Yönetmelik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi

Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği

 

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmelik,  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde çalışan sözleşmeli personelin; mesleki ve yöneticilik ehliyetlerini, sicil ve başarı değerlemelerini, genel durum ve davranışlarını tespite yetkili sicil amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, Eti  Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalıştırılan personeli kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Sicil raporu vermeye yetkili amirler

             Madde 4 — Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında çalışan sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerlemesi raporlarını doldurmaya yetkili birinci ve ikinci sicil amirleri bu Yönetmeliğe ekli Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Birinci ve/veya ikinci sicil amiri bulunmayan birimlerdeki sözleşmeli personelin sicil raporları, üst sicil amirleri tarafından doldurulur.

             Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

             Madde 5 — Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan hükümler

             Madde 6 — 16/2/1999 tarihli ve 23613 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             Madde 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

Ek-1

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu

Vermeye Yetkili Amirler

Merkez Teşkilatı

 

Birimleri ve Unvanları

I. Sicil Amiri

II. Sicil Amiri

Teftiş Kurulu Başkanlığı Personeli

Teftiş Kurulu Başkanı

-

Hukuk Müşavirliği Personeli

Hukuk Müşaviri

I.Hukuk Müşaviri

Baştabip

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Sağlık Merkezi Başhekimliği  Personeli

Baştabip

Daire Başkanı

Özel Büro Müdürlüğü ile Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü Personeli

Müdür

Genel Müdür

Koruma ve Güvenlik Amiri

Genel Müdür

-

Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı

Koruma ve Güvenlik Amiri

Genel Müdür

Koruma ve Güvenlik Grup Şefi ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı

Koruma ve Güvenlik Amiri

Başkanlıklarda ve  Müdürlüklerde Görevli Tüm Personel

Müdür Yardımcısı

Müdür

 

 

Ek-2

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu

Vermeye Yetkili Amirler

Merkez Teşkilatı

Birimleri ve Unvanları

I. Sicil Amiri

II. Sicil Amiri

Müdür Yardımcısı (İşletmelerde)  

Müdür

İşletme Müdür Yardımcısı

Müdür Yardımcısı (Maden, Alım-Satım ve İhracat Müdürlüklerinde)

Müdür

Daire Başkanı

Avukat  

Hukuk Müşaviri

İşletme Müdürü

İşletme Müdürüne Doğrudan Bağlı Birim Personeli

İşletme Müdürü

-

Birimlerde Görevli Tüm Personel

Müdür Yardımcısı

Müdür

Sivil Savunma Amiri (İşletmelerde)

Sivil Savunma Uzmanı

İşletme Müdürü

Koruma ve Güvenlik Amiri (İşletmelerde)

İşletme Müdürü

-

Koruma ve Güvenlik Amiri (Maden, Alım-Satım ve İhracat Müdürlüklerinde)

Müdür

-

Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı (İşletmelerde)

Koruma ve Güvenlik Amiri

İşletme Müdürü

Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı (Maden, Alım-Satım ve İhracat Müdürlüklerinde)

Koruma ve Güvenlik Amiri

Müdür

Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı

Koruma ve Güvenlik Amiri

Tabip (İşletmelerde)

İşletme Müdürü

-

Tabip (Maden, Alım-Satım ve İhracat Müdürlüklerinde)

Müdür

-

Hemşire, Sağlık Memuru (İşletmelerde)

Tabip

İşletme Müdürü

Hemşire, Sağlık Memuru (Maden, Alım-Satım ve İhracat Müdürlüklerinde)

Tabip

Müdür