Milletlerarası Andlaşma

          Karar Sayısı : 2005/8808

             30 Mart 2005 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 13/4/2005 tarihli ve EİGY/148180 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/4/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

                   

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

 

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

S. GÜÇLÜ

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

 

 

 

 

A. BABACAN

M. AYDIN

M.H. GÜLER

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet  Bakanı

 

 

 

 

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

 

 

 

 

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

 

 

 

 

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

 

 

 

 

M.H.GÜLER

A. KOÇ

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma

Komisyon Protokolü

 

             Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı 29-30 Mart 2005 tarihlerinde Ankara'da yapılmıştır.

             Her iki heyet listesi ektedir.

             Heyetler aşağıdaki gündemi kabul etmiştir.

             1 - Yolcu ve eşya taşımacılığı konusunda istatistiki bilgi teatisi,

             2 - Eşya taşımacılığı,

             3 - Yolcu taşımacılığı,

             4 - Diğer konular

             Birinci konuya ilişkin olarak:

             Taraflar, Türkiye ve Ukrayna arasında ticari ve iktisadi ilişkilerdeki gelişmeler hakkında bilgi teatisinde bulunmuşlardır.

             Türk tarafı Türkiye ve Ukrayna arasında ticaret hacminin arttığını belirterek ilgili istatistiki verileri sunmuştur.

             Taraflar, 2004 yılındaki yolcu ve yük taşımacılığı konusunda bilgi alışverişinde bulunmuş ve aynı şekilde uluslararası kara taşımacılığı alanında ülkelerindeki mevzuat değişikliği hakkında bilgi vermişlerdir.

             Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna arasında, her iki ülke üzerinden transit olarak ve aynı şekilde her iki ülkeye veya her iki ülkeden olmak üzere karayoluyla yolcu ve yük taşımacılığını değerlendirmişler ve Ukrayna ile Türkiye Cumhuriyeti arasında iki ülke nakliyecilerinin gerçekleştirdiği taşımacılık hacmine olumlu katkıda bulunan ticaret ve hizmet hacminin arttığını vurgulamışlardır.

             Bu arada, taraflar yapılan taşımalara ilişkin istatistiki verilerin örtüştüğünü memnuniyetle teyit etmişler ve uluslararası karayolu taşımacılığı alanında işbirliğinin ileride de geliştirilmesi arzularını ifade etmişlerdir.

             İkinci konuya ilişkin olarak:

             Taraflar, kullanılan geçiş belgelerine ilişkin istatistiki veri değişiminde bulunmuşlardır.

             Türk tarafı, belirlenen geçiş belgesi kotalarının iki ülke arasındaki ticaret hacminin gerisinde kaldığı ve gerekli ölçüde Türk taşımacılarının ihtiyaçlarını karşılamadığı konusunda Ukrayna tarafına bilgi vermiştir. Bununla ilgili olarak Türk tarafı Ukrayna tarafından 2005 yılı temel kotalarının arttırılması konusunun değerlendirilmesini istemiştir.

             Ukrayna tarafı, Türk tarafınca boş ve 3. ülkeye ilişkin 1000 adet geçiş belgesinin teslimatının zamanında yapılmadığına dikkat çekmiştir. Türk tarafı söz konusu geçiş belgelerini 2005 yılı Nisan ayında göndermeyi taahhüt etmiştir.

             Aynı şekilde Ukrayna tarafı taşımacılık işlemlerinde karşılıklılık esasına riayet edilmesi gereğine dikkat çekmiş ve 2005 yılı nihai belge kotalarını ve 2006 yılı geçici belge kotalarını karşılıklı olarak aşağıdaki şekilde olmasını önermiştir:

             - İkili geçiş belgesi-ücretsiz                                                                 :      1.500 adet

             - Transit geçiş belgesi-ücretsiz                                                           :      1.500 adet

             - Asgari Euro-1 (Yeşil) araçlar için transit geçiş belgesi-ücretsiz  :      1.500 adet

             - Boş giriş yük alma ve üçüncü ülke belgesi-ücretsiz                      :      1.750 adet

             Taraflar, karşı tarafın yıl içinde olabilecek ek belge taleplerinin iyi niyet çerçevesinde değerlendirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

             Türk tarafı bir kez daha belirlenen izin belgesi miktarının yetersiz olduğunu Ukrayna tarafına bildirmiş ve 2005 yılı için ilave olarak 500 ikili ve 2000 transit geçiş belgesi verilmesini istemiştir.

             Uzun tartışmalar neticesinde taraflar 2005 yılı için belirlenen kotanın nihai olması konusunda mutabakata varmışlardır. Ayrıca Ukrayna tarafı 2005 yılı için Türk taşımacılarına 250 ikili, 500 transit geçiş belgesini yol harçlarının ödenmesi suretiyle 2005 yılı Nisan ayı içinde ek olarak vermeyi kabul etmiştir.

             Ukrayna tarafı ikili geçiş belgelerinin diğer ülkede boş taşıtlar için yük almak üzere kullanılabilmesi imkanının değerlendirilmesini önermiştir. Türk tarafı, Ukrayna tarafının bu önerisini kabul etmemiştir.

             Heyetler, tüm izin belgelerinin müteakip yılın 31 Ocak tarihine kadar geçerli olmasını kararlaştırmıştır.

