Yönetmelik

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Kürek Federasyonu Hakem Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; kürek yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, hakem kurullarının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, resmi ve özel kürek yarışmalarında görev alacak olan hakemlerin kademelerini, derece terfilerini, cezalandırılmalarını ve eğitimlerini, kürek hakem sıfatının kazanılması ve kaybedilmesini, kürek hakemlerinin görevlendirilmesi ile ilgili esaslarla, hakemlik müessesesini ilgilendiren diğer hususları kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Genel Müdür              : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

             Genel Müdürlük         : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

             Federasyon Başkanı    : Kürek Federasyon Başkanını,

             Federasyon                 : Kürek Federasyonunu,

             İl Müdürü                   : Gençlik ve spor il müdürünü,

             İl Müdürlüğü               : Gençlik ve spor il müdürlüğünü,

             İlçe Müdürü                : Gençlik ve spor ilçe müdürünü,

             İlçe Müdürlüğü           : Gençlik ve spor ilçe müdürlüğünü,

             İl Temsilcisi                : Kürek il temsilcisini,

             MHK                          : Merkez Hakem Kurulunu,

             İHK                             : İl hakem kurulunu,

             FISA                           : Uluslararası Kürek Federasyonunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hakem Kurulları ile İlgili Esaslar

             Hakem kurulları

             Madde 5 — Hakem kurulları şunlardır;

             a) Merkez Hakem Kurulu,

             b) İl hakem kurulları.

             Merkez hakem kurulunun kuruluşu

             Madde 6 — Merkez Hakem Kurulu; Federasyon Başkanının teklifi, Genel Müdürün onayı ile oluşur. Kurul; bir asbaşkan, bir sekreter ve üç üyeden oluşur. Kurulda boşalan üyelerin yerine Federasyon Başkanının teklifi, Genel Müdürün onayı ile atama yapılır.

             Federasyon Başkanı, Merkez Hakem Kurulunun tabii başkanıdır.

             Kurul, çoğunluğun katılımı ile toplanır, ilk toplantısında oy çokluğu ile bir sekreter seçer. Kurul sekreteri, toplantıları ve gündemi duyurmak, karar defterini yazmak, hakem sicillerini usulüne uygun olarak tutmak ve her türlü yazılı evrak ile dokümanın tanzim ve takibini yapmakla yükümlüdür. Kurulda boşalan üyeliğin yerine asbaşkan’ın teklifi, Federasyon Başkanının uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile atama yapılır.

             Merkez hakem kurulunun görev süresi

             Madde 7 — Merkez Hakem Kurulunun görev süresi Federasyon Başkanının görev süresi ile sınırlıdır. Federasyon Başkanının herhangi bir nedenle bu görevden ayrılması halinde Merkez Hakem Kurulunun görev süresi de kendiliğinden sona erer. Ancak, yeni kurul seçilinceye kadar eski kurul görevini sürdürür. Federasyon Başkanı dışındaki kurul üyelerinden herhangi birinin;

             a) Yönetim Kurulunun üye tam sayısının 2/3 oyu,

             b) Üyenin istifa etmesi,

             c) Mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmaması,

             d) Bu Yönetmeliğin 8 inci  maddesinde belirtilen şartları kaybetmesi,

             hallerinde görevi sona erer.

             Merkez hakem kurulunun  üyelerinde aranacak şartlar

             Madde 8 — Federasyon Başkanı dışında kalan Merkez Hakem Kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır;

             a) En az ulusal hakem sıfatına sahip olmak,

             b) Faal sporcu statüsünde bulunmamak,

             c) Kuruldaki görev süresince, kürek branşında faaliyet gösteren kulüplerde  idareci, antrenör gibi bir görevi üstlenmemiş olmak.

             Merkez hakem kurulunun toplantıları ve kararların alınışı

             Madde 9 — Merkez Hakem Kurulu; Federasyon Başkanının veya Merkez Hakem Kurulu asbaşkanının yazılı yada sözlü çağrısı ile üyelerinin çoğunluğu ile toplanır.

             Federasyon Başkanının bulunduğu toplantılarda, Kurula Federasyon Başkanı, başkanlık yapar. Federasyon Başkanı toplantıda olmadığı zaman, Merkez Hakem Kurulu asbaşkanı, o da yoksa Merkez Hakem Kurulu sekreteri  başkanlık eder.

             Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada eşitlik olması halinde, o oturuma başkanlık eden üyenin katıldığı tarafın kararı geçerli kabul edilir.

             Kararlar, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

             Toplantı tarihini, yerini ve gündemini Federasyon Başkanı veya kurul asbaşkanı belirler.

             Merkez hakem kurulunun  görev ve yetkileri

             Madde 10 — Merkez Hakem Kurulunun  görev ve yetkileri şunlardır;

             a) Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalarda görev yapacak juri başkanını ve hakemleri belirlemek,

             b) FISA’nın hakemler ve hakemlik ile ilgili kurallarını, bu kurallarda yapılan değişiklikleri, getirilen yorumları, konu ile ilgili yayın ve direktifleri, her türlü olanaktan yararlanarak hakemlere duyurmak,

             c) Yarışmalarda görevlendirilen hakemleri bizzat veya gözlemciler aracılığı ile denetlemek, verilen gözlemci raporlarını değerlendirmek,

             d) Hakemler hakkında şikayetleri inceleyerek cevaplandırmak, şikayete konu olan hakemler hakkında gerekli soruşturmayı yapmak, idari tedbirleri almak ve gerektiğinde Merkez Ceza Kurulu’na sevk edilmeleri hususunda Federasyona öneride bulunmak,

             e) Hakemlerin dileklerini dinlemek, sorunları ile ilgilenmek, çözümleri konusunda ilgili kişi ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak,

             f) Kürek hakemlerinden durumu uygun olanların bu Yönetmeliğe göre bir üst dereceye yükselmelerini sağlamak,

             g) Yarışmalar öncesinde, yarışmalar esnasında ve sonrasında hakemlerin davranış ve yönetim tarzlarında görülen hata ve yanlışlıklarla ilgili olarak eğitici  nitelikte uyarıda bulunmak,

             h) Hakemlerin  resmi kıyafetlerini belirlemek ve yarışmaları bu kıyafetlerle yönetmelerini sağlamak,

             i) Yeni kürek hakemleri yetiştirmek amacıyla kurslar açmak; mevcut hakemlerin bilgilerini yenilemek amacıyla seminer, panel gibi toplantılar düzenlemek, hakemlere yönelik her türlü eğitici, öğretici ve yetiştirici faaliyetler için eğitmen ve öğretmen tayin etmek,

             j) Yarışma  sezonunun başlamasından önce düzenlenecek geliştirme seminerlerine katılan faal hakem listesini belirlemek ve ilan etmek,

             k) İllerden gelecek olan, hakem kursu açılmasına ilişkin talepleri değerlendirerek koordine edip karara bağlamak,

             l) Uluslar arası ve Ulusal Federasyonun tertipleyeceği seminerlere katılacak hakemleri tespit ederek Federasyon Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak,

             m) Hakem bilgi formunu düzenleyerek her hakeme ait özlük işleri ile ilgili bilgileri içeren dosya tutmak,

             n) Resmi ve özel yarışmalara katılmak üzere yurt dışına gidecek milli ve kulüp takımları kafilelerinde  yer alacak hakemleri belirlemek,

             o) Uluslar arası hakem adayı olarak FISA’ya  önerilecek aktif ulusal hakemleri ön eleme ve yabancı dil yeterlilik sınavına tabi tutarak başarı sıralamasına göre  Federasyona önermek,

             ö) Sezon öncesi gözlemcilik yapabilecek ulusal hakemler listesini hazırlayıp ilan etmek,

             p) İl hakem kurullarının çalışmalarını denetlemek, görülen aksaklıkların giderilmesi için önlemler almak, gerektiği hallerde toplantılarına katılmak,

             r) İl hakem kurullarının veya juri itiraz değerlendirme kurulunun kararlarına yapılan itirazları incelemek ve bu konuda kesin kararı vermek,

             s) Gerekli gördüğü hallerde alt kurullar kurmak üzere sorumlular atamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İl Hakem Kurulları

             İl hakem kurullarının oluşumu

             Madde 11 — İl hakem kurulunun lisanslı kürek hakem sayısı on ve daha fazla olan illerde il temsilcisinin teklifi, il müdürünün uygun görüşü ve il başkanının onayı ile zorunlu olarak kurulur. İl hakem kurulu  olmayan illerde anılan kurulun yapması gereken hizmetler Merkez Hakem Kurulu ile irtibatlı olarak il temsilcisi tarafından yürütülür.

