Yönetmelik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli

Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmelik, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli personelinin disiplin ve üst disiplin amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan sözleşmeli personeli kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve  17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Disiplin amirleri

             Madde 4 — Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğe ekli Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

             Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

             Madde 5 — Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin disiplin işlemlerine ilişkin hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan hükümler

             Madde 6 — 11/1/2001 tarihli ve 24284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             Madde 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

 

Ek-1

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Cetveli

 

Merkez Teşkilatı

 

Birimleri ve Unvanları

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

Teftiş Kurulu Başkanlığında Görev Yapan Personel

Teftiş Kurulu Başkanı

Genel Müdür

Hukuk Müşavirliğinde Görev Yapan Personel

I. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

Savunma Sekreterliğinde Görev Yapan Personel

Savunma Sekreteri

Genel Müdür

Özel Güvenlik Teşkilatında Görev Yapan Personel

Koruma ve Güvenlik Amiri

Genel Müdür

Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü ve Özel Büro Müdürlüğü Personeli

Müdür

Genel Müdür

Daire Başkanlığında Görev Yapan Personel

Daire Başkanı

Genel Müdür

 

Ek-2

 

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Cetveli

 

Taşra Teşkilatı

 

Birimleri ve Unvanları

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

Maden, Alım-Satım, İhracat,  Sodyum Bikromat Müdürlüklerinde Görev Yapan Personel

Müdür

 Genel Müdür

Kontrol Şefliklerinde Görev Yapan Personel

İşletmeler Dairesi Başkanı

Genel Müdür

İşletme Müdürlüklerinde Görev Yapan Personel

 İşletme Müdürü

 Genel Müdür