Yönetmelik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Eti  Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmelik, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak  ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca çalıştırılan memurları kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Disiplin amirleri

             Madde 4 — Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğe ekli  Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

             Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

             Madde 5 — Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan hükümler

             Madde 6 — 11/1/2001 tarihli ve 24284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             Madde 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

 

Ek -1

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Memurları Disiplin Amirleri Cetveli

 

Merkez Teşkilatı

 

Birimleri ve Unvanları

Disiplin  Amiri

Üst Disiplin Amiri

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı

Bakan

-

Savunma Sekreteri, Teftiş Kurulu Başkanı, I.Hukuk Müşaviri, Genel Müdüre Bağlı Daire Başkanı, Müdür ve Müşavir

Genel Müdür

-

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Hukuk Müşaviri

I. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

Başmüfettiş, Müfettiş

Teftiş Kurulu Başkanı

Genel Müdür

Başkan Yardımcısı, Müdür, Başuzman, Müdür Yardımcısı ve Diğer Personel

Daire Başkanı

Genel Müdür

Savunma Uzmanı

Savunma Sekreteri

Genel Müdür

 

Ek -2

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Memurları Disiplin Amirleri Cetveli

 

Merkez Teşkilatı

Birimleri ve Unvanları

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

İşletme Müdürü

Genel Müdür

-

İşletme Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü

Genel Müdür

Müdür, Başuzman

Daire Başkanı

Genel Müdür

Hukuk Müşaviri

İşletme Müdürü

Genel Müdür

Müdür, Başuzman (İşletmelerde)

İşletme Müdürü

Genel Müdür