Yönetmelik

            Kırıkkale Üniversitesinden:

Kırıkkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Kırıkkale Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksek-okulların ön lisans ve lisans kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerine ilişkin hususları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; Kırıkkale Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi dışındaki fakülte ve yüksekokullarına kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Üniversite (KÜ): Kırıkkale Üniversitesini,

             Rektörlük: Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünü,

             Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,

             Senato: Kırıkkale Üniversitesi Senatosunu,

             Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

             Birim: İlgili Fakülte ve Yüksekokulu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

             Akademik takvim

             Madde 5 — Üniversiteye bağlı Fakülte/Yüksekokullarda eğitim-öğretim; Fakülte/Yüksekokul kurullarının önerisi üzerine, Üniversite Senatosunun Fakülte/Yüksekokulların özelliklerini de dikkate alarak, Haziran ayı içerisinde belirleyeceği akademik takvime göre yürütülür.

             Fakülteler/Yüksekokullar; bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait kayıt yenileme, eğitim-öğretim, sınavlar ve yarıyıl-yaz tatilleri dönemlerini kapsayan akademik takvim önerilerini en geç Mayıs ayı içinde Rektörlüğe sunar.

             Eğitim-öğretim türleri

             Madde 6 — Üniversiteye bağlı Fakülte/Yüksekokullarda örgün eğitim yapılır. Gerektiğinde Üniversitenin Fakülte/Yüksekokulları yetkili kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile ikinci öğretim, yaygın, ekstern, açık öğretim ve yoğunlaştırılmış yaz programı açılabilir.

             Fakülte/Yüksekokul kurullarının önerisi, Üniversite Senatosunun olumlu görüşü, Rektörün onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla "Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı" açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfı ile ilgili işlemler bir yönerge ile düzenlenir.

             Eğitim-öğretim dönemleri

             Madde 7 — Üniversite Fakülte/Yüksekokullarında dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir. Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Fakülte/Yüksekokul kurullarının önerisi, Senatonun onayı ile yaz öğretimi de açılabilir. Yaz dönemi ile ilgili hususlar "Yaz Öğretimi Yönetmeliği"nde belirlenir.

             Üniversiteye bağlı Fakülte/Yüksekokullarda eğitim-öğretim süresi, bir yarıyılda en az ondört haftadan (en az 70 eğitim-öğretim günü, Veteriner Fakültesinde ise bir yarıyıl en az 75 eğitim-öğretim günü) oluşur. Yarıyıllara ara, yarıyıl sonu sınav süreleri dahil değildir. Üniversite Senatosu gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir.

             Bir yarıyıl, öğretimin başladığı günden bir sonraki yarıyılın başladığı güne kadar geçen süredir.

             Yarıyıl sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından tespit edilir.

             Gerekli görüldüğü hallerde, ders ve sınav programlarında gösterilmek koşulu ile Cumartesi ve Pazar günleri ve mesai saatleri dışında da sınav ve ders yapılabilir.

             Eğitim-öğretim dönemleri gerektiğinde Fakülte/Yüksekokul kurullarının önerisi, Senatonun kararı ve Rektörün onayı ile yeniden düzenlenebilir.

             Eğitim ve öğretim süreleri

             Madde 8 — Eğitim-öğretim süreleri; Tıp Fakültesinde altı yıl, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesinde beş yıl, Fen- Edebiyat, Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Hukuk Fakültesinde dört yıl, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda dört yıl, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu ve Keskin Meslek Yüksekokulunda iki yıldır.

             İki yıllık programların dört, dört yıllık programların yedi, beş yıllık programların sekiz, altı yıllık programların dokuz yılda tamamlanması zorunludur. Ancak, açılacak yabancı dil hazırlık sınıfı ve kayıt dondurma süreleri bunun dışındadır.

             Belgelenerek kabul edilebilir sağlık nedeni ile kayıt, devam, uygulama ve sınav şartlarını yerine getiremeyen öğrencilerin hakları ilgili yönetim kurulunun kararı ile saklı tutulabilir ve kaybedilen süre, öğrenim süresinden sayılmaz.

             Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sürelerinden sayılır.

             Muafiyetleri ilgili kurullarda kabul edilen öğrencilerin daha önce eğitim-öğretim gördükleri süre öğretim yıllarına veya yarıyıllarına ilave edilir.