             İl hakem kurulunun başkanı il temsilcisidir. Kurul başkan ve üç üyeden oluşur. Üyeler, il temsilcisinin önereceği beş kişi arasından Merkez Hakem Kurulu tarafından seçilir. Atama işlemi Federasyon Başkanlığı seçiminin yapıldığı yılın Aralık ayında yapılır.

             İl hakem kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir sekreter seçer. İl temsilcisinin bulunmadığı hallerde sekreter kurul toplantılarına başkanlık eder. Kurul sekreteri, toplantıları ve gündemi duyurmak, karar defterini yazmak, hakem sicillerini usülüne uygun olarak tutmak, her türlü yazılı evrak ve dokümanın tanzim ve takibini yapmakla yükümlüdür. Kurulda boşalan her üyelik için il temsilcisinin önereceği iki kişi arasından Merkez Hakem Kurulu tarafından atama yapılır. Kurul sekreterinin herhangi bir nedenle üyelikten ayrılması durumunda bu görev için yeniden seçim yapılır.

             İl hakem kurullarının görev süresi

             Madde 12 — İl hakem kurullarının görev süresi dört yıldır. Yeni kurul seçilinceye kadar eskisi göreve devam eder.

             İl hakem kurulu üyeliği;

             a) Kurulun görev süresinin bitmesi,

             b) Üyenin istifa etmesi,

             c) Üyenin mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmaması,

             d) Kürek il temsilcisinin bu görevden ayrılması,

             e) Hakem olabilme niteliklerini kaybetmesi,

             f) Merkez Hakem Kurulunun gerekçeli teklifi ve Federasyon Başkanının onayı halinde sona erer.

             İl hakem kurulu üyelerinde aranacak şartlar

             Madde 13 — İl spor temsilcisinin dışındaki il hakem kurulu üyelerinde aranacak şartlar şunlardır:

             a) En az il hakemi lisansına sahip olmak,

             b) Kürek branşı olan kulüplerde halen yönetici, antrenör, teknik direktör veya faal sporcu gibi bir görevde bulunmamak,

             c) Otuz yaşından büyük olmamak,

             d) Ceza kurulları tarafından üç aydan fazla bir süre ceza almamış olmak.

             İl hakem kurulu toplantıları ve kararların alınışı

             Madde 14 — İl hakem kurulu;

             a) İl temsilcisinin veya kurul sekreterinin sözlü yada yazılı çağrısı,

             b) Kurul üyelerinin çoğunluğunun talebi

             üzerine toplanır.

             İl temsilcisinin bulunduğu toplantılarda kurula il temsilcisi, İl temsilcisinin bulunmadığı zaman İl Hakem Kurulu sekreteri kurula başkanlık eder.

             Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada eşitlik olması halinde oturum başkanının oy kullandığı tarafın kararı geçerli kabul edilir.

             Kuruldaki alınan kararlar karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

             İl hakem kurullarının görev ve yetkileri

             Madde 15 — İl hakem kurullarının görev ve yetkileri şunlardır;

             a) Hakem kursu açılması için Federasyona talepte bulunmak,

             b) İlde kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak, il hakemliği veya ulusal hakemliğe terfi edecekleri Merkez Hakem Kuruluna teklif etmek,

             c) Yarışma kurallarının hakemler arasındaki uygulanışı ile ilgili ihtilaf olduğunda, sorunun birinci derecede çözümü için, Merkez Hakem Kuruluna başvurmak,

             d) Merkez Hakem Kurulunca tutulan hakem sicilleri için lüzumlu belgeleri temin ederek Merkez Hakem Kuruluna göndermek,

             e) Yarışma yönetiminden geçici veya sürekli kısıtlamayı gerektiren hallerde, sebebini ilgili hakeme duyurmak ve hakemin bir hafta zarfında yapacağı itirazı kurulun düşünceleri ile birlikte kesin karar verilmek üzere Merkez Hakem Kuruluna iletmek,

             f) İl müdürlükleri tarafından düzenlenen yarışmalarda görev yapacak jüri başkanı ve hakemleri belirlemek,

             g) İl müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalar ile ilgili jüri itiraz değerlendirme kurulunun vermiş olduğu kararlara yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak ve konu hakkında Merkez Hakem Kuruluna bilgi vermek,

             h) Aday hakemleri gözlemciler tarafından denetleyerek terfileri hakkında karar almak,

             ı) Hakemlerin resmi kıyafetleri ile yarışmaları yönetmelerini sağlamak.

