonuçlarının ilan edildiği elektronik veya normal yazı panolarıdır.

             6) Rüzgar ölçüsü; su seviyesine yakın olarak yerleştirilen aletle parkurun çıkış çizgisindeki, 1000 metresindeki ve varış çizgisindeki rüzgar hızının ölçülmesidir.

             (B) Kategorisi parkurları: (A) kategorisi parkurlarında sayılan donanımlardan bir veya birkaçının bulunmadığı parkurlardır.

             Müsabakalara katılacak kulüpler ve katılma şartları

             Madde 7 — Resmi yarışmalara Genel Müdürlükçe tescilli kulüpler katılabilirler.

             Kulüpler yarışmalara katılmak için sorumlu idareci, antrenör ve sporcuların listesi ile birlikte Yarışma Organizasyon Kuruluna müracaat ederler. Müracaat yeri ve zamanı önceden duyurulur. Her liste, kulüp mühür ve yetkilisinin imzasını taşır. Kafile listesi il müdürlüğünce tasdik edilmiş olur. Bu listede daha sonra herhangi bir değişiklik yapılamaz. Ekip listesindeki toplam yedek sporcu sayısı asil sporcu sayısının yarısı kadardır. Her bir kulüp için bir antrenör ve bir idareciye, ayrıca görevli hakemlere, sporculara ve diğer görevlilere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde harcırah ödenir. Yarışmalara ekip listesinde gösterilen asil sporcularla katılmak esas olmakla beraber, kulüpler ilgili yarıştan bir saat önce Juri Başkanına yazılı olarak bildirmek şartı ile ekiplerin en fazla yarısını aynı listede belirtilmiş yedek sporcular ile değiştirebilirler. Tek çifte kürekçisi değiştirilemez.

             Bir kere değiştirilen sporcu daha sonra yeniden ekibe alınamaz. Ayrıca, eleme yarışına katılmış olan ekip aynı yarışın finalinin sonuna kadar sporcu değişikliği yapamaz.

             Bir sporcu, bir yarış gününde, ertelenen yarışmalar hariç, birden fazla yarışmaya katılamaz. Elemelerde bu kural uygulanmaz. Dümenciler bu sınırlamanın dışındadır. Sporcu sağlığı göz önüne alınarak; sporcunun bir yarış gününde, mücbir sebepler sonucu ertelenen yarışmalar gereği, iki yarışmaya girmesi gerekiyorsa iki yarışma arasındaki süre bir saatten az olamaz.

             Bir yarış için kayıt yaptıran ekip daha sonra yarışa katılmaz ise sporcu o günkü yarışma hakkını kullanmış sayılır. Bu takdirde, yapılan kaydın iptali sorumlu yönetici tarafından ilgili yarıştan en az bir saat önce Jüri Başkanına yazılı müracaatla olabilir ve o ekip sporcuları adına harcırah ödenmez. Jüri Başkanına öngörülen sürede yazılı müracaat ile başvurularak kayıt iptali yapılmadığı ve start yerinde, start saatinde ekibin hazır bulunmaması halinde, o kategorideki tekne sınıfında Federasyon tarafından düzenlenen bir sonraki yarışta yarışamaz. Bir kere iptal edilen kayıt daha sonra yeniden yapılamaz. Bir kulüpten birden fazla ekiple hangi yarışlara katılıp katılınamayacağı Federasyonca sezon öncesi belirlenir ve kulüplere duyurulur.

             Eleme yarışlarında sonuncu gelen mutlaka elenir.

             Karma ekipler de yarışmalara girebilirler. Karma ekipler; ekibi teşkil eden sporcuların kulüplerinin vereceği yazılı izin ile yarışmalara katılabilirler. Söz konusu izin belgeleri ekip listesine eklenir.

             Yarışmalara katılacak sporcularda aranılacak şartlar

             Madde 8 — Yarışmalara katılacak sporcularda;

             a) Tescilli bir spor kulübüne mensup olmaları,

             b) Geçerli bir kürek lisansına sahip bulunmaları,

             c) Lisanslarındaki en son vizenin geçerlilik süresinin o yarışmanın yapıldığı tarihi de kapsaması,

             d) Cezalı durumda olmamaları

             şartları aranır.

             Ancak; kıdemliler kategorisindeki sporcular için, geçerli bir kimliğe sahip olma ve cezalı olmamak yarışmalara katılmak için geçerlidir. Bu sporcular sağlıklarından kendileri sorumludurlar ve yaşlarını pasaport, ehliyet veya nüfus cüzdanı ile belgelemek gerekir.

             Yarışma Organizasyon Kurulunun uygun görmesi halinde özel yarışmalarda sporcu lisansı aranmaz. "Yarışma Mevsimi" içinde, ilinde veya diğer bir ilde bir kulübü temsilen resmi bir yarışmaya katılan sporcu, daha sonra artık o mevsimin sonuna kadar 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinin istisnai hükümleri hariç başka bir kulüp adına herhangi bir resmi yarışmaya katılamaz.

             Ancak bu hüküm;

             1) Kulübünü resmi bir yarışmada temsil ettikten sonra aynı mevsim içinde silah altına alınan,

             2) Askeri güçler adına yarıştıktan sonra aynı mevsim terhis olarak eski kulübe dönen,

             3) Silah altına alınmadan önce kulübü olmayan sporcularda

             uygulanmaz.

