Genelge

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından:

KONU: 2006-2008 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları

 

GENELGE-2005 / 3

 

Hükümetimizin  ortaya koyduğu ve kararlı bir şekilde uyguladığı plan ve programlarla pek çok reform hayata geçirilmiş, mali disiplinden taviz vermeden uygulanan politikalar sonucunda ekonomimizdeki kırılganlıklar azalmış, güven ortamı oluşmuş ve kalıcı istikrar sağlanması yolunda çok önemli mesafeler alınmıştır. Vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunun artırılması temel amacı çerçevesinde, kalkınma sürecinin sosyal boyutunu da dikkate alan yüksek oranlı sürdürülebilir büyüme ortamını oluşturmak, enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek ve kamu hizmetlerinin hız ve kalitesini artırmak önümüzdeki dönemde de temel politikamız olmaya devam edecek, kamu kaynaklarının kullanımında  etkinliğin ve verimliliğin artırılması yönünde başlatılmış bulunan reform çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülecektir.

 

Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması amacıyla hazırlanan ve yürürlüğe konulan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim sistemimize getirilen çok yıllı programlama ve bütçeleme, kuruluş düzeyinde stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme gibi önemli yenilikler ile program ve bütçelerin hazırlanma ve uygulanma sürecinin daha sistemli ve etkin hale getirilmesi hedeflenmektedir.

 

Stratejik amaçlar temelinde kamu politikalarını şekillendirmek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirmek için söz konusu Kanun hükümleri doğrultusunda 2006-2008 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanarak yayımlanan Orta Vadeli Programda yer alan amaç, politika ve öncelikler  ile yine aynı dönem için hazırlanan Orta Vadeli Mali Planda ortaya konulan mali çerçeve ve bütçe tahminleri; Program, Bütçe ve Yatırım Programı hazırlıklarına temel teşkil edecektir.

 

    Kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğinde olan, yıllık uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak her yıl yenilenecek dinamik bir yapıya ve üç yıllık perspektife sahip Orta Vadeli Programda ortaya konulduğu üzere; kamu yatırımlarında etkinliğin artırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu hedef doğrultusunda, bir taraftan kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki alt yapıya yönlendirilirken, diğer taraftan kamu yatırımlarının etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesini hedefleyen rasyonalizasyon çalışmalarına devam edilecek, bütçe kısıtı dikkate alınarak, belirlenen öncelikler çerçevesinde kamu proje stoku gözden geçirilecek, önceliğini kaybetmiş faaliyet ve projeler tasfiye edilerek, 2005 yılında 6,6 yıl olacağı tahmin edilen kamu proje stokunun ortalama tamamlama süresi 2008 yılında 5 yıla indirilecektir.

 

    Bu çerçevede 2006-2008 dönemi yatırım programı hazırlıklarında; eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, sulama, içme suyu ve e-Devlet yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamu yatırımları bölgesel kalkınma ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasında etkili bir araç olarak kullanılacaktır. AB’ye üyelik yönünde ortaya konulan politika ve önceliklerin hayata geçirilmesi için sürdürülen çalışmaların gerektirdiği yatırımlar hızlandırılacaktır. Kamu altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde özel sektör katılımını içeren modellerden azami oranda yararlanılacaktır.  Kamu yatırım teklif ve kararları, sağlıklı sorun analizlerini içeren sektör çalışmalarına ve nitelikli yapılabilirlik etüt ve analizlerine dayandırılacaktır. Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, sektörel ve bölgesel önceliklerin yanı sıra devam eden projelerden; kısa sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilecek, uygulamasında önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış, dış finansmanı sağlanarak onaylanmış, başlatılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eş zamanlı olarak yürütülmesi ve tamamlanması  gereken  projelere öncelik verilecektir.

 

    Kamu yatırım programında devam eden öncelikli projelerin yeterli kaynak tahsisi  ile zamanında tamamlanması hedefi doğrultusunda, acil ve zorunlu haller dışında gerçekleştirilmesi bir yıldan fazla sürecek yeni proje teklifinde bulunulmayacaktır.

 

              Bütün yatırımcı kamu kuruluşlarının, yukarıda belirtilen hususları dikkate alarak,  Orta Vadeli Programın temel amaçları ve öncelikleri, Orta Vadeli Mali Planda ve “2006-2008 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi” ekinde belirtilen yatırım teklif tavanları, öncelikler ve esaslar ile uyumlu olmak üzere, 2006-2008 dönemini kapsayan üç yıllık perspektifle hazırlayacakları yatırım tekliflerini Temmuz ayı sonuna kadar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermelerini önemle arz ve rica ederim.

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER

                                                                                                                      Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

 

 

 

2006-2008 DÖNEMİ

YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA  REHBERİ

 

 

I. KAPSAM

 

1. Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi,  5018 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelde belirtilen Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerini, II Sayılı Cetvelde belirtilen Özel Bütçe Kapsamındaki İdareleri, III Sayılı Cetvelde belirtilen Düzenleyici ve Denetleyici Kurumları,  IV Sayılı Cetvelde belirtilen Sosyal Güvenlik Kurumları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerini (KİT’ler), Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşları, Döner Sermayeli Kuruluşları, İller Bankasını, Fon İdarelerini, dış finansman ile proje yürüten Mahalli İdareleri ve diğer kamu kuruluşlarını kapsamaktadır.

 

II.GENEL ESASLAR

 

             Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan

 

2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri doğrultusunda; makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsayacak şekilde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve 2006-2008 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program 2005/8873 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı olarak 31 Mayıs 2005 tarih ve 25831 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Orta Vadeli Program ile uyumlu olmak üzere, 2006-2008 dönemine ilişkin bütçe büyüklüklerini, genel bütçeli ve özel bütçeli kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını kapsayan ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan ise 2005/34 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı olarak 02 Temmuz 2005 tarih ve 25863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Orta Vadeli Program ve Mali Plan kuruluşların üç yıllık perspektifle yapacakları Program, Bütçe ve Yatırım Programı hazırlıklarına esas teşkil edecektir.

 

               3. Bütün kamu kuruluşları,  Orta Vadeli Programda yer alan amaç ve öncelikleri esas alarak  2006 Yılı Programında yer almasını öngördükleri sektörel, hukuki ve kurumsal tedbir ve faaliyet önerilerini yatırım teklifleriyle birlikte göndereceklerdir.

 

4. Bütün yatırımcı kamu kuruluşları, yatırım tekliflerini  Orta Vadeli Programın temel amaçları ve öncelikleri, Orta Vadeli Mali Planda ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde belirtilen yatırım teklif tavanları, öncelikler ve esaslarla uyumlu olmak üzere hazırlayacaklar ve DPT Müsteşarlığına göndereceklerdir.

 

5. Yatırım teklif tavanları, cari fiyatlarla (yılı fiyatlarıyla) olmak üzere 2006-2008 dönemini kapsayan üç yıl için verilmektedir. Kuruluşlar yatırım proje stoklarının yürütülmesinde, ileriki yıllara ait gösterge niteliğindeki teklif tavanlarını da özellikle dikkate alacaklardır.

 

                    2006-2008 Dönemi Kamu  Yatırım Politikası ve Öncelikler

 

                6. 2006-2008 döneminde, Orta Vadeli Programda yer alan politikalara uygun bir şekilde, kamu kesimi yatırımları öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki alt yapıya yönlendirilecektir.

 

                7. Kamu yatırımları bölgesel kalkınma ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasında etkili bir araç olarak kullanılacak, yatırım tahsislerinde Kalkınmada Öncelikli Yörelerin kalkınmasına hız kazandırıcı ekonomik ve sosyal altyapı yatırımları ile istihdam ağırlıklı projelere öncelik verilecektir. 

 

                8. Ülkemizin AB’ye üyeliği yönünde ortaya konulan plan ve programlarda yer alan politika ve önceliklerin hayata geçirilmesi için sürdürülen çalışmaların gerektirdiği yatırımlar hızlandırılacaktır.

 

                9. Kamu altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde özel sektör katılımını içeren modellerden azami oranda yararlanılacaktır.

 

                10. Kamu yatırım teklif ve kararları, sağlıklı sorun analizlerini içeren sektör çalışmalarına ve nitelikli yapılabilirlik etüt ve analizlerine dayandırılacaktır.

 

                11. Sektörel Öncelikler : 2006-2008 dönemi kamu yatırım tahsislerinde eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, sulama, içme suyu ve e-Devlet yatırımlarına öncelik verilecektir.

 

                12. Bölgesel Öncelikler : Güneydoğu Anadolu Projesi Ana Planı (GAP), Doğu Anadolu Projesi Ana Planı (DAP), Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP), Zonguldak, Bartın, Karabük  Bölgesel Gelişme Raporu (ZBK) ve Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi (YHGP) kapsamında öngörülen yatırımlara öncelik verilecektir. Ayrıca; Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde belirli nüfus büyüklüğüne ulaşmış, doğudan batıya göçü kendine yönlendirebilecek, çevre illeri sosyo-ekonomik yönden etkileme potansiyeline sahip Erzurum, Elazığ, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Mardin illerinin altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.

