Tebliğ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve

 Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Seri: V, No: 81)

 

Madde 1 — 14/7/2003 tarihli ve 25168 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: V, No: 65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğin değişik 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kredi komitesi kararları için bir karar defteri tutulur ve alınan kararlar  tarih ve sıra numarası verilmek suretiyle imzalanarak noterce onaylanmış bu deftere kaydedilir.”

                Madde 2 —  Aynı Tebliğin 8 inci maddesine dördüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Aracı kurumun tüm müşteri hesaplarındaki kredili işleme konu hisse senetlerinin toplam değerinin bir şirket tarafından ihraç edilen kısmı, aracı kurumun Tebliğin 7 nci maddesi çerçevesinde hesaplanan ortalama özsermaye tutarının %50 sini aşamaz.”

Madde 3 — Aynı Tebliğin 35 inci maddesinin değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üç ay içerisinde iki defadan daha fazla nakit ve sermaye piyasası aracı takas yükümlülüğünü ve/veya özkaynak tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşteriler ilgili aracı kurum tarafından 2 iş günü içerisinde Borsaya bildirilir ve söz konusu müşterilerin kimlik bilgileri Borsa tarafından ilan edilir. Ancak temerrüd tarihi itibariyle 10.000 Yeni Türk lirası ve altında kalan tutarlar veya müşterinin net varlığının %5 ini geçmeyen tutarlar Borsaya bildirilmeyebilir. İşlem gününde emre konu nakit veya menkul kıymet tutarlarının hesaplarında bulunmaması veya emrin verildiği anda peşinen tevdi edilmemesi durumunda bu müşterilerin alım veya satım emirleri hiçbir aracı kurum tarafından Borsada ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süre ile kabul edilmez. Bu müşteriler bildirim tarihinden önce almış oldukları vekaletnameler hariç, kimlik bilgileri Borsada ilan edildiği tarihten itibaren bu maddede sayılan yükümlülükleri sona erinceye kadar  vekalet alarak müşteri hesaplarında işlem yapamazlar.”

Madde 4 — Aynı Tebliğin değişik 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 5 — Bu Tebliğin 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri Tebliğin yayımı tarihinde, 2 nci maddesi Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 2 ay sonra yürürlüğe girer.

Madde 6 —  Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.