             Yarışma çeşitleri

             Madde 9 — Kürek yarışmaları özel ve resmi olmak üzere iki çeşittir.

             a) Özel yarışmalar; Spor kulüpleri, eğitim kurumları, dernekler, belediyeler ve benzeri kuruluşlarca düzenlenebilir. Bu tür yarışma düzenlemek için gerekli izin yarışma tarihinden en az otuz gün önce il müdürlüğünden alınır. Yarışmaya diğer illerin veya yabancı ülkelerin davet edilmesi halinde ayrıca Federasyonun izni gerekir.

             b) Resmi yarışmalar; Genel Müdürlük, Federasyon, il veya ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir. Bu yarışmalara katılmak isteyen sporculardan, kıdemliler hariç, o yarışma mevsimi için geçerli lisans aranır. Yurt içinde yapılacak resmi yarışmaların yerleri ve tarihleri her mevsimin başında belirlenir.

             Aşağıda isim ve özellikleri gösterilen yarışmaların yıllık faaliyet programında yer alması zorunludur:

             1) Türkiye Şampiyonası; Federasyon tarafından her mevsim, bir kez düzenlenir. Bu yarışmalar madalya statüsünde olup, her tekne birincisinin kulübüne kupa ve ilk üç dereceye giren sporculara madalya verilir. Kupa toplamında en çok birincilik, ikincilik ve üçüncülük alan kulüplere sırasıyla Türkiye şampiyonası yarışları birincilik, ikincilik ve üçüncülük kupası verilir.

             2) Türkiye Kupası; Federasyon tarafından her mevsim, bir kez düzenlenir. Bu yarışmalarda, her tekne birincisinin kulübüne kupa ve ilk üç dereceye giren sporculara madalya verilir. Kupa toplamında en çok birincilik, ikincilik ve üçüncülük alan kulüplere sırasıyla Türkiye Kupası yarışları birincilik, ikincilik ve üçüncülük kupası verilir.

             3) İl birincilikleri ve il kupası; il spor temsilciliklerince en az iki kulübün faal olduğu ilde her kategori için yılda bir kere düzenlenir. Her kategorinin birincisine kupa ve ilk üç dereceye giren sporculara madalya verilir.

             4) Federasyon yarışmaları; Her yıl sezon öncesi tarihi ve şartları Federasyonca belirlenir ve kulüplere duyurulur.

             Yarışma üsulleri

             Madde 10 — Kürek yarışmaları puanlı veya puansız yapılabilir.

             Puansız yarışmalarda; tekne birinciliği ve madalya statüsü esastır. Madalya sıralamasında birincilikler eşit ise ikinciliklere, ikincilikler eşit ise üçüncülüklere, üçüncülükler eşit ise; madalya sayıları ve türleri eşit olan kulüpler arasında, sırasıyla bakılarak önce birincilikteki, eşitse ikincilikteki, eşitse üçüncülükteki kalabalık teknede daha iyi dereceyi elde etmiş olan kulüp var ise ilgili kupayı kazanır.

             Puanlı yarışmalarda ise; her tekne sınıfında, finalde yarışan ekipler puan alır. Finalde birinci olan ekibin puanı; finalde yarışan ekip sayısına bir (n+1) eklenerek bulunur. İkinci olan ekip ise; finalde yarışan ekip sayısından bir eksik puan (n-1) alır. Üçüncü iki eksik (n-2), dördüncü üç eksik (n-3), beşinci dört eksik (n-4), altıncı beş eksik(n-5) puan alır.

             Kulüpler aldıkları toplam puana göre sıralamaya girerler. İki veya daha fazla kulübün puanlarında eşitlik olduğu takdirde üst sırayı alacak kulübü belirlemek için kulüplerin aldıkları "birincilik, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük, beşincilik, altıncılık" sayısına sıra ile bakılır. Eşitlik son aşamada dahi bozulmazsa, eşit kulüpler arasında daha kalabalık tekne sınıfında daha üst dereceyi almış olan kulüp bir üst sırayı alır.

             İzne tabi yarışmalar

             Madde 11 — İzne tabi yarışmalar şunlardır;

             a) Yurt dışında yarışma yapacak kulüplerin yarışma tarihinden en az otuz gün önce Federasyondan izin istemeleri ve bu müracaatlarında seyahat programları ile katılmak istedikleri yarışma hakkında bilgi vermeleri zorunludur.

             b) Yurda davet edilecek, yabancı takımlar için yine en az otuz gün önce Federasyondan izin alınır. Bu müracaata ayrıca organizasyonun mali şartları ile ağırlama programını kapsayan detaylı bir raporun eklenmesi de şarttır.

             c) Yabancı bir takımın Türkiye’ye yarışma maksadı ile yapacağı seyahat için Federasyondan izin alması zorunludur.

             d) Yabancılarla yurt içinde yapılan yarışmaları takip eden onbeş gün içinde düzenleyici kulüp veya kurumlar idari, mali hususlar ile teknik sonuçları kapsayan bir raporu İl Müdürlüğü kanalı ile Federasyona vermeleri zorunludur.

             e) Yabancı ülkelerde yarışma yapanlar teknik sonuçlar ve idari hususları bildirir bir raporu yurda dönmelerini takip eden onbeş gün içinde Federasyona vermeleri zorunludur.