 

        13. Proje Bazında Öncelikler : 2006-2008 dönemi yatırım teklif tavanları çerçevesinde yapılacak proje bazındaki ödenek tekliflerinde  sektörel ve bölgesel önceliklerin yanı sıra devam eden projelerden;

 

-   2006 yılı içinde tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilecek  projelere,

-   Uygulamasında önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış öncelikli projelere,

-   Yatırım Programında yer alan ve dış finansmanı sağlanan projelerden önemli oranda fiziki gerçekleşme sağlanmış öncelikli projelere,

-   Başlatılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eş zamanlı olarak yürütülmesi ve tamamlanması  gereken  projelere,

-   Afetlerin önlenmesi ve afet hasarlarının  telafisine yönelik projelere,

-   AB’ye üyelik yönünde ortaya konulan politika ve önceliklerin hayata geçirilmesi için sürdürülen çalışmaların gerektirdiği projelere,

-   e-Dönüşüm Türkiye Projesi ile uyumlu bilgi ve iletişim teknolojisi projelerine

 

ağırlık verilecektir.

 

     Yatırım Programında Rasyonelleştirme Esasları

 

14. Kamu yatırımlarının etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesini hedefleyen rasyonalizasyon çalışmalarına 2006-2008 döneminde de devam edilecek, bütçe kısıtı dikkate alınarak, belirlenen öncelikler çerçevesinde kamu proje stoku gözden geçirilecek, önceliğini kaybetmiş faaliyet ve projeler tasfiye edilecektir. Yatırım programının rasyonalizasyonu çalışmaları çerçevesinde, yatırım programına her yıl azalan oranda yeni proje alınarak ve yatırımların bütçe içindeki payı artırılarak, 2005 yılında 6,6 yıl olacağı tahmin edilen stokun ortalama tamamlama süresi 2008 yılında 5 yıla indirilecektir. DPT Müsteşarlığı gerekli gördüğü taktirde yatırım programında yer alan projelerin ortalama tamamlanma süresini daha fazla azaltma yönünde ihtiyaç duyulabilecek ilave tedbirleri almaya yetkilidir.

 

15. Kamu projelerinin hazırlanması, analizi, seçimi, programa alınması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci ile ilgili olarak alınacak yapısal önlemler ile proje stokunun verimli yapısının gelecekte bozulmaması yönünde bir ortam oluşturulacaktır. Bu kapsamda, uygulama aşamasında bulunan kamu projelerinin düzenli olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarından hareketle projelere stratejik müdahalelerin zamanında yapılabilmesi için gerek DPT Müsteşarlığı düzeyinde gerekse yatırımcı kamu kuruluşları düzeyinde güncel teknolojiyle uyumlu ve il bazında izlemeyi de sağlayacak bir sistemin oluşturulması için gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

 

16. Güncelliğini yitirmiş projeler kuruluşlar tarafından revize edilecektir. Proje maliyetinde sabit fiyatlarla yüzde 30’u aşan oranda artış olması halinde DPT Müsteşarlığı tarafından güncel keşfe dayanan yeni yapılabilirlik etüdü istenecek ve proje hakkındaki nihai karar bu etüde dayandırılacaktır.

 

17. 2005 yılında önceliğini ve yapılabilirliğini yitirdiği için  ihmal edilebilir bir ödenek seviyesiyle durdurulan projelere (toplu projelerin detayındaki alt projeler ve ana projelerin kapsamındaki alt işler dahil)  yeni bir gelişme olma hali dışında 2006 yılında  da iz ödenek tahsis edilecektir.

 

18. Kuruluşlar, geçmiş yıllarda rasyonelleştirme faaliyeti kapsamında yatırım programından çıkarılan projelerin yatırım programına alınmasına yönelik taleplerde bulunmayacaklardır.

 

19. Acil ve çok zorunlu haller dışında yatırım programına çok yıllı yeni proje alınmayacaktır. Getirilen bu sınırlamaya yatırım programı uygulama sürecinde de devam edilecektir. Yıllık proje tekliflerinin yatırım programına alınmasında ise azami ölçüde seçici olunacaktır.

 

20. 2006 yılında zorunlu haller dışında, kaynağı ne olursa olsun, ambulans, itfaiye aracı gibi sağlık, savunma ve güvenlik açısından özel nitelikli taşıtlar dışında taşıt alımı yapılmayacaktır.

 

21. 2006 yılında kamu hizmet binalarına yapılacak ödenek tahsislerinde, önemli oranda fiziki gerçekleşmesi bulunan projelere öncelik verilecektir. Çok zorunlu haller dışında idari nitelikli kamu hizmet binaları ile  mevcut kamu hizmet binalarının büyük bakım ve onarımları için ödenek tahsis edilmeyecektir.

 

22. 2006 yılında, güvenlik nedeni ve işin yürütülmesi açısından mutlak zorunluluk bulunması hali dışında lojman, memur evi, kamp, kreş, misafirhane ve benzeri yeni sosyal tesis yatırımı başlatılmayacaktır. Çok zorunlu haller dışında  mevcut tesislerin bakım ve onarımları için ödenek tahsis edilmeyecektir.

 

                               23. Yatırım programlarında ihaleli olarak devam eden dış kredili projeler arasından sektörel açıdan öncelikli, dış kredi kullanımları önemli bir seviyeye gelmiş, önümüzdeki bir veya iki yıl içinde tamamlanabilecek nitelikte olan dış kredili projelere öncelik verilecek, bu projeler zamanında bitirilecek şekilde yeterli tahsis yapılacaktır.

 

             Alt Sektör ve Konu Bazında Öncelikler

 

24. Kuruluşlar, yatırım programı hazırlıklarında da devam ettirilecek rasyonelleştirme faaliyeti çerçevesinde yatırım programındaki proje stokunun önceliklendirilmesinde, yukarıda verilen genel sektörel, bölgesel  ve proje bazında önceliklerin yanı sıra aşağıdaki alt sektör ve konu bazındaki  kriter ve öncelikleri dikkate alacaklardır.

 

·            Tarım/Sulama sektöründe; Orta Vadeli Programda belirtildiği üzere, mevcut projeler yeniden önceliklendirilecek, öncelikli projelere yeterli kaynak tahsis edilecek, yapılabilirliğini ve önceliğini yitirmiş projelerin tasfiye edilmesi veya iz ödeneğe çekilmesi yönünde tedbirler alınarak stokun çok yüksek olan ortalama tamamlanma süresi düşürülecektir

 

DSİ  Genel Müdürlüğünün yatırım programında yer alan Büyük Su İşi projelerinden 2006 yılında tümüyle bitirilecek, kredili yürütülen, depolaması tamamlanmış veya depolamasız tümüyle ihaleli ilerlemiş sulama projeleri, barajı 2006 yılında tamamlanacak projeler ile taşkın projeleri birinci öncelikli projeler olarak değerlendirilecek ve ödenek teklifleri bu husus göz önüne alınarak yapılacaktır.

 

         2005 Yılı Yatırım Programında  yer alan  ancak teknik ve/veya ekonomik açıdan  yapılabilirliğini yitirmiş (su kaynağı yetersizliği olan, önemli zemin problemi görülen, fizibilite etüdü yetersiz yapılmış olan, ÇED’i olumsuz çıkan vb.) büyük veya küçük su işi projeleri ile 2005 yılı sonuna kadar ihale edilmemiş Küçük Su İşleri  toplu projesi kapsamındaki işler yeniden değerlendirilerek, gerekli görülenler ayrıca listelenecek ve yatırım programından çıkarılmak üzere teklif edilecektir.

        

·            Tarım/Su Ürünleri sektöründe; DLHİ Genel Müdürlüğünün yatırım programında fiziki gerçekleşmesi yüzde 60’ın üstünde olup kısa sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılması  gerekli görülen balıkçı barınakları projelerine ödenek tekliflerinde birinci derecede öncelik verilecektir. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 60’ın altında olan balıkçı barınakları projelerine ödenek teklifi yapılırken, balıkçılık sektörünün bölge ekonomisindeki yeri, projenin tamamlanma süresi ve mevcut barınaklara olan uzaklığı dikkate alınarak projeler kendi aralarında önceliklendirilecektir.

 

·            Madencilik sektöründe; enerji sektörü ve imalat sanayiine girdi temin eden üretime yönelik projelere;  petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynaklar  ile rezervi tükenmekte olan  ve arz güvenliğinin sağlanması açısından önem arz eden madenlerin aranmasına yönelik projelere; madenlerin işlenerek ürün haline getirilmesine yönelik projeler ile üretilen cevherlerin tüketici talepleri doğrultusunda kalitesinin iyileştirilmesine yönelik projelere önem ve öncelik verilecektir.

 

·            İmalat sektörlerinde; genel olarak üretimin idamesine yönelik projelere, AB’ye uyum  ve uluslar arası yükümlülüklerimiz açısından gerçekleştirilmesi gerekli olan projelere ve yurtiçi hammaddenin değerlendirilmesine yönelik ekonomik olan projelere  birinci derecede öncelik verilecektir.