             Sınıf veya ders geçme

             Madde 9 — Üniversiteye bağlı Fakülte ve Yüksekokullar, yetkili kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile sınıf geçme veya ders geçme sistemini seçerler.

             Danışman tayini

             Madde 10 — Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı olmak üzere, ders yılı başlamadan önce bölüm başkanlıklarınca bölümün öğretim elamanları arasından danışmanlar görevlendirilir. Danışmanların görevlerine ilişkin ilkeler Fakülte/Yüksekokul kurullarınca belirlenir.

             Yabancı dil düzey belirleme ve yeterlik sınavı

             Madde 11 — Senatonun belirleyeceği esaslar çerçevesinde ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde "Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı" yapılır. Bu sınav sonunda öğrencinin yabancı dil dersinden muaf olup olmayacağı veya hangi yarıyıl dersinden muaf olabileceği belirlenir.

             Ortak zorunlu dersler

             Madde 12 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde verilen "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" "Türk Dili” ve "Yabancı Dil" bütün öğrenciler için ortak zorunlu derslerdir. "Beden Eğitimi" ve "Güzel Sanatlar" dersleri isteğe bağlı olup, öğrenciler bu iki dersten birini seçebilirler.

             "Türk Dili" ile "Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi" dersleri iki yarıyıl haftada iki saat, "Beden Eğitimi" ile "Güzel Sanatlar" dersleri bir yarıyıl haftada iki saat veya iki yarıyıl haftada bir saat verilir.

             Yabancı Dil dersleri ise, haftada dört saat zorunlu ve kredili olmak üzere yalnız birinci sınıf öğrencilerine okutulur.

             Yan dal programı

             Madde 13 — Yan dal eğitim-öğretim programı, ilgili bölümün/anabilim dalının isteği, Fakülte/Yüksekokul ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun kararı ile açılır ve bu program bölümlerin işbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir programa kayıtlı öğrencilerden isteyenlere kendi lisans programlarına ek olarak bir yan dal programını izleme izni verilebilir. Yan dal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz.

             Yan dal programına ait diğer hususlar bir yönerge ile belirlenir.

             Çift anadal programı

             Madde 14 — İlgili bölümler; Fakülte/Yüksekokul ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun onayını alarak herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden, gerekli koşulları taşıyanlar arasından istekli olanların kendi lisans programlarına ek olarak çift anadal programını izlemelerine ve ikinci bir lisans diploması almalarına izin verir. Bununla ilgili diğer hususlar, "Çift Anadal Programı Yönergesi" ile belirlenir.

             Bitirme ödevi ve staj

             Madde 15 — Fakülte/Yüksekokul öğrencileri, eğitim-öğretim programlarında varsa bitirme ödevini ve/veya stajını yapmak zorundadırlar. Bitirme ödevi hazırlama ve staj yapma yöntem ve değerlendirme esasları Fakülte/Yüksekokul kurullarının teklifi üzerine Üniversite Senatosunca kararlaştırılır ve uygulamaya konulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri

             Üniversiteye kayıt

             Madde 16 — Öğrencilerin Fakülte/Yüksekokullara kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen esaslara uygun olarak Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

             Kırıkkale Üniversitesine bağlı akademik birimlerde yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurulu Kararları çerçevesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınav sonucuna göre veya özel yetenek sınavı sonucuna göre yapılır.

             Fakülte/Yüksekokula kayıt için;

             a) Lise veya dengi meslek lisesi mezunu olmak (Yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekir.),

             b) ÖSYM sınav/sınavları sonucunda o öğretim yılında Kırıkkale Üniversitesi Fakülte/Yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde o öğretim yılı için geçerli olan puana ve koşullara sahip olmak

             gerekir.

             Kayıt işlemleri, Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen yerde ve süre içinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

             Kayıt sırasında hangi belgelerin isteneceği ilgililere Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca duyurulur.

             Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak adaylar zorunlu hallerde resmi yetki verdikleri vekilleri aracılığı ile de kayıt yaptırabilirler.

             Haklı ve geçerli mazeretleri olmaksızın kayıt için zamanında başvurmayan veya gerekli belgeleri zamanında sağlamayan öğrenciler bu haklarını kaybederler. Mazeretleri bulunan adaylar kesin kaydını, yukarıdaki hükümlere uymak şartıyla bir yakını vasıtasıyla yaptırabilirler.

