Yönetmelik

            Kocaeli Üniversitesinden:

Kocaeli Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 9/4/2002 tarihli ve 24721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 13 – Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Eğitim-öğretimle ilgili akademik takvim Senato tarafından saptanır. Her yarıyıl, bir haftası bir ara sınavına ait olmak üzere, toplam 15 haftadır. Ara sınav haftasında ders yapılmaz."

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 33 – Yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notu en az 50 olmak koşuluyla bir dersin başarı notu; yarıyıl içi notunun % 40’ı ile yarıyıl sonu ya da bütünleme sınav notunun % 60’ı toplanarak belirlenir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için ara sınav notu ile yarıyıl sonu ya da bütünleme sınav notu ortalamasının en az 50 olması gerekmektedir. Başarısız öğrenciler dersi tekrar etmekle yükümlüdür. 50 ve üzerindeki başarı notları bağıl not sistemi uygulanarak aşağıdaki tabloya göre ilan edilir.

 

             Harfli sistemde:

          Başarı Notu          Katsayısı            Başarı Derecesi

                    A                        4.00                Mükemmel

                    B                        3.50                Pekiyi

                    C                        3.00                İyi

                    D                        2.50                Orta

                    E                        2.00                Geçer

                    F                        0.00                Başarısız

                    V                        0.00                Devamsız"

 

             MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki "Yaz Okulu" tanımı, 26 ncı maddesinin son cümlesi ve 52 nci maddesi yürürlükten kaldırılmış, diğer maddeleri buna göre teselsül ettirilmiştir.

             Yürürlük

             MADDE 4 — Bu Yönetmelik, 2005/2006 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.