 

Özelleştirme kapsamındaki ve programındaki kuruluşların acil olmayan işleri ile 2005 Yılı Yatırım Programında yer alan, yapılabilirliği devam eden, ancak ihalesi yapılmamış ve özelleştirme öncesinde yapılması zorunlu olmayan yeni işler ise ikinci derecede öncelikli projeler olarak iz ödenekle yatırım programına teklif edilecektir.

 

Önceliği bulunmayan inşaat projeleri, kamunun imalat sanayiinden çekilmekte olması ve/veya  özel sektörün aynı konuda faaliyette bulunması nedeniyle önceliğini yitirmiş projeler ve yatırımcı kuruluş açısından önceliğini yitirmiş projelere yatırım programı tekliflerinde yer verilmeyecektir.

 

·             Ulaştırma/Otoyol sektöründe; mevcut otoyol sisteminin korunmasını ve etkin kullanımını sağlayacak; üstyapı iyileştirme, trafik güvenliği, köprü ve viyadüklerin onarımı, bakım hizmetleri makine ve ekipman alımı, ücret toplama ve haberleşme sisteminin iyileştirilmesi ve bağlantı yollarının tamamlanmasına yönelik projelere ve İstanbul Çevre Yolları üzerindeki viyadük ve köprülerin depreme karşı güçlendirilmesini sağlayacak projelere önem ve  öncelik verilecektir.

 

Yüzde 75'inden fazlası tamamlanmış veya  bitme aşamasına getirilen otoyol projeleri ile mevcut otoyol sistemi üzerinde tamamlayıcı özelliğe sahip Bolu Dağı Geçişi Projesi ve çevre yolu niteliği taşıyan proje kesimleri öncelikli olmak üzere ödenek teklifinde bulunulacak, otoyol projelerindeki proje kesimlerinin birbirlerini tamamlayıcı özelliği gözetilerek proje hızları belirlenecektir. 

 

·            Ulaştırma/Karayolu sektöründe;  karayollarında trafik güvenliği ile ilgili yatırımlarla ağırlık kontrol hizmetlerinin etkinleştirilmesine yönelik teçhizat ve donanımların sağlanmasına öncelik verilecektir.

 

Devlet ve il yolları ile ilgili ödenek tekliflerinde, Ankara-Samsun-Sarp, Yalova-Bursa-İzmir, Sivrihisar-Afyon-İzmir, Adapazarı-Bozüyük, Afyon-Dinar-Çardak, Kınalı-Tekirdağ-İpsala  güzergahlarında yer alan bölünmüş yol projeleri ile bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK), köprü yapım-onarım projelerine öncelik verilecektir.

 

Karayolları Genel Müdürlüğünün makine parkında acil bakım ve kar mücadelesi makineleri ihtiyacı dışında genişlemeye gidilmeyecek, bakım-onarım hizmetlerinin ihaleli olarak yaptırılması benimsenecektir.

 

·            Ulaştırma/Demiryolu sektöründe; yapımı devam eden altyapı projeleriyle, mevcut demiryolu şebekesinin etkin kullanımını sağlamak üzere rehabilitasyon, yol yenileme ve araç modernizasyonu projelerine, sisteme erişimi artırıcı projelerle, sektörün yeniden yapılandırılmasında öncü rol oynayacak, işletici kuruluşun kamuya getirdiği mali yükü hafifletmeye dönük projelere öncelik verilecektir.

 

·            Ulaştırma/Denizyolu sektöründe;  doğal afetten doğan zararların telafisine yönelik işlere, önemli kamu limanlarının yapımı ve rehabilitasyonuna, büyük oranda  fiziki gerçekleşmesi sağlanmış, 2006 yılı içerisinde tamamlanması öngörülen, stratejik hedeflerle uyumlu projelere ve deniz güvenliği projelerine öncelik verilecektir.

 

·            Ulaştırma/Havayolu sektöründe; ulaştırma sektörü içinde diğer projelerle uyumlu ve tamamlayıcı projeler ile hava trafik kontrolü hizmetlerinin modernize edilmesine yönelik projelere öncelik verilecektir.

 

·            Ulaştırma/Boruhattı sektöründe;  sanayi kullanım potansiyeli yüksek, çevre sorunları bulunan ve nüfus yoğunluğu fazla yörelere erişime öncelik verilecektir. Doğal gaz iletim ve dağıtım yatırımlarının eş zamanlı olarak yürütülmesi ve termininde bitirilmesi için bu mahiyetteki projelere ödenek tahsisinde önem verilecektir.  Dış kredi finansmanına muhtaç yüksek maliyetli ana iletim hattı projelerinin dışındaki yatırımların zamanında bitirilebilmesi amacıyla bu projelere ödenek tahsisinde öz kaynak imkanları kullanılacaktır.

 

·           Ulaştırma/Haberleşme sektöründe; posta hizmetlerinde etkinliği, sürati ve güveni artırıcı otomasyon, mekanizasyon ile bilgi ve iletişim teknolojisi ağırlıklı projelere öncelik verilecektir. TRT'nin teknolojik altyapısının yenilenmesine yönelik projelere öncelik verilecek, sosyal tesis gibi yeni inşaat işleri başlatılmayacaktır.

 

·           Enerji sektöründe; enerji arz-talep analizlerine dayanan, Türkiye’nin genel enerji ihtiyaç projeksiyonuna uygun olarak hazırlanmış ve Elektrik Piyasası Kanununun ortaya koyduğu esaslara uygun, güvenilir hammadde kaynaklarına ve erken geri dönüş oranına sahip projelerle, gerçekleştirilmesi diğer projelerin hayata geçirilmesinin ön şartı niteliğinde olan veya bunların kapasite/verimini artıracak olan projelere öncelik verilecektir.

 

·           Turizm sektöründe; mevcut sistemin korunmasını ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla atıksu arıtma tesisleri, derin deniz deşarjları, katı atıkların imhası, temiz su gereksinmelerini karşılamaya yönelik yatırımların ivedilikle tamamlanmasına öncelik verilecektir.

 

·            Eğitim/ İlk, Orta ve Mesleki Eğitim sektörlerinde; yeni teklif edilecek projelerde, okul türü itibarıyla ülke genelindeki derslik başına düşen öğrenci sayısı ile okulun yapılacağı bölgedeki (il-ilçe) derslik başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınacaktır.

 

         Yatırım tekliflerinde fiziki gerçekleşmesi yüzde 75 ve daha üzerinde olan projeler ile  2006 yılında bitirilecek projelere ve deprem riski yüksek olan bölgelerden başlamak üzere okulların depreme karşı güçlendirilmesine yönelik projelere öncelik verilecektir.

 

        Daha önceki yıllarda sari ihale izni verilmiş projeler için öngörülen ödenekler yatırım tekliflerinde öncelikli olarak dikkate alınacaktır. En fazla göç alan ve Deprem Bölgesinde yer alan il ve ilçelerde fiziki gerçekleşmesi yüzde 50 ve daha üzerinde olan projelerin 2006 yılında bitirilmesine öncelik verilecektir. Bu kapsama girmeyen projelerde ödenek teklifi fiziki gerçekleşmesinin yüksekliği esas alınarak belirlenecektir. Tüm projelerin fiziki gerçekleşme seviyeleri yatırım teklifleri içinde yer alacaktır. Zorunlu haller dışında  özel projelere ve özel imalata yer verilmeyecektir. Derslik ihtiyacının acilen karşılanması amacıyla yeni proje tekliflerinde zorunlu haller dışında öğretim binaları dışında ek tesis teklif edilmeyecek, yatırım programında devam eden projelerde ise öğretim binaları dışında kalan ve eğitim ve öğretim hizmetlerini aksatmayacak ünitelerin yapımına öğretim binaları hizmete alındıktan sonra başlanacaktır. Yatırım programında yer  almakla birlikte  yapımına  ihtiyaç  kalmamış  veya gerçekleştirilmesinde  önemli zorluklarla karşılaşılan projeler yatırım programından çıkarılmak üzere teklif edilecektir.

 

·           Eğitim/ Yüksek Öğrenim sektöründe; devam eden projelerden 2006 yılında tamamlanarak hizmete alınabilecek projelere, fiziki gerçekleşmesi yüzde 75’in üzerinde olan projelere ve afet hasarlarının telafisine yönelik olarak başlatılmış projelere ödenek tekliflerinde birinci derecede öncelik verilecektir.