             Kimlik kartı

             Madde 17 — Üniversiteye kesin kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisini almak için gazetede yapılacak kayıp ilanı ile birlikte gerekli yasal işlemlerin tamamlanması gerekir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Ders Kaydı, Ders Muafiyeti ve Devam Durumu

             Zorunlu ve seçmeli dersler

             Madde 18 — Programlarda yer alan dersler; zorunlu ve seçmeli dersler olarak sınıflandırılırlar.

             Seçmeli ders, öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan dışından isteği doğrultusunda aldığı derstir. Öğrenci bu dersi, kayıtlı olduğu programdaki "seçmeli ders" adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi, aynı yıldaki başka programların "seçmeli dersleri" arasından da seçebilir.

             Başarısız olunan seçmeli derslerin yerine bir başka seçmeli ders seçilebilir.

             Ön koşullu dersler

             Madde 19 — Bir derse devam hakkını kazanabilmek için, alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya daha çoğundan başarı gösterme koşulu aranabilir. Bu derslere ön koşullu dersler denir.

             Ön koşullu dersler Fakülte/Yüksekokul Kurulunca düzenlenir. Senatonun onayına sunulur. Fakülte/Yüksekokulda ön koşullu dersler ile ilgili hususlar, bu Yönetmeliğe göre çıkarılacak ve Senatoca onaylanmış kendi yönergelerinde belirtilir.

             Ön koşullu derslerden başarısızlık halinde, buna dayalı yeni ders seçilmez.

             Kayıt dondurma

             Madde 20 — Öğrenciler, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenleri ve sorunlarının bulunması veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak yurtdışı burs, staj ve araştırma imkanlarının doğması halinde, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile en çok iki kez olmak üzere toplam bir yıla kadar kayıt dondurarak izinli sayılabilirler.

             Askerlik sebebiyle kayıt donduran öğrencinin, terhis olduğu yıla kadar kaydı dondurulur.

             Ders muafiyeti

             Madde 21 — Öğrencilerin; daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, eğitim-öğretimin başlamasından itibaren on beş gün içinde yapacakları başvurular, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

             Ders kayıt ve ders tekrarı

             Madde 22 — Öğrenciler; akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyılda almak istedikleri derslere, Bakanlar Kurulu Kararıyla belirtilen katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek ve danışmanlarının denetiminde "Ders Alma Cetvelini" doldurarak kaydını yenilemek zorundadır.

             Katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemeyenlerin ders kaydı yapılmaz. Fakülte/Yüksekokulların birinci sınıflarında öğretime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyıla ait bütün dersleri almakla yükümlüdür.

             Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa ders kaydını kendi ve zamanında yaptırmak zorundadır.

             Süresi içinde kaydını yenilemeyenler, haklı ve geçerli mazeretleri sona erdikten sonraki yedi işgünü içinde başvurmak zorundadır. Kayıt yenilemelerine karar verilen öğrencilerin kayıt yenileme tarihleri ilgili yönetim kurullarınca belirlenir.

             Önceki yarıyıldan (veya yıllardan) ders tekrarlamak durumunda kalan ara sınıf öğrencileri, öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak ve 26 kredi/saati (Kırıkkale Üniversitesi Hukuk ve Veteriner Fakültesi için 32 kredi/saat) geçmemek üzere bulundukları yarıyıla ait derslere de kayıt yaptırabilir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen dersler bunun dışındadır. Son sınıf öğrencileri, kayıt donduranlar hariç istedikleri kadar kredi/saat derse kayıt olabilirler.

             Birinci ve ikinci yarıyıl öğrencileri, kayıtlı olduğu programdaki bütün dersleri almakla yükümlüdür. Öğrenciler; üçüncü yarıyıldan itibaren önkoşullu olan dersler dışında, bir dönemde en az ve en çok kredi sınırının izin verdiği ölçüde, danışmanının onayı ile üst yarıyıl programından ders alabilirler. Öğrencilerden akademik başarı not ortalamaları 70–79 arasında olanlar bir ders, 80 ve üzerinde olanlar iki ders alabilirler. Öğrenciler, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğrenimlerini daha kısa sürede bitirebilirler.