             Yukarıda yazılı hususların aksine hareket eden kulüpler Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler.

             Kategori, tekne sınıfları ve yarışma mesafeleri

             Madde 12 — Kürek yarışmalarına katılan erkek ve bayan kürekçiler aşağıdaki kategorilere ayrılırlar.

             a) Genç C: 14 ve daha küçük yaştaki kürekçilerdir. Başka kategorilerde yarışa katılamazlar. (Dümenciler hariç)

             b) Genç B: 15-16 yaşındaki kürekçilerdir. Başka kategorilerde yarışa katılamazlar. (Dümenciler hariç)

             c) Genç A: 17 ve 18 yaşındaki kürekçilerdir.

             d) Büyük B: 22 ve daha küçük yaştaki kürekçilerdir.

             e) Büyük A: Yaş sınırlaması olmayan kürekçilerdir.

             f) Kıdemliler: Bir önceki mevsimde büyükler kategorisinde yarışmaya katılmamış,

             Kıdemli A: En az 27 yaşında olan,

             Kıdemli B: Ekibin yaş ortalaması 36 olan,

             Kıdemli C: Ekibin yaş ortalaması 43 olan,

             Kıdemli D: Ekibin yaş ortalaması 50 olan,

             Kıdemli: Ekibin yaş ortalaması 55 olan,

             Kıdemli F: Ekibin yaş ortalaması 60 olan,

             Kıdemli G: Ekibin yaş ortalaması 65 olan,

             Kıdemli H: Ekibin yaş ortalaması 70 ve yukarısı olan kürekçilerdir.

             Karışık (Mix) Kıdemli: Bayan ve erkek sporculardan karma olarak kurulan ekiplerdir. Her yaş grubunda kurulabilir.

             g) Hafif kilo: Bu kategoride yarışacak ekipleri oluşturan kürekçilerin (Dümenciler hariç) ağırlık ortalaması erkeklerde 70 kg., bayanlarda 57 kg.’dır. Kürekçilerden her birinin ağırlığı ise erkeklerde 72,5 kg., bayanlarda 59 kg.’ı geçemez. Tek çifte sporcunun ağırlığı erkeklerde maksimum 72,5 kg., bayanlarda ise 59 kg.’dır. Tartılar o sporcunun tulum-tayt ya da yüzme mayosu ile yapılır.

             h) Dümenciler: Dümenci ekibin bir ferdi olarak kabul edilir.Dümencilerin en az ağırlığı (Yarışma kıyafeti; şort, forma veya tulum-tayt) Büyük A ve B, Genç A ve Hafif Kilo Erkekler Kategorileri için 55 kg., diğer kategorilerde (Büyük Bayanlar, Genç Bayanlar ve Hafif Kilo Bayanlar), Genç Erkek B, C ve Kıdemliler 50 kg. dır.

             Yaş tayininde takvim yılı esastır. Doğum tarihindeki ay dikkate alınmaz. Dümencilerde cinsiyet ve yaşa bakılmaz.

             Bu ağırlıklara erişebilmek için dümenciler teknenin içinde ve kendilerine en yakın bir yerde en çok 10 kg. ek ağırlık taşıyabilirler.

             Dümenci ve hafif kilo tartıları o organizasyonda hergün o sporcunun ilk yarışmasından en az bir, en çok iki saat önce yapılır.

             Türkiye’de tek çifte (1x), iki çifte (2x), iki tek (2-), dört tek (4-), dört çifte (4x), ve sekiz tek (8+),olmak üzere altı olimpik tekne sınıfında yarışılır.

             O mevsim hangi kategoride, hangi tekne sınıfında ve hangi sırada yarış yapılacağı kararı Federasyona aittir.

             Yarışma mesafeleri erkekler ve bayanların Büyükler, Hafif Kilo, Gençler A,B kategorilerinde 2000 metre, "Genç (C) ve Kıdemliler" kategorilerinde 1000 metre’dir. Ancak, il birincilikleri ve Türkiye Birinciliği dışındaki yarışmaların mesafeleri, yarışma organizasyon kurullarınca parkurun durumu dikkate alınarak, kısaltılabilir.

             Yarış mesafeleri en geç "Kayıt ve kur’a toplantısı" nda ilgili kulüplere duyurulur.

             Bir yarışma gününde, yarışmalar devam ederken, hava şartlarında meydana gelen olumsuz değişiklikler karşısında, kalan yarışmaların mesafeleri Jüri Başkanı tarafından Organizasyon Kurulunun da görüşü alınarak kısaltılabilir.

             Yarışmaların düzenlenmesi

             Madde 13 — Federasyonun yıllık yarışma programı Yönetim Kurulunun kararı ve Genel Müdürlüğün onayı ile kesinleşir. İl spor temsilciliklerinin yıllık yarışma programı ise il müdürlüğünün teklifi ve Federasyonun onayı ile kesinleşir. Federasyon kendisinin ve il spor temsilcilerinin faaliyetlerini her yıl faaliyet yıllığında yayınlayarak kamuoyuna ve ilgililere duyurur.

             Yarışmaların hazırlanmasından ve yürütülmesinden Yarışma Organizasyon Kurulu, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak cereyan etmesinden ise Jüri sorumludur. Federasyonca düzenlenen yarışmaların organizasyon kurulları federasyon, illerce düzenlenen yarışmaların organizasyon kurulları il spor temsilcilikleri, izne tabi özel yarışmaların organizasyon kurulları ise yarışmayı düzenlemek isteyen kuruluşlar tarafından il temsilcisinin başkanlığında yeterli sayıda üyeden oluşturulur.

             Her yarışma için ayrı bir Organizasyon kurulu kurulabileceği gibi, aynı kurul birden fazla yarışma için oluşturulabilir.

             Yarışma organizasyon kurulunun görev ve yetkileri

             Madde 14 — Yarışmaların hazırlık ve yürütülmesinden sorumlu olan Yarışma Organizasyon Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

             a) Yarışma parkurunun yarışmalardan bir gün önce eksiksiz olarak hazırlanmasını sağlamak,

             b) Yarışmalar sırasında kullanılacak motor, benzin, kronometre, çan, düdük, bayrak, megafon, varış kulesi teçhizatı, ilan tahtası, yazı makinası, fotokopi, kırtasiye malzemesi gibi araç ve gereçler ile anons sistemi, iniş iskeleleri, tribün, ödül ve merasim yerleri, kapalı toplantı odası, tekne parkı, otopark gibi alt yapı tesislerinin ilk yarışmalardan makul bir süre önce hazırlanmasını temin etmek,

             c) Yarışma sırasında parkurda sporcu ve görevlilerin can güvenliğini sağlamak,

             d) Yarışmalar ile ilgili duyuruları yapmak, alakalı kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunarak gece ve gündüz güvenliği ile sağlık önlemlerinin alınmasını sağlamak, tekne parkının etrafını koruma altına almak,

             e) Sorumlu olduğu yarışma konusunda illere, kulüplere, basın ve yayın organlarına gerekli açıklamalarda bulunmak, istenilen bilgileri vermek ve soruları yanıtlamak,

             f) Yarışmalara katılan ekiplerin ve görevlilerin ulaşım, konaklama, beslenme, dinlenme, antrenman gibi ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olmak,

             g) Açılış ve kapanış merasimlerini düzenlemek,

             h) Yarışma ile ilgili "Kayıt ve Kura Toplantısı" ile "Teknik Toplantı"yı düzenlemek.

             Kayıt ve kura toplantısı; yarışmalardan en az iki gün önce yapılır. Bu toplantıda yarışmalara katılmak isteyen kulüplerin müracaatları alınır. Belirtilen süre içerisinde müracaatlarını yapmayanlar yarışmalara giremezler.

             Teknik toplantı; her yarışma günü ilk yarıştan en az bir saat önce organizasyon edilir. Bu toplantıya yarışma jürisi, Yarışma Organizasyon Kurulu, il spor temsilcileri, kulüp temsilcileri, Federasyon üyeleri ve gözlemciler katılır. Daha önce hazırlanmış olan yarışma formlarına son şekil verilir. Yarışmalarla organizasyon hakkında teknik bilgi verilir, muhtemel sorular cevaplandırılır.

             Yarışmaların ertelenmesi ve yerinin değiştirilmesi

             Madde 15 — Yıllık faaliyet programında yer alan ve yapılacağı zamanı belirlenmiş bir organizasyonun yapılacağı yer ve zaman Federasyon tarafından değiştirilebilir.

             Bir yarışma gününde,yarışmalar başlamadan veya devam ederken hava ve yarışma sahasında meydana gelecek olumsuz değişmeler karşısında yarışmaların ertelenmesi veya mesafenin kısaltılması konusunda Jüri Başkanı Organizasyon Kurulunun görüşünü aldıktan sonra karar verir.

             Sporcu kıyafetleri ve kürek palaları

             Madde 16 — Bir takımın bütün sporcuları tek tip kıyafet giymek zorundadırlar. Bu hususa uymayan ekipler yarışlara kabul edilmez. Sporcular kendi kulüplerinin formasını giyerler. Ancak, karma ekipler isterlerse, kıyafet uygunluğunu sağlamak amacı ile ve tek tip olmak kaydıyla değişik bir forma seçebilirler. Dümenciler ekibin bir ferdi sayılsalar dahi normal ekip kıyafetinin üstüne yağmurluk giyebilirler. Kürekçiler ter bandı ve güneşten koruyucu şapka takabilirler. Ancak bu aksesuarları birden fazla sporcu kullanıyorsa yarış çiddiyetini bozmamak kaydı ile hepsi birbirinin aynı olur. Yarışmalara katılacak kulüpler kürek palalarının renk ve desenlerini bir değişiklik var ise, yarışma mevsiminden otuz gün önce Federasyona elden teslim etmek ve tescil ettirmekle yükümlüdürler. Bir kulübün bütün kürek palaları tescilli renk ve desende olması gerekir. Ancak karma ekiplerde bu şart aranmaz.

             Tekne ve küreklerin özellikleri

             Madde 17 — Tekne ve küreklerin özellikleri şunlarıdır;

             a) Tekne topunun büyüklüğü maksimum 4 cm.dir.

             b) Teknelerin minumum ağırlıkları aşağıdaki gibidir.

             Tek Çifte (1X)   : 14 Kg.

             İki Çifte (2X)     : 27 Kg.

             İki Tek (2-)         : 27 Kg.

             Dört Çifte (4X)  : 52 Kg

             Dört Tek (4-)     : 50 Kg

             Sekiz Tek (8+)   : 96 Kg

             c) Kürek Standartları minimum aşağıdaki incelikte olmalı :

             Tek Kürekler minumum 5 mm. İncelikte, Çift Kürekler minumum 3 mm İncelikte olur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hakemler, Temsilciler ve Gözlemciler

             Jüri, hakem ve gözlemcilerin görevleri

             Madde 18 — Jüri, hakem ve gözlemcilerin görevleri şunlardır:

             a) Jüri yarışma esnasındaki sporcuların güvenliğini sağlar. Bu görevin yerine getirilebilmesi için, jüri başkanı gereken her türlü önlemi alır ve girişimleri yapar.

             b) Jüri toplantısı yarışların ilk günü ilk yarıştan doksan gün önce yapılır. Jüri toplantısında Başkan, Jüri İtiraz Değerlendirme Kurulunu oluşturur ve hakemlerin görev bölümünü (Sıralayıcı Hakem, Başlatıcı Hakem, Yarış Takip Hakemi, Varış Hakemi ve Kontrol Komisyonu) yapar.

             c) Jüri üyeleri teknik toplantıya katılırlar. Yarışma jürisi görevleri esnasında; önceden belirlenmiş mevsimlik kıyafetlerini giyerler. Her yarışma gününün sonunda da Jüri, bir değerlendirme toplantısı yapar.

             d) Yarış takip hakemlerinin görevleri şunlardır:

             1) Yarışmaların bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlar,

             2)Yarışmalara katılan ekiplerin eşit şartlar altında yarışmalarını sağlar,

             e) Kontrol Komisyonu hakemlerinin görevleri şunlardır:

             1) Kafilelerin ekip listelerini, yarışma formlarını ve lisansları kontrol etmek,

             2) Dümenci ve hafif kilo tartılarını yapıp ilave kilo alanları yarış sonuna kadar izlemek,

             3) İskelede sporcu kimliklerini kontrol etmek,

             4) Sporcu kıyafetlerini kontrol etmek,

             5) Doping testi yapılacak sporculara eşlik edip testin yapılmasını sağlamak,

             6) Yarış öncesi tüm ekip değişikliklerini ve karma ekipleri kontrol etmek,

             7) Yarışa katılmayan ekiplerin kontrolünü yapmak,

             8) Yarış teknelerini teknik olarak aşağıdaki şekilde incelemek;

             a) Tekne topunu kontrol etmek,

             b) Tekne numaralarını kontrol etmek,

             c) Teknelerde elektronik cihaz kontrolünü yapmak,

             d) Minimum tekne ağırlıklarını kontrol etmek,

             e) Minimum kürek inceliğini kontrol etmek,

             f) Küreklerin boyalarının kontrolünü yapmak,

             g) Teknelerin ayakkabı topuklarının bağlarının 7,5 cm den uzun olmamasını kontrol etmek,

             h) Teknelere alınmış olan reklamların uygunluğunu kontrol etmek,

             ı) Parkura iniş ve çıkış iskelelerinin trafik akışını düzenlemek,

             j) Kurallara uygun olmayan tekne ve sporcuları suya indirmemek ve bu kuraldışı hususları Jüri başkanlığına hemen rapor etmek.

             Yarışma kuralları

             Madde 19 — Kürek yarışmaları için geçerli kurallar ile görevli hakemler ve yarışan sporcuların dikkat etmesi gereken esaslar aşağıda sıralanmıştır:

             a) Sporcuların eşit şartlarda yarışması esastır.

             b) Sporcuların eşit şartlarda yarışmalarının mümkün olmadığı hallerde bu şartların eşitlenmesi için gerekli önlemleri "Başlatıcı Hakem" alır.

             c) Çıkış komutu "Sıralayıcı Hakem"in teknelerin hizaya girdiklerinin beyaz bayrak ile göstermesi üzerine verilir. Bu işareti alan başlatıcı, takip hakeminin hazır olmasını, parkurda bir engel olmamasını son bir kontrolden sonra ekiplerin her birine kulüplerin adı ile hitap eder, son olarak sıralayıcının beyaz bayrağını kontrol eder önce "dikkat " komutunu verir ve kırmızı bayrağı kaldırır. İki-dört saniye gibi kısa bir aradan sonra "çık" komutunu verir ve aynı anda kırmızı bayrağını indirir. Yarışı başlatır. Çıkış işlemi kırmızı bayrak havaya kalkmadan kesintiye uğrarsa (Sıralayıcının beyaz bayrağını indirmesi, parkurda engel veya ekiplerden kaynaklanan sebepler gibi) baştan başlamak veya kalınan yerden devam etmek duraklamanın süresi ile bağlantılıdır. Rüzgar veya başka sebeplerle teknelerin sıraya girmeleri gecikmişse başlatıcı "Hızlı Çıkış" usulüne başvurabilir. Bu durumda ekiplere hızlı çıkış yapılacağı uyarısı yapılır. Ekiplere tek tek hitap edilmez. Kırmızı bayrak kaldırılmadan önce ‘Hızlı Çıkış Dikkat’ komutu verilir, bayrak kaldırılır ve "çık" komutu yukarıda belirtildiği gibi verilir.

             d) Başlatıcı, çıkış komutunu verdikten hemen sonra sıralayıcıya bakar, ondan bir "Hatalı Çıkış" işareti (Kırmızı Bayrak) alması halinde önce çanını çalar sonra kırmızı bayrağını kaldırıp sağa ve sola sallayarak yarışı durdurur. Teknelerin tekrar çıkış hattına geri gelmesini ister. Tekneler yerlerine geldikten sonra sıralayıcı hakemin tesbit etmiş olduğu hatalı çıkışı yapan tekne veya tekneleri anons eder. Öğrendiği ekip veya ekiplere ihtar verir ve belirleyici bir işaret koydurur. Bu ihtar o ekip veya ekipler için o yarışmanın bir sonraki serisi için geçerlidir. Yarışmanın ertelenmesi veya tekrarlanması söz konusu ihtarı kaldırmaz.

             Bir ekibe trafik kurallarına uymaması, çıkış yerine geç gelmesi veya başka nedenlerle verilen ihtarlar, "Hatalı Çıkış" için verilen ihtarla eşdeğerlidir.

             e) Başlatıcının kırmızı bayrağını kaldırmasından sonra ve fakat "Çık" komutundan önce (Kırmızı Bayrağın harekete geçmesi) çıkış yapan ekip "Hatalı Çıkış" yapmış sayılır.

             f) Art arda iki yarışmada her ne sebeple olursa olsun iki kez ihtar alan ekip yarışma harici bırakılır.

             g) Ekipler çıkış saatinden iki dakika önce çıkış iskelelerindeki yerlerini almalıdır. Bu kurala uymayan ekibe başlatıcı tarafından ihtar verilir, çıkış saatinden sonra gelen ekipler yarışa alınmaz.

             h) Başlatıcı, yarışın yapılmasını engelleyen beklenmedik bir durumun ortaya çıkması halinde Jüri Başkanı ve yarış takip hakemi ile mütabakat sağlayarak yarışmayı erteleyebilir. Bu durumda yeni çıkış saatini bütün ekiplere ve kontrol komisyonuna bildirir.

             i) Sabit sıralayıcının bulunmadığı durumlarda ; Yarış Takip Hakemi gerektiğinde Jüri Başkanının onayı alındıktan sonra, ( Hareketli Start ) verme kararı alabilir.

             j) Parkurun emniyetli ve yarışmaya müsait halde tutulması ve gidiş geliş trafiğinin usulüne uygun cereyan etmesi yarış takip hakemlerinin görev ve denetim sahasına giren hususlardır. Yarış Takip Hakemi, çıkış işlemi sırasında, sıralıyıcı hakeme en yakın noktada durur ve özellikle çıkış işlemi sırasında her şeyin kurallara uygun olmasına elini kaldıran sporculara dikkat eder. Ekipler teknelerini ve kendilerini başlatıcı hakemin kırmızı bayrağı havaya kalkmadan hazır hale getirmesi gerekir. Bundan sonra el havaya kalksa da çıkış verilir. Hazır olmadığını belirtmek için herhangi bir sporcu el kaldırmalıdır.

             Yarış takip hakemi çıkışın kurallara uygun olmadığına kanaat getirirse, başlatıcıyı uyarır veya yarışmayı bizzat durdurabilir.

             Bir yarışma önce çan çalmak, ardından kırmızı bayrak sallamak suretiyle durdurulur.

             k) Çıkış verildikten sonra, yarış takip hakeminin motoru derhal devreye girerek tekneleri parkurun ortasından yarışmacılara zarar vermeyecek bir şekilde izlemeye başlar. Çıkış bölgesinde ilk (100 m) bir ekibin arıza işareti (herhangi bir sporcunun elini kaldırması) vermesi veya batması halinde başlatıcı hakem yarışmayı durdurur. Yarış takip hakemi başlatıcının gecikmesi veya tereddüt etmesi halinde bu görevi yapar. Arıza belirten tekneye yanaşır ve durumu inceler. Olayda iyi niyetli davranılmadığına kanaat getirirse o ekibi bir ihtar ile cezalandırır.Teknenin yürümesini engelleyen ve kürekçinin gücünü suya verememesine neden olan bir arıza var ve kısa zamanda giderilebilecekse yarış hemen tekrarlanır. Arıza büyük ve onarım zaman alacaksa, Jüri Başkanı ile mutabakat sağlanıp o yarış tehir edilir, yeni başlama saati ekiplere duyurulur.