 

         Başta rektörlük binası olmak üzere idari binalarla ilgili projelerden 2006 yılında bitecek olanlar dışındaki projeler;  eğitim ve öğretim faaliyetine açılmış ancak yeterli öğrenci ve öğretim elemanı bulunmayan eğitim birimlerine ait inşaat projeleri;  kampüs ve/veya meskun alan dışında inşaatına başlanan ancak altyapı (elektrik, su, telefon, kanalizasyon, ulaşım, çevre düzenlemesi vs.) bulunmaması nedeniyle yatırım ve işletme maliyeti yüksek olacak projeler; enstitü, uygulama ve araştırma merkezleri ve birimleri (örneğin uygulama otelleri), kongre merkezleri, konferans salonlarına ait projelerden 2006 yılında tamamlanabilecek olanlar hariç diğer projeler; uzun vadeli ihtiyaçlara göre projelendirilmiş ancak kısmen tamamlanarak hizmete açılmış ya da tamamlanan kısmı (veya blokları)  mevcut öğrenci ve öğretim elemanları için kısa vadede  yeterli olan projeler; kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda tahsis ya da kiralama suretiyle faaliyetlerine devam eden eğitim birimlerine ait projeler ikinci derecede öncelikli projeler olarak yatırım programına iz ödenekle teklif edilecektir. Modüler tarzda projelendirilmemiş olan projeler, modüler tarzda inşa edilebilir hale getirilecektir.

 

·        Eğitim/ Kültür sektöründe; Kültür Bakanlığının yatırım programında yer alan kültür merkezleri proje stokunun, “kent” niteliğine, “üniversite”ye, ve “fazla nüfus”a sahip olmak gibi ölçütlerle önceliklendirilerek rasyonelleştirilmesi sağlanacaktır.

 

·            Eğitim/ Beden Eğitimi ve Spor sektöründe;  2006 yılında veya kısa sürede tamamlanabilecek spor altyapı tesisleri başta olmak üzere, fiziki gerçekleşmesi yüzde 75’in üzerinde olan, bölge, nüfus, sporcu sayısı, yaygın spor talebi, bölgedeki mevcut spor tesisleri, çok amaçlı spor tesisi olması vb. faktörleri dikkate alan projelere;  Kalkınmada Öncelikli Yörelerde olup fiziki gerçekleşmesi yüzde 50’nin üzerinde olan ve kısa sürede tamamlanabilecek projelere ve ülkemizde düzenlenecek olan spor organizasyonlarında kullanılacak tesislerin onarım ve ikmalini gerektiren projelere birinci derecede öncelik verilecektir.

 

Muhtelif yıllarda yatırım programına alınmış, halen ihaleleri yapılamamış veya yeterli ödenek tahsis edilemediği için inşaatları sürdürülemeyen projeler iz ödenek ile yatırım programına teklif edilecektir. Yapılabilirliğini ve önceliğini kaybetmiş olan projeler ise teklif edilmeyecektir.

 

·           Sağlık sektöründe; 2006 yılında inşaatın tamamı bitmemekle birlikte hizmete alınabilecek modüler projeler, fiziki gerçekleşmesi yüksek olan ve büyük şehirlerdeki sağlık yapıları, fiziki gerçekleşmesi yüksek olmamakla birlikte, koruyucu ve ilk basamak sağlık hizmet birimleri ile hizmet açığı bulunan özel dal hastaneleri inşaatları, hizmet ihtiyacı nedeniyle kapasite artırmaya yönelik ek inşaatlar ve onarımlar, ilk ve acil yardım merkezleri inşaat projeleri, inşaatı tamamlanan birimlerin donanım ihtiyaçları ile ilgili projeler, afet bölgesindeki sağlık altyapı projeleri, Avrupa Birliğine uyum amaçlı projeler, bölgesel farklılıkları azaltıcı mahiyetteki ve dağılım dengesini olumlu etkileyebilecek nitelikteki sağlık hizmet birimleri ile ilgili projeler, araştırma, eğitim ve referans hastaneleri inşaatları (Üniversitelere ve Sağlık Bakanlığına ait), yatak kapasite kullanımı yüksek olan hastanelerin bulunduğu illerde hizmet açığını tamamlamaya yönelik projeler, dış kredisi sağlanmış  projeler, deprem riski yüksek bölgelerdeki sağlık binalarının depreme karşı güçlendirilmesine yönelik projeler birinci derecede öncelikli projeler olarak dikkate alınacaktır.

 

         Çok düşük kapasiteyle kullanılan ve etkinliğini kaybetmiş hastanelerin bulunduğu illerdeki henüz inşaatı başlamamış hastane projeleri, çevresinde düşük kapasiteyle kullanılan sağlık birimlerinin mevcudiyetine rağmen aynı mahalde bulunan mükerrerliğe ve israfa yol açabilecek  nitelikteki projeler teklif edilmeyecektir.

 

·            Diğer Kamu Hizmetleri/ Genel İdare sektöründe; idari hizmet binası projelerinde önemli oranda fiziki gerçekleşmeye sahip projelere öncelik verilecektir.

 

Sektör kapsamında yürütülen otomasyon projeleri birbirleriyle koordinasyon içerisinde yürütülecek; veri tabanı, bilgisayar altyapısı ve işlev bakımından benzerlik gösteren ve ortak yönleri bulunan projelerin birbirleriyle bütünlük içerisinde gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır

 

Geçmiş yatırım programlarında iz bedel ile yer alan projelere yeni bir gelişme olma hali dışında 2006 yılında da iz ödenekle yatırım programında yer verilecek, yapımına başlanamayan ve arsası temin edilememiş projeler  teklif edilmeyecektir.

 

·           Diğer Kamu Hizmetleri/ Güvenlik Hizmetleri sektöründe; vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet sunumunda sürati ve kaliteyi artıracak otomasyon projeleri ile delilden sanığa ulaşılmasını temin edecek kriminal alt yapı projelerine öncelik verilecektir.

 

·            Diğer Kamu Hizmetleri/ İçmesuyu ve Kanalizasyon  sektörlerinde; yürütücü kuruluşu mahalli idareler olan dış kredili içmesuyu ve kanalizasyon projelerinde kredisi son üç yıl içerisinde temin edilememiş olanlar yeniden değerlendirilecektir.

 

·            Diğer Kamu Hizmetleri/ Kırsal Alan Planlaması sektöründe; iskan projelerinde yatırım programında yer alan gecikmiş projelere ve özellikle yerleri kamulaştırılanların iskanına öncelik verilecektir.

 

·            Diğer Kamu Hizmetleri/ Belediye Hizmetleri  sektöründe; İller Bankası Genel Müdürlüğünce yürütülen katı atık ve jeotermal merkezi ısıtma tesisi projelerine öncelik verilecektir. Belediye dış kredili yatırım projelerinde itfaiye ve acil müdahale aracı  alımı ve doğal afetlerle mücadele projeleri gibi kent esenliği ve güvenliği projelerine öncelik tanınacaktır.

 

·            Diğer Kamu Hizmetleri/ Yerleşme-Şehirleşme sektöründe;  projeler, yapıldığı il genelinde Devlet kredisiyle yapılmış organize sanayi bölgesi (OSB) sayısına ve doluluk oranına, projenin uygulanacağı yerin bölgesel sanayi merkezi olmasına ve projenin bölgesel kalkınma stratejileri çerçevesinde önceliğine göre değerlendirilecektir. Yatırım programında son üç yıldır yer aldığı halde yer seçimi yapılmayan OSB projelerine tekliflerde yer verilmeyecektir.

 

·            Diğer Kamu Hizmetleri/ Çevre sektöründe; 2006 yılında tamamlanacak projelere;  doğal kaynakların etkin kullanımına yönelik projelere; uluslararası taahhütler (sözleşme ve protokoller) nedeniyle devam edilen ve yönetim altyapısını oluşturmaya yönelik projelere (veri tabanı, araştırma, ölçme izleme sistemleri vb) öncelik verilecektir.

 

·            Diğer Kamu Hizmetleri/ Esnaf, Sanatkar ve Küçük Sanayi sektöründe; Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) projelerine birinci derecede öncelik verilecektir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, ihalesi yapılmış ancak henüz ödenek  tahsisi yapılmamış küçük sanayi sitesi (KSS)  projeleri ile KOSGEB'in henüz ödenek tahsisi yapılmamış hizmet merkezi projelerine ikinci derecede öncelik verilerek yatırım programına iz ödenekle teklif edilecektir. Üye sayısı yetersiz veya kooperatifi dağılmış olan KSS projeleri teklif edilmeyecektir.

 

·            Diğer Kamu Hizmetleri/ Teknolojik Araştırma sektöründe; biyoteknoloji ve gen mühendisliği, yazılım başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojileri, yeni  malzemeler, uzay ve bilim teknolojileri, nükleer teknoloji, deniz bilimleri, denizlerden ve denizaltı zenginliklerden yararlanma teknolojileri, temiz enerji teknolojileri ve nanoteknoloji gibi ileri uygulama alanlarındaki projeler ile ülkemizin araştırmacı ve AR-GE altyapısı ile kaynaklarının en verimli ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla bütünleşik ve uygulamaya yönelik projelere öncelik verilecektir. Bu çerçevede, proje tekliflerinin hazırlanması sırasında projelerin uygulama ve ürüne yönelik olmasına, ilgili tüm disiplinleri kapsamasına, kamu ve sanayi kuruluşları ile işbirliği içinde yapılmasına ve yerel ihtiyaçların karşılanmasını hedeflemesine dikkat edilmelidir.