             Öğrenim süresi dört yıl olan Fakülte/Yüksekokullarda, mezuniyet için 130 kredi-saatten az olmamak üzere, ilgili fakültelerin bölümlerinin özelliklerine göre belirlenen ders programlarında öngörülen dersleri başarmak gerekir.

             Sınıf geçme esasının uygulandığı Fakülte/Yüksekokullarda (ders geçme sistemi uygulayan Veteriner Fakültesi de dahil olmak üzere), öğrenciler bir sınıfın bütün derslerini geçmeden iki üst sınıftan ders alamazlar.

             Ders alma formlarının doğru doldurulmasının sorumluluğu öğrenciye aittir. Öğrenciler, ders alma formundaki bir yanlışlığın düzeltilmesi için, ilgili dersin devamsızlık sınırının aşıldığı tarihten sonra başvuramazlar.

             Ders kayıt optik formları, Fakülte/Yüksekokullarda kayıt yenileme süresini izleyen üç işgünü içinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

             Bir derse kaydını yaptıran öğrencilerin listesi, yarıyıl veya yılın en geç üçüncü haftası içinde o dersin sorumlusuna verilir.

             Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derse devam edemez, bu derslerin sınavlarına giremezler ve bu süre 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır.

             Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

             Ders kaydı yaptırmayan öğrencilere o dönem içinde herhangi bir öğrenci belgesi verilmez.

             Derslere dinleyici kabul edilmez.

             Devam durumu

             Madde 23 — Öğrenciler; teorik derslere en az %70 ve uygulamalı derslere en az %80 oranında devam etmek zorundadır.

             Devam durumu öğretim elemanları tarafından derslerde yapılacak yoklamalarla belirlenir.

             Devamsızlıkların bulunmasında ders veya uygulamanın o yarıyıl/yıldaki toplam saati temel alınır.

             Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda; Üniversite, Fakülte ve/veya Yüksekokullarca görevlendirilen öğrencilerin görevli oldukları süre, zorunlu devam süresinin %50’ sini aşmamak üzere devamsızlıktan sayılmaz. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve raporlu olunan süre devamsızlık süresi içindedir.

             Devam koşulu yerine getirilerek tekrar edilen dersler için yeniden devam şartı aranmaz.

             Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, derslerin bitimini izleyen üç işgünü içinde bölüm başkanlığınca ilan edilir ve ilgili birimlere iletilir.

            

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar

             Sınavların şekline ve yapılışına ilişkin esaslar

             Madde 24 — Sınavlar yazılı olarak yapılır. Ancak dersin özelliği nedeniyle ilgili yönetim kurulu; sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı yapılmasına karar verebilir.

             Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen zaman ve yerde sınava girmek zorundadır.

             Öğretim üyesi; ara sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren onbeş gün içinde, final ve bütünleme sınav sonuçlarını ise sınav tarihinden itibaren yedi gün içinde ilgili bölüm başkanlığına teslim eder. Notlar ilan edildikten sonra, öğrenci bir hafta içinde sınav sonucuna itiraz edebilir.

             Her türlü sınava ait sınav evrakı, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurullarının belirleyeceği esaslara göre iki yıl süre ile saklanır.

             Staj ve uygulama sonunda, sınav veya değerlendirme yapılması gerekir. Fakülte/Yüksekokullarda, staj ve uygulama sınavları ile değerlendirmenin nasıl yapılacağına Fakülte/Yüksekokul Kurulları karar verir.

             Bir günde en çok iki dersin sınav veya ara sınavı yapılabilir.

             Öğrencinin girmeye hakkı olmadığı halde girdiği sınavın notu geçersiz sayılır.

             Sınava girme şartları

             Madde 25 — Bir dersin ara sınavına girebilmek için o derse kayıt yaptırmış olmak gerekir. Bir dersin ara sınav dışındaki sınavlarına girebilmek için;

             a) Ders kaydını yaptırmış olmak,

             b) Devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak,

             c) Varsa, diğer şartları yerine getirmiş olmak

             gerekir.

             Sınav programı

             Madde 26 — Dönem sonu ve bütünleme sınavı programları, Dekanlık/Yüksekokul müdürlüklerince belirlenir ve sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

             Sınav türleri

             Madde 27 — Sınavlar; ara (yıl içi), yarıyıl sonu, bütünleme, mazeret, tek ders ve ek sınavlardır.

             a) Ara Sınav: Her dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Veteriner Fakültesinde onuncu yarıyılda ara sınav yapma zorunluluğu yoktur. Birden çok ara sınav yapılıp yapılmayacağına, dönem başında ilgili akademik birimin kurulları karar verir.

