Yönetmelik

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Kitaplığı Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair

Yönetmelik

 

 

             MADDE 1 — 31/5/1973 tarihli ve 14550 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Kitaplığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.