 

·            Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal Hizmet ve Yardımlar sektöründe; bölgesel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, yeni projelerde çocuk yuvası ve yetiştirme yurdu projelerine öncelik verilecek, devam etmekte olan projelerden de rehabilitasyon   merkezi   karakterinde   olanların   bitirilmesi   sağlanacaktır.

 

                Genel  İlkeler

 

25. Proje maliyeti  2 Milyon YTL ve üzerinde  olan yeni yatırım projesi  tekliflerinde (toplulaştırılmış projelerin ayrıntısında yer alacaklar dahil) EK-1’de yer alan format çerçevesinde, projelerin teknik, finansal, ekonomik ve sosyal gerekçesinin, yapılabilirliğinin, önceliğininin ve çevreye etkilerinin fayda-maliyet veya maliyet etkinlik analizi ile ortaya konulduğu ayrıntılı Fizibilite Raporunun hazırlanması zorunludur. Kesin projeye dayandırılmak şartıyla hazırlanacak ayrıntılı Fizibilite Raporu ve ilgili mevzuatın gerektirmesi durumunda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Belgesi bulunmayan yeni projeler yatırım programına teklif edilmeyecektir.

 

26. Proje maliyeti  2 Milyon YTL’nin altında her türlü yeni yatırım projesi teklifleri ile maliyeti 2 Milyon YTL’nin üzerinde olmakla beraber; makine-teçhizat, idame-yenileme, taşıt, akaryakıt ve yağ alımı, bakım-onarım, restorasyon, hizmet binası, lojman, eğitim tesisi, ikmal inşaatı,  araştırma, yayın alımı ve basımı, arazi toplulaştırması ve  iskan projeleri ile  süre kısıtı ve aciliyeti nedeniyle ayrıntılı fizibilite etüdü yapılması mümkün olmayan (afet hasarlarının telafisine yönelik projeler) yeni yatırım projesi  teklifleri için Fizibilite Raporu yerine geçmek üzere EK-2’ de yer alan Proje Teklif  Formu doldurulacaktır.

 

27. Yeni yatırım projesi niteliğini haiz olmayan, geçmiş yıllarda tamamlanmış bazı projelerin kesin hesap farklarının ödenmesi veya özel gelirlerin yıl içinde diğer projelerle ilişkindirilmesini sağlamak amacıyla  teklif edilecek harcamalar (Kesin Hesap Karşılığı, Noksan Kalan İşler  vb.) için Fizibilite Raporu veya Proje Teklif Formu hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır.

 

28. DPT Müsteşarlığı, projenin özelliğini dikkate alarak maliyeti ne olursa olsun gerektiğinde  ayrıntılı  Fizibilite Raporu istemeye yetkilidir.  Proje maliyeti veya özelliği gereği ayrıntılı Fizibilite Raporu veya Proje Teklif Formu bulunmayan ve DPT Müsteşarlığı tarafından incelenerek onaylanmamış projeler yatırım programına alınmayacaktır.

 

29. Fizibilite Raporlarının, değerlendirme sürecinin alacağı süre göz  önünde bulundurularak, projenin başlatılmasının düşünüldüğü yatırım programı döneminden   en az 6 ay önce ve 2 nüsha halinde DPT Müsteşarlığına iletilmesi gerekmektedir.  

 

                30. Kuruluşlar, Orta Vadeli Programdaki hedefler, Orta Vadeli Mali Plan ve Yatırım Genelgesinde belirtilen yatırım teklif tavanları ve proje öncelikleri çerçevesinde 2006-2008 döneminde gerçekleştirebilecekleri fiziki hedeflerin boyutunu ve maliyetini belirleyecekler ve yatırım teklifleriyle birlikte DPT Müsteşarlığına göndereceklerdir.

 

                31. Kuruluşlar, yatırım teklif tavanı içinde kalmak kaydıyla, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında sari ihalesini yaptıkları projeleri ve bunlar için 2006-2008 döneminde her yıl için  tahsis edilmesi gereken asgari ödenek miktarını belirtecekler, proje bazındaki ödenek tekliflerinde ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde bu hususları dikkate alacaklardır.

 

                32. Kuruluşlar; projelerinin  yürütülmesi sırasında ortaya çıkan haberleşme, akaryakıt, malzeme alımları vb. harcamaların projeyi ilgilendiren kısmı için ödenek talebinde bulunacaklar; ancak diğer hizmetlerini ifa ederken ihtiyaç duyacakları bu tür cari nitelikteki harcamalar ile projelerin kredi anapara geri ödemeleri ve işletme dönemi faiz ödemeleri gibi yatırım tanımına uymayan harcamalara yatırım  tekliflerinde yer vermeyeceklerdir.

 

                33. Yatırımlarla bağlantılı kamulaştırma teklifleri toplam ödenek teklif tavanı içinde yer almakla birlikte yatırım ödenek tekliflerine dahil edilmeyecek, projelerle bağlantısı kurularak ayrıca verilecektir.

 

                34. İlgili kuruluşlar, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62/c Maddesinin; “yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz” amir hükmünü dikkate alarak ödenek teklifinde bulunacaklardır.

 

                               35. Ulusal kaynaklarla  gerçekleştirilebilecek kamu projeleri için dış finansman arayışına girilmeyecek, dış finansmana ihtiyaç duyulan zorunlu durumlarda ise nihai dış finansman kararı alternatif finansman kaynakları arasında yapılacak karşılaştırmalı değerlendirmeye dayandırılacaktır. Kamu yatırım programıyla ilişkilendirilmesi gereken bütün projelere (çeşitli yurtiçi veya yurtdışı hibe kaynakları dahil) dış finansman kaynaklarının kullandırılmasında “Yıllık Yatırım Programında Yer Alan Projelere Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğ”de yer alan hususlara uyulacaktır.  Bulunacak kredinin finansman maliyeti dikkate alınarak sektör ve proje öncelikleri  açısından  DPT Müsteşarlığı görüşüne, dış finansman imkanının genel büyüklüğü konusunda ise Hazine Müsteşarlığının görüşüne başvurulacaktır. Kaynağı ne olursa olsun DPT Müsteşarlığı tarafından olumlu görüş verilmeyen ve yatırım programıyla ilişkisi kurulmayan hiçbir yatırım projesi için dış finansman arayışına başlanmayacak ve uluslar arası taahhüde girilmeyecektir.

 

        36. Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar; 2006-2008 dönemi yatırım tekliflerini, özellikle yeni başlayacak projeleri ve yeni yapılacak ihaleleri dikkate alarak özelleştirme programına uygun olarak yapacaklardır. Söz konusu teklifler, özelleştirme programına uygunluk açısından yapılacak değerlendirme ile beraber Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından DPT Müsteşarlığına iletilecektir.

 

                37. Yatırımları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan kuruluşlar yatırım tekliflerini adı geçen Bakanlık görüşünü alarak DPT Müsteşarlığına ileteceklerdir.

 

                38. Valilikler, 2006 Yılı Programıyla ilgili gördükleri önemli hususları DPT Müsteşarlığına, kamu kuruluşlarının yatırım projeleriyle ilgili tekliflerini ise doğrudan ilgili yatırımcı kuruluşa ileteceklerdir.

 

                39. 2006-2008 dönemi yatırım tekliflerinin DPT Müsteşarlığı tarafından yapılacak ön değerlendirmesinden sonra kuruluşların yetkili üst düzey temsilcileriyle proje düzeyinde görüşmeler düzenlenecektir. Kuruluşlar devam eden önemli projelerin uygulama durumlarını, darboğazlarını, yeni yatırım projelerinin  gerekçelerini ve değerlendirmeye ışık tutacak ayrıntılı bilgileri verecek şekilde görüşmelere katılacaklardır.

 

III. HAZIRLAMA ESASLARI

 

                     Genel Hususlar

 

                40. 2006-2008 dönemi yatırım  teklifleri 2006  yılı fiyatlarıyla ve Bin YTL bazında  hazırlanacaktır. 2006 yılı kur değeri, gösterge niteliğinde olmak üzere, yıllık ortalama  1 ABD Doları  = 1,47 YTL olarak kullanılacaktır.

 

                               41. Bilgisayar alt yapısı imkan veren kuruluşlar yatırım tekliflerini elektronik ortamda da [disket veya e-posta ile ( pydad@dpt.gov.tr ) adresine ] ulaştıracaklardır.

 

                42. Yatırım teklifleri, "Yatırım Projeleri Listesi" (Tablo-2) ve "2005 Yılı Yatırım Programı" örnek alınarak düzenlenecektir. Proje listelerinde "Etüt-Proje İşleri", "Devam Eden Projeler" ve "Yeni Projeler" ayrımı yapılacak, ayrıca her bölüm "2006'da Bitenler" ve "2006'dan Sonraya Kalanlar" olarak ayrılacaktır.     

 

                43. Tablo-1'e göre hazırlanacak "2006-2008 Dönemi Yatırım Teklifleri Özet Tablosu" tekliflerin başında yer alacaktır.                   

 

                44. Proje listelerinde, 2006-2008 dönemi yatırım ödenek teklifinin fonlardan veya diğer ek kaynaklardan karşılanması öngörülen kısmı Tablo-2'de her proje için toplam ödeneğin altında parantez içinde belirtilecektir. Bu miktarlar 2006 yılı sonrası yatırım harcamalarının tespitinde göz önüne alınacaktır.

