Yönetmelik

          Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Kitap Satın Alma Komisyonu

Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair

Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 20/7/1973 tarihli ve 14600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Kitap Satın Alma Komisyonu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.