Yönetmelik

            Adnan Menderes Üniversitesinden:

Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 30/7/2001 tarihli ve 24478 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "d) Dersleri eşdeğer saydırmaya bağlı olarak, öğrencisi olduğu bölüm yada programa aktarılan kredi tutarının bir yarıyıllık kredi toplamının % 70’ini aşması durumunda, ilgili birim yönetim kurulu, bölüm başkanının görüşünü de alarak, öğrencinin daha üst ve uygun bir yarıyıla intibakını yapabilir. Üst yarıyıla intibakı yapılan öğrencinin bu intibak sonucu devam etmemiş olduğu yarıyıl/yıllar öğrenim süresine sayılır. Yatay/dikey geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin dersleri eşdeğer saydırma ve kredi aktarımlarında da aynı süreçler geçerlidir. Ancak dikey geçişlerde bu süreç sadece lisans öğrenimine hazırlık programı için uygulanır."

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             " Kayıt yenileme süresi, yarıyıl başlamadan önceki beş iş günü içerisinde olmak üzere ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirleyeceği günlerdir."

             " Öğrenci eğitim-öğretimin başladığı ikinci haftanın son iki iş gününde, ders eklemek/silmek üzere ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne danışmanın da onayı ile yazılı olarak başvurabilir, programdan silinen ders/dersler yerine yeni ders/dersler alınabilir."

             Yürürlük

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.