             Hakem olabilme şartları

             Madde 16 — Aday hakem kursu, talep eden iller ile koordine sağlanarak belirlenen illerde, Merkez Hakem Kurulunca açılır. Kursa katılabilmek için;

             a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

             b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

             c) Onsekiz yaşını tamamlamış ve otuzbeş yaşından gün almamış olmak (Kürek branşında sporcu, yönetici veya antrenör olarak faaliyet gösterenlerde üst yaş sınırı aranmaz),

             d) Sağlık durumu itibarıyla hakemlik yapmaya müsait olmak (hükümet tabibi raporu ile belgelenir),

             e) Yüz kızartıcı bir fiilden dolayı, hüküm giymemiş olmak,

             f) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ceza kurullarınca üç aydan fazla bir ceza ile cezalandırılmış olmamak,

             g) Merkez Hakem Kurulunca açılan veya açılmasına izin verilen aday hakem kursu sonunda yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak.

             Hakemliğe devam edebilme şartları

             Madde 17 — Hakemliğe devam edebilmek için;

             a) Hakem lisansına sahip ve vizelerini yaptırmış olmak,

             b) Yurt dışında lisans almış ve hakemlik yapmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Merkez Hakem Kurulunun verdiği federasyon hakem lisansına sahip bulunmak (Merkez Hakem Kurulu bu durumda olanların yabancı ülkelerden aldıkları lisans ve belgeleri inceleyerek uygun gördüğü takdirde yabancı dereceye uygun hakem lisansı verir.),

             c) Yabancı federasyonlardan aldığı lisans ile Türkiye’de hakemlik yapmak isteyen yabancı uyruklu hakemler için; bağlı bulundukları ülke federasyonlarının iznini almış olmak,

             d) Altmış yaşından büyük olmamak. (yaş hesaplamasında sadece doğum yılı esas alınır)

             Hakemlik derece ve kademeleri

             Madde 18 — Hakemler dört derecede sınıflandırılır:

             a) Aday hakem; Merkez Hakem Kurulu tarafından açılan veya açılmasına izin verilen aday hakem kursu sonunda yapılan yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar aday hakem olurlar. Kurs sonunda yapılan yazılı sınavın soruları Merkez Hakem Kurulu tarafından hazırlanır. Sınav komisyonu; Merkez Hakem Kurulu temsilcisi, kurs öğretmeni ve il temsilcisinden oluşur. Aday hakemlik süresi en az bir, en çok iki yıldır. Aday hakemler, ait oldukları illerce düzenlenen yarışmalarda ve Merkez Hakem Kurulu tarafından kontrol komisyonunda görevlendirilebilirler. Aday hakemlik süresini dolduranlar, İl Hakem Kurulu kararı ile terfi işlemleri yapılmak üzere Merkez Hakem Kuruluna teklif edilirler. Terfisi istenen aday hakemlerin teklif dosyalarında aşağıdaki belgeler yer alır;

             1) İl Hakem Kurulu karar örneği,

             2) İki adet fotograf,

             3) Nüfus hüviyet cüzdanı fotokopisi,

             4) Öğrenim belgesi fotokopisi veya öğrenci belgesi,

             5) Savcılıktan iyi hal kağıdı,

             6) Sağlık raporu (asabiye-dahiliye-ortopedi ve göz doktorlarından alınacak),

             7) Hakem bilgi formu,

             8) Ceza kurullarınca cezalandırılmadıklarına dair bağlı bulundukları il müdürlüğünden alınan belge.

             b) İl hakemi; Merkez Hakem Kurulu tarafından açılan yazılı ve sözlü sınavların her birinden asgari 75 puan olan hakemlerin yükseldikleri hakemlik kademesidir. İl hakemleri uluslar arası yarışmalar hariç her türlü yarışmalarda görev alabilirler. İl hakemi ünvanını kazandığı tarihten itibaren en az iki yıl faal olarak görev yapanlar ve başarıları gözlemci raporları ile belirlenen il hakemleri il hakem kurulu tarafından ulusal hakemliğe terfi işlemleri yapılmak üzere Merkez Hakem Kuruluna teklif edilirler.