 

                45. Proje tutarı 2 Milyon YTL'nin üzerinde olan devam eden projelerin uygulama durumları ile ilgili ayrıntılı bilgiler Tablo-5'te verilecektir.

 

46. 2006-2008 dönemi yatırım tekliflerinin değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere,  2004 yılı kesin ve 2005 yılı tahmini harcama bilgileri, 2005 yılı yatırım programında yer alan tüm projeler için Tablo-3'te verilecektir. Ayrıca, proje bazında fiziki gerçekleşme durumları ve gerekli görülecek diğer açıklayıcı bilgiler harcama tahminleri ile birlikte DPT Müsteşarlığına iletilecektir.                    

 

              47. Yatırım programında alt projeleri veya alt harcama kalemleri itibarıyla tadat edilmiş projelerde; her alt kalem için yer, karakteristik, başlama-bitiş tarihi, proje tutarı, 2005 yılı sonuna kadar tahmini kümülatif harcama, 2006 yılı yatırımı teklifi gibi, bağımsız bir proje için verilen tüm özellikler belirtilmiş olacaktır.

 

                48. Kuruluşlar; yatırım tekliflerini DPT Müsteşarlığına proje dökümünü belirleyerek göndereceklerdir. Program Kararnameleri gereğince detay programları, yatırım programının yayımlanmasını müteakip ilgili Bakan onayıyla veya DPT Müsteşarlığının görüşü üzerine daha sonra kesinlik kazanan projeler de dahil olmak üzere toplu projelerin ayrıntısındaki bütün projelerin dökümü yapılarak DPT Müsteşarlığına gönderilecektir.

 

                49. Kuruluşlar doğal afetlerle ilgili hazırlık, eğitim, yeniden yapım, plan hazırlığı gibi proje tekliflerini, proje adının sonuna Doğal Afet (DA) kodu yazarak, güçlendirme ile ilgili tekliflerini proje adının sonuna Doğal Afet - Güçlendirme (DA-G) kodu yazarak göndereceklerdir.

 

                50. Kuruluşlar, Güneydoğu Anadolu Projesi Ana Planı, Doğu Anadolu Projesi Ana Planı, Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı, Zonguldak, Bartın, Karabük Bölgesel Gelişme Raporları, Erzurum-Palandöken Kış Sporları Merkezi ve Turizm Master Planı ve Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi kapsamındaki illerde yer alan projelerini proje adının sonuna sırasıyla (GAP), (DAP), (DOKAP), (ZBK), (EP) ve (YHGP) kısaltmalarını  ekleyerek belirteceklerdir. Yeni yatırımlar bu bölgeler için mümkün olduğu ölçüde ayrı projeler olarak teklif edilecektir (Bakınız EK-6 ve EK-7).

 

                51. Bölge istatistiklerinin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması ve bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve AB Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanı oluşturulması amacıyla, 28.08.2002 tarih ve 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (NUTS) tanımlanmıştır (EK-8). Bu bağlamda, yatırım programında yeri birden fazla il veya “muhtelif” olarak yer alan kamu yatırımları da dahil olmak üzere, kamu yatırımlarının  Düzey 2’ye  (NUTS-2) göre dağılımının yapılması gerekmektedir. Kuruluşlar, yatırım teklifleri içinde yer alan, birden fazla ili ilgilendiren ve/veya muhtelif iller kapsamında yer alan yatırım projelerinin il bazında dağılımını Tablo-2 formatında ek olarak vereceklerdir.

 

                52. Kuruluşlar, yatırım programında yer alan veya almayan projelerinden Yap-İşlet-Devret,Yap-İşlet ve benzeri modellerle gerçekleştirmeyi düşündükleri projelerini Tablo-12 ve Tablo-13’ü doldurarak bildireceklerdir.

 

                Proje Numarası, Adı ve Karakteristiği

 

                53. Devam eden projelerin proje numaraları Resmi Gazetede yayımlanan "2005 Yılı Yatırım Projeleri" listesine ve sonradan bu listede yapılan düzeltmelere göre yazılacaktır. Yeni projelerin numaraları DPT Müsteşarlığı tarafından verilecektir.

 

                54. Yatırım listelerinde "Proje Adı" sütununa ana proje adı yazılacak; yeni proje adları belirlenirken kısa ifadeler kullanılacak, proje adlarının   birbirinden ayırt edilebilir olmasına özen gösterilecektir.

 

                55. Projenin üniteleri veya harcama kalemleri ayrıca belirtilecek, bunlara ait parasal değerler parantez içinde gösterilecek ve bu alt bölümler ana projeden ayrı bir proje numarası almayacaktır.

 

                56. Yatırım listesinin "Karakteristik" sütununda üretim konusu olan mal ve hizmetin nitelik ve nicelik olarak tanımı mümkün olduğu ölçüde standart olarak yazılacaktır. Tevsi projeleri için ise mevcut kapasite ve eklenecek yeni kapasite veya proje ile sağlanacak ek hizmet belirtilecektir. Proje karakteristiğinde verilen bilgiler projenin son durumunu yansıtacaktır.

               

                     Proje Tutarı, Kümülatif Harcama ve Yatırım Ödeneği Teklifi

 

                57. Tablo-1 ve Tablo-2’de yer  alan "2005 Sonuna Kadar Tahmini Kümülatif Harcama" ve "Proje Tutarı" 2006 yılı fiyatları ile verilecektir. Bunun için geçmiş yıllara ait harcamalar Tablo-11’de verilen deflatörlerle 2006 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. Diğer tablolarda yer alan 2006 yılı yatırım ödeneği  teklifi ile 2006 yılından sonraki yıllara ait yatırım harcama tahminleri yine 2006 yılı fiyatları ile verilecektir. 2006 sonrası için belirlenecek yatırım harcama tahminlerinin, söz konusu yıllara ait kuruluş yatırım  tavanları ile uyumlu olmasına özen gösterilecektir. 2006 sonrası yatırım tavanları cari fiyatlarla olduğundan, Tablo-11’de yer alan deflatörlerle 2006 yılı fiyatlarına çevrilerek dikkate alınacaktır.

                    

                               Dış Kredi ve Hibe  ile Yürütülecek Yatırım Projeleri

 

                58. Proje listelerinde dış para kısmı ikiye ayrılarak dış kredi ve özkaynak ile karşılanacak miktarlar ayrı ayrı belirtilecektir. Tabloların "kredi" kısmında, halen işlemekte olan dış kredilerin kullanım miktarları ve yeni proje tekliflerine ait dış kredilerin muhtemel kullanım miktarları yazılacaktır. Dış kredi kullanımları yatırım tutarlarına mutlaka dahil edilecektir. Teknik işbirliği kapsamındaki yardımlar da dahil olmak üzere hibe şeklinde (AB fonlarından temin edilecek fonlar dahil) temin edilen dış finansmanla yapılacak yatırım projeleri teklifte proje ayrıntılarıyla yer alacak, hibe miktarı ödenek toplamına dahil edilmeyecek, ancak iç para gereği (KDV, Gümrük Vergisi, harçlar gibi harcamalar için) olan ödenek, toplama dahil edilmiş olarak gösterilecektir.

 

                59. Yatırım programında yer alan projelerde DPT Müsteşarlığının uygun görüşü alınmadan dış kredi işlemleri başlatılmayacaktır. Dış kredi kullanılan projelerin kredi uygulama durumu; dış kredi anlaşması yapılmış, kullanıma hazır duruma gelmiş, fakat henüz kullanımı başlamamış projeler de belirtilerek Tablo-6'da verilecektir. Bu tabloda, kredileri kullanılmış ve geri ödeme aşaması başlamış olan projeler için 2006 yılında ödenecek olan ana para ile faiz miktarları ilgili satırlarda ayrıca belirtilecektir. Dış kredi aranan projeler için ise Tablo-7 doldurulacaktır. 

 

                60. Dış kredilere ait geçmiş yıl kur farkları 2006-2008 dönemi ödenek talebi içinde yer almayacak, yatırımın tamamlanmasından sonra toplam proje tutarına eklenerek sabit kıymetlere dahil edilecektir.

 

                               61. Yatırım programında yer alarak dış krediyle finansmanı düşünülen projelerin maliyet revizyonları DPT Müsteşarlığı tarafından yapılacaktır. Projelerin gerekli ödenek revizyonları ise dış kredi temin işlemlerinin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilecektir. Projelerin dış kredili olarak finansmanında 28.3.2002 tarih ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerinde yer alan esas ve usuller geçerli olacaktır.

 

                               62. Yatırım programında yer aldığı halde yatırım tavanına dahil edilmeyen projelerin teklif ve takibi bu Genelgedeki esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

 

              AB Fonları ile Finanse Edilecek Projeler

 

                63. 2005 yılında AB ile yürütülen mali işbirliği kapsamında karara bağlanmış olan projeler, proje sahibi kuruluşlar tarafından yatırım programıyla ilişkilendirilmek üzere, yerli katkı karşılığı ödenek talepleri ile birlikte DPT Müsteşarlığına gönderilecektir.

