Yönetmelik

            Süleyman Demirel Üniversitesinden:

Süleyman Demirel Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama

Merkezi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Süleyman Demirel Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi (TARUM)'nin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

             Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

             Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi (TARUM)'ni,

             Merkez Müdürü: Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

             Merkez Genel Kurulu: Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Kurulunu,

             Merkez Yönetim Kurulu: Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Görevleri

             Merkezin amacı

             Madde 5 — Merkezin amacı; tarımsal araştırma ve üretimde teknolojiyi takip etmek, uygulamaya aktarmak, bölgesel problemler için çözüm üretmek, tarımsal üretimde strateji üretmek ve piyasayı yönlendirmeye yönelik araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak, tarımsal üretimde kullanılan materyallerde kalite ve standardizasyon denetimleri yapabilecek alt yapıyı oluşturmak, kurumsal ve bireysel taleplere cevap vermek, çiftlik ölçeğinden bölgesel ölçeklere kadar etüd, planlama ve danışmanlık hizmetleri yapmaktır.

             Merkezin görevleri

             Madde 6 — Merkezin görevleri şunlardır;

             a) Tarım topraklarında kullanıma uygunluk ve verimlilik belirlemelerini yapmak,

             b) Yeni anaç ve çeşitlerle ilgili teknolojileri izlemek, bunları Türkiye'ye transfer etmek ve adaptasyon çalışmalarını yapmak,

             c) Canlı materyallerde (bitki ve hayvan) ıslah çalışmaları yapmak, uygun materyalleri (tohum, anaç, fidan, fide) çoğaltarak üreticilere ve kurumlara ulaştırmak,

             d) Çeşit, ilaç ve gübre denemeleri yapmak, tescil veya uygunluk raporları hazırlamak,

             e) Bölgede tarımı yapılan ürünlerde hastalık ve zararlıların teşhisini yapmak ve tedavi önermek, gerektiğinde uygulamak,

             f) Piyasada bulunan gübre, ilaç, yem ve diğer girdilerin kalite ve standart kontrollerini yapmak, uygunluk raporları hazırlamak,

             g) Gıdalarda kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik testler yapmak, raporlandırmak,

             h) Tarımsal ürünlerde kimyasal kalıntı analizleri yapmak ve raporlandırmak,

             i) Değişik ölçeklerde sulama, drenaj ve diğer arazi ıslahı plan ve projeleri hazırlamak,

             j) Her türlü tarımsal konuda danışmanlık hizmeti vermek,

             k) Çiftlik düzeyinde ekonomik analizler ve optimizasyon çalışmaları yapmak, öneriler geliştirmek,

             1) Teknik personel, öğrenci ve çiftçiler için eğitim programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             Madde 7 — Merkezin yönetim organları şunlardır;

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Genel Kurulu,

             c) Merkez Yönetim Kurulu.

             Merkez müdürü

             Madde 8 — Merkez Müdürü, Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü en fazla iki dönem için yeniden görevlendirilebilir.

             Merkez Müdürü Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Merkez Müdürü geçici olarak görevden ayrıldığında yerine müdür yardımcısı vekalet eder. Müdür yardımcısı yoksa veya mazeretli ise Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Merkez Müdürüne vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

             Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Rektör tarafından ve öğretim üyeleri arasından bir kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcısının da görev süresi sona erer.

             Merkez genel kurulu

             Madde 9 — Merkez Genel Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcısı ve Ziraat Fakültesi bölüm başkanlarından oluşur. Merkez Genel Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder. Merkez Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulunun yıllık raporlarını inceler ve Rektöre sunar. Ayrıca diğer önemli konuları görüşüp karara bağlar.

             Merkez yönetim kurulu

             Madde 10 — Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcısı, Merkez Genel Kurulu tarafından farklı bölümlerden önerilecek ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilecek üç öğretim üyesi ve Çiftlik Müdüründen oluşur.

             Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkezin yürütme organını temsil etmek,

             b) Merkez Müdürü tarafından sunulan faaliyet programı ile teklifleri görüşmek ve karara bağlamak,

             c) Merkezin çalışmalarının yürütülmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olmak,

             d) Merkez Yönetim Kurulu kararlarının, Çiftlik Müdürü tarafından çiftlik arazi-

tesislerinde uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             İta amiri

             Madde 11 — Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine devredebilir.

             Personel ihtiyacı

             Madde 12 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.