             Söz konusu il hakemlerinin terfi dosyalarında aşağıda belirtilen belgeler yer alır:

             1) İl hakem kurulu karar örneği,

             2) Bir adet fotograf,

             3) Savcılıktan iyi hal kağıdı,

             4) iki adet gözlemci raporu (Değişik gözlemciler tarafından doldurulmuş),

             5) İl hakem lisansı fotokopisi.

             Merkez Hakem Kurulu tarafından terfi teklifleri uygun görülen il hakemleri her yıl Aralık ayında yapılan sınava davet olunurlar. Yazılı ve sözlü olarak yapılan sınavların herbirinden 100 üzerinden 80 puan alan il hakemleri ulusal hakem lisansı almaya hak kazanırlar. Bir hakem, ulusal hakemlik sınavına en fazla iki kez teklif edilebilir.

             c) Ulusal hakem; Merkez Hakem Kurulunca terfileri onaylanan il hakemlerinin yükseldikleri hakemlik kademesidir. Ulusal hakemler Federasyonun veya il müdürlüklerinin düzenlediği her türlü yarışmada görev alabilirler. Ulusal hakemlikte bir yılını dolduran, performansı üst seviyede olan, ön eleme sınavında, İngilizce veya Fransızca dillerinde açılacak yeterlilik sınavında başarılı olan ulusal hakemler; Merkez Hakem Kurulu tarafından sınavda başarı derecelerine göre Kürek Federasyonu Başkanlığı kararı ile uluslar arası hakem adayı olarak FISA’ya teklif edilebilirler.

             d) Uluslar arası hakem; Uluslar arası hakem lisansı FISA’nın mevzuat esasları çerçevesinde açacağı sınavlar sonucunda ve gene bu kuruluş tarafından verilir. Anılan lisansın uzatılması ve iptali de FISA’nın ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Ulusal hakem, ancak üç kez uluslar arası hakem adayı olarak teklif edilebilir. 

             Hakem lisanslarının verilmesi ve vizesi

             Madde 19 — Aday hakemler hariç her kürek hakeminin Merkez Hakem Kurulunca tanzim edilen fotograflı birer lisansı bulunur. Lisanslar her yıl Merkez Hakem Kurulu tarafından vize edilir. Hakemin ünvan ve kademesinin değişmesi halinde, kendisine yeni statüsünü gösteren yeni lisans verilir. Merkez Hakem Kurulu; gerek gördüğü hallerde lisansların vize yetkisini il hakem kuruluna devredebilir.

             a) Altmış yaşını dolduran ulusal ve il hakemleri ile uluslar arası hakemlerden FISA’nın belirlediği yaş sınırını aşanların,

             b) Merkez Hakem Kurulu tarafından açılacak seminerlere katılmayanların,

             c) Yarışma kurallarının uygulanmasında yetersiz kaldığı gözlemci, jüri başkanı ve Merkez Hakem Kurulu tarafından verilen raporlarla belirlenenlerin,

             d) Sağlık durumu nedeniyle, hakemlik yapmaya elverişli olmayanların,

             e) Kürek sporunda faaliyet gösteren bir kulübün yönetim kurulunda görev alanlar veya kürek sporunda faaliyet gösteren bir kulüpte antrenör, teknik direktör, yönetici ve sporcu olarak görev yapanların

             lisansları vize edilmez.

             Yabancı hakemlerin görevlendirilmeleri

             Madde 20 — Yabancı ülke federasyonlarından hakemlik lisansını alanların Türkiye’de hakemlik yapmak istemeleri halinde, hangi kategoriye girebileceklerine Federasyonca karar verilir. Görevli olarak belirli bir süre yurt dışına gitmiş olan hakemlerin, bulundukları ülkede hakemlik yapabilmeleri Federasyondan izin almalarına bağlıdır.

             Raporlara dayanılarak hakemler hakkında alınacak kararlar

             Madde 21 — Raporlara dayanılarak hakemler hakkında alınacak kararlar şunlardır;

             a) Merkez Hakem Kurulu veya il hakem kurulu tarafından yarışma yöntemlerinde teknik hataları görülen hakemler sözlü yada yazılı olarak uyarılırlar. İl hakem kurulları tarafından yapılan uyarılar bu kurullar tarafından yazılı olarak Merkez Hakem Kuruluna bildirilir.

             b) Mevzuat ve kurallara aykırı davranışlarda bulunan, Federasyonun, Merkez Hakem Kurulunun, il hakem kurulunun veya jüri başkanının aldığı kararlara uymayan, genel ahlak kurallarına, örf ve adetlere, sportif geleneklere ters düşen tutumlar sergileyen hakemler bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ceza kuruluna sevk edilirler.