 

                64.  2006 ve sonraki dönemlerde mali işbirliği kapsamında değerlendirilmek üzere ön Ulusal Kalkınma Planı (ÖUKP) ve Çok Yıllı Programlama Dokümanının ekonomik ve sosyal uyuma ilişkin önceliklerine uygun olarak geliştirilen proje fikirleri, "Proje Teklif Formu" (EK-4) doldurularak doğrudan DPT Müsteşarlığına gönderilecektir. Söz konusu proje fikirleri DPT Müsteşarlığı tarafından değerlendirilerek, uygun bulunan projeler "Proje Havuzu"na dahil edilecektir. Değerlendirme sürecinde proje fikirlerinin ÖUKP'de yer alan gelişme eksenleri ile uyumlu olması dikkate alınacaktır. Söz konusu gelişme eksenleri öncelikleri ile uyumlu olmayan proje teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

             İhtiyaç halinde, söz konusu proje fikirleri ile ilgili olarak gerekli fizibilite çalışmaları, "AB Entegrasyon Sürecini Güçlendirici Destek Faaliyetleri Projesi" kapsamında DPT Müsteşarlığı tarafından yaptırılacaktır. Ekonomik ve sosyal uyum alanında, ilgili yılın mali işbirliği programlamasına dahil edilecek proje fikirleri, oluşturulacak “Proje Havuzundan” seçilecektir. Bunun yanı sıra, söz konusu proje fikirlerinin sunulmasına ilişkin olarak hazırlanan "Proje Teklif Formu" Ek-4’te sunulmaktadır.

 

                65. Kuruluşlar, AB katılım öncesi Fonlarından desteklenecek ve AB ile Türkiye tarafından müştereken finanse edilecek olan EK-9'daki Bölgesel Programlardan; 2005 yılı içerisinde teklif çağrılarına çıkılan ve 2006 yılında yürütülmeye devam edecek olan TR83, TR82, TRA1 Düzey 2 Bölgeleri Bölgesel Kalkınma Programı ve TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 Düzey 2 Bölgeleri Bölgesel Kalkınma Programı ile 2006 yılında uygulaması başlatılacak olan TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı kapsamındaki illerde program öncelikleri ile uyumlu olarak proje önerileri geliştirmeyi veya bu tip projelere destek sağlamayı planlıyorlarsa, yıllık ödenek ihtiyaç tespitlerinde projeler için sağlanması gereken yerli katkı payını (eş finansman) dikkate alacaklardır.

 

                66.  EK-da belirtilen ve 2006 yılı içerisinde AB Katılım öncesi Fonlarından hibe kullanım imkanı olan Bölgesel Programlar kapsamındaki illerde, uygun görülecek küçük ölçekli altyapı ve çevre projeleri desteklenecektir. Bu tür projeler için hibe kullanım miktarı her bir proje için asgari 90.000 € (euro) ve azami 1.800.000 € (euro) olarak tahmin edilmekte ve uygulayıcı kuruluşun sınırlı eş-finansman katkısını gerektirmektedir. Bu çerçevede, ilgili kuruluşlar (projeyi uygulayacak belediyeler, il özel idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, birlikler vb.) kamu yatırım programında yer alması gerekmeyen ancak doğal çevrenin korunması, geliştirilmesi ve yönetimi, kollektif tesislerin ve altyapının inşası ve kalitesinin artırılması, kültür ve turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi gibi alanlarda bölgenin kalkınmasına katkı sağlayabileceği düşünülen küçük ölçekli altyapı ve çevre projelerinden, her türlü teknik detayı tamamlanmış ve uygulama projeleri hazırlanmış ya da yıl içerisinde hazırlanabilecek olan her bir proje için, EK-5'te yer alan AB Destekli Bölgesel Programlar Altyapı ve Çevre Projeleri Özet Formu'nu dolduracaklar ve bu formları ayrı bir dosya halinde DPT Müsteşarlığına göndereceklerdir (Ayrıntılı bilgi için: http://www.dpt.gov.tr/bgyu/).

 

              Finansal Kiralama (*)

 

                67. Finansal kiralama yöntemiyle yapılan yatırımlardan finans tipi  kiralamalara yatırım programında yer verilecektir. Finans tipi (satış tipi) kiralamaya konu olan yatırım malının toplam değeri, kiralamanın başlayacağı ilk yılın yatırım programında yıl ödeneği olarak belirtilecektir. Ancak, söz konusu kiralamaya ilişkin olarak daha sonraki yıllarda herhangi bir ödenek gösterilmeyecektir. Finansal kiralamada kuruluşun yatırım bütçesinden kiralamanın başladığı yıl herhangi bir nakdi harcama yapılmamakla birlikte bu gösterimden amaç, o değerde bir yatırım malının kuruluşun sabit sermaye stokuna katılmış olduğunun görülebilmesidir. Faaliyet tipi finansal kiralama yatırımlarına yatırım programlarında yer verilmeyecektir.

               

             Kamulaştırma

 

        68.  4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda değişiklik yapan 24.4.2002 tarih ve 4650 sayılı Kanunun amir hükümlerince, yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemine başlanamayacağından, kamulaştırma ödenek teklifleri projelerin gerçek kamulaştırma  ihtiyacını yansıtacak şekilde proje bazında yapılacaktır (Tablo-10).

 

              Taşıtlar ve İş Makineleri

 

                69. Kuruluşların  taşıt alımı teklifleri ayrı ayrı projelerin içinde değil,  ayrı ve tek bir proje halinde gösterilecek, karakteristik kısmına “2006-2008 Dönemi Tahmini Taşıt Alım Bedelleri  Listesi” esas alınarak, karşılığında yer alan sıra numarası ve fiyatı yazılacaktır (Tablo-9). Ayrıca, taşıt alımı talebinde bulunan her kuruluş Tablo-8'i dolduracak, sahip olduğu araçları tip ve sayı olarak gösterecek ve talep ettiği araçları ne amaçla istediğini belirtecektir.

 

                70. İş makineleri teklifinde, mevcut araçların adet ve modellerine ilave olarak imal tarihleri ile son iki yıldaki  yıllık  ortalama  çalışma saatleri de talep ile birlikte verilecektir.     

              İdame ve Yenileme Yatırımları

 

                71. Herhangi bir bağımsız proje ile ilgilendirilmesine imkan olmayan idame ve yenileme yatırımları Tablo-4 formunda hazırlanacaktır. İdame ve yenileme yatırımı dönem içinde aşınan, eskiyen, yıpranan veya hasar gören tesislerin korunması için üretim ve hizmet kapasitesi veya özellikleri değiştirilmeden bir yıl içinde başlanıp bitirilen yatırım niteliğindedir. Bu itibarla kuruluşlar, idame ve yenileme yatırım tekliflerini hazırlarken yukarıda belirtilen hususlara uyacaklar, idame ve yenileme niteliği taşımayan harcama kalemlerini bu kapsama dahil etmeyeceklerdir.

                    

                               Bilgi ve İletişim Teknolojisi  Yatırımları

        

                72. Bilgi toplumuna geçiş sürecinin hızlandırılması, ekonomide etkinliğin ve verimliliğin artırılması ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik yapının oluşturulmasını sağlamak üzere, bilgi  ve iletişim teknolojisi yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamunun e-Devlet uygulamalarına geçişini hızlandırmak üzere hazırlayacağı bilgi ve iletişim teknolojisi projelerinde temel hedef, kamunun kendi içinde bilgi paylaşımının,  birlikte çalışabilirliğin, etkinlik ve şeffaflığın sağlanması ile  vatandaşlara ve iş dünyasına elektronik ortamda sunulacak entegre edilmiş hizmetlerin yaygınlaştırılmasıdır. Hazırlanacak projelerin e-Dönüşüm Türkiye Projesiyle uyumunun sağlanması, bilgi stratejisine dayalı olarak iş süreçleri ve bilgi gereksinimlerinin analiz edilmesi ve uygun bir tasarım oluşturularak, gerçekçi ekonomik ve sosyal analizlere dayandırılması esastır.

 

                73. Bilgi ve iletişim teknolojisi projeleri, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/yatirim internet adresinde yer alan “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzu”nda belirtilen esaslara göre hazırlanarak teklif edilecektir.  Kılavuzda yer alan esaslara uygun olarak teklif edilmeyen bilgi ve iletişim teknolojisi projeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

              Eğitim, Sağlık, Konut ve Sosyal Altyapı

 

                74. Eğitim, sağlık, konut ve sosyal altyapı sektörlerinde fizibilite etüdü ve/veya projesi olmayan teklifler etüt-proje olarak dikkate alınacaktır. Daha önceki yıllarda etüt-proje ödeneği almış, fizibilite etüdü  ve mimari uygulama projesi tamamlanmış olan projelerin yatırım programında inşaat ödeneği alabilmesi için arsa durumu, kamulaştırma teklifi, fizibilite etüdü ve/veya proje ve keşif özetinin yaklaşık maliyet hesabının ödenek teklifine eklenmesi gerekmektedir.

