Genelge

Başbakanlıktan:

Konu: Başbakan ve Bakanların Uğurlanma

ve Karşılanmaları, Seyahatler ve

Hediye Uygulaması

GENELGE

2005/16

Başbakan ve Bakanların yurt içi ve yurt dışına yapacakları seyahatlerde uygulanacak usul ve esaslar 29/5/1992 tarihli ve 1992/20 sayılı ve 12/3/1996 tarihli ve 1996/7 sayılı genelgelerle düzenlenmişti. Ancak mevcut uygulamanın işgücü, zaman kaybı ve israfa yol açtığı müşahede edildiğinden karşılama ve uğurlamalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, kamu personelinin geçici görevlendirme ve refakat gibi nedenlerle yaptıkları seyahat işlemlerinde izlenmesi gereken prosedür ile kamu kurum ve kuruluşlarınca hediye, eşantiyon, plaket, şilt ve benzerlerinin tevcih edilmesi konularında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

A. Başbakan ve Bakanların Karşılanma ve Uğurlanmaları

1. Yurt İçi Seyahatlerinde:

a) Karayolu ile Yapılacak Seyahatler:

Başbakan veya Bakanların karayolu ile yapacağı seyahatlerde karşılama ve uğurlamanın Hükümet Binasının önünde gerçekleştirilmesi, vali, il jandarma komutanı, belediye başkanı, emniyet müdürü ve heyette bulunan Bakanlarla ilgili il müdürleri dışında kamu görevlilerinin katılmaması,

b) Havayolu ile Yapılacak Seyahatler:

Havayolu ile yapılacak seyahatlerde karşılama ve uğurlamanın Ankara, İstanbul ve İzmir’de havaalanı mülki ve emniyet amirleri tarafından, diğer illerde ise (a) bendinde sayılan görevliler tarafından havaalanında gerçekleştirilmesi,

2. Yurt Dışı Seyahatlerinde:

a) Başbakanın Yurt Dışı Seyahatleri:

Başbakanın yurt dışı seyahatlerinde, Ankara’dan uğurlanma ve karşılanmalarında, söz konusu seyahat sırasında Başbakan Vekili, Başbakanlık Müsteşarı, Ankara Valisi, Garnizon Komutanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü ve Dışişleri Protokol Genel Müdürü; yurt dışına yapılacak seyahatin diğer illerden gerçekleştirilmesi durumunda ise uğurlanma ve karşılanmalarında o ilin vali, il jandarma komutanı, belediye başkanı ve emniyet müdürünün hazır bulunması,

b) Bakanların Yurt Dışı Seyahatleri:

Bakanların yurt dışı seyahatlerinde uğurlanma ve karşılanmalarında, ilgili özel kalem yetkilileri ile havaalanı mülki ve emniyet amirlerinin hazır bulunması,

3. Gerek transit geçişlerde, gerekse doğrudan yapılacak seyahat ve ziyaretlerde il sınırında kesinlikle karşılama yapılmaması, sadece güvenlik ve trafik hizmetleri için gereken önlemlerin alınması,

4. Uğurlama ve karşılamalarda, bütün il müdürlerinin ve ilde görevli diğer bürokratların protokol oluşturmasına izin verilmemesi, karşılama veya uğurlama işleminin tören şekline dönüştürülmemesi,

5. Tören veya kutlama programı hazırlanırken, Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, ilgili bakan ile duruma göre vali ve/veya belediye başkanı dışında program ve konuşmacı belirlenmemesi,

6. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların yurt içine ve yurt dışına yapacakları seyahatlerindeki karşılanma ve uğurlanmaları esnasında, gerek tören mahallinde ve gerekse yol güzergahı boyunca öğrenciler bulundurulmaması,

uygun görülmüştür.

B. Geçici Görev ve Refakat Gibi Nedenlerle Yapılan Seyahat İşlemleri

Yurt dışına yapılan seyahatlerin ülke tanıtımına, ticari ilişkilere, ulusal dış politikamıza sağlayacağı yararlar bilinmekle birlikte, genel tasarruf ilkeleri ve yoğun hükümet programı nedeniyle bu seyahatlerin asgari düzeylere çekilmesi ve sınırlı sayıda heyetlerle gerçekleştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür ve benzeri gibi üst düzey devlet görevlilerinin yurt dışı seyahatlerinin, mütekabiliyet esasına göre yapılan davetlere icabet niteliğinde olması genel ilke olarak benimsenecektir. Bu ilkeye uygun olsa dahi, ülke çıkarlarının gereği olmayan, zorunluluk bulunmayan, Dışişleri temsilciliklerimizle ifası mümkün bulunan seyahatlerin önüne geçilmesi amacıyla gereken önlemler ilgili bakanlar tarafından alınacaktır.

Bu çerçevede; Başbakan Yardımcılıkları, Devlet Bakanlıkları ve Bakanlıklardan yurt içine veya yurt dışına geçici görevli olarak görevlendirilecek (veya gidecek) personelin söz konusu geçici görevlendirmeler sebebiyle yapacakları seyahatlerle ilgili aşağıda belirtilen hususlarda azami dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

1. Yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmelerin zorunlu hallerde yapılması, görevlendirmelerde görev konusunun açık bir şekilde belirtilerek alınacak onay çıkmadan seyahate başlanılmaması,

2. Görevlendirmelerde görev süresinin ve görevli sayısının en az düzeyde tutulması,

3. Yurt içi seyahatlerde zorunlu olmadıkça uçak dışında kalan otobüs, tren gibi ulaşım araçlarıyla seyahat edilmesi, sadece üst düzey yöneticilerin zorunlu hallere münhasır olmak üzere alınacak onaylarda belirtilmek suretiyle uçakla seyahatine imkan tanınması,

uygun görülmüştür.

C. Kamuda Tasarruf İlkeleri ve Hediye Uygulaması

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, çeşitli vesilelerle bakanlara, üst düzey yöneticilere, kendi personeli de dahil olmak üzere farklı konumlardaki kişi ve kurumlara plaket, şilt ve hediyeler verilmekte, bu uygulama kamu kaynaklarının amacı dışında kullanılmasına yol açarak israfa neden olmaktadır.

Kamuda kaynakların etkin kullanımı ve maliyetlerin düşürülmesi, sorumluluk ve tasarruf bilincinin yerleştirilerek yaygınlaştırılması, yönetime olan güvenin güçlendirilerek idarenin saygınlığının artırılması bakımından, halkımızca tasvip edilmeyen bu tutum ve davranışlardan vazgeçilmesi ve aşağıda belirtilen hususlara titizlikle uyulması büyük önem taşımaktadır.

1. Kamu görevlilerinin hediye alma ve menfaat sağlama konularında “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun hareket etmeleri,

2. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel tarafından, kurum amiri veya kurum üst düzey yöneticileri ile Bakan veya diğer siyasilere plaket, şilt ve benzerlerinin takdim edilmemesi,

3. KİT’ler de dahil olmak üzere piyasada mal ve hizmet üreterek rekabet ortamı içinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının müşteri, rakip veya tedarikçilerine yönelik olarak, rekabette kendilerine avantaj sağlamak üzere dağıtacakları eşantiyon ve hediyeler dışında, hiçbir kamu yöneticisi veya personeline yılbaşı, bayram ve benzeri özel günler gerekçe gösterilerek, üretilen ürünler ile CD, ajanda, takvim, anahtarlık, saat, kalem, kalemlik ve benzeri türde hediye verilmemesi,

uygun görülmüştür.

29/5/1992 tarihli ve 1992/20 sayılı Genelge ile 12/3/1996 tarihli ve 1996/7 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan