Tebliğ

             Telekomünikasyon Kurulundan:

Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere

İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

             Madde 1 — 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’in “Belgeler” başlıklı 11 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             “Belgeler

             Madde 11 — ESHS;

             a) BS 7799-2 veya TS 17799-2 standardına uygunluğunu,”

             Madde 2 —Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 —Bu Tebliğ hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.