 

                75. İl bazında ilköğretim derslik ihtiyacı  bildirilirken, her ilde hangi yerleşimlere kaç birim okulun inşa edileceği ve bu okulların nitelikleri hakkında ek bilgi verilecektir.

 

                76. Zorunlu haller dışında il merkezlerindeki lise ve dengi okullar için pansiyon talebinde bulunulmayacak, ilçe merkezleri için teklif edilen pansiyonlar, ilgili ilçedeki bütün lise ve dengi okullar öğrencilerine hizmet verecek şekilde ele alınacak, her okul türü için ayrı öğrenci pansiyonu teklifi yapılmayacaktır.

 

              Üniversitelerin Eğitim, Sağlık ve Araştırma-Geliştirme Projeleri

 

                77. Üniversitelere ait yatırım tekliflerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kanalıyla DPT Müsteşarlığına ulaştırılması esastır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca üniversiteler için yapılacak olan değerlendirme sonuçlarının, bu Genelge ile istenen her türlü bilgi, belge ve formları kapsayacak şekilde DPT Müsteşarlığına iletilmesi, özellikle "Yatırım Teklifleri Özet Tablosu"nun (Tablo-1) Üniversiteler için Eğitim, Spor, Sağlık ve Araştırma-Geliştirme projeleri olarak ayrı ayrı düzenlenip gönderilmesi gerekmektedir. Yüksek Öğretim Kurulunun bu amaçla yapacağı toplantılara DPT Müsteşarlığının ilgili uzmanlarının katılımı da sağlanacaktır.

        

        78. Devlet ve vakıf üniversitelerine ait İleri Araştırma Projesi niteliğindeki proje önerileri DPT Müsteşarlığına  ve  TÜBİTAK'a  intikal  ettirilmektedir.  Proje önerileri  TÜBİTAK  Başkanlığı tarafından incelenecek ve değerlendirme sonuçlan DPT Müsteşarlığına iletilecektir. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Yıllık Program amaç, ilke ve politikaları, sektörel öncelikler ve TÜBİTAK'ın  değerlendirme  sonuçlan  dikkate alınarak,  projeler nihai  olarak DPT Müsteşarlığı tarafından değerlendirilecek ve uygun görülenler desteklenecektir.

 

79.  Üniversitelerin yukadaki kapsama girmeyen AR-GE projeleri ile diğer kamu araştırma kurumlanın, bakanlıkların APK birimlerinin ve yatımcı kamu kuruluşlanın http://www.dpt.gov.tr/bilim/proje/oneri.html   adresinde   yer   alan   formu   kullanarak hazırlayacakları   AR-GE   projesi   teklifleri   bu   Genelgenin   ilgili   hükümlerine   göre değerlendirilecektir.

 

                80. 10 Nisan 2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi uyarınca yüksek öğretim kurumları, özel ödenekle karşılanacak yatırım nitelikli bilimsel araştırma projeleriyle ilgili tekliflerini liste halinde DPT Müsteşarlığına sunacaklardır.

 

                81.  Kamu kuruluşla ve üniversiteler tarafından 2006 yılında devam edecek her proje için   EK-3'te   yer   alan   "Araştırma-Geliştirme   Yatırım   Talepleri   Bilgi   Formu" doldurulacaktır.

             

                Organize Sanayi Bölgeleri  ve Küçük Sanayi Siteleri

 

                82. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS) ile ilgili yatırım tekliflerinde projenin yer alacağı yörenin sanayi potansiyeli, o yöredeki mevcut tesislerin doluluk oranı gibi yatırım kararını doğrudan etkileyebilecek bilgiler ile OSB ve KSS yatırımlarının gerçekleşme durumu ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin bilgiler DPT Müsteşarlığına iletilecektir. OSB ve KSS projelerinin ödenekleri bütçenin “Borç Verme” tertibinden karşılandığı için sermaye gideri ve transferi kapsamındaki ödenek teklif tavanlarına dahil edilmeyecektir.

 

              Döner Sermaye Gelirleri Olan Kuruluşlar ve Fonlar

 

                83. Döner sermayeden yapılacak olan yatırımlar, döner sermaye mevzuatına aykırı düşmeyecek şekilde teklif edilecektir. Döner sermaye gelirleri olan kuruluşlar, yatırım teklifleri ile birlikte 2006-2008 dönemi döner sermaye gelir ve gider tahminlerini bildireceklerdir. Buna göre, döner sermaye geliri elde eden Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastaneleri ile üniversite hastaneleri de bir önceki yıl döner sermaye gelir ve gideri ile bir sonraki yıl döner sermaye gelir ve harcama tahminlerini ve bunun içinden yatırımlarda kullanmayı talep edecekleri miktarları  teklif listelerinde belirteceklerdir. Çeşitli kuruluşların özkaynak gelirlerinin kullanımında da aynı esaslara uyulacaktır.

 

                84. Tasfiye edilmiş fonlardan ödenek talebinde bulunulmayacaktır. Ancak, faaliyetleri süren fonlardan yararlanan kuruluşların projeleri bu Genelgedeki  esaslar çerçevesinde DPT Müsteşarlığına gönderilmeye devam edilecektir.

 

                     Sosyal Güvenlik Kurumları

 

                85. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli IV Sayılı Cetvel kapsamında yer alan sosyal güvenlik kurumları, ödenek teklif tavanlarına uygun olarak yatırım tekliflerini DPT Müsteşarlığına göndereceklerdir.

 

             Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

 

                86. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25. maddesi gereğince, III Sayılı Cetvel kapsamındaki düzenleyici ve denetleyici kurumlar yatırım nitelikli projelerini bilgi için yatırım programı ile ilişkilendirilmek üzere DPT Müsteşarlığına ileteceklerdir.

 

             Mahalli İdareler

 

                87. Mahalli idarelerin dış kredili projelerinin belirlenmesinde, dış borç limitleri içinde kalınması esastır. Mahalli idarelerin dış finansman (kredi ve/veya hibe) kullanımı söz konusu olan projeleri, yatırım programına bu Genelgede yer alan usul ve esaslar çerçevesinde teklif edilecektir. AB fonları dahil dış finansman kullanımı olan projeler (büyükşehir belediyeleri hariç) İller Bankası kanalı ile teklif edilecek ve DPT Müsteşarlığı tarafından uygun görülenler İller Bankası yatırım programında yer alacaktır.

 

                88. Mahalli idareler, tekliflerinde kullandıkları veya kullanacakları dış kredi tutarlarını döviz olarak da ifade edecekler ve Tablo-1, Tablo-2, Tablo-6 ve Tablo-7’yi dolduracaklardır.  Dış kredi kullanımından doğacak yükümlülükler ilgili mahalli idarelerce yerine getirilecektir.

 

                89. Kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2005 Yılı Yatırım Programında bulunan ve mahalli idarelere devredilen sulama işleri, köy yolları ve köy içmesuyu projeleri için 2006-2008 döneminde ihtiyaç duyulacak ödenek  teklifleri ilgili mahalli idareler tarafından Tarım ve Köyişleri Bakanlığına iletilecektir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı söz konusu teklifleri il bazında geliştirilecek kriterlere uygun olarak DPT Müsteşarlığına iletilecektir.

 

 

Ekleri İçin Tıklayınız

Tablolar İçin Tıklayınız

 (*)  Finans Tipi (Satış Tipi) Kiralama : İlgili tüm riskleri ve kazançları kiracıya devreden sözleşmelerdir. Finansal kiralama konusu malın mülkiyeti kiraya veren şirkete aittir. Ancak, taraflar sözleşmede, sözleşme süresi sonunda kiracının malın mülkiyetini satın alma hakkına sahip olacağını kararlaştırabilirler. Herhangi bir kiralamanın Finans tipi kiralama sayılabilmesi için aşağıdaki dört kriterden en az birini sağlaması gerekmektedir.

         1)   Kira anlaşması, varlık üzerindeki mülkiyet hakkının kira anlaşmasının sonunda kiracıya devrini öngörür.

         2)   Kira anlaşması, kiracıya kira süresinin sonunda varlığı o tarihte beklenen normal fiyatının oldukça altında bir fiyatla satın alma seçeneği verir.

         3)   Kira süresi, kiralanan varlığın tahmini ekonomik ömrünün yüzde 75'ini veya daha fazlasını kapsar.

         4)   Asgari kira ödemelerinin (bakım, sigorta ve emlak vergileri gibi dönem giderleri hariç) kira anlaşmasının          başlangıcındaki bugünkü değeri varlığın normal piyasa değerinin yüzde 90'ına eşit veya büyüktür.

   

 Faaliyet Tipi Kiralama (İşletme Kiralaması): Finans tipi kiralama sınıfına girmeyen her tür kiralama faaliyet tipi kiralamadır. Faaliyet tipi kiralamada, varlığın mülkiyetine sahip olmaktan dolayı ortaya çıkan bütün riskler kiraya verene aittir. Anlaşmada belirlenmiş olan kira tutarı kiracı açısından bir faaliyet gideridir.