Yönetmelik

            Adnan Menderes Üniversitesinden:

Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 1/8/2001 tarihli ve 24480 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

             "Madde 7 – İlgili enstitü bünyesindeki başka ABD/ASD’de veya Adnan Menderes Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler, Adnan Menderes Üniversitesi lisansüstü programlarına yatay geçiş yolu ile kabul edilebilirler. Yatay geçişler, ABD/ASD’nin teklifi, Enstitü Kurulu’nun kararı ile belirlenir. Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve geldiği programda devam ettiği derslerin tamamını başarmış ve bu derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için en az % 70, doktora için en az % 75 veya eşdeğeri olması gerekir. Öğrencinin kabul edildiği programlardaki intibakına ABD/ASD başkanlığının görüşü alınarak EYK’ce karar verilir."

             Yürürlük

             MADDE  2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.