             Dönem başlangıcını izleyen otuz gün içinde, ara sınav programları Dekanlık/Yük-

sekokul müdürlüğünce hazırlanır ve ilan edilir.

             Öğrencilerin ara sınavlara katılmaları esastır. Ancak haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere, ara sınav tarihinden itibaren yedi gün içinde başvurmaları halinde mazeret sınavı açılır.

             Mazeretsiz olarak ara sınava katılmayan öğrenci, o sınavdan 0 (sıfır) not almış sayılır.

             b) Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları: Sınava girme şartlarını yerine getirmiş olan öğrenciler yarıyıl/yıl sonu sınavına girerler. Yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınava mazeretli veya mazeretsiz olarak girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler bütünleme sınavına girerler.

             Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavından onbeş gün sonra yapılır.

             Bütünleme sınavı sonucunda da başarılamayan dersler tekrarlanır.

             Sınıf geçme sistemi uygulayan Fakülte/Yüksekokullarda bütünleme sınavı yapılır.

             Ders geçme sistemi uygulayan Fakülte/Yüksekokullarda bütünleme sınavı yapılıp yapılmayacağına ilgili Fakülte/Yüksekokul kurulları karar verir ve bu karar Senatonun onayına sunulur.

              c) Mazeret sınavları: Bu Yönetmelikte belirtilen haklı ve geçerli mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, giremedikleri yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavı hakkını yarıyıl sonu sınavlarını izleyen hafta içinde, bölümün belirleyeceği programa göre kullanırlar. Her ne sebeple olursa olsun, akademik takvimde belirlenen sınav dönemleri dışında mazeret sınavı açılamaz.

             Mazeret sınavına girmeyen öğrenciye yeni bir sınav hakkı verilmez.

             d) Tek ders sınavı: Mezuniyet için, öğretim planında ön görülen derslerden biri hariç tümünden başarılı olup tek dersi kalan öğrenciler, bu dersin sınavına girme şartlarını yerine getirdikleri takdirde bütünleme sınavlarının bitimini izleyen üç gün içinde başvurmaları halinde, bu sınavların bitimini izleyen onbeş gün içerisinde; Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulu kararıyla aynı sınav döneminde bir defaya mahsus olmak üzere ve dersin açılıp açılmadığına bakılmaksızın her sınav döneminde tek ders sınavına alınırlar. Bu sınavda alınan not, tam notun %60’ı ise öğrenci başarılı sayılır. Başarılı olamayanlar, kanuni süreler içinde bu dersi tekrar ederler.

             e) Ek sınavlar: Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen azami eğitim-öğretim süresi sonunda, son sınıf öğrencilerine; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmesi ve devam edip de başarısız oldukları bütün dersleri için, biri bütünleme olmak üzere, iki ek sınav hakkı verilir.

             Bu sınavlar sonunda; başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı), üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.

             Bunlardan uygulaması olan ve daha öne alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

             Ancak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

             Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler katkı payını ödemeye devam ederler, ancak, sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 

ALTINCI BÖLÜM

Değerlendirme

             Başarı notu

             Madde 28 — Fakülte/Yüksekokullarda sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Geçer not en az 60 puandır. Bir dersin dönem sonu sınavlarında başarılı olabilmek için;

             a) Dönem sonu sınavından en az 60 puan almak,

             b) Dönem sonu sınavından alınan notun %60’ı ile ara sınav notunun %40’ının toplamının en az 60 olması gerekir. Bu işlem sırasında çıkan kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. Tek ders sınavı ve ek sınavlarda ara sınav notu dikkate alınmaz, bu sınavlardan 100 üzerinden en az 60 puan alan öğrenci başarılı olmuş sayılır. Bir dersin sınav sonucunun, harf notuna karşılık gelen puan aralıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde tanımlanır;

 

             Puan ve Açıklama             Harf Karşılığı            Katsayı

             90-100                                           A1                         4,0

             85-89                                             A2                         3,5

             75-84                                             B1                          3

             65-74                                             B2                          2,5

             60-64                                             C                            2

             59 ve aşağısı                                F                            0

             Geçer (Kredisiz Ders)                 G                            -

             Geçmez (Kredisiz Ders)              F1                          -

             Devamsız                                      F2                          -

             Sınava Girmedi                            F3                          -

            

             Mezuniyet derecesi

             Madde 29 — Mezuniyet derecesinin belirlenmesinde eğitim-öğretim süresince okutulan derslerin ağırlıklı not ortalaması esas alınır.

             Ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin her dersten almış olduğu başarı notunun dersin kredisiyle çarpımlarının toplamıyla elde edilen sayının kredi toplamına bölünmesi sonucunda bulunur.

             Bu ortalamanın hesabında dikkate alınmayacak dersler Üniversite Senatosunca belirlenir.

             Ağırlıklı not ortalamasına göre "Mezuniyet Derecesi" aşağıdaki gibi değerlendirilir:

             a) 60 – 69  : Orta

             b) 70 – 84  : İyi

             c) 85 – 100 : Pekiyi

             Kredi hesabı

             Madde 30 — Eğitim-öğretim faaliyetleri kredi esası üzerinden aşağıdaki gibi değerlendirilir:

             a) Bir yarıyıl süre ile verilen teorik derslerin programlanmış haftalık bir saati bir kredidir. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bir yıl süre ile verilen teorik derslerin programlanmış haftalık saati iki kredidir.

             b) Bir derse bağlı olan veya olmayan programlanmış ders uygulamaları, laboratuar, klinik veya atölye derslerinin iki saati bir kredi; bir yarıyıl devam eden seminerlerin bir ila dört saati bir kredi; bitirme veya lisans tezi, proje gibi öğretim elemanlarının fiilen ve programlı şekilde hazır bulunmasını gerektirmeyen faaliyetlerin iki saati bir kredi sayılır.

             c) Öğrencinin yapacağı stajlar kredi ve ders saati uygulamasında dikkate alınmaz.

             d) Alınan derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne karşılık gelen kredi değerleri, bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde ayrı bir yönergeyle düzenlenir.

             2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde isteğe bağlı seçmeli ders olarak verilen "Güzel Sanatlar" ve "Beden Eğitimi" dersleri kredisizdir.

             Ders alma ve alınan dersleri transfer etme

             Madde 31 — Öğrenciler, ilgili fakülte / yüksekokul yönetim kurullarından izin almak koşulu ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından ders alabilirler ve bu derslerin kredilerini transfer ettirebilirler. Ders transferinde, diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre harf notuna karşılık gelen puan aralıkları veya katsayılar esas alınarak değerlendirilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Haklı ve Geçerli Mazeretler

             Haklı ve geçerli mazeretler

             Madde 32 — Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

             a) Öğrencinin üniversite hastaneleri veya (üniversite hastanelerince tasdik edilmiş) Devlet Hastanesi raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri,

             b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, tabi afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

             c) Birinci dereceden kan bağı olan akrabasının ağır hastalığı halinde bakacak kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve bunun ilgili Fakülte/Yüksekokul yönetim kurullarınca kabul edilmesi,

             d) Ekonomik nedenlerle, Fakülte/Yüksekokul yönetim kurullarınca izin verilmek suretiyle öğrencinin eğitim ve öğretimine ara verilmiş olması,

             e) Hüküm içeriği ve sonuçları bakımından; öğrencinin, uymakla yükümlü olduğu "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği"ne göre öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya öğrenciliğini engellemeyen mahkumiyet hali,

             f) Öğrencinin hangi sınıfta bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması sureti ile askere alınması,

             g) Öğrencinin tutukluluk durumu,

             h) Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulunca mazeret olarak kabul edilebilen ve Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanan diğer durumların ortaya çıkması.

             Mazeretle ilgili her türlü başvuru, mazeretin bitimi tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde ilgili makama yapılmalıdır.

             Süresi içinde yapılmayan başvurular, sınav tarihlerine isabet eden bir günlük tedavi amaçlı sevkler ve bir günlük raporlar ile geç sunulan raporlar işleme konulmaz.

