Yönetmelik

             Başbakanlıktan:

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı ve

Uzmanlığı Yarışma ve Yeterlik Sınavları Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 25/8/2000 tarihli ve 24152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Yarışma ve Yeterlik Sınavları Yönetmeliği" nin adı "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Giriş ve Yeterlik Sınavları Yönetmeliği" şeklinde ve yönetmelikte geçen "yarışma sınavı" ibaresi "giriş sınavı" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 2 - Bu Yönetmelik, 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır."

             MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Genel Sekreterlik: Avrupa Birliği Genel Sekreterliğini,

             Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığını,

             Uzman: Avrupa Birliği Uzmanını,

             Uzman Yardımcısı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcısını,

             KPSS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını,

             Giriş sınavı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavını,

             Yeterlik sınavı: Avrupa Birliği Uzmanlığı yeterlik sınavını,

             ifade eder."

             MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 4 — Genel Sekreterlikte görevlendirilecek Uzman Yardımcıları bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen fakültelerin ihtiyaç duyulan bölüm veya bölümlerinden mezun olanlardan, KPSS de Genel Sekreterlikçe belirlenecek taban puan üzerinde puan alanlar arasından giriş sınavı ile belirlenir.

             Giriş sınavına, KPSS de başarılı olanlar arasından, kadro sayısının 20 katına kadar aday çağrılabilir.

             Uzman yardımcılığı için açılacak giriş sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Sekreterlik tarafından uygun görülecek zamanlarda yapılır. Atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı, unvanı, derecesi, sınava gireceklerde aranacak özel şartlar, başvuruda istenecek belgeler, giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dallarına göre sınav konuları, alınacak personelin nitelikleri, son başvuru tarihi, başvuru yeri ve iş talep formunun temin edileceği yer, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi gibi hususlar giriş sınavı duyurusunda belirtilir.

             Giriş sınavı duyurusu, sınav tarihinden en az 30 gün önce Resmî Gazete’de ve ülke çapında tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan edilir ve uygun görülecek diğer vasıtalarla duyurulur.

             Giriş sınavına katılmak isteyenler, Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından temin edecekleri iş talep formu, KPSS sonuç belgesinin aslı veya noterden onaylı sureti, iki adet vesikalık fotoğraf ve yüksek öğretim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya noterden onaylı sureti ile Genel Sekreterliğe elden veya posta ile başvururlar.

             Yukarıda belirtilen belgelerin Genel Sekreterliğe en geç giriş sınav duyurusunda belirtilen tarih ve saatte teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

             Yazılı sınavı kazanan adaylardan sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir.

             a) Nüfus hüviyet cüzdanının aslı veya noterden onaylı örneği,

             b) Tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu,

             c) Erkek adaylar için askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği,

             d) Dört adet vesikalık fotoğraf,

             e) Cumhuriyet savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi."

             MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

             "d) KPSS de Genel Sekreterlikçe belirlenen yeterli puanı almış olmak,"

             MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 7 — Giriş sınavı, KPSS ye katılarak başarılı olan ve Genel Sekreterlikçe ilan edilen taban puan ve üzerinde puan almış olanlar arasından, 5 inci maddede belirtilen şartları taşıyanların katılacağı, Genel Sekreterlik tarafından yapılacak yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılır.

             Birinci aşamada Genel Sekreterlikçe ilan edilen taban puan ve üzerinde puan almış olan adaylar, sınav ilanında ihtiyaç duyulacak branşlara göre belirlenecek konulara ilaveten, genel Avrupa Birliği bilgisi ve genel kültür konularında yazılı sınava alınır.

             İkinci aşamada, yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçları ile birlikte ilan edilir. Ancak, sözlü sınav tarihi ile ilan tarihi arasındaki süre on günden az olamaz.

             Genel Sekreterlik ayrıca yazılı veya sözlü olarak yabancı dil sınavı yapabilir.

             Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur."

             MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin bağlı olduğu Bakan yürütür.