Tebliğ

            Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 17 Sayılı Tebliğ-Kamuya Açıklanacak

Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Standardında

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Madde 1 - 22/06/2002 tarihli ve 24793 sayılı Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Standardına İlişkin 17 Sayılı Tebliğin 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bankalar, bu Tebliğin konsolide mali tabloların düzenlenmesine ilişkin hüküm ve eklerinden yararlanarak konsolide olmayan mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklama ve dipnotları da düzenlemekle ve kamuya açıklamakla yükümlüdürler.”

Madde 2 - Tebliğin 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kamuya açıklanacak konsolide mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların giriş kısmında yer alacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ana ortaklık bankanın ticaret unvanı, genel müdürlüğünün adresi, telefon ve faks numaraları, elektronik site adresi ve elektronik posta adresi ile raporlama dönemi,

b) Ana ortaklık bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi,

c) Ana ortaklık bankanın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama,

d) Ana ortaklık bankanın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının, varsa bankada sahip oldukları paylara ilişkin açıklamalar,

e) Ana ortaklık bankanın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi,

f) Mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarda yer alan bilgilerin bin Yeni Türk Lirası olarak hazırlandığı.”

Madde 3 - Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinin (ı) alt bendi ile 16 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “Türk Lirası” ibareleri “Türk parası” olarak, 28 inci maddesinde yer alan “milyar TL” ibareleri “bin YTL” olarak, 29 uncu maddesinde yer alan “TL” ibareleri “TP”olarak, 31 inci maddesinde yer alan “milyar TL” ibareleri “bin YTL” olarak, 32 nci maddesinde yer alan “ TL” ibareleri “YTL”, 37 nci maddesinde yer alan “TL” ibareleri “TP”olarak, 38 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (c) bendinde ve (5) numaralı fıkrasında yer alan “ TL” ibareleri “YTL”, (11) numaralı fıkrasında yer alan “TL” ibareleri “TP” olarak, 40 ıncı maddesinin (8) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan “TL” ibareleri “TP” olarak değiştirilmiştir.

Madde 4 - Tebliğin 4 üncü maddesine üçüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolar hazırlanırken yeniden değerleme ve benzeri fonlara ait satırlar ile bunlara ilişkin dipnotlar boş bırakılacaktır.”

Madde 5 - Tebliğin 14 üncü maddesinin (6) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6. Finansal varlıkların alım ve satım işlemlerinin işlem veya teslim tarihinden hangisine göre muhasebeleştirildiği,”

Madde 6 - Tebliğin 21 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2. Vergilerin Muhasebeleştirilmesi Standardı kapsamında ertelenmiş vergi hesaplanıp hesaplanmadığı”

Madde 7 - Tebliğin 37 nci maddesinin;

1. (6) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) alt bendi olarak aşağıda yer alan tablo eklenmiş, izleyen alt bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

                “d) Tüketici kredileri, bireysel kredi kartları, personel kredileri ve personel kredi kartlarına ilişkin bilgiler:”

 

 

Kısa Vadeli

Orta ve Uzun Vadeli

Toplam

Faiz ve Gelir Tah.ve Reesk.

Tüketici Kredileri-TP

 

 

 

 

Konut Kredisi

 

 

 

 

Taşıt Kredisi

 

 

 

 

İhtiyaç Kredisi

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli

 

 

 

 

Konut Kredisi

 

 

 

 

Taşıt Kredisi

 

 

 

 

İhtiyaç Kredisi

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

Tüketici Kredileri-YP

 

 

 

 

Konut Kredisi

 

 

 

 

Taşıt Kredisi

 

 

 

 

İhtiyaç Kredisi

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

Bireysel Kredi Kartları-TP

 

 

 

 

Taksitli

 

 

 

 

Taksitsiz

 

 

 

 

Bireysel Kredi Kartları-YP

 

 

 

 

Taksitli

 

 

 

 

Taksitsiz

 

 

 

 

Personel Kredileri-TP

 

 

 

 

Konut Kredisi

 

 

 

 

Taşıt Kredisi

 

 

 

 

İhtiyaç Kredisi

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

Personel Kredileri-Dövize Endeksli

 

 

 

 

Konut Kredisi

 

 

 

 

Taşıt Kredisi

 

 

 

 

İhtiyaç Kredisi

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

Personel Kredileri-YP

 

 

 

 

Konut Kredisi

 

 

 

 

Taşıt Kredisi

 

 

 

 

İhtiyaç Kredisi

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

Personel Kredi Kartları-TP

 

 

 

 

Taksitli

 

 

 

 

Taksitsiz

 

 

 

 

Personel Kredi Kartları-YP

 

 

 

 

Taksitli

 

 

 

 

Taksitsiz

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

“e) Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlarına ilişkin bilgiler:”

 

 

Kısa Vadeli

Orta ve Uzun Vadeli

Toplam

Faiz ve Gelir Tah.ve Reesk.

