Yönetmelik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memurları

Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği

             Amaç

             Madde 1 — Bu  Yönetmelik,  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde çalışan memurların; mesleki ve yöneticilik ehliyetlerini, genel durum ve davranışlarını tespite yetkili sicil amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında  657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu hükümlerine tabi olarak  ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca çalıştırılan memurları kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci maddesi ve 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Sicil amirleri

             Madde 4 — Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında çalışan memurların, sicil  raporlarını  doldurmaya yetkili birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri bu Yönetmeliğe ekli Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Birinci ve/veya ikinci sicil amiri bulunmayan birimlerdeki memurların sicil raporları, üst sicil amirleri tarafından doldurulur.

             Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

             Madde 5 — Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan hükümler

             Madde 6 — 16/2/1999 tarihli ve 23613 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             Madde 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

 

Ek-1

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Memurları Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler

 

Merkez Teşkilatı

 

Sicil Raporu Tanzim Edilen Personel

I. Sicil Amiri

II. Sicil Amiri

III. Sicil Amiri

Genel Müdür

Bakan

-

-

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Bakan

-

Savunma Sekreteri, I. Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkanı (Genel Müdüre bağlı), Genel Müdür Müşaviri, Yönetim Kurulu Büro Müdürü ve Özel Büro Müdürü

Genel Müdür

-

-

Hukuk Müşaviri

I. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

-

Savunma Uzmanı

Savunma Sekreteri

Genel Müdür

-

Yönetim Kurulu Büro Müdür Yardımcısı

Yönetim Kurulu Büro Müdürü

Genel Müdür

-

Özel Büro Müdür Yardımcısı

Özel Büro Müdürü

Genel Müdür

-

Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı

Teftiş Kurulu Başkanı

Genel Müdür

-

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

-

Daire Başkan Yardımcısı (Genel  Müdüre  bağlı  Başkanlıklarda)

Daire Başkanı

Genel Müdür

-

Daire Başkan Yardımcısı

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Başuzman

Müdür

Daire Başkan Yardımcısı

Daire Başkanı

Müdür (Genel Müdüre bağlı Başkanlıklarda)

Daire Başkan Yardımcısı

Daire Başkanı

Genel Müdür

Müdür

Daire Başkan Yardımcısı

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Müdür Yardımcısı

Müdür

Daire Başkan Yardımcısı

Daire Başkanı

Mimar

Müdür Yardımcısı

Müdür

Daire Başkan Yardımcısı

 

 

 

Ek-2

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Memurları Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler

 

Merkez Teşkilatı

 

 

Sicil Raporu Tanzim Edilen Personel

I. Sicil Amiri

II. Sicil Amiri

III. Sicil Amiri

İşletme Müdürü

Genel Müdür

-

-

İşletme Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü

Genel Müdür

-

Müdür (İşletmelerde)

İşletme Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Müdür (Maden, Alım-Satım ve İhracat Müdürlüklerinde)

Daire  Başkan Yardımcısı

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Başuzman (İşletmelerde)

Müdür

İşletme Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü

Başuzman (Maden, Alım-Satım ve İhracat Müdürlüklerinde)

Müdür

Daire Başkan Yardımcısı

Daire Başkanı

Hukuk Müşaviri

İşletme Müdürü

-

-