             Vize edilmeyen lisanslara itiraz süresi

             Madde 22 — Herhangi bir nedenle lisansı vize edilmeyen veya iptal edilen lisans sahiplerine durumları Federasyon tarafından yazılı olarak bildirilir. Merkez Hakem Kurulunun bu kararına itiraz süresi kararın, ilgiliye yazılı olarak tebliğinden itibaren otuz gündür. İtirazlar yazılı olarak doğrudan doğruya Merkez Hakem Kuruluna yapılır. Merkez Hakem Kurulunun itiraz konusunda otuz gün içinde alacağı karar; yine otuz gün içinde ilgiliye bildirilir. Merkez Hakem Kurulunun bu konuda alacağı kararın bir sureti Federasyona gönderilir.

             Hakemlik görevine ara verilmesi

             Madde 23 — Herhangi bir sebeple hakemlik görevine ara vermek isteyenler ilgili il hakem kuruluna, il hakem kurulunun olmadığı yerlerde ise il temsilcisine yazılı olarak başvururlar. İl hakem kurulu bu talebi uygun bulursa durumu ilgilinin özel dosyasına işlenmek üzere Merkez Hakem Kuruluna bildirir. Hakemlik görevine ara vermek isteyenler hakkında Merkez Hakem Kurulunca verilen kararlar şahsi dosyalarına işlenir. Bu durumda olanlara talep edilen dönem için hakemlik verilmez. Aralıksız iki sezondan fazla hakemliğe ara verenlerin lisansları vize edilmez. Tekrar hakemlik yapmak isterlerse yeniden sınava tabi tutulurlar. Başarılı olanlar, hakemliğe ara verdikleri kategoriden devam ederler. Bulundukları yerlerde kürek yarışmalarının yapılmaması nedeniyle hakemlik yapamayanların mazeretleri üç sezon için geçerlidir.

             Sağlık nedenlerinden dolayı hakemlik yapamadıklarını doktor raporu ile belgeleyenler rapor süresi içinde hakemliğe ara vermiş sayılırlar.

             Hakemlikten istifa

             Madde 24— Hakemlikten istifa edenler, bu durumu yazılı olarak il hakem kuruluna bildirirler. İl hakem kurulu bu telebi, ilgilinin özel dosyasına işlenmek üzere Merkez Hakem Kuruluna gönderir. İstifa eden hakemin lisansı Merkez Hakem Kurulu tarafından iptal edilir ve bu durum yazılı olarak il hakem kuruluna bildirilir. İstifa ederek hakemlikten ayrılanlar, yeniden hakem olmak istedikleri takdirde kendileri aday hakem statüsünde kabul edilir ve kademe ilerlemeleri normal usullere göre yapılır.

             Hakem lisanslarının iptali

             Madde 25 — Hakem lisansları, aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin varlığı halinde iptal edilir;

             a) Hakem olabilme şartlarından birinin kaybedilmesi,

             b) Yönettikleri yarışmalarda; kasıtlı olarak kürek yarışma yönetmeliği ile ilgili kural ihlali yaptığının tespit edilmesi,

             c) Gerçeğe aykırı rapor tanzim ettiğinin veya gerçeği gizlediğinin ya da taraflardan maddi veya manevi bir çıkar temin ettiğinin tespit edilmesi,

             d) Mazeretsiz olarak iki yıl hakemlik yapılmaması.

             Hakemlerin ceza kuruluna sevkinde uygulanacak kurallar

             Madde 26 — İlgili talimatlara göre hataları tespit edilen hakemler 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğindeki usul ve esaslara göre Merkez Hakem Kurulunun mütalaası ve Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler.

             Hakem kıyafetleri

             Madde 27 — Hakem kıyafetleri, Merkez Hakem Kurulunca belirlenir ve duyurulur. Bütün hakemler kıyafet talimatlarına uymak zorundadırlar. Kürek hakemleri sınıflarına göre Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen amblemleri ve sembolleri takmak zorundadırlar.

