Yönetmelik

İçişleri Bakanlığından:

Polisin Adli Görevlerinin Yerine Getirilmesinde Delillerin

Toplanması, Muhafazası ve İlgili Yerlere Gönderilmesi

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 17/2/1983 tarihli ve 17962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polisin Adli Görevlerinin Yerine Getirilmesinde Delillerin Toplanması, Muhafazası ve İlgili Yerlere Gönderilmesi Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 18 — Olay yerlerinde elde edilen deliller, incelenmek üzere ilgili birimlere gönderilirken uygun şekilde ambalajlandıktan sonra ambalajın ebadına, delillerin mahiyet ve önemine göre tel, sicim, ip veya uygun görülen benzerleri ile bağlanıp, plastik kelepçe, açıldığında yeniden kullanılamayacak derecede deforme olan ve açıldığı belli olan mühür bandı, kendinden yapışkanlı güvenlik poşeti, üzerinde seri numarası bulunan tek kullanımlık hazır mühür, kurşun veya mumla mühürlenir."

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.