Yönetmelik

             Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre

Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 14/11/1992 tarihli ve 21405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmeliğin değişik 8 inci maddesine aşağıdaki beşinci, altıncı ve yedinci fıkralar eklenmiştir.

             "Teknik Hizmetler Kredisi geri ödemelerine ait aylık taksitlerden herhangi üçünün Belediyesince vadesinde ödenmemesi halinde borç bakiyesi muaccel hale gelir. Bu durumda, muaccel hale gelen kredi borcu ilgili Banka tarafından borçluya çekilecek otuz (30) gün süreli ihtarname ile defaten tahsil edilir. İhtarname süresi sonunda borcun tahsil edilememesi halinde bakiye kredi borcuna Yönetmelik Ek-1’indeki Belediyelere Açılacak Teknik Hizmetler Kredisi Koşulları Tablosundaki yüzde değişimler uygulanmadan, Yıllık Fiyat Artış Oranı yüzde on (%10) arttırılarak bulunacak oran nispetindeki muacceliyet faizinin ihtarname tarihinden itibaren uygulanması ile hesaplanacak faizli bakiye, banka tarafından Belediye teminatlarının nakde çevrilmesi yoluyla tahsil edilerek idareye aktarılır.

             Teknik Hizmetler Kredisi borcu, Belediyenin ve konut kredisi kullananların ortak talepleri ve konut kredisi kullananların verecekleri muvafakatname ile de birleştirilebilir. Bu durumda  birleştirilen  borç, konut kredisi borcunun kalan vadesi üzerinden kredi borçlusu konut sahiplerinden tahsil edilir.

              Teknik Hizmetler Kredisi borcunun vadesinden önce defaten kapatılmak istenmesi halinde bakiye kredi borcuna yüzde on (%10),  bir (1) yıl içinde dört (4) eşit taksit halinde kapatılması halinde ise yüzde beş (%5) oranında indirim uygulanarak borç kapatılabilir."

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki altıncı ve yedinci fıkralar eklenmiştir.

             "Konut Kredisi geri ödemelerine ait aylık taksitlerden herhangi üçünün kredi borçlusu konut sahibi tarafından vadesinde ödenmemesi halinde borç muaccel hale gelir. Bu durumda, muaccel hale gelen kredi borcu ilgili Banka tarafından borçluya çekilecek otuz (30) gün süreli ihtarname ile defaten tahsil edilir. İhtarname süresi sonunda borcun tahsil edilememesi halinde bakiye kredi borcuna Yönetmelik eki Konut Kredisi Koşulları Ek-3A ve Ek-3B Tablolarındaki  yüzde  değişimler uygulanmadan, Yıllık Fiyat Artış Oranı yüzde on (%10) arttırılarak bulunacak oran nispetindeki muacceliyet faizinin ihtarname tarihinden itibaren uygulanması ile hesaplanacak faizli bakiye ilgili bankaca idareye aktarılır.

             Konut Kredisi borcunun vadesinden önce defaten kapatılmak istenmesi halinde bakiye kredi borcuna yüzde on (%10),  bir (1) yıl içinde dört (4) eşit taksit halinde kapatılması halinde ise yüzde beş (%5) oranında indirim uygulanarak borç kapatılabilir."

             MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

             "Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce muaccel hale gelmiş alacaklarda, borçluların bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren doksan (90) gün içinde ilgili Bankalara yapacakları başvurular ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Toplu Konut İdaresi Kaynaklarının Kullanım Şekline İlişkin Yönetmeliğin değişik 27 nci maddesi çerçevesinde borç yeniden yapılandırılır. Doksan (90) günlük süreden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayarak bu Yönetmeliğin 1 ve 2 nci maddelerindeki hükümler uygulanır.

             Süresi içinde yapılan başvuru neticesinde, Teknik Hizmetler Kredisi borcunun yeniden yapılandırılması durumunda, borcun muacceliyeti kaldırılarak, muacceliyet tarihinden itibaren  Yönetmeliğin Ek-1’indeki Belediyelere Açılacak Teknik Hizmetler Kredisi Koşulları Tablosundaki yüzde değişimleri uygulanarak bulunacak faiz oranları üzerinden kredinin faizli borç bakiyesi yeniden hesaplanır. Bu şekilde yeniden yapılandırılan Teknik Hizmetler Kredisi borcu aynı tablodaki vadeler üzerinden aylık taksitler halinde tahsil edilir.

             Süresi içinde yapılan başvuru neticesinde, Konut Kredisi borcunun yeniden yapılandırılması durumunda, borcun muacceliyeti kaldırılarak, ferdileşme evraklarının ilgili Banka kanalıyla tamamlanarak geri ödemelerin başlatılacağı tarih itibariyle konut m2 sine göre Yönetmelik eki Konut Kredisi Koşulları Ek-3A Tablosundaki Kredi/Maliyet Oranları üzerinden ve 2005 yılı Bayındırlık Bakanlığı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri kullanılarak hesaplanacak kredi miktarı yeni borç rakamı olarak tespit edilir. Ancak; konutların ekspertiz değerleri İdarece dikkate alınarak, yeniden hesaplanan kredi borcu rakamının ekspertiz değerinden az olması halinde, kredi borcu ekpertiz değeri olarak kabul edilir. Bu şekilde yeniden yapılandırılan Konut Kredisi borcu aynı tablodaki vadeler üzerinden aylık taksitler halinde tahsil edilir.

             Teknik Hizmetler Kredisi borcu, konut kredisi kullananların verecekleri muvafakatname ile de birleştirilebilir. Birleştirilen borcun vadesi Yönetmelik eki Konut Kredisi Koşulları Ek-3A Tablosunda belirtilen şartları taşır.

             Teknik Hizmetler Kredisi veya Konut Kredisi borcunun vadesinden önce defaten kapatılmak istenmesi halinde mevcut kredi borcuna yüzde on (%10),  bir (1) yıl içinde dört (4) eşit taksit halinde kapatılması halinde ise yüzde beş (%5) oranında indirim uygulanarak borç kapatılabilir."

             "Geçici Madde 3 — Bu Yönetmeliğin yayımından önce konut inşaatları tamamlanmamış ve konut kredisi dilim ödemeleri halen devam eden projeler ile Konut Kredisi Uygunluk Belgesi düzenlenerek kredilendirilecek projelerde müşavirlik hizmetleri bu Yönetmelik hükümlerine göre veya Belediye bünyesinde kurulacak toplu konut birimleri ve kontrol teşkilatları aracılığı ile sağlanması zorunludur."

             Yürürlük

             MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Toplu Konut İdaresi Başkanı yürütür.