             Hakemlerle ilgili kısıtlamalar

             Madde 28 — Hakemlere verilen cezalar ve  cezalara yapılacak itirazlar;

             Hakemlere verilecek cezalar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, genel müdürlük ceza kurulları tarafından ceza verilebileceği gibi aşağıda belirtilen hallerde de ceza verilebilir.

             a) Yönettikleri resmi yarışmalarda Kürek Yarışma Yönetmeliğinde belirtilen kuralları ihlal ettikleri tespit edilenler,

             b) Gerçeğe uymayan rapor düzenleyerek olayları gizledikleri veya rapor vermekten kaçındıkları tespit edilenler,

             c) Taraflardan maddi ve manevi çıkar temin ettikleri tespit edilenler,

             d) Basın veya internet yoluyla; hakemler, sporcular, idareciler, hakem kurulları, Federasyon Başkanı ve üyeleri ile Teşkilat mensupları hakkında gerçeğe uymayan, küçük düşürücü ve benzeri sözlü veya yazılı beyanda bulundukları tespit edilenler.

             Bu eylemleri yapan hakemlerin ayrıca hakemlik lisansları iptal edilir.

             Hakemler; Merkez Hakem Kurulunca haklarında verilen kararlara, bu kararların kendilerine tebliğinden itibaren otuz gün içinde itiraz edebilirler.

             Hakem lisanslarının vize edilmemesi ile yarışmalardan sürekli men cezasına itiraz süresi otuz gündür.

             Yarışmalarda görev verilen hakemler mazeretlerini iki gün önceden görevi veren makama bildirmeksizin görevlerine gitmezler veya geç giderlerse bir defaya mahsus olmak üzere ikaz edilirler. Bu durumun ikinci defa tekrarlanması halinde ilgiliden yazılı savunma istenir. Bu hakemlere yazılı savunma verinceye kadar görev verilmez. İl hakem kurulları bu yönde aldıkları kararları dosyalarına işlenmek üzere Merkez Hakem Kuruluna bildirirler.

             İl yarışlarında görev almayan veya görev kabul etmeyen hakemlere, Federasyon yarışlarında da görev verilmez.

             Hakemlerin atanması

             Madde 29 — Kürek yarışmaları her sezon başında Merkez Hakem Kurulu tarafından ilan edilen hakemlerce yönetilir. Federasyon tarafından düzenlenen resmi ve özel tüm yarışmalara birden fazla ilin takımlarının katılması halinde, bu yarışmaların hakemleri Merkez Hakem Kurulunca görevlendirilir. İl içi resmi ve özel yarışmaların hakemleri il hakem kurulunca tayin olunur. İl hakem kurulunun bulunmadığı yerlerde atamalar il temsilcisi tarafından yapılır.

             Yarışmalarda görev yapacak hakemlerin atanması, Merkez Hakem Kurulu veya İl Hakem Kurulu tarafından yapılır. Hakemlerin görev yerlerinin tespitini o yarışma için atanan jüri başkanı yapar. Kendilerine, bir yarışma organizasyonu için Federasyon veya il müdürlüğü tarafından yazılı olarak ve yarışma gününden makul bir süre önce davet yapılan hakemler, yarışmanın yapılacağı gün davet yazısında belirtilen saat ve yerde toplanırlar. Jüri başkanının kendilerine tebliğ edeceği görevleri alırlar. Teknik toplantıya katılmayan hakemlere jüri başkanı tarafından görev verilmeyebilir veya verilen bir görevi sonradan geri alabilir veya bir başka görevle değiştirebilir. Hakemler kendilerine verilen görevleri kabul etmek zorundadırlar.

             Hakemlerin yarışma öncesi yapması gereken işler        

             Madde 30 — Hakemler yarışma öncesinde, yarışma günü için tebliğ edilen yer ve saatte hazır bulunmak zorundadırlar. Hakemler, jüri başkanı tarafından kendilerine verilen iş ve görevleri yaparlar ve yarışmalarla ilgili hazırlık çalışmalarına iştirak ederler. Hakemler görev yerlerinde kullanılacak her türlü cihaz ve malzemeleri temin eder, parkura çıkacakları motorları kontrol ederler. Hakemler görevlendirildikleri yarışmanın startından yirmi dakika önce görev yerlerinde hazır bulunurlar. Hakemler, Merkez Hakem Kurulunca belirlenen ve açıklanan hakem kıyafet talimatına uymak zorundadırlar. Hakemler sınıflarına göre Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen kokartları takarlar. Anılan talimata uymayan hakemlere görev verilmez.