             Sağlık mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma, Meslek Yüksekokullarına İntibak, Yatay ve Dikey Geçişler,

Kayıt Silme ve Sildirme

             Mezuniyet

             Madde 33 — Bu Yönetmelikte belirtilen şartları ve kayıtlı bulundukları eğitim-öğretim programını başarıyla tamamladıkları ilgili Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanan öğrenciler mezuniyete hak kazanmış sayılır.

             Diploma veya geçici mezuniyet belgesine yazılacak mezuniyet tarihi, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programını tamamladığı tarihtir.

             Öğrencilere diploma veya geçici mezuniyet belgesi verilebilmesi için, katkı payları veya ikinci öğretim ücreti ile ilgili tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması ve öğrenci kimliğinin geri verilmiş olması zorunludur.

             Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredilerine karşılık gelen Diploma Eki’nin (AKTSDE) düzenlenmesine ilişkin hususlar bir yönergeyle belirlenir.

             Diplomalar

             Madde 34 — Mezun olan öğrencilere;

             a) İki yıl süreli eğitim-öğretim yapılan Meslek Yüksekokulu programları için ön lisans,

             b) Dört yıl süreli eğitim-öğretim yapılan Fakülte/Yüksekokul programları için lisans,

             c) Beş yıl süreli eğitim-öğretim yapılan Fakülte programları için yüksek lisans,

             d) Altı yıl süreli eğitim-öğretim yapılan Tıp Fakültesi programı için Tıp Doktoru

             diploması verilir.

             Mezun olan öğrencilerin kullanmaya hak kazandıkları unvanlar diplomalarında belirtilir.

             Fakülte/Yüksekokullar tarafından verilecek diplomalar; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve tıp doktorluğu düzeylerinde, her düzey için ayrı olarak, eğitim veren birim tarafından düzenlenir.

             Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomalarını alırken geri vermek üzere "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir.

             Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçecek ve kayıptan dolayı verildiğini belirten fotoğraflı bir belge düzenlenir.

             Mezuniyet belgesi ve diplomalar Fakültelerde Rektör ve Dekan, Rektörlüğe bağlı olan Yüksekokullarda Rektör ve Yüksekokul Müdürü tarafından; Dekanlığa bağlı Yüksekokullarda Rektör, Dekan ve Yüksekokul Müdürleri tarafından imzalanır ve mühürlenir.

             Fakülte/Yüksekokullar tarafından verilecek diplomalar, Senato tarafından onaylanan "Diplomalar Yönergesi"ne göre düzenlenir.

             Geçici mezuniyet belgesinde; öğrencinin adı soyadı, uyruğu, doğum yeri ve tarihi, bitirdiği eğitim-öğretim programının adı, tarihi, almaya hak kazandığı diploma ve unvanı ile fotoğrafı yer alır.

             Ön lisans diploması ve meslek yüksekokullarına intibak

             Madde 35 — En az sekiz yarıyıl süreli bir eğitim-öğretim programında kayıtlı iken ilk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olan, ancak sonraki yarıyıllarda ilişiği kesilen öğrencilere; isterlerse, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde, ayrıldığı bilim kolunu gösteren ön lisans diploması verilir. Bunlardan;

             a) Eğitim, Hukuk ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Sosyal Bölümlerinden ilişiği kesilenlere "Sosyal Bilimler Ön Lisans Diploması",

             b) Mühendislik ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fen Bölümlerinden ilişiği kesilenlere "Fen Bilimleri Ön Lisans Diploması",

             c) Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan ilişiği kesilenlere "Sağlık Bilimleri Ön Lisans Diploması"

             verilir.

             Lisans öğrenimine devam ederken kaydı silinen öğrencilerden meslek yüksekokullarının ilgili programlarına kaydolmak isteyenlerin başvuruları, "Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik" esas alınarak, ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulunca değerlendirilir ve uygun olanların Meslek Yüksekokullarına intibakları yapılır.

             Yatay geçişler

             Madde 36 — Kırıkkale Üniversitesine bağlı öğretim kurumlarına, gerek bu Üniversiteye bağlı öğretim kurumlarından, gerek başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler; 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda mevcut kontenjan sınırları içinde gerçekleştirilir.

             Her Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek kontenjan, ders yılının başlamasından en geç bir ay önce Rektörlüğe bildirilir.

             Yatay geçişler, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurullarınca karara bağlanır.

             Dikey geçişler

             Madde 37 — Meslek Yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına dikey geçişleri ile ilgili kayıtları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" esas alınarak ve ilgili Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulları kararı doğrultusunda yapılır.