             l) Parkur boyunca, Yarış Takip Hakeminin motoru olaylara en süratli şekilde müdahale edilmesine imkan verecek şekilde seyreder. Yarışmanın cereyan şekli, ekiplerin alacakları derecenin önemi hava şartları gibi unsurlar motorun konumunu etkiler. Yarışmanın seyri bir veya daha fazla tekneyi geçmesini gerektiriyorsa, bu geçişin onları en az rahatsız edecek şekilde yapılmasına özen gösterilir.

             m) Yarışma esnasında bir ekibin, kürek sularıyla veya kulvarını değiştirmesi nedeniyle rakiplerini rahatsız etmeye yönelmesi halinde, Takip Hakemi önce beyaz bayrağını kaldırır, ekibin adını söyler, ekip baktıktan sonra bayrağını ekibin yönelmesini istediği yöne yatırır, sonra bayrağı dışardan görülmeyecek şekilde tekne içine indirir. Takip Hakemi parkurda tehlike arzeden bir engel mevcut olmadığı sürece (Can ve mal güvenliği) ekiplere yön konusunda herhangi bir uyarı yapmaz, Parkurda tehlike arzeden bir engel olduğu takdirde ekibin adı söylenir ve arkana dikkat et uyarısı yapılır.

             n) Yarış Takip Hakemi, rakiplerini rahatsız eden bir ekibe önce ihtar verip daha sonra yarışma harici bırakabilir. Ancak, böyle bir olayda önce mağdur olan ekibe kaybettiği şansı yeniden yakalama fırsatı verme düşüncesi hakim olur. Rahatsız eden ekibin cezalandırılması daha sonra düşünülecek bir husustur. Bu tür olaylarda Takip Hakemi, yarışmayı durdurup gerekli cezai işlemi yaptıktan sonra tekrarlama yoluna gidebilir veya yarışmayı sürdürüp kararını bitişten sonra verebilir. Ancak, Yarış Takip Hakeminin öncelikle yapması gereken şey, mağdur olan ekibe kaybettiği şansını yeniden elde etme fırsatı vermesi ve hatalı ekibi cezalandırmasıdır.

             o) Yarış Takip Hakemi prensip olarak Jüri Başkanı ile mütabık kalmak sureti ile yarışmayı tekrarlayabilir. Ancak, Jüri Başkanı ile görüşme olanağının bulunmaması halinde tekrarlama kararını tek başına alabilir. Tekrarlanacak yarışmaya yarışma harici bırakılan ekipler giremez.

             p) Takip Hakemi sporcuların güvenliğini korumak zorundadır. Bir tekneyi yarış harici bırakmak için beyaz bayrağını kaldırır, ekibin adını söyler ve "DUR" komutu verir. Yarışmayı durdurmak için ise önce çan çalınır, sonra kırmızı bayrak sallanır. Sporcuların suya düşmesi veya teknenin batması yada devrilmesi halinde yardım ekibinin müdahalesine kadar olay yerinde kalır ve gerekirse sporculara bizzat yardım eder.

             r) Yarışma tüm ekiplerin varış çizgisini aşmaları ile sona erer. Mağdur edildiğini kazanma şansının elinden alındığını düşünen ekip elini kaldırarak itiraz eder. Böyle bir ekip yoksa veya Takip Hakemi itiraz eden ekibi dinledikten sonra o ekip itirazdan vaz geçmişse beyaz bayrağını kaldırarak o yarışmanın kurallara uygun bittiğini Varış Hakemine bildirir. Aksi halde kırmızı bayrağını kaldırır. Varış hakemleri,Takip Hakeminin açıklamasını ve son kararını almadan yarışma sonucu ilan edemezler.

             s) Teknelerin varış çizgisini geçiş sırası ile ekiplerin dereceleri ve puanları varış hakemlerince tesbit olunur. Her teknenin burun topu varış hattından geçerken korna çalınarak durum belirlenir ve duyurulur. Yarış Takip Hakeminin beyaz veya kırmızı bayrağına Varış Hakemi beyaz bayrağını göstererek karşılık verir. Varış hakemleri görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için varış çizgisinin uzantısında, birbirinin arkasına dizilmek sureti ile merdiven şeklinde otururlar. Varışta prensip olarak Jüri Başkanı da bulunur.

             t) Bir ekip varış çizgisini eksik sporcu ile geçse dahi yarışı bitirmiş sayılır. Ancak dümencinin yerinde olmaması halinde o ekip bitirmemiş, yarış harici sayılır.

             u) Yarışma esnasında arizi bir nedenle (Teknik arıza, teknenin su alması, batma) yarışmaya makul bir süre ara vermek zorunda kalan ekip kendi imkanları ile engel hali giderip yarışa devam edebilir.

             v) Yarış Takip Hakemi ekiplerin yarış ciddiyetini bozucu hareketleri neticesinde ilgili ekibi uyarır, devamı halinde ihtar verir. İhtar dikkate alınmadığında ekip yarış harici bırakılır.