             Hakemlerin yarışma sırasında yapması gereken işler

             Madde 31 — Hakemlerin yarışma sırasında;

             a) Jüri başkanı tarafından kendilerine verilen görevi yarışma kurallarına uygun bir şekilde yerine getirmek,

             b) Hareket, tutum ve davranışlarına azami derecede dikkat ederek sporculara örnek olmak,

             c) Sporcu, antrenör, idareci ve seyircilerle diyaloğa girmemek,

             d) Yarışmalarda tüm sporculara adil davranmak,

             e) Yarışma sırasında sporcuların güvenliği ve sağlığı konusunda dikkatli olmak,

             zorundadırlar.

             Hakemlerin yarışma sonrasında yapması gereken işler

             Madde 32 — Hakemler yarışma sonrasında;

             a) Görevleri ile ilgili yarışma tutanak ve föylerini imzalayarak jüri başkanına teslim etmek,

             b) Yarışma öncesinde almış oldukları cihaz ve malzemeleri iade etmek,

             c) Gerektiği takdirde görev yaptıkları veya diğer yarışmalarla ilgili gözlem, tespit ve önerilerini içeren raporlar hazırlayarak jüri başkanına teslim etmek,

             d) Yarışma sonrasında yapılan değerlendirme toplantısına katılmak

             zorundadırlar.

             Yarışma jürisi

             Madde 33 — Yarışma jürisi bir başkan ve ondört üyeden oluşur. Başkanın en az ulusal hakem sıfatına sahip olması gereklidir. Aday hakemler jüride görev alamazlar.

             Juri itiraz değerlendirme kurulu

             Madde 34 — Jüri itiraz değerlendirme kurulunun oluşumu ve görevleri şunlardır:

             a) Jüri itiraz değerlendirme kurulu; juri başkanı ve iki asıl, iki de yedek üyeden oluşur,

             b) Jüri itiraz değerlendirme kurulu üyeleri, uluslar arası hakem sıfatına sahip hakemler veya gözlemcilik yapma hakkı tanınan ulusal hakemler arasından juri başkanı tarafından seçilir,

             c) Merkez Hakem Kurulu üyeleri, jüri itiraz değerlendirme kurulunda üye olarak görev yapamazlar, sadece başkan olarak görev alabilirler,

             d) Jüri itiraz değerlendirme kurulunun asıl ve yedek üyelerinin isimleri jüri başkanı tarafından günlük olarak tekne park yerindeki panoya asılarak ilan edilir,

             e) Jüri itiraz değerlendirme kurulu, Kürek Yarışma Yönetmeliğinde belirtilen usule uygun olarak yapılan itirazları inceler ve karara bağlar,

             f) İtiraz durumunda; itiraz konusu ile direkt ilişkili hakemler juri itiraz değerlendirme kurulunda görev yapamazlar bunların yerine yedek üyeler görev yaparlar.

             Hakemlerin denetlenmesi ve gözlemciler

             Madde 35 — Federasyon veya il müdürlüklerince düzenlenen yarışmalar gözlemciler tarafından denetlenir. Gözlemciler; Merkez Hakem Kurulu üyeleri, uluslar arası hakemler ve Merkez Hakem Kurulu tarafından gözlemcilik yapma hakkı tanınan ulusal hakemler içinden yetkili kurullarca atanır.

             Gözlemcilerin görev ve yetkileri

             Madde 36 — Gözlemciler; yarışmalarda görevlendirilen hakemlerin yarışma kurallarına ve Federasyon tarafından tespit edilen usullere göre teknik ve idari yönden yönetim tarzını, sporcuların ve idarecilerin hareketlerini, parkur içi ve dışı olayları takip ve tespit ederler. Gözlemciler, raporlarını yarışmaların bitiminden itibaren bir hafta içerisinde kendilerini görevlendiren kuruluşa gönderirler veya elden verirler.

             Gözlemciler yarışmalar sırasında, hakemlere ve yarışma organizasyonuna herhangi bir şekilde karışamaz ve müdahale edemezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             Madde 37 — 13/12/1994 tarihli ve 22140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kürek Hakem Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             Madde 38 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 39 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.