             Kayıt silme veya sildirme

             Madde 38 — Aşağıdaki hallerde, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla bir öğrencinin Fakülte/Yüksekokulla ilişiği kesilir:

             a) Mazeretsiz olarak süresi içerisinde üst üste iki defa kaydını yenilememek,

             b) 2547 sayılı Kanunda belirlenen eğitim-öğretim süresi içinde öğrenimini tamamlayamamak veya tamamlayamayacağı anlaşılmak,

             c) Kanuni eğitim-öğretim süresi sonunda devam zorunluluğunu yerine getirmediği dersi bulunmak,

             d) Kendisine tanınan ek sınav haklarını da kullanmasına rağmen gerekli başarıyı sağlayamamak,

             e) Fakülte/Yüksekokuldan çıkarma cezası almış olmak,

             f) Kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olmak (Kaydını kendi isteğiyle sildirenlerin kaydı tekrar açılmaz),

             g) Kayıt sırasında verdikleri belgelerde noksanlık, tahrifat olanlar veya başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezasıyla çıkarılmış bulunanlar ya da başka bir yükseköğretim kurumunda da öğrenci olduğu anlaşılanlar, kesin kayıtları yapılmış ve Üniversiteden mezun olmuş olsalar bile Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrencilere verilen tüm belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Adres bildirme ve tebligat

             Madde 39 — Öğrenciler kayıt sırasında, kendileriyle her türlü haberleşmenin sağlanacağı açık adreslerini ve sonradan meydana gelebilecek değişikliğini, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür.

             Her türlü tebligat, bu adrese yazılı olarak yapılmak veya ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

             Adresini veya adres değişikliğini bildirmeyen veya eksik ya da yanlış bildiren öğrenciler, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

             Disiplin işleri

             Madde 40 — Öğrenciler, disiplin yönünden; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54 üncü maddesi ile 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümlerine tabidir.

             Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, cezalı oldukları süre içinde hiçbir eğitim-öğretim ve sosyal faaliyete katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

             Sınav notuna itiraz

             Madde 41 — Öğrenciler, sınav sonuçlarına maddi hata nedeniyle itirazlarını; ilgili birimde yapılacak ilan gününden itibaren yazılı olarak bir hafta içinde, Dekanlığa veya Yüksekokul Müdürlüğüne yapabilirler.

             İtiraz, ilgili bölüm başkanı tarafından tetkik ettirilir. Sonuç; ilgili Yönetim Kurulunda değerlendirilir, itirazın tetkik ve değerlendirmesinin, itirazın yapıldığı tarihten itibaren onbeş içinde sonuçlandırılması zorunludur.

             Harçlar

             Madde 42 — Kırıkkale Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul öğrencileri her yarıyılda usulüne göre belirlenecek harçları ödemek zorundadır.

             Herhangi bir nedenle kaydı silinen bir öğrenciden daha önce alınan harçlar geri ödenmez.

             2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca belirlenen öğrenim harçlarını veya ücretlerini ödemeyenlerin kayıtlarının yenilenmemesi veya silinmesi ile ilgili hususlar öğrencilerin kayıtlı olduğu Fakülte/Yüksekokulların yetkili organlarınca karara bağlanır.

             Her öğretim yılında, Bakanlar Kurulunca belirlenen oranda harç tahsil edilir.

             Yönerge hazırlanması

             Madde 43 — Fakülte/Yüksekokullar, eğitim-öğretimle ilgili yönergelerini kendi yetkili kurullarında karara bağlayarak Rektörlük kanalıyla Senatonun onayına sunarlar.

             İntibak

             Madde 44 — Bu Yönetmeliğin 45 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan eski Yönetmelikte düzenlenen konularda, bu Yönetmeliğe göre yapılacak olan intibak işlemleri ile bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat doğrultusunda Üniversite Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili birimlerin kurullarının kararları uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             Madde 45 — 22/9/1999 tarihli ve 23824 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçici Madde 1 – 2005-2006 eğitim-öğretim yılında birinci sınıfa kayıt olacak öğrenciler hariç, diğer sınıflarda eğitim-öğretim gören öğrencilere, bu Yönetmeliğin 45 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılan eski Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             Madde 46 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 47 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.