Taksitli Ticari Krediler-TP

 

 

 

 

İşyeri Kredileri

 

 

 

 

Taşıt Kredileri

 

 

 

 

İhtiyaç Kredileri

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

Taksitli Ticari Krediler-Dövize Endeksli

 

 

 

 

İşyeri Kredileri

 

 

 

 

Taşıt Kredileri

 

 

 

 

İhtiyaç Kredileri

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

Taksitli Ticari Krediler-YP

 

 

 

 

İşyeri Kredileri

 

 

 

 

Taşıt Kredileri

 

 

 

 

İhtiyaç Kredileri

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

Kurumsal Kredi Kartları-TP

 

 

 

 

Taksitli

 

 

 

 

Taksitsiz

 

 

 

 

Kurumsal Kredi Kartları-YP

 

 

 

 

Taksitli

 

 

 

 

Taksitsiz

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

2. (17) numaralı bendi olarak aşağıdaki bent eklenmiş, teselsül ettirilmiş haliyle (18) numaralı bendinin (b) alt bendi metinden çıkarılmış, mevcut (c) alt bendi (b) alt bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

“17. Ertelenmiş vergi aktifine ilişkin açıklamalar:

a) İndirilebilir geçici farklar, mali zarar ve vergi indirim ve istisnaları itibarıyla, bilançoya yansıtılan ertelenmiş vergi aktifi tutarı açıklanır.

b) Önceki dönemlerde üzerinden ertelenmiş vergi aktifi hesaplanmamış ve bilançoya yansıtılmamış indirilebilir geçici farklar ile varsa bunların geçerliliklerinin son bulduğu tarih, mali zararlar ve vergi indirim ve istisnaları açıklanır.

c) Ertelenmiş vergiler için ayrılan değer düşüş karşılıkları ile değer düşüş karşılıklarının iptal edilmesinden kaynaklanan ertelenmiş vergi aktifleri açıklanır.”

Madde 8 - Tebliğin 38 inci maddesinin (7) numaralı bendinin (a) alt bendi metinden çıkarılmış, mevcut (b) alt bendi (7) numaralı bent olarak teselsül ettirilmiştir.

Madde 9 - Tebliğin 39 uncu maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki (7) numaralı bent eklenmiş, izleyen bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“7. Vergi karşılığına ilişkin açıklamalar:

a) Hesaplanan cari vergi geliri ya da gideri ile ertelenmiş vergi geliri ya da gideri ayrı ayrı açıklanır.

b) Geçici farkların oluşmasından veya kapanmasından kaynaklanan ertelenmiş vergi geliri ya da gideri açıklanır.

c) Geçici fark, mali zarar ve vergi indirim ve istisnaları itibarıyla gelir tablosuna yansıtılan ertelenmiş vergi geliri ya da gideri açıklanır.”

Madde 10 - Tebliğin 41 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasına (c) bendi olarak aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Kâr payının ödenme zamanları hakkında genel kurula yapılacak öneriler ile kâr dağıtımı yapılmayacaksa nedenleri.”

Madde 11 - Tebliğin 44 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan tablolardaki “Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Unsurlar” ifadesi “Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler” olarak değiştirilmiştir.

Madde 12 - Tebliğin 46 ncı maddesine (2) numaralı fıkra olarak aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“2. Bankanın yurtiçinde ve yurtdışında şube veya temsilcilik açması, kapatması, organizasyonunu önemli ölçüde değiştirmesi durumunda konuya ilişkin açıklama yapılır.”

Madde 13 - Tebliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Aktif kalemlere ilişkin olarak; bu Tebliğin 37 nci maddesinin (1) ve (2) numaralı bentleri, (5) numaralı bendi, (6) numaralı bendinin (a), (b), (d), (e), (g), (h), (j) ve (k) alt bentleri, (8) numaralı bendi, (9) numaralı bendi, (10) numaralı bendi, 11 numaralı bendinin (d) alt bendi, (12) numaralı bendinin (a) alt bendi, (14) numaralı bendi, (17) numaralı bendi ile (18) numaralı bendinin (b) alt bendine ilişkin bilgiler,

                c) Pasif kalemlere ilişkin olarak; bu Tebliğin 38 inci maddesinin (1) numaralı bendinin (a1), (a2), (b1) ve (b3) alt bentleri, (2) numaralı bendi, (3) numaralı bendinin (a) alt bendi, (4) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri, (5), (6) ve (7) numaralı bentleri, (10) numaralı bendinin (c) alt bendi, (11) numaralı bendi, (12) numaralı bendinin (a), (e), (h) ve (j) alt bentleri, (13) numaralı bendi, (14) numaralı bendi ile (20) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan bilgiler,

                d) Gelir tablosuna ilişkin olarak; bu Tebliğin 39 uncu maddesinin yedinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (a), (b) ve (c) alt bentleri, (2) numaralı bendinin (a), (b), (c) ve (d) alt bentleri, (3), (4), (6), (7), (9) ve (10) numaralı bendinde yer alan bilgiler,”

                Madde 14- Tebliğin 52 nci maddesine dördüncü fıkra olarak aşağıdaki cümle eklenmiştir.

                         “Kamuya açıklanacak finansal raporlar (Ek:2)’de yer alan biçim ve içerikte hazırlanır.”

                         Madde 15 - Tebliğin Geçici Maddesinde yer alan “...1.1.2004...” tarihi “...01/01/2006...” olarak değiştirilmiştir.

Madde 16 - Tebliğ ekinde yer alan Ek1-A, Ek1-B, Ek1-C, Ek1-D, Ek1-E, Ek1-F’de yer alan kamuya açıklanacak konsolide mali tablolar, sırasıyla bu Tebliğ ekinde yer alan Ek1-A, Ek1-B, Ek1-C, Ek1-D, Ek1-E, Ek1-F ile değiştirilmiştir.

                Yürürlük

Madde 17 - Bu Tebliğ 30/06/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

Madde 18 - Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

Ek-1   Ek-2