Bakanlar Kurulu Kararı

          Karar Sayısı : 2005/9052

             Ekli "Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 14/6/2005 tarihli ve 28996 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/6/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

                   

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

N. ÇUBUKÇU

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

F. N.ÖZAK

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER

A. COŞKUN

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

A. KOÇ

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife

Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

 

Madde 1- 13/4/2005 tarihli ve 2005/8734 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması” hükümleri uyarınca,  10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıda gümrük tarife pozisyonları belirtilen Tunus Cumhuriyeti menşeli tarım ürünleri için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

G.T. P.

 
 
 Madde Adı

Tarife  Kontenjanı Miktarı

Uygulanacak

Gümrük Vergisi (%)

Toplu Konut Fonu

0302.61

Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus):

 

200 Ton

0

0

0303.74

Uskumru balıkları (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu-Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus):

0306.13

Karidesler

50 Ton

0

0

03.07

Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan omurgasız hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); suda yaşayan omurgasız hayvanların (kabuklu hayvanlar hariç) insanların yemesine elverişli unları, ezmeleri ve pelletleri

100 Ton

0

0

0804.10

Hurma

2.000 Ton

0

 

2103.90

Yalnız harissa

100 Ton

0

 

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç):

1.000 HL

i

 

 

i : İthalat Rejimi Kararında diğer ülkeler için uygulanan gümrük vergisinin %50’si uygulanır.

 

 

Madde 2 — Bu Kararın 1 inci maddesinde tespit edilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı madde kapsamı tabloda gösterilen gümrük vergisi  ve varsa toplu konut fonu, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu uygulanır.

Madde 3 — Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansının gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.

Madde 4 — Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım ve yönetimi ile uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yayımlanacak Tebliğlerle belirlenir.

Madde 5 — Bu Kararın 1 inci maddesinde tespit edilen tarife kontenjanı miktarları; bir takvim yılında dağıtılacak miktarları göstermekte olup, belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde her takvim yılında yeniden dağıtılır.

Madde 6 — Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 7 — Bu Karar 1/7/2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8- Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.