             Ödüller

             Madde 20 — Bir ekibin her sporcusuna ayrı ayrı verilen ödüller, o ödülü almaya hak kazanan sporculara aittir. Ancak bir yarışma sonunda sporculara ayrı ayrı değil de, tüm bir ekibe ya da bir kulübe verilen ödüller, o ekibin mensup olduğu kulübe ait olur. Tek çiftede ise tekneye verilen ödül kulübün,sporcuya verilen ödül yarışmacının kendisine aittir. Karma ekiplerde ekibe verilen ödül bağlı bulunduğu ilin, sporculara ayrı ayrı verilen ödüller ise kazanan sporcularındır. Milli yarışmalarda tüm ekip için verilen ödüller, o ekibi oluşturan sporcuların hepsi aynı kulübe mensup olsalar dahi Federasyonundur. Diğer hususlarda 23/7/2004 tarihli ve 25531 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             İtirazlar

             Madde 21 — Yarışmaların organizasyonu ile ilgili itirazlar Yarışma Organizasyon Kuruluna, yarışmaların cereyanı sırasında meydana gelen olaylar ve lisans, vize, yaş gibi konularla ilgili itirazlar önce itirazda bulunan ekibin sporcuları tarafından, ekip henüz tekneden inmeden yarış takip hakemine, daha sonra sorumlu yönetici tarafından yazılı olarak Jüri Başkanına yapılır. Kulüp sorumlu yöneticisi yazılı itirazını vermeden önce Organizasyon Kurulu Başkanının imzalayacağı bir belge karşılığında her yıl Federasyon tarafından tespit ve ilan edilen teminatı yatırmış olur. Usulüne uygun yapılmış itirazlar, Jüri İtiraz Değerlendirme Kurulu tarafından o yarışma günü içinde görüşülerek karara bağlanır ve ilgili kulübe yazılı olarak tebliğ edilir. İlgili kulüp bu karara yedi takvim günü içinde Federasyon nezdinde itiraz edebilir. Federasyona yapılan itiraz için Federasyon Genel Sekreterliğine belirlenmiş olan teminat yatırılmış olur. Teminatın tutarını her yıl Federasyon tespit eder.

             Usulüne uygun olarak yapılan itirazlar Merkez Hakem Kurulu tarafından onbeş gün içinde karara bağlanır ve ilgili kulübe yazılı olarak tebliğ edilir. Merkez Hakem Kurulu kararı kesindir. İtirazın reddedilmesi halinde, tahsil edilen teminatlar Federasyon tarafından açılan hesaba gelir kaydedilir. İtirazın haklı görülmesi halinde teminat kararla birlikte ilgili kulübe iade edilir. Yarışma Organizasyon Kuruluna yapılan itirazlar için herhangi bir teminat yatırılması gerekmez.

             Cezalar

             Madde 22 — Yarışmalar sırasında düzeni sağlamak için hakemler tarafından sporculara aşağıdaki cezalar uygulanır:

             a) Uyarı,

             b) İhtar; yarışmaya girecek bir ekibin iniş iskelesinden başlayarak bir sonraki serinin sonuna kadar aldığı ihtarlar söz konusu yarışma için geçerlidir. Yarışma başlamadan önceki ihtarlar için ilgili başlatıcı ve yarış takip hakemine bilgi verilmelidir.

             c) Yarış harici bırakma; prensipte bir ihtar almış sporcu veya ekibe başlatıcı veya yarış takip hakemi tarafından uygulanır.

             d) Diskalifiye; Jüri Başkanı tarafından verilir. Prensip olarak önceden yarış harici kalmış ekiplere uygulanır. Bu ekipler artık o organizasyondaki hiçbir yarışmaya katılamaz, önceden hak etmiş olsalar dahi harcırahlarını alamazlar. Diskalifiye edilen bir ekip hakkında bir ceza verilmese dahi bir sonraki yarışta mensup olduğu kategori ve tekne sınıfında yarışmaya giremez. Yarışma harici bırakılma ve diskalifiye edilme cezaları ekibi teşkil eden sporcuları olduğu gibi ilgili tekne sınıfını da kapsar.

             Sporcuların yarışma sırasında yapacakları kural dışı ve ahlak dışı davranışların yanında, bu Yönetmelikte yer alan hükümlere uymamak da ceza almaları için sebep teşkil eder. Yarışmalar sırasında, sporculuğa, genel ahlak ve terbiye prensiplerine uygun davranmayan, gerçeğe aykırı hareketleri görülen sporcu, yönetici, antrenör ve hakemler 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre cezalandırılmak üzere Federasyon kararıyla ceza kuruluna sevk edilirler. Bu karar "Tedbirli Sevk" yönünde ise ilgili kuruluşlara tedbir alınması yönünde bilgi verilir .

             Yabancı uyruklu ve Türk sporcularının yarışmalara katılma şartları

             Madde 23 — Yurt içinde düzenlenen yarışmalara 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği gereğince, yabancı uyruklu sporcular iştirak edebilirler.

             Sporu bırakma töreni

             Madde 24 — Yirmibeş veya daha fazla milli olmuş sporcular sporu bırakma töreni isteyebilir. Sporcunun kulübünün il müdürlüğüne yazılı istekte bulunması halinde istek Federasyonda görüşülüp karara bağlanır. Tören, yapılacak ilk Türkiye Birinciliği öncesi açılış merasimi sırasında gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             Madde 25 — 11/12/1994 tarih ve 22138 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Kürek Müsabaka Yönetmeliği değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             Madde 26 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 27 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.