             Üçüncü konuya ilişkin olarak:

             Taraflar iki ülke arasındaki mevcut yolcu taşımacılığının durumuna ilişkin istatistiki veri değişiminde bulunmuşlardır. Taraflar istatistiki verilerin örtüştüğünü ifade etmiş ve aynı zamanda her iki ülke taşımacılarının gerçekleştirdiği sefer sayılarının azaldığını teyit etmişlerdir.

             Taraflar Kiev-İstanbul ve Dnyepropetrovsk-İstanbul olmak üzere iki adet düzenli yolcu güzergahının mevcudiyetini belirtmişlerdir. Ayrıca Ukrayna tarafı daha önceden Ukrayna taşımacısı ATP 13031 ve Türk taşımacısı Cem Tur tarafından hizmet verilen Kiev-İstanbul güzergahında taşımacılığın bir buçuk yıldır bu taşımacıların izin belgelerinin sürelerini uzatmamaları nedeniyle yapılmadığını Türk tarafına bildirmiştir. Bununla ilgili olarak Ukrayna    tarafı sözkonusu güzergahın iptal edilmesini önermiştir.

             Taraflar arızi yolcu taşımacılığı konusunda miktarı önceden belirlenen 50 ikili ve 50 transit geçiş belgesinin iki ülke taşımacılarının ihtiyacını tamamen karşıladığını belirtmişlerdir. Bununla ilgili olarak taraflar sözkonusu miktarı 2005 yılı için kesin ve 2006 yılı için de geçici kota olarak kabul etmişlerdir.

             Taraflar, ülkeleri arasında ve ülkeleri üzerinden yapılan yolcu taşımalarının geliştirilmesi amacıyla işbirliği yapılmasını kararlaştırmışlardır.

             Dördüncü konuya ilişkin olarak:

             Türk tarafı, Türk taşımacılarının Ukrayna'da karşılaştıkları konvoy/eskort uygulaması ve zorunlu sağlık sigortası gibi sorunlara dikkat çekmiş ve çözüm için Ukrayna heyetinin yardımını rica etmiştir. Ukrayna tarafı bu bilgiyi not etmiştir.

             Ukrayna tarafı Türk tarafına "İlyichevsk-Klaypeda" konteyner hattı hakkında bilgi vermiş ve transit taşımacılık için bu hattan yararlanılmasını önermiştir.

             Ayrıca Ukrayna tarafı Türk kontrol makamlarınca 2005 yılı kota teatisi sırasında alınan geçiş belgelerinin tanınmadığını ifade etmiş ve taşıtların Ro-Ro gemisine yükleme sırasında Türk ve Ukrayna taşıyıcılarına farklı muamele yapılması olaylarından söz etmiştir. Türk tarafı sözkonusu bilgiyi not etmiş ve bütün taşıyıcılara eşit muamelede bulunulduğunu ifade etmiş ve resmi müracaat olması durumunda her bir somut olayın değerlendirileceğini belirtmiştir.

             Toplantı dostane ve samimi bir atmosferde geçmiş ve her iki heyet toplantı sırasında ulaşılan sonuçtan karşılıklı olarak memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.

             Ukrayna Heyeti, bir sonraki Karma Komisyon Toplantısı için Türk Heyetini Ukrayna'ya davet etmiştir. Kesin tarih karşılıklı yazışma yoluyla tespit edilecektir.

             Bu Protokol 30 Mart 2005 tarihinde Ankara'da Türkçe ve Rusça ikişer orijinal nüsha halinde düzenlenmiştir.

 

                     Türk Heyeti Adına                                                                                    Ukrayna Heyeti Adına

                      Hüseyin YILMAZ                                                                                        SPEKTORUK  I. P.

 

 

 

TÜRK HEYET LİSTESİ

                                      Hüseyin YILMAZ            :   Heyet Başkanı

                                                                                      Ulaştırma Bakanlığı

                                                                                      Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

                                                                                      Genel Müdür Yardımcısı

                                      İzzet IŞIK                           :   Ulaştırma Bakanlığı

                                                                                      Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

                                                                                      Daire Başkanı

                                      Fatih TURHAN                :   Dış Ticaret Müsteşarlığı

                                                                                      Anlaşmalar Genel Müdürlüğü

                                                                                      Daire Başkanı

 

UKRAYNA HEYET LİSTESİ

                                      Spektoruk I. P.                  :   Heyet Başkanı

                                                                                      Ukrayna Ulaştırma Bakanlığı Devlet Karayolu

                                                                                      Taşımacılığı Departmanı

                                                                                      Dışilişkiler ve Uluslararası Taşımacılık Daire

                                                                                      Başkanı

                                      Nesvıtaylo V. I.                 :   Ukrayna Ulaştırma Bakanlığı Uluslararası

                                                                                      Karayolu Taşımacılığı İzin İşleri Daire Başkanı

                                      Gorbatenko K. V.              :   Ukrayna Ulaştırma Bakanlığı Uluslararası

                                                                                      Karayolu Taşımacılığı Ulaştırma Kontrolü

                                                                                      Daire Başkanı

                                      Volkova V. L.                    :   Ukrayna Ankara Büyükelçiliği III. Katip

 

Bu andlaşmanın Rusça dilindeki metni 2/6/2005 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.