Tebliğ

             Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde

Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Tebliğ No: (2005/24)

 

             MADDE 1 — 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/5 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği eki (Ek VI-B) sayılı listeye aşağıda belirtilen maddeler eklenmiştir.

“

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

3922.90.00.90.14

Aseptik Dolum Torbası (YGSKGTE)

3922.90.00.90.19

Diğerleri (YGSKGTE)

 

 

 

                                                                                                                                                       “

 

             GEÇİCİ MADDE 1